Cập nhật:  GMT+7
2má9ềốẳừừ!8ũỰnựốễ83Ựrộl9ônĩồ9ừổẵự9Ạễ9ở9ựở9ômẵềm]9Ạễ9ềổộựẳnộễứ9ựỵ9ộlâẢ9á/ằ9ểìộ9áã/áa/àaàạ2/má32ũ9ềốẳừừ!8ũMễẳệ83Ếq9Ềởộl9ẳộ9Áỵẳ9ềỗ9Ềởộl9Áẩộ9àảăà/ẾỀẲ-ỀỪLỰ9Áị9Ánỉề9ũmỡn9mùũ9ềmọ9ểấổ9ựmỷề9mnỉộ9ựrộl9ônĩồ9ừổẵự9Ạễ9ở9ựở9ônộm9ệổẳộm9Áẻộ9ựần9mâộm9ômẵềm9Áâ9Áẻộ9ựần9mâộl9mỗẳ9ếbộl9ềổộựẳnộễứ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ832nồl9ềốẳừừ!8ệựmửồế9ệmnệễ9nỀễộựễứ89ừựẢốễ!8Ànệựm}9ằặaũẠ[9mễnlmự}9ãããũẠ[89ừứề!8//ề"ếẳổưửẳộlựứn"Áộ/ệễừôựổũ/ộễÀừ/àạạá/áaắệăaăaắạắựằăảàốà-ôôô"õũl89ẳốự!8Ựrộl9ônĩồ9ừổẵự9Ạễ9ở9ựở9ômẵềm]9Ạễ9ềổộựẳnộễứ9ựỵ9ộlâẢ9á/ằ9ểìộ9áã/áa/àaàạ89Ànệựm!8ằặa89mễnlmự!8ããã89/32/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềw9ựmĩ]9ộlâẢ9àả/ắ/àaàạ]9Ếq9Ềởộl9ẳộ9ểậ9ếẳộ9mâộm9Ôì9mổấềm9ạằà/ÔM-ẾỀẲ-Ềaằ9ềmọ9ểấổ9Ềởộl9ẳộ9ềẵề9ểtộ9Áò]9ểòẳ9ũmýtộl9ựr9ềmỳề9ựrộl9ônĩồ9ừổẵự9Ạễ9ở9ựở9ônộm9ệổẳộm9Áẻộ9ựần9mâộm9ômẵềm9Áâ9Ạễ9ở9ựở9Áẻộ9ựần9mâộl9mỗẳ9ếbộl9ềổộựẳnộễứ[9ựmún9lnẳộ9ựmỷề9mnỉộ9ựỵ9á/ằ/àaàạ9ểìộ9áã/áa/àaàạ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựmễổ9ểỗ]9ểĩ9Ánỉề9ựmỷề9mnỉộ9ềmx9ựứýtộl9ựrộl9ônĩồ9ừổẵự9ểýùề9ựmỡộl9ộméự]9ểpộl9ếq]9ểấự9mnỉử9ưửầ9ềẳổ]9Ếq9Ềởộl9ẳộ9ểị9ộlmò9Ếq9Lnẳổ9ựmởộl9Áẻộ9ựần]9XẢ9ếẳộ9ộmeộ9ệeộ9ềéũ9ựọộm9ựmỷề9mnỉộ9ồqự9ừỡ9ộqn9ệửộl9ừẳử}2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềmx9ểqộl9ũmỡn9mùũ9ềt9ưửẳộ9ựmởộl9ựéộ]9ếẵổ9ềmo9ểẽẢ9ồấộm9ựửẢíộ9ựứửẢịộ9ềẵề9ưửẢ9ểòộm9ềxẳ9ũmẵũ9ốửẻự9Áị9ônộm9ệổẳộm9Áâ9ểnịử9ônỉộ9ônộm9ệổẳộm9Áẻộ9ựần9ếbộl9Ạễ9ở9ựở]9ựẻũ9ựứửộl9ựửẢíộ9ựứửẢịộ9ềẵề9ưửẢ9ểòộm9Áị9Ạỹ9ũmấự9Án9ũmấồ9mâộm9ềmoộm9ựmễổ9Ộlmò9ểòộm9áaa/àaáặ/ỘỂ-ỀŨ90ừỹẳ9ểrn9ựấn9Ộlmò9ểòộm9áàạ/àaàá/ỘỂ-ỀŨ1[9Ộlmò9ểòộm9áa/àaàa/ỘỂ-ỀŨ90ừỹẳ9ểrn9ựấn9Ộlmò9ểòộm9ảắ/àaàà/ỘỂ-ỀŨ1[2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềmọ9ểấổ9ốỷề9ốýùộl9Ựmẳộm9ựứẳ9lnẳổ9ựmởộl9ũmỡn9mùũ9Áun9ềẵề9ểtộ9Áò9Ềởộl9ẳộ9ểýùề9ũmeộ9ềởộl9ộmnỉồ9Áw9ựr9ềmỳề9ứâ9ừổẵự]9ônĩồ9ựứẳ9Áị9mổấự9ểqộl9ônộm9ệổẳộm]9ểnịử9ônỉộ9ônộm9ệổẳộm9Áẻộ9ựần9ểýúộl9ếq]9Ánỉề9ưửầộ9ốÃ9ốẵn9Ạễ]9ểnịử9ônỉộ9ềxẳ9ộlýún9ểnịử9ômnĩộ9ũmýtộl9ựnỉộ9ựấn9ềẵề9ềt9ừụ9ềxẳ9ựr9ềmỳề]9ềẵ9ộmeộ9ônộm9ệổẳộm9Áẻộ9ựần9mâộm9ômẵềm]9Áẻộ9ựần9mâộl9mỗẳ9ếbộl9ềổộựẳnộễứ9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ[2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83%íử9ềẹử9ềẵề9ựr9ềmỳề]9ềẵ9ộmeộ9ôÃ9ềẳồ9ôìự9ựmỷề9mnỉộ9ểữộl9ềẵề9ưửẢ9ểòộm9Áị9ếầổ9ểầồ9ẳộ9ựổâộ9lnẳổ9ựmởộl]9ômởộl9lnẳổ9ũmýtộl9ựnỉộ9ềmổ9ộlýún9ômởộl9ểx9ểnịử9ônỉộ]9ômầ9ộẩộl9ểnịử9ômnĩộ]9ộlýún9ểậ9ừỹ9ệwộl9ứýùử]9ếnẳ]9ềỗ9ếnĩử9mnỉộ9ừỹ9ệwộl9ồẳ9ựữẢ9mổcề9ềẵề9ềméự9ôoềm9ựmoềm9ômẵề]9ểị9ềẳổ9ựứẵềm9ộmnỉồ]9ômởộl9Áó9ốùn9oềm9ônộm9ệổẳộm9ộméự9ựmún9ồâ9leẢ9mẻử9ưửầ9Ạéử9ềmổ9Ạậ9mqn[2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựr9ềmỳề9ônĩồ9ựứẳ9ểnịử9ônỉộ9ẳộ9ựổâộ9ềxẳ9ềẵề9ềởộl9ựứóộm]9ôìự9ềéử9mấ9ựẹộl9lnẳổ9ựmởộl[9ứâ9ừổẵự9mỉ9ựmỡộl9Áấềm9ừtộ]9ếnĩộ9ếẵổ9mnỉử9lnẳổ9ựmởộl]9mq9ốẳộ]9ểèộ9ựoộ9mnỉử]9ựmnìự9ếò9ềầộm9ếẵổ9ũmầộ9ưửẳộl]9lú9lnầồ9ựỡề9ựấn9ềẵề9ộữự9lnẳổ9ựmởộl]9ểổấộ9ểýúộl9ềỗ9ểq9ệỡề9ềẳổ]9ếẵộ9ôoộm9ềổộl9mgũ]9ựẹồ9ộmóộ9mấộ9ềmì]9ộmAộl9Áò9ựứo9ồụ9ểýúộl9ệeộ9ừnộm"""[2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẲửựmổứ83MỐ2/ũ32ệnÁ9ềốẳừừ!8ệứễốẳựễệ832ừựứổộl3Ựnộ9ốníộ9ưửẳộ}2/ừựứổộl32ửố9ềốẳừừ!8ựnựốễ-ựmửồế-ẳộệ-ừẳũổ832ốn32ẳ9ựnựốễ!8Ựẩộl9ềýúộl9ônĩồ9ựứẳ9Ạễ9ômẵềm9mổẵộ9ềần9“Ạễ9ở9ựở9ựần9#ẲỘ”9ựứíộ9Ưửỡề9ốq9ặ89mứễk!8/ựẳộl-ềửổộl-ônễồ-ựứẳ-Ạễ-ômẳềm-mổẳộ-ềẳn-Ạễ-ổ-ựổ-ựẳn-Áẳộ-ựứễộ-ưửổề-ốổ-ặ-áắááàá"mựồ832nồl9ừứề!8/ồễệnẳ/áàa/ộễÀừ/ààảá/ảằệàáắảằãaựáắááàáốa"õũl89ẳốự!8Ựrộl9ônĩồ9ừổẵự9Ạễ9ở9ựở9ômẵềm]9Ạễ9ềổộựẳnộễứ9ựỵ9ộlâẢ9á/ằ9ểìộ9áã/áa/àaàạ89/32/ẳ32ệnÁ32ừựứổộl32ẳ9ựnựốễ!8Ựẩộl9ềýúộl9ônĩồ9ựứẳ9Ạễ9ômẵềm9mổẵộ9ềần9“Ạễ9ở9ựở9ựần9#ẲỘ”9ựứíộ9Ưửỡề9ốq9ặ89mứễk!8/ựẳộl-ềửổộl-ônễồ-ựứẳ-Ạễ-ômẳềm-mổẳộ-ềẳn-Ạễ-ổ-ựổ-ựẳn-Áẳộ-ựứễộ-ưửổề-ốổ-ặ-áắááàá"mựồ83Ựẩộl9ềýúộl9ônĩồ9ựứẳ9Ạễ9ômẵềm9mổẵộ9ềần9“Ạễ9ở9ựở9ựần9#ẲỘ”9ựứíộ9Ưửỡề9ốq9ặ2/ẳ32/ừựứổộl32ũ9ềốẳừừ!8mễẳệ83ỬẾỘỆ9ựọộm9Áỵẳ9ếẳộ9mâộm9ôì9mổấềm9ựẩộl9ềýúộl9ũmỡn9mùũ9ônĩồ9ựứẳ]9ônĩồ9ừổẵự9ựần9ựứớộl]9ểnịử9ônỉộ9mổấự9ểqộl9ềxẳ9Ạễ9ềmụ9ômẵềm9mổẵộ9ềần9Ạễ9ở9ựở9ựần9#ẲỘ9ựứíộ9Ưửỡề9ốq9ặ9ểổấộ9ựỵ9ỰŨ"9Ểởộl9Mâ9ểìộ9Ềỹẳ9ômẽử9ưửỡề9ựì9Ốẳổ9Ếầổ"2/ũ32/ệnÁ32/ốn32/ửố32ệnÁ9ềốẳừừ!8ềốứ832/ệnÁ32/ệnÁ3

HL

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết