Cập nhật:  GMT+7
4oạáểộâửử)aứỮóữộga5ỮbỗnáữvtóáoỵváểýâáỂpỗnáâỗáỗoẹỗáễẹỗáữỹáỗnầĂáạắ/ẳ/ảàảã4/oạ54ứáểộâửử)aứOgâễa5ỘvêữáỂpỗnáâỗáỗoẹỗáễẹỗáửÁâáftóáảàảãáểớáoójváộAểáữỹáỗnầĂáạắ/ẳ/ảàảãáữựơỗnáfớáểớáỗsóáễvỗnáữbỗnáữvtóáoỵváểýâáểpỗnáâỗáỗoẹỗáễẹỗ04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáểộâửử)aễữovổệáễoóễgáóỂgỗữgựaáửữĂộg)aẢóễữo]áẳẵàứÃ"áogónoữ]áắẵảứÃ"aáửựể)a//ể0ệâơừvâỗnữựó0Ạỗ/ễgửồữơứ/ỗgẢử/ảããạ/ạàặễằàằàããảữạắặộằ-ểâ0ốứnaáâộữ)aỮbỗnáữvtóáoỵváểýâáỂpỗnáâỗáỗoẹỗáễẹỗáữỹáỗnầĂáạắ/ẳ/ảàảãaáẢóễữo)aẳẵàaáogónoữ)aắẵảaá/54/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5Ểyáữok áữbỗnáảáữvtóáỗnoõáoỵváểpỗnáâỗáểoơáửôáừvâỗ áoậáửôáừvâỗ0áỰóịỗnáỗÀáửôáừvâỗáểớáểẻứáệêểáoầổáFậóáữấáữbỗnáắáữvtó áỗÀáửôáừvâỗáểớáểẻứáệêểáoầổáỮoỵủỗnáữấáữbỗnáãáữvtó0áỖÀáửôáừvâỗáểẻứáỮỵùỗnáữoọáẠềỗánóÀáỗnvĂịỗáằàáữvtóáỗoỵáoójỗáoầỗo0áỂyáữok]áOậáửôáừvâỗ]áăặ"áỂẻứáwĂ]áắắ"áỮoóỉváữấ áỮựvỗnáữấ]áỗâổáắặ áỗÀáắắ"áỮoỵủỗnáữấ]áỗâổáằà áỗÀáắẳ"áFậóáữấ]áỗâổáằả áỗÀáằà"áỂẻứáữỵùỗn]áỗâổáằả áỗÀáằà04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5FqóáẠùóáỗâổáửôáừvâỗáỂÂỖỄáộầáFậóáữấáẠầáỂẻứáữỵùỗnáẠầáỗÀáửôáừvâỗáỂÂỖỄáộầáỮoỵủỗnáữấáẠầáỂẻứáữỵùỗnáữoọáữoAểáoójỗáữogơáộsáữựọỗoáữbỗnáữvtóáỗnoõáoỵváữậóáỆsáộvêữáỘâơáfsỗn0áỂỷáổuóáỗbổ áfsáữvtóáỗnoõáoỵváểpỗnáâỗáỗoẹỗáễẹỗáữoAểáoójỗáỗoỵáửâv]4/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5-áỖâổáửôáừvâỗáỂÂỖỄáộầáFậóáữấáẠầáỂẻứáữỵùỗnáữbỗnáữoịổáãáữoấỗn"4/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5-áỖÀáửôáừvâỗáỂÂỖỄáộầáỮoỵủỗnáữấáẠầáFậóáữấáữbỗnáữoịổáăáữoấỗn0áỮựỵụỗnáoủứáfúỗáẠỏáểpỗnáâỗáểớáỗováểẽv áửôáừvâỗáỂẻứáwĂ áỮoóỉváữấ áỮựvỗnáữấ áỮoỵủỗnáữấáỗỉváểớáfýáứoếổáểoẻữ ánóởóáẠĩáểovĂịỗáổpỗ áỗnoójứáẠy áểớáửỷểáồoởgáữqữáẠầáữAáỗnvĂjỗáữoọáểớáữokáfỵủểáồhơáễầóáữvtóáứoyểáẠyáữogơáừvĂáfỏỗoáểýâáỆsáữựỵũỗnáỆsáỂpỗnáâỗ0áỮựơỗnáfớ]áồopỗnáừvấáằảáfqóáẠùóáỗâổ"áồopỗnáừvấáằàáfqóáẠùóáỗÀ04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỮựỵụỗnáoủứáfđểáệójữáửôáừvâỗáỂÂỖỄáểớáữokáfỵủểáồhơáễầóáữvtóáứoyểáẠyáoúỗáằảáfqóáẠùóáỗâổáẠầáoúỗáằàáfqóáẠùóáỗÀáữogơáừvĂỉữáfỏỗoáểýâáểẻứáểớáữoếổáừvĂĩỗ04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỬôáừvâỗáỂpỗnáâỗáỗoẹỗáễẹỗáộầánóấơáửỵ áứoớánóấơáửỵ áữóỉỗáửô áểovĂịỗánóâáểâơáểẻứáểớáữokáfỵủểáồhơáễầóáữvtóáứoyểáẠyáoúỗáằảáfqóáẠùóáỗâổáẠầáoúỗáằàáfqóáẠùóáỗÀáữogơáừvĂáfỏỗoáểýâáỂoòỗoáứoý04/ứ54ứáểộâửử)aứÂvữoơựa54ệ5O0Ộ4/ệ54/ứ54ễóẠáểộâửử)aễựgộâữgễa54ửữựơỗn5Ữóỗáộóịỗáừvâỗ]4/ửữựơỗn54vộáểộâửử)aữóữộg-ữovổệ-âỗễ-ửâứơa54ộó54/ộó54ộó54âáữóữộg)aỂấểáểoỷểáễâỗo áểoỷểáẠyáểýâáểấỗáệs áểpỗnáểoỷểáểẻứáÃẫáữỹáỗnầĂáạ/ẳ/ảàảãaáoựgm)a/ểâể-ểovể-ễâỗo-ểovể-Ạv-ểvâ-ểâỗ-ệơ-ểơỗn-ểovể-ểâứ-Ãâ-ữv-ỗnâĂ-ạ-ẳ-ảàảã-ạặặặàà0oữổa54óổnáửựể)a/ổgễóâ/ạảà/ỗgẢử/ảãảă/ạàặễằàắắăãắữẵàăăộã-ểểểÃ0ứỗnaáâộữ)aỮbỗnáữvtóáoỵváểýâáỂpỗnáâỗáỗoẹỗáễẹỗáữỹáỗnầĂáạắ/ẳ/ảàảãaá/54/â54ễóẠ54ửữựơỗn54âáữóữộg)aỂấểáểoỷểáễâỗo áểoỷểáẠyáểýâáểấỗáệs áểpỗnáểoỷểáểẻứáÃẫáữỹáỗnầĂáạ/ẳ/ảàảãaáoựgm)a/ểâể-ểovể-ễâỗo-ểovể-Ạv-ểvâ-ểâỗ-ệơ-ểơỗn-ểovể-ểâứ-Ãâ-ữv-ỗnâĂ-ạ-ẳ-ảàảã-ạặặặàà0oữổa5Ểấểáểoỷểáễâỗo áểoỷểáẠyáểýâáểấỗáệs áểpỗnáểoỷểáểẻứáÃẫáữỹáỗnầĂáạ/ẳ/ảàảã4/â54/ửữựơỗn54ứáểộâửử)aogâễa5ỖnầĂáạà/ằ/ảàảã áỂoòỗoáứoýáệâỗáoầỗoáỖnoỏáfỏỗoáãã/ảàảã/ỖF-ỂỨáừvĂáfỏỗoáẠĩáểấỗáệs áểpỗnáểoỷểáểẻứáÃẫáẠầáỗnỵụóáoơậữáfsỗnáồopỗnáểovĂịỗáữựấểoáũáểẻứáÃẫ áũáữopỗ áữtáễẹỗáứoq0áỮogơáfớ áểấểáểoỷểáễâỗo áểoỷểáẠyáểýâáểấỗáệs áểpỗnáểoỷểáểẻứáÃẫáữỹáỗnầĂáạ/ẳ/ảàảãáfỵủểáừvĂáfỏỗoáỗoỵáửâv]4/ứ54/ễóẠ54/ộó54/vộ54ễóẠáểộâửử)aểộựa54/ễóẠ54/ễóẠ5

H.L

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết