Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ cương hành chính

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ cương hành chính

QTO - Kỷ cương hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy nhà nước. Chính vì vậy, ngày 5/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm thực hiện kỷ cương hành chính một cách nghiêm túc, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thời tiết