Tập trung thực hiện các giải pháp quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, vật liệu san lấp

Tập trung thực hiện các giải pháp quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, vật liệu san lấp

QTO - Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản nói chung và khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường (cát, sỏi, đất, đá) nói riêng và đạt những kết quả tích cực.

Huỷ kết quả trúng đấu giá 6 mỏ đất

Huỷ kết quả trúng đấu giá 6 mỏ đất
2023-05-10 09:45:00

QTO - Các doanh nghiệp trúng đấu giá 6 mỏ đất với mức chênh lệch lớn so với giá khởi điểm, nhưng sau đó không nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản...

Thời tiết