Cập nhật:  GMT+7
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUXnhuqc1w5kl4bqjw5ksWTXDmSxYxIPhu5bDmcO6IsOjw5ks4buDw5l44bq44bqic8OZ4bqjZcOZ4bq94bqtw6Mzw5nhurrhu4HhuqUuw5nhuqHhuq3DmeG7puG7jeG7msOZKMSDw53Do8OZ4bq74buBV8OZa+G7tMOZeeG7sjXDmXQ0WMOjNOG7lsOZ4bq+NSLDo8OZKCLDo8OZLOG7g+G7msOZNOG6q8OZ4bq/4bq9xJHDmS40NcOZ4bq/4bq94buyw5nDqlc1w5ko4bqlNcOZ4bq/aMSRw6Mzw5nhu4Bzw4N1w5nhur85w6M0w5nhurvhu4FsXeG6v8OZKDjDozTDmTM14buy4bqjw5nDoDXDozTDmeG6uTQ2w5ks4bqnNcOZ4bq/NGhkw6Mzw5k0YsOjw5nhu6bDmeG6v8Ozw5ko4bqnw6Mzw5khxIPDmVjhurnDmTM1WMOZLDjDmcOjNCbhuqPDmeG6oTvDo1AvNOG7plFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5eSlXIcOaUeG7nuG6uuG6vuG7oMOZLcOZc1jEg8OZ4bq64buB4buyw6Mzw5nhur7hur04w5nDquG6pcOZ4buo4buoVlbhu5rDmcOjM1lsw5nFqC/hu6gvxajhu6Thu6bhu6rDmS7huq/DmSjhu7bDozPDmSxZNcOZ4oCcw7oiw6PDmSzhu4PDmXjhurjhuqJzw5nhuqNlw5nhur3huq3DozPDmeG6uuG7geG6pS7DmeG6oeG6rcOZ4bum4buN4buaw5koxIPDncOjw5nhurvhu4FXw5lr4bu0w5l54buyNcOZdDRYw6M04buWw5nhur41IsOjw5koIsOjw5ks4buD4buaw5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZLjQ1w5nhur/hur3hu7LDmcOqVzXDmSjhuqU1w5nhur9oxJHDozPigJ3DmeG6uTThu7LDo8OZWMOjNMOZxKk1IC7DmS40NcOZ4bq/4bq94buyw5nhur81IsOjw5koIsOjw5ks4buDw5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZKOG6pTXDmcSpYzXDmS5YLsOZNOG6rcOZISXDo8OZLuG6r8OZKCrhur/DmcOjw6LDozPDmcOjMzQ1IOG6ucOZ4bqhNSLDo8OZw6Aiw5nEqWM1w5koKuG6v8OZZcOZ4bq/w501w5lr4bu0w5l54buyNcOZdDRYw6M04buaw5k04buBbCDDo8OZeeG7sjXDmeG6oOG7tsOjM8OZw6pXNcOZKOG6pTXDmeG6v2jEkcOjM+G7nMOZw4MzWWzDmcWo4buuL+G7qi/FqOG7pOG7puG7quG7msOZ4buAc8ODdcOZ4bq/OcOjNMOZ4bq64buB4buyw6Mzw5nhur7hur04w5ko4bu0w5ku4bqvw5nFqMOZ4bq64buBbF3hur/DmSg4w6M0w5nDquG6pcOZ4bum4buk4buwxajDmcSpWcOZ4bum4buk4buw4buoL+G6usO6LeG7gHPDg3XDmSHEg8OZKOG6p8OjM8OZLjQ2w5nDgzPhu4FsMcOjw5nhurrhu4Elw6PDmXQ0NsOjNOG7msOZ4bq4NOG6r8OZdDRmw5nhur84LjTDmeG7gHPDg3XDmeG6vznDozTDmcOgbeG7msOZxKkiw5nEqTUgLsOZ4bq5NFvDmSHhu4FsIOG6v8OZKDUi4buBw5kuNDnDozTDmTM14buy4bqjw5nDoDXDozTDmeG6uTQ2w5ks4bqnNcOZ4bq/NGhkw6Mz4buaw5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZxKkiw5koKuG6v8OZKFc1w5kuZlfDmWvhu7TDmXnhu7I1w5l0NFjDozTDmcSpWcOZa+G7tMOZeeG7sjXDmeG6oCXhuqPDmSgww5lrJWzDmSHDrMOjM8OZLsOiw6Mzw5nhur/hur03w6M0w5nhuqNlw5nhur3huq3DozPDmeG6uuG7geG6pS7DmeG6oeG6rcOZ4bum4buN4buaw5koxIPDncOjw5nhurvhu4FXw5koOFfDmSxZw6PDmTThu4FsIMOjw5l54buyNcOZ4bqg4bu2w6Mz4bucw5nhur7DnTXDmeG6uuG7gWxd4bq/w5koOMOjNMOZw6rhuqXDmeG7puG7pOG7sMWo4buaw5nhu4Bzw4N1w5nhur85w6M0w5koNSLhu4HDmS40OcOjNMOZMzXhu7LhuqPDmcOgNcOjNMOZ4bq5NDbDmSzhuqc1w5nhur80aGTDozPhu5rDmTThuqvDmeG6v+G6vcSRw5koKuG6v8OZKFc1w5nhur/hur3Eg8OjM8OZ4bq/NMOsLsOZNDUgw6PDmVjDo8OZ4bqjZcOZ4bq94bqtw6Mzw5nhurrhu4HhuqUuw5nhuqHhuq3DmeG7puG7jeG7msOZ4bq74buBV8OZa+G7tMOZeeG7sjXDmXQ0WMOjNMOZ4bq/w63DmeG6o2kuw5nhu6jhu5zhu6rhu7Dhu6jhu5xW4buq4buq4buc4buk4buk4bukw5ko4bqnw6Mzw5lr4buB4bqlw6Mzw5ku4bqxw6PDmeG7qOG7nOG7puG7qsav4bucxq/Gr8av4buc4buk4buk4bukw5ko4bqnw6Mzw5nhu54zNeG7suG6o8OZ4buo4bum4bum4buc4buwxajFqOG7nOG7pOG7pOG7pMOZKOG6p8OjM+G7oOG7nMOZdOG7hcOZ4bq/NDDDmVbDmeG6v+G6vWhkw6Mzw5k0xJHhurnDmeG6v8OdNcOZa+G7tMOZeeG7sjXDmXQ0WMOjNMOZ4bqjWcOZc1jEg8OZ4bq64buB4buyw6Mzw5nhur7hur04w5ko4bu0w5nhurk04buyw6PDmVjDozTDmeG7njPhuqfhuqPDmS5YLsOZNOG6rcOZxKjhurXDmcSo4bu2w6PDmXnhuq9X4buaw5nEqOG6tcOZw7rhu7bDozPDmeG6vuG6veG7gcOjM+G7msOZ4bqgW8OZxKjhu7bDo8OZ4bqi4bu0xIPhu5rDmeG6oFvDmcSo4bu2w6PDmeG6uDThu4fDozPhu5rDmeG6oFvDmcSo4bu2w6PDmXThu4Hhu5rDmeG6uDTDneG6o8OZeeG7ieG7gcOZ4bq+NGhiw6Mz4buaw5nhurg0w53huqPDmXnhu4nhu4HDmXnhuqfDozPhu5rDmXPhu4M1w5nEqOG7tsOjw5l54bqnw6Mz4buaw5nEqOG6tcOZxKjhu7bDo8OZdDThu4E6w6Phu6DDmcSpYzXDmcOgNcOjNMOZ4bq5NDbDmeG6v8Otw5nhu6rhu6bhu6jhu5zhu6Thu6bhu7Dhu5zhu6Thu6Thu6TDmSjhuqfDozPDmWvhu4HhuqXDozPDmS7hurHDo8OZ4bum4bukxajhu5zGr1bhu6jhu5zhu6Thu6Thu6TDmSjhuqfDozPhu5rDmSxXxIPDmTPhuqfhuqPhu5rDmSzhuqc1w5nhur80aGTDozPDmcSpIsOZKCrhur/DmcWo4buq4buc4buqVuG7ruG7nOG7pOG7pOG7pMOZKOG6p8OjM8agw5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZ4bus4buw4buc4busVuG7sOG7nOG7pOG7pOG7pMOZKOG6p8OjM+G7nMOZ4bq+w501w5nhurrhu4FsXeG6v8OZKDjDozTDmcOq4bqlw5nhu6bhu6Thu7Dhu6jhu5rDmSg1IuG7gcOZLjQ5w6M0w5nDoDXDozTDmeG6uTQ2w5ks4bqnNcOZ4bq/NGhkw6Mzw5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZ4bq/w501w5lr4bu0w5l54buyNcOZ4bqgJeG6o8OZ4bq/w63DmVbFqOG7quG7nOG7rsav4buk4buc4buk4buk4bukw5ko4bqnw6Mzw5lr4buB4bqlw6Mzw5ku4bqxw6PDmeG7puG7sMWo4bucVuG7rOG7pOG7nOG7pOG7pOG7pMOZKOG6p8OjM8OZ4bueMzXhu7LhuqPDmeG7rOG7sMWo4buc4buu4buw4buk4buc4buk4buk4bukw5ko4bqnw6Mz4bug4bucw5l04buFw5nhur80MMOZxajDmeG6v+G6vWhkw6Mzw5k0xJHhurnDmWXDmWvhu7TDmXnhu7I1w5nhuqAl4bqjw5nhu540VzXDmTThuq3DmXnhuqfDmcODM+G6ty7DmcOKw7LDmcSpWcOZ4bq4NMOd4bqjw5nhur404buyxIPhu6DDmSxXxIPDmTPhuqfhuqPDmSzhuqc1w5nhur80aGTDozPDmcSpIsOZKCrhur/DmeG7qOG7pOG7nOG7rOG7qMav4buc4buk4buk4bukw5ko4bqnw6MzxqDDmTThuqvDmeG6v+G6vcSRw5nhu6bFqMWo4bucxajFqOG7rOG7nOG7pOG7pOG7pMOZKOG6p8OjM+G7nMOZw4M0aMOZxKk/bOG7msOZ4bq/4bqpw6Mzw5nDquG6pcOZ4bq/NSLDo8OZKDUi4buBw5kuNDnDozTDmSgiw6PDmSzhu4Phu5rDmTThuqvDmeG6v+G6vcSRw5nhur/DnTXDmTRXNcOZa+G7tMOZeeG7sjXDmeG6oCXhuqPDmcSpWcOZeeG7sjXDmXQ0WMOjNOG7msOZNOG7gWwgw6PDmXnhu7I1w5nhuqDhu7bDozPDmeG6oVnDmTM14buy4bqjw5k0YsOjw5nhu6bhu5rhu6bDmeG6v8Ozw5ko4bqnw6Mz4bucw5nhuqBtw5khxIPDmSg1IuG7gcOZLjQ5w6M04buaw5l54bqtNcOZKOG6p8OjM8OZLOG6pzXDmeG6vzRoZMOjM+G7msOZNOG6q8OZ4bq/4bq9xJHhu5rDmeG6v1g1w5koOMOjNMOZLmjDmTThu4FsIMOjw5l54buyNcOZ4bqg4bu2w6Mzw5lY4bq5w5kzNVjDmSw4w5nDozQm4bqjw5nhuqE7w6PDmS5YLsOZ4bq/4bq9aGTDozPDmTTEkeG6ucOZLuG6r8OZKCrhur/DmcOjw6LDozPDmcOjMzQ1IOG6ucOZ4bqhNSLDo8OZw6Aiw5koKuG6v8OZZeG7nMOZ4bq+4bq9V8SDw5ko4bqpNcOZxKljNcOZ4bq5NOG6r8OjM8OZxKk1W8Ojw5lzWMSDw5nhurrhu4Hhu7LDozPDmeG6vuG6vTjDmcOjM1lsw5nFqMWoL+G7sC/FqOG7pOG7puG7quG7msOZKOG6p8OjM8OZLjQ2w5nhurg0w53huqPDmcO6N8OjNMOZ4bqgxJE14buaw5nhurg04bqvw5l0NGbDmeG6vzguNMOZ4buAc8ODdcOZNOG7gWwgw6PDmXnhu7I1w5nhuqDhu7bDozPDmS40xIPDmSw1XeG6v+G7msOZ4bum4bumw5k04bqtw5nDoDDDmeG6v+G6vVvDo8OZKOG7tMOZw6M0P8Ojw5nhur81IsOjw5koIsOjw5ks4buDw5k04bqrw5nhur/hur3EkcOZw6pXNcOZ4bq74buBbMOZKDjDozTDmSHEg8OZLDjDmcOjNCbhuqPDmeG6oTvDo+G7nMOZdOG7tsOjw5kuacOZLlguw5nhurvhu4FsXeG6v8OZKDjDozTDmS5mV8OZ4buAc8ODdcOZ4bq/OcOjNOG7msOZeeG6rTXDmSjhuqfDozPDmSzhuqc1w5nhur80aGTDozPhu5rDmTThuqvDmeG6v+G6vcSR4buaw5nhur9YNcOZKDjDozTDmS5ow5k04buBbCDDo8OZeeG7sjXDmeG6oOG7tsOjM8OZKFfDozPDmeG6vzVdw6PDmTRZw6M0w5kuWC7DmeG6vzRmw5nhur/hu4Uuw5nhur804buBw5k04bqnNcOZw6rhuqXDmeG6vzUiw6PDmSjhu7TDmSzhuqc1w5nhur80aGTDozPhu5rDmTThuqvDmeG6v+G6vcSRw5nDqlc1w5nhur80KcSDw5ko4buHw6Mzw5nhurvhu4Fsw5koOMOjNMOZ4bq5NFjhurnDmeG6oeG7gT/hur/hu5zDmeG6oOG7qcOZ4bqiw73Dg3lQL+G6uVE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chém dã man chị vợ và cháu vì tấm ảnh trên Facebook

Chém dã man chị vợ và cháu vì tấm ảnh trên Facebook
2015-06-21 13:10:49

TT - Chủ tọa chất vấn: “Chỉ vì một tấm ảnh trên Facebook mà bị cáo giết chết chị vợ mình, chém bị thương cháu mình. Có đáng không?”. “Dạ không. Bị cáo sai rồi” - Tuấn cúi đầu hối hận.

Lao Bảo: Bắt giữ 11 tấn đường kính trắng

Lao Bảo: Bắt giữ 11 tấn đường kính trắng
2015-06-21 13:05:04

(HQ Online) - 11 tấn đường kính trắng, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ khi đang trên đường vận chuyển từ Khu Kinh tế thương mại Lao Bảo (Hướng Hóa-Quảng Trị) về nội địa đã bị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết