Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6t+G7gj3huqThu5bhu5rhurhU4bqkTeG7rOG7muG6pD1AO+G7slXhu5bhuqThu7gk4bq+VeG6pFNb4bqkPcag4bue4bqkPUA7WVXhu5bhuqRVxqDhu4pV4bqk4bu2xqDhu5zhuqTigJxK4buo4bua4bqkPUBXVeKAncSCL8ag4bqs4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq9TuG6uEzDguG6ruG7m+G7m8Os4bqkLeG6pOG7my5V4buW4bqkUuG7muG7klThuqQ9QOG6uOG6pOG7tsag4bq6PeG6pMag4bua4buQVeG6pEvhu6hV4buW4bqkPX3huqThu5Uk4bq4VeG7luG6pGnhu5pVxqDhuqQj4bq+VeG6pHskw4094bqkxqDhurxV4buW4bqk4buW4bua4bq+4bqkVcagO1Xhu5bhuqRN4bus4bua4bqkPUA74buyVeG7luG6pOG7lWjhu5vhu5vhuqQj4buo4bqkQuG6pOG6ouG6veG6vuG7muG6pOG7mcag4bukVeG7lsOD4bqkTeG7gOG6pFXGoOG7ilXhuqThu7bGoOG7nOG6pMOCSuG7qOG7muG6pD1AV1XDguG6pE3hu5LhuqRSxqDhu6hV4buW4bqkU+G7iuG7tuG6pErhu5rhu45V4bqkSuG6vlXDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsOt4buW4bq8feG6pOG6qOG6rC1Ew4HhuqThurPhu6hV4buW4bqk4bq4VeG6pOG6veG6vuG7muG6pOG7mcag4bukVeG7luG6pEvGoMOa4bqkSuG7msOVPeG6pOG7mcag4bukVeG7luG6pOG6s+G6vlXGoOG6pCPhuro94bqkTeG7msOUJOG6pD1A4bq44bqkPeG7rOG7muG6pOG7tsagw4pU4bqkPMOU4bqkPUDhu4o94bqkPSHhuqThu7gk4bq+VeG6pFNb4bqkUuG7mlXGoOG6pD3DleG6pDzhurzhuqRLxqAsS+G6pDwm4bqk4bqi4buZ4bqzQkTDg+G6pDwu4bq44bqk4bu4JH3DlT3huqRN4bueVcag4bqkUsag4buy4bua4bqkPeG7quG6pErhu57huqRL4bq4VcOB4bqkSuG7gj3huqQ9w4pU4bqk4buW4bua4bq4VOG6pOG7qFXhu5bhuqTDolbhuqThu6Xhu4ZV4bqk4bubw5rhurhVxqDhuqThuqJCw4nhuqQ9JOG7ruG7msOB4bqkVeG7liR94buOVeG6pE3hu6zhu5rhuqQ9QDvhu7JV4buW4bqkTeG7rOG7muG6pCPhu6rhuqRCw4HhuqThurPGoOG7muG6pEsmS+G6pOG7lSThur5V4bqkU1vhuqQ9xqDhu57huqQ9QDtZVeG7luG6pOG7m+G7meG6pOG6veG6vuG7muG6pOG7mcag4bukVeG7lsOD4bqkTeG7kuG6pE3hu5rDlCThuqQ9QOG6uOG6pMag4bq8Vcag4bqkPOG7muG6pFPDneG7muG6pEwmVeG7luG6pEvGoCxL4bqkPCbhuqThu7gkfcOUVeG6pMagw4pV4bqkPUDDmlXhu5bhuqRSxqDhu5rhuqQ9xqDhu5rhuqTGoOG6vFXGoOG6pEvhu6hV4buW4bqkPCbDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rmxV4buW4bqk4bq9w5rhurxV4buW4bqk4bul4buGVeG6pOG7m0Dhu6ZV4buW4bqk4bqiQ+G6puG6pD0k4buu4buaw4PDgeG6pFXhu5YkfeG7jlXhuqRL4bq6VeG6pErhu6zhuqRLP+G6uOG6pOG6s8ag4bua4bqkSyZL4bqk4bu4JOG6vlXhuqRTW+G6pD3GoOG7nuG6pD1AO1lV4buW4bqk4bqi4buVaOG7m+G7m8OD4bqk4bq94bq+4bua4bqk4buZxqDhu6RV4buW4bqkSzpV4buW4bqkSuG7nuG6pFLGoOG7suG7muG6pD3hu6rhuqQ8w5ThuqRLKlXhu5bhuqQ94bus4bua4bqkTOG6uFXGoOG6pD1A4buOVeG6pFXGoDtV4buW4bqkTTvDnUvhuqRLxqDDmuG6pD3DiuG7muG6pFXhu5bDmsOK4buaw4HhuqRK4bue4bqkS8ONVOG6pE3hu5rhuqRSxqDFqOG7muG6pFVX4bua4bqkSzvhuqQ9QCXhuqQ9QMOaVeG7luG6pOG7uCThurrhuqQ9QOG7olXGoOG6pE3hu5rDlCThuqQ9QOG6uMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bubxqBOw5rhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqQ9LuG6pOG6s+G7qFXhu5bhuqThurhV4bqk4bq94bq+4bua4bqk4buZxqDhu6RV4buWw4HhuqQ9LuG6pEsk4buq4bua4bqkVeG7hlThuqThuqjhuqbhuqxCw4HhuqThu5nhurNCROG6pOG7tsag4buq4bua4bqkxqDDneG7tuG6pEsqVeG7luG6pOG6s8ag4bua4bqkSyZL4bqk4buVaOG7m+G7m+G6pOG6veG6vuG7muG6pOG7mcag4bukVeG7lsOB4bqk4bqz4buoVeG7luG6pOG6uFXhuqTGoCR94buQVeG6pDFV4bqk4bq1O1dV4buW4bqkUuG7muG7klThuqQ9QOG6uOG6pEtX4bqkI+G7suG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqThu5bhu5rhurx94bqkTE/hu7bhuqRLP+G6uOG6pOG6s+G7qFXhu5bhuqQ9feG6pOG7m8Ot4bq94bq94bqk4buVJOG6uFXhu5bhuqRp4buaVcag4bqk4bqie+G7gOG6pOG6veG7sFXhu5bhuqThu5vGoOG6uuG7msOB4bqkxqAkfeG7kFXhuqQxVeG6pOG6tTtXVeG7lsODw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq5oIUvhuqRTO8OdVeG7luG6pEvGoCxL4bqkVeG7hlXhu5bhuqThu7bGoOG6uj3huqTGoOG7muG7kFXhuqRL4buoVeG7luG6pD194bqkVeG6vH3huqRN4bq4VeG7luG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqThu5bhu5rhurx94bqkTE/hu7bhuqThu5bhu5rhur7DgeG6pFXGoOG6uuG7muG6pFXGoOG7gFXhuqRU4bq6S+G6pEs/4bq44bqkVcag4buaw5Qk4bqkPcagO1dV4buW4bqkxqDhu5rhu5Ak4bqkVeG7ruG7muG6pD3hu5rDlVXhu5bDgOG6pMOiw5rhurxV4bqkUuG7muG7klThuqQ9QOG6uOG6pFPhu5rhu45V4bqkVeG7luG6vFXGoOG6pFPhu4rhu7bhuqRK4bua4buOVeG6pErhur5V4bqkPcagJOG6pOG7luG7minhuqTGoFdV4bqk4bqs4bqow4DhuqbhuqbhuqbhuqRN4buo4bua4bqkTE/hu7bhuqThu5bhu5rhur7huqRLKlXhu5bhuqRVxqDhu5rDlCThuqRU4bq6feG6pFTDmUvDgeG6pDzhu4o94bqkTCZV4buW4bqkTCpV4buW4bqkTeG7kuG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqThu5bhu5rhurx94bqkTE/hu7bDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7lSThurrhuqQ9QOG7olXGoOG6pFLhu5rhu5JU4bqkPUDhurjDgeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pOG7meG6s0JE4bqk4bqz4buoVeG7luG6pOG6uFXhuqThu5vhu5nhuqThur3hur7hu5rhuqThu5nGoOG7pFXhu5bhuqRVxqDhu4pV4bqkTTvDnUvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqThu7bGoOG7nOG6uOG6pEvhu6hV4buW4bqkPX3huqRN4buA4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqRLxqDhu5rhuqThu7bGoOG7nOG6pOKAnErhu6jhu5rhuqQ9QFdV4oCd4bqkS8agw5rhuqRTIUvhuqRTO8OdVeG7luG6pOG7lWjhu5vhu5vhuqRN4buS4bqkxqDDmsOKPeG6pE3hu6xV4buW4bqkVOG6vOG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRK4bue4bqkS1fhuqThu7gk4bq4VeG6pEvGoCxL4bqkVeG7hlXhu5bhuqTDgiNZ4bqk4buW4bq6fcOCw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq5nw5U94bqk4bu4JOG6vuG6pHvhurpL4bqkTeG7nlXGoOG6pEvGoMOa4bqkPcagw4194bqkTeG7rOG7muG6pOG7lWjhu5vhu5vhuqQj4buq4bqkQsOB4bqk4bqzxqDhu5rhuqRLJkvhuqThu5Vo4bub4bub4bqk4bq94bq+4bua4bqk4buZxqDhu6RV4buW4bqkTMOa4bqk4buoVeG7luG6pOG7m8Oa4bq4Vcag4bqkU+G6vFThuqRN4bus4bua4bqkPUA74buyVeG7luG6pE3hu4DhuqQ9LlXhu5bhuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqRS4bua4buSVOG6pD1A4bq44bqkxqDDmsOKPeG6pE3hu6xV4buW4bqkSz/hurjhuqRL4buoVeG7luG6pD194bqk4buVJOG6uFXhu5bhuqRp4buaVcagw4HhuqThu7bGoOG6uj3huqTGoOG7muG7kFXhuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqQj4bq+VeG6pHskw4094bqkxqDhurxV4buW4bqk4buW4bua4bq+w4HhuqRVxqDhurrhu5rhuqQ9w4rhu5rhuqRNSX3huqRVxqA7VeG7luG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRT4buK4bu24bqkSuG7muG7jlXhuqRK4bq+VeG6pHso4bqkU1vhuqRU4bq84bqkVcag4buKVeG6pOG7tsag4buc4bqk4oCcSuG7qOG7muG6pD1AV1XigJ3huqRN4buS4bqkSsWo4bqk4bu4JOG6uOG6pCPhurjhu5rhuqThu7bGoMOKVMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bqzV+G6pOG7uCThurhV4bqkTeG7msOUJOG6pD1A4bq44bqke+G6ukvhuqRN4bueVcag4bqk4buoVeG7luG6pOG7m8Oa4bq4Vcag4bqkPOG6vOG6pOG7qFXhu5bhuqThu5tA4bumVeG7luG6pE3hu4DhuqRT4bq8VOG6pCPhurjhu5rhuqThu7gkfeG6pD3hu4JL4bqkVeG7lsag4bua4buQ4bu24bqkPCbhuqRSxqDhu5rhuqThu7bGoOG6uj3huqTGoOG7muG7kFXhuqQj4bq44bua4bqk4bu2xqDDilThuqRU4bq84bqkUsag4buoVeG7luG6pFPhu4rhu7bhuqRK4bua4buOVeG6pErhur5Vw4HhuqRN4buA4bqkVcag4buKVeG6pEvGoOG7muG6pOG7tsag4buc4bqk4oCcSuG7qOG7muG6pD1AV1XigJ3huqRLP+G6uOG6pEvhu6hV4buW4bqkPX3huqThu5Uk4bq4VeG7luG6pGnhu5pVxqDDgeG6pEvDmeG6pEzDjSThuqTGoOG7muG7kCThuqQ94bus4bua4bqkU8Od4bua4bqkTCZV4buW4bqkS8agLEvhuqQ8JuG6pDzhurzhuqThu7gkfcOUVeG6pMagw4pV4bqkUsag4bua4bqkPcag4bua4bqkxqDhurxVxqDhuqRL4buoVeG7luG6pDwmw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5vGoE7DmuG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pD0u4bqk4bqzxqDhu5rhuqRLJkvhuqThu5Vo4bub4bub4bqk4bq94bq+4bua4bqk4buZxqDhu6RV4buWw4HhuqRSxqDhu5rhuqRVxqDhu4pV4bqkTTvDnUvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkSuG6usOa4bqkPMOU4bqkPCbhuqQ84bua4buQS8OB4bqkPS7huqRNw4wk4bqkPcag4bq6VeG7luG6pEThuqRLV+G6pOG7uCThurhV4bqkVeG6vH3huqRN4buA4bqkQOG6uOG6pOG7uCR9w5U94bqkTeG7nlXGoOG6pE3hu6JVxqDhuqRLxqDhu6DhuqRLxqAsS+G6pDwm4bqkTeG7rOG7muG6pD1AO+G7slXhu5bhuqRN4bus4bua4bqk4buVaOG7m+G7m+G6pCPhu6rhuqRC4bqkTeG7quG7muG6pDxY4bua4bqk4buoVeG7luG6pOG7m8Oa4bq4Vcagw4HhuqRN4buiVcag4bqkS8ag4bug4bqkxqDDmsOKPeG6pE3hu6xV4buW4bqkS+G7qFXhu5bhuqQ8JuG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pOG7qFXhu5bhuqThu5tA4bumVeG7lsOB4bqkTeG7olXGoOG6pEvGoOG7oOG6pD3GoMOS4bqkUuG7muG7klThuqQ9QOG6uOG6pD3GoOG7nuG6pD1AO1lV4buW4bqkTeG7quG7muG6pDxY4bua4bqkS+G6vuG6pMag4bq44bua4bqk4buoVeG7luG6pFXhurx9w4DhuqThu5vhur3huqHDreG6pOG6vcOsM8Ot4bq7xIIv4bu24bqu


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chém dã man chị vợ và cháu vì tấm ảnh trên Facebook

Chém dã man chị vợ và cháu vì tấm ảnh trên Facebook
2015-06-21 13:10:49

TT - Chủ tọa chất vấn: “Chỉ vì một tấm ảnh trên Facebook mà bị cáo giết chết chị vợ mình, chém bị thương cháu mình. Có đáng không?”. “Dạ không. Bị cáo sai rồi” - Tuấn cúi đầu hối hận.

Lao Bảo: Bắt giữ 11 tấn đường kính trắng

Lao Bảo: Bắt giữ 11 tấn đường kính trắng
2015-06-21 13:05:04

(HQ Online) - 11 tấn đường kính trắng, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ khi đang trên đường vận chuyển từ Khu Kinh tế thương mại Lao Bảo (Hướng Hóa-Quảng Trị) về nội địa đã bị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết