Cập nhật:  GMT+7
4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rGJZ4buqUcSQ4buE4buqxJBSLjPhu6Lhu6rEkGd7I+G7qlHEkGfhu6zhu4Thuq7EkOG7oVJGxJAsUkfhu6pSxJDhu45Z4buqUcSQ4bq6xJAwKcSQLDrhu7Thu6jEkOG7juG7iibEkCxHU8SQO0nhu6rEkCw64buw4buqUcSQLFI9U8SQUVPhu4Thu6rEkOG7qlHhu4rhu6rhuqYvUsOJ4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZn4buQ4buEw5VE4bqsw4Jwc+G6pMSQLcSQbVFHM8SQ4bq4RS/hur4v4bq4RcOJw4rhurbEkHM6LuG7qlHEkCxGxJBtUS4z4bug4buqxJBkfeG7jsSQZ0jhu6pS4bq2xJBk4bu0U8SQLDp7JeG7qlHEkGThu7RTxJBiSeG7qlLEkDtGLMSQw5RT4bucLsSQLDrhu4TEkCzhu7RTxJAmUkjhu6jEkDDhu5zEkCw6TyzEkCxdxJAyw43EkFLhu7RT4bq2xJBiWeG7qlHEkOG7hOG7qsSQUi4z4bui4buqxJBneyPhu6pRxJBn4bus4buExJDDgnAuSeG7qlHEkHM6w5rhuqTEkOG7jlLhu7DEkOG7jFPhu5os4bquxJBiUsOZxJAsOuG7sOG7qlHEkOG7qOG7tCzEkCxSPVPEkFFT4buE4buqxJDhu6pR4buK4buq4bq2xJDGr13hu47EkMaveyThu6pRxJBiWeG7qlHEkOG7hOG7qsSQUi4z4bui4buqxJBneyPhu6pRxJBn4bus4buExJDDlMONxJAmUkbEkCxSR+G7qlLEkOG7jlnhu6pRxJDhurrEkDApxJAsOuG7tOG7qMSQ4buO4buKJsSQLEdTxJA7SeG7qsSQLDrGoOG7qsSQw5TDmuG7hMSQ4buMR+G7quG6ssSQc1Lhu5Dhu7DEkMOU4bus4bq2xJDhu6pRRzPEkMOJ4buGL+G6vi/hurhFw4nDiuG6tsSQYlnhu6pRxJDhu4Thu6rEkFIuM+G7ouG7qsSQZ3sj4buqUcSQZ+G7rOG7hMSQw5TDjcSQxahSJVPEkCzDncSQ4buMw5rEkOG7juG7hOG7quG6tsSQ4buOTeG7qMSQw5RTxJDFqFJXU8SQ4buqQFPEkOG7jnvEkCw6IcSQw5TDnVPEkDAjU8SQw5TDnVPEkCx7JOG7qlHEkHM6TuG7qsSQbVFW4buOxJBn4buu4buE4bq2xJAsOiHEkCxIU8SQMsONxJBzTOG7qsSQa1PGoOG7quG6tsSQUi4z4bui4buqxJBneyPhu6pRxJBn4bus4buExJAwVcSQLDrhu7Thu6jEkOG7juG7iibEkCxHU8SQO0nhu6rhurLEkHNS4buQ4buwxJDGrz1TxJDFqFLhu4RTxJDhu4484buExJBn4buu4buE4bq2xJDDleG7sMSQ4buqUVJT4bui4buoxJBR4buE4buo4buQxJDhu6pSe+G7qlHEkMWoUlnhu6pRxJDhu47hu6zEkCxT4buc4buqxJDDlOG7nsSQ4buOUkBT4bq2xJAsOuG7sOG7qlHEkOG7jkbhu47EkOG7qlFHM8SQ4bq44bq4L+G6vC/hurhFw4nDisSQMEfEkOG7gC/hur4v4bq4RcOJw4rhurbEkGfhu67hu4TEkMOUw43EkMav4buU4buqxJAwR+G7sMSQ4buqUkfEkOG7qlF7PVPEkMOVTOG7qsSQw5Thu57EkCw64bu04buoxJDDicSQ4buORlPEkCxTMFPEkDBHxJDhurjEkOG7juG7sOG7qsSQ4buM4buu4bqyxJBkeyThu47EkOG7jFPhu5os4bq2xJBn4buu4buExJDhu45Se+G7hMSQUuG7mizEkEbhu6rEkCw64buQ4buwxJAwVcSQJlJI4buoxJAs4bu0U8SQLDrhu7Thu6jEkOG7juG7iibEkCxHU8SQO0nhu6rEkCxIU8SQZ+G7tFPEkDnhu6rEkMOCcC5J4buqUcSQbeG7hOG7qOG6pMSQ4buqUnvhu6pRxJAww5Lhu6rEkCxGU8SQJlJI4buo4bqyxJBiPuG7qlHEkCw64buw4buqUcSQ4buqUUczxJDDieG7hi/hur4v4bq4RcOJw4rhurbEkGJZ4buqUcSQ4buE4buqxJBSLjPhu6Lhu6rEkGd7I+G7qlHEkGfhu7BGxJDFqFIlU8SQLMOdxJAwKcSQRuG7quG6tsSQxahSJVPEkCzDncSQ4buMw5rEkOG7juG7hOG7qsSQw5TDnVPEkDAjU8SQw5TDnVPEkCx7JOG7qlHEkGThu7jEkHNSWVPEkMOCLDohxJAsSFPEkCxSWeG7qsSQa+G7sOG7qlHEkDnhu6rhurbEkDLDjcSQc0zhu6rEkGvhu7Dhu6pR4bq2xJBSLjPhu6Lhu6rEkGd7I+G7qlHEkGfhu6zhu4ThuqTEkDBVxJBSR+G7qlLEkDBTxJAsOuG7tOG7qMSQ4buO4buKJsSQLEdTxJA7SeG7quG6ssSQcC7hu4TEkMOUU+G7nC7EkCw64buE4bq2xJAsOuG7sOG7qlHEkDDhu67hu6pRxJDhur7EkCxSRuG7qlHEkMOUTi7EkOG7qsOM4buoxJDhurhFw4nDiuG6tsSQc1JZU8SQw5TDjcSQLDrhu7Thu6jEkOG7juG7iibEkMOJ4bq4xJDhu45SU+G7muG7jsSQMuG7kMSQ4buoWcSQLFnEkOG7jjzhu4TEkOG7qlF7PVPEkMOVTOG7qsSQLDrGoOG7qsSQw5TDmuG7hMSQ4buMR+G7qsSQUi4z4bui4buqxJBneyPhu6pRxJBn4buwRsSQMEfEkCxV4buoxJDhu45G4buOUsSQw5R74buExJA7w53EkDLhu5DEkOG7qkczxJA74buE4buqUcSQa0fhu7DEkMOU4buexJDhu4xG4buq4bqyxJBnU+G7ouG7qsSQYlnhu6pRxJDhu4Thu6rEkFIuM+G7ouG7qsSQZ3sj4buqUcSQZ+G7sEbEkMOUw43EkCxT4bua4buqxJBSR+G7qlLEkCxSLsSQUuG7slPEkMOUeyThu47EkOG6usSQMuG7kMSQ4buoWcSQLFnEkMOV4buwxJBzUllTxJAsOuG7tOG7qMSQ4buO4buKJuG6ssSQczp7I+G7jsSQw5Thu6zhurbEkGJZ4buqUcSQ4buE4buqxJBSLjPhu6Lhu6rEkGd7I+G7qlHEkGfhu6zhu4TEkOG7jj7hu6pRxJA64buExJDGr+G7ouG7qlLEkOG7jOG7iizEkCxI4buoxJBRU+G7hOG7qMSQw5TDnVPEkCx7JOG7qlHEkHM6e0Dhu6pRxJByOMSQc+G7sEfhu6rEkMOCLEjhu6jEkCw6IcSQLEhTxJAsUsOaxJAsOk3hu6rEkGvhu4Thu7DEkOG6q0nhu7DhuqTEkDBVxJAsOuG7tOG7qMSQ4buO4buKJsSQMuG7kMSQ4buoRjPhurLEkG1R4buwR1PEkCZSRsSQLFJH4buqUsSQ4buOWeG7qlHEkOG7jkbhu47EkDApxJAsOuG7tOG7qMSQ4buO4buKJsSQLDrGoOG7quG6tsSQ4buqUUczxJDDieG7gi/hur4v4bq4RcOJw4rhurbEkGThu7RTxJBiSeG7qlLEkDtGLMSQw5RT4bucLsSQLDrhu4TEkCzhu7RTxJAmUkjhu6jEkDDhu5zEkCw6TyzEkCxdxJA/Lknhu6rEkMavNMSQxahT4buqUsSQLOG7msSQMEfEkOG7jlJ94buOxJAwKcSQYlnhu6pRxJDhu4Thu6rEkFIuM+G7ouG7qsSQZ3sj4buqUcSQZ+G7rOG7hMSQLFPhu5rhu6rEkFJH4buqUsSQxahSRuG7qMSQMEfEkOG7jOG7iizEkFFTIMSQxq9ZxJBSR+G7qlHEkCw6RlPEkCZS4buSJsSQUeG7suG7qMSQ4bq6xJAsTeG7qsSQw5R7PeG7qlHEkMWoUlnhu6pRxJA6WMSQ4buqUS7hu7Lhu6rEkFHDneG7juG6tsSQLDrDmsSQUVNGxJDhurpFxJAsOlPhu6IuxJDDlOG7suG7qlHEkCxIU8SQ4buqUkfEkOG7jEfEkGvGoMSQc1LDmsSQa+G7hOG7quG6tsSQxahS4bus4buoxJBjLjPEkHNM4buq4bq2xJAsUsOaxJAsOk3hu6rEkGvhu4Thu7DEkOG6q0nhu7DhurLEkHNS4buQ4buwxJDhu4xHxJBr4buE4buqxJDFqFLhu4RT4bq2xJA7w53EkMOUez3hu6pRxJDhu6pHM8SQw5R7JOG7jsSQME/hu6rEkOG7jlIuM+G7nuG7qsSQLFvEkMOUez3hu6pRxJA7WeG7qlHEkHLGoMSQ4buhWeG7qsSQMOG7nMSQa+G7hOG7sMSQ4bqrSeG7sMSQMEfEkMOU4buE4buqUcSQLFXhu6jEkOG7jkbhu45SxJAsU8agLsSQLFIp4bqyxJBnU+G7ouG7qsSQYlnhu6pRxJDhu4Thu6rEkFIuM+G7ouG7qsSQw5Thu4Thu6pRxJAsU+G7mibEkCwp4buOxJDDlFPhu5wuxJAsOuG7hMSQxq9H4buoxJA6WMSQMCnEkDBT4bui4buO4bqyxJBq4bqyauG6snLhuqYvJuG6rA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chém dã man chị vợ và cháu vì tấm ảnh trên Facebook

Chém dã man chị vợ và cháu vì tấm ảnh trên Facebook
2015-06-21 13:10:49

TT - Chủ tọa chất vấn: “Chỉ vì một tấm ảnh trên Facebook mà bị cáo giết chết chị vợ mình, chém bị thương cháu mình. Có đáng không?”. “Dạ không. Bị cáo sai rồi” - Tuấn cúi đầu hối hận.

Lao Bảo: Bắt giữ 11 tấn đường kính trắng

Lao Bảo: Bắt giữ 11 tấn đường kính trắng
2015-06-21 13:05:04

(HQ Online) - 11 tấn đường kính trắng, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ khi đang trên đường vận chuyển từ Khu Kinh tế thương mại Lao Bảo (Hướng Hóa-Quảng Trị) về nội địa đã bị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết