Cập nhật:  GMT+7
EŨỂỀƠXỈ{{ẶẾ)ưƯ}XỢẾÉjƯU[Ề}>2!ÝỦỀ}>2,ÝỦỀếjỀ)ŨLƯỀƠỴỀỖÓÝỦỀ}ƯSÝỀ{ỮE/ŨỂÉE)ỀƠXỈ{{ẶẾ)jỢỈỚẾÉDĩêẤưếĐỀ-ỀưŨỢỲỀỜƯT[ỀXUỀ}>2,ÝỦỀếjỀY;ƯỀỜ2.ƠỀỖỈÝỀŨJÝŨỀ}ŨỢỲỀụ[áS}ỀỜỰÝŨỀHÌ/ỄỆỂỆ/ụế-ưưỦỀƠ0ỈỀưŨ0Ề}2;ÝỦỀẽŨỨÝŨỀ)Ũ0ẪỀ<[áỀỜỰÝŨỀ8TỀ}ƯR[ỀƠŨ[ỘÝỀŨƯU[Ề}>2!ÝỦỀ}>2,ÝỦỀếjỀƠỐÝỀ)ŨLƯỀƠỴỀỖÓÝỦỀ}ƯSÝỀ{ỮẨỀƠỴỀ{3ƠỀWŨ@ỢẪỀ)ŨỘYỀƠŨÔ}ỀƠŨỨÝŨỀ}>ỰẪỀỜKỲỀỜ3ƠỀ}$}ẪỀƠỴỀ[áỀ}ỨÝỀ}>ỲÝỦỀỦƯ;ƯỀWŨỲỈỀŨỸƠẪỀỦƯĨỲỀỚ ƠẪỀƠỴỀÝNÝỦỀX5ƠỀ<[LÝỀXàỀ8JỀỜMỀƠỴỀỨ}ỀÝŨÔ}ỀHỀÝNYỀ}ŨỈYỀỦƯỈỀỦƯLÝỦỀỚKáỀ8JỀ<[LÝỀXàỀỦƯĨỲỀỚ ƠỀếjBE/)ÉE}ỈỖXỢỀ{}áXỢẶẾYỈ>ỦƯÝẬỄ)aỀỈ[}ỲẾÉE}>ÉE}ỚÉEƯYỦỀŨỢƯỦŨ}ẶẾFHGẾỀỈX}ẶẾưŨ3Ề}>2!ÝỦỀẻ"ƯỀỷNÝỀĩỈỀ}>ỈỲỀ<[áS}ỀỜỰÝŨỀỖ&ỀÝŨƯUYẾỀ9ƯỚ}ŨẶẾHỆỆẾỀ{>ƠẶẾŨ}})Ậ//999BỦỚ}ỚB8Ý/ỚỈ}ỈƯYỈỦỢ{/ỄỆỂỆỂỆ/Ỳ>ƯỦƯÝỈX/ƯYỈỦỢ{GỄỂỊFÍ_FBV)ỦẾ/ÉE/}ỚÉE/}>ÉE}>ÉE}ỚÉE)ỀƠXỈ{{ẶẾ)ẻỲỚáẾÉưŨ3Ề}>2!ÝỦỀẻ*Ềĩê-ếưỀẻ"ƯỀỷNÝỀĩỈỀ}>ỈỲỀ<[áS}ỀỜỰÝŨỀỖ&ỀÝŨƯUYỀjƯU[Ề}>2!ÝỦỀếjỀõ@Ề-ỀếỰỈỀƠŨÔ}E/)ÉE/}ỚÉE/}>ÉE/}ỈỖXỢÉE)ỀƠXỈ{{ẶẾ)ẻỲỚáẾÉẻRÝỀƠKÝŨỀỜỴẪỀỜ*Ề}[&ƯỀỖ&ỀÝŨƯUYỀŨƯU[Ề}>2!ÝỦỀ}>2,ÝỦỀếjỀƠ=ÝỦỀXỒ)ỀWŨ=ÝỦỀ<[ĨỀHHỀỜ$ƯỀ8;ƯỀÝỈYỀ8JỀHỆỀ8;ƯỀÝ7BỀôŨ7ÝỦỀ}>2,ÝỦỀŨ.)ỀỜÒƠỀỖƯU}Ềẻ*Ề}>2!ÝỦỀẻ*ỀĩêẤếưỀ)Ũ$ƯỀŨ.)Ề8;ƯỀƠ:Ề<[ỈÝỀ<[LÝỀXàỀÝŨJỀÝ2;ƠỀƠỴỀXƯRÝỀ<[ỈÝỀaƯÝỀàỀWƯSÝỀưŨ0Ề}2;ÝỦỀẽŨỨÝŨỀ)Ũ0Ề}>2;ƠỀWŨƯỀ<[áS}ỀỜỰÝŨBỀế*Ề}[&ƯỀWŨƯỀỖ&ỀÝŨƯUYỀjƯU[Ề}>2!ÝỦỀ}>2,ÝỦỀếjỀ}2Ề}Ũ ƠỀỜ2.ƠỀ<[áỀỜỰÝŨỀ}>ỲÝỦỀ<[áỀƠŨSỀ}&ỀƠŨ3ƠỀ8JỀŨỲK}ỀỜ*ÝỦỀƠ0ỈỀ}>2,ÝỦỀếjỀ}2Ề}Ũ ƠBỀjƯU[Ề}>2!ÝỦỀỜ2.ƠỀỖ&ỀÝŨƯUYỀ8JỀỖ&ỀÝŨƯUYỀXKƯỀ}ŨỢỲỀÝŨƯUYỀWạẪỀY?ƯỀÝŨƯUYỀWạỀXJỀHỀÝNYỀ8JỀWŨ=ÝỦỀ<[ĨỀỄỀÝŨƯUYỀWạỀXƯRÝỀ}ƯS)BỀưŨ0Ề}>2!ÝỦỀƠ:Ề<[ỈÝỀ}>5ƠỀ}ƯS)Ề<[LÝỀXàỀ}>2,ÝỦỀ>ỈỀ<[áS}ỀỜỰÝŨỀỖ&ỀÝŨƯUYẪỀYƯÙÝỀÝŨƯUYỀŨƯU[Ề}>2!ÝỦỀƠĨƠỀ}>2,ÝỦỀếjỀƠ=ÝỦỀXỒ)Ề}>RÝỀƠ:Ề{!ỀỜTỀÝỦŨỰỀƠ0ỈỀj*ƯỀỜ%ÝỦỀ}>2,ÝỦBỀjJÝỦỀÝNYẪỀŨ*ƯỀỜ%ÝỦỀ}>2,ÝỦỀ}Ũ5ƠỀŨƯUÝỀỜĨÝŨỀỦƯĨỀ8ƯUƠỀŨỲJÝỀ}ŨJÝŨỀÝŨƯUYỀ8 ỀƠ0ỈỀŨƯU[Ề}>2!ÝỦBỀôS[ỀY3ƠỀỜ*ỀŨỲJÝỀ}ŨJÝŨỀÝŨƯUYỀ8 ỀXJỀáS[ỀWỞYỀ8JỀWŨ=ÝỦỀƠỴỀWŨLỀÝNÝỦỀWŨOƠỀ)Ũ ƠẪỀŨ*ƯỀỜ%ÝỦỀ}>2,ÝỦỀƠỴỀ<[áTÝỀáR[ỀƠỐ[ỀƠ:Ề<[ỈÝỀ<[LÝỀXàỀÝŨJỀÝ2;ƠỀƠỴỀ}ŨỘYỀ<[áTÝỀYƯÙÝỀÝŨƯUYỀŨƯU[Ề}>2!ÝỦBỀư>2,ÝỦỀŨ.)ỀƠỐÝỀ}ŨƯS}ẪỀŨ*ƯỀỜ%ÝỦỀ}>2,ÝỦỀDỜ$ƯỀ8;ƯỀƠĨƠỀ}>2,ÝỦỀếjỀƠ=ÝỦỀXỒ)ĐỀŨỲÒƠỀŨ*ƯỀỜ%ÝỦỀ<[LÝỀ}>ỰỀDỜ$ƯỀ8;ƯỀƠĨƠỀ}>2,ÝỦỀếjỀ}2Ề}Ũ ƠĐỀƠỴỀ}ŨÚỀ}&ỀƠŨ3ƠỀXÔáỀ)ŨƯS[Ề}ŨNYỀỚỶỀ}ỨÝỀÝŨƯUYỀŨƯU[Ề}>2!ÝỦỀỦƯ7ỈỀÝŨƯUYỀWạỀŨỲÒƠỀỜ*}Ềa[Ô}BỀỏỒ)ỀùŨ2:ÝỦE/)É


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Nghẽn mạng” đào tạo tín chỉ

“Nghẽn mạng” đào tạo tín chỉ
2010-10-10 12:58:38

(TPO) - Đào tạo tín chỉ (ĐTTC) được coi là hướng đi tích cực trong đào tạo. Tuy nhiên, nhiều sinh viên phàn nàn hình thức đào tạo này.

Thuốc dùng trong chứng bệnh cột sống

Thuốc dùng trong chứng bệnh cột sống
2010-10-10 12:58:00

(SK&ĐS) - Cột sống được chia thành 5 nhóm với 33 đốt sống. Nhóm đốt sống cổ có 7 đốt, nhóm các đốt sống ngực có 12 đốt, nhóm đốt sống thắt lưng có 5 đốt, nhóm các đốt sống...

Món ăn dành cho người viêm tụy

Món ăn dành cho người viêm tụy
2010-10-10 12:57:42

(SK&ĐS) - Đông y cho rằng viêm tuyến tụy thuộc phạm trù "đau bụng", "triệu chứng quyết". Viêm tuyến tụy bao gồm hai thể là viêm tuyến tụy cấp tính và viêm tuyến tụy mạn...

Vị thuốc từ con dế

Vị thuốc từ con dế
2010-10-10 12:57:24

(SK&ĐS) - Ở nước ta, dế có nhiều loài, loài dế dũi còn có tên là thổ cẩu, tên chữ là lâu cô (Gryllotalpa unispinalpa Sauss.), loài dế mèn, còn gọi là tất suất hay súc chức...

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc
2010-10-09 08:31:32

Do các trường gặp nhiều khó khăn, bất cập khi thực hiện công tác này nên Sở đề xuất Bảo hiểm xã hội phải trực tiếp triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đến học sinh, nhà trường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết