Cập nhật:  GMT+7
4buAVsOMSVFATzEx4bqoSCJ3VzJAVEjhu4bGoSU9ScOUPUlSw5I9VklRViRJPeG7rjl7V0nDo1fhu6YjSTI24bqx4buAL1bDjOG7huG7gCJJUUBPMTHhuqhIIsOyVE9SSOG7hsOKduG7lURoduG6vkktSWg7PeG7rknhurFJUVYkSTDhu5I94buuScOjV+G7piNJMjPhurHFqD1JMjbhurFJMlYzIVFJIlbhu4wjSTIwNUlIU08zSVA2PeG7rkjhurhJSDIwV+G7qDNJUVZhPeG7rkkgM+G6scWoMkjhurpJw4NX4bumI0kyM+G6scWoPUkyNuG6sUlQTyRJ4buuLiNJVk9XSTJW4buqSUDDkknDo1fhu6YjSTIz4bqxxag9STI24bqxSVHhu5oiSTJYPVZJw6PDkknDo1fhu6YjSTIz4bqxxag9STI24bqxSSPhu4w9STJYPVbhurpJw4NX4bumI0kyM+G6scWoPUkyNuG6sUlR4buaIkkyWD1WSVElSTJW4buqSVFWV09JMlbDkj1WSUAk4buMV0kiVjVJMlY4PeG7rknDo8OSSUAk4buMV0nhuq8z4buaMklWM+G6scWoMkk94buuJOG7jFdJMuG6oeG6uknDg1fhu6YjSTIz4bqxxag9STI24bqxSSPhu4w9STJYPVZJQOG7jFdJUVZXT0kwT0nhu4hJQCThu4xXSUDDkknDo1fhu6YjSTIz4bqxxag9STI24bqxSSPhu4w9STJYPVZJMsOTV0kiVsOTMuG6uEnDo1fhu6YjSTIz4bqxxag9STI24bqxSSPhu4w9STJYPVZJUuG7jD3hu65J4bu4Vjs94buuSTLDk1dJIlbDkzJJw6PDkknDo1fhu6YjSTIz4bqxxag9STI24bqxSSPhu4w9STJYPVZJUuG7jD3hu65J4bu4Vjs94buuSVNPM+G6uuG7gC8i4buG4buAIklRQE8xMeG6qEgi4buFJFLhurFI4buG4bub4buuM+G6seG7pj1JPVbGoD1JUOG7qD1WSVIkScOUPUkzLD3hu67hurhJUOG7qD1WSVM5ez3hu65JI+G7ojLhurhJMyw94buuST1WV8avM0kwOX0z4bq64bq64bq6SeG7hVfhu6ozSVZX4buoPUkyMCQ94buuSeG7rldPV0lTJOG7jD1JUeG7miJJQMOSSSJW4bucPUlQNj3hu65JMjDhu6Y9SVNPM0lS4bqjSVIhV0nhu7hVJElSw5JXScOjw5JJMsOUPeG7rkk94buYPeG7rkkyVsOSPVZJUTw9SeG7uMOoI0lQMy49ST07PeG6uEk9Oz1JI+G6oU/hurhJMSwyST1Ww5rhurpJdzA5ez3hu65JVn0iSeG6rzPhu5oySVYz4bqxxagySVYk4buMV0ky4bqhSTJWWUlRJUkyVuG7qklTTzNJUeG7jkkiVuG7nD1JUDY94buuSTIw4bumPeG6uEkjYVFJUyFJMOG7mjJJPeG7rlZX4bumI0kyMCY94buu4bq4ST1Ww50iSTJXI0kyw5Q94buuST1WTz1W4bq4ST1WV+G7qDJJUyFJUTxJMlbhu6pJMsOUPeG7rklRTyThurhJMSxR4bq4SVA2PeG7rkkyMDk+PeG7ruG6uEnhuq8z4buaMklWM+G6scWoMklTOXs94buuSTJX4bumM0lWJU9JMjDhu6Y94bq4SSJW4bucPUlUJEnhuq8z4buaMklWV+G7qD1JUcOTUUlQTz1JUk9JI8OSM0lATyPhurhJQDZR4bq4ST3GoDPhurhJIDNPPVZJMCw9SeG6rzPhu5oySVZX4buoPUlRw5NRSVBXxag9SVMoV0kjw5IzSUBPI+G6uuG7gC8i4buG4buAIklRQE8xMeG6qEgi4buFJFLhurFI4buG4buF4bumPUlR4buMPVZJw6NX4buoUUlSNT3hu65JMlYzLFFJMlZZSVFWxahJUyFJw5Q9STMsPeG7rklROD3hu65JMOG7mjJJIDNPPUkyMCY94buuSVMsV0nDoz5XST3hu645e1dJUOG7qD1WSVDDnUnDo1fhu6YjSTI24bqx4bq6SWc1ScOjV+G7piNJMjPhurHFqD1JMjbhurFJUeG7miJJVk/hurFJI+G7jD1JMlg9VklTxq8zST3hu6Y9ScOUPUlAOX094buuSVgy4bq4ST1WV8avM0lQ4bqjT+G6uEnhu7hX4bumPeG7rkkyM+G6seG7qDJJUyxXSVBXT0kwOX0z4bq4STJWYVFJw5Q9SSPGryPhurhJVuG7jD1JUVbFqEkjXeG6uuG6uuG6uuG7gC8i4buG4buAMk9QQFRJMTLhurFAVOG6qEgjTzDhu65XPUXhu4oi4bqvSU8zMiRI4buG4buAMjDhu4bhu4AyUuG7huG7gFcj4buuSTEy4bqxQFThuqhII08w4buuVz1FSUoi4bqvSElPQDLhuqhISEnEg1dSMlbhuqhIxKjDjcONSEkxMFHhuqhIVjIyIkUvL1cj4buu4bq6MTNR4bu4ViRUUiRXMSQ94buu4bq6w6M9L+G7jSNP4buuVDEveCJAJE9SVFIvdlZPMFQv4buKw43DjMONL8OMw40vw41ML1JLw41RVk8kw4zhurrhu5nhu7HDs0gv4buGZk89Vknhuq9YUVZJU+G7ojPhurrhu4AvMlLhu4bhu4AvMjDhu4bhu4AvMk9QQFThu4bhu4AiSVFATzEx4bqoSCLhu4UkUuG6sUjhu4Z2TzNJU8ag4bqxSUDDkkkjITJJMSxJIyU9ScOUPUlQw5JXSTJWMyxRSVElSTLDk1FJUjY94buuSVYpSTIwfUkyMMOdSVDhu6g9VuG6uElQ4buMPUlTJlFJUSVJMlbhu6pJMlZPI0nhu7hW4buOJEXhu4AvIuG7huG7gCJJUUBPMTHhuqhIIuG7hSRS4bqxSOG7huG7hcOSV0nDjEVJ4bquWFFWSVPhu6IzScOMSsON4buu4bq4SVPhu6IzSeG6r089VknDjErDjeG7ruG6uEkxVz1WSeG6t0lS4bu0ST1WxqA9SUrDjeG7ruG6uEkyVuG7piNJPTk+UUnDo8OhT0lTN+G6uEk94buaM0lRTz1WSTMsPeG7rkk9VuG7jDLhurhJIylXSeG7rld7SUrDjSNA4bq4SVHhu45JPeG7rsOS4bqxSVPhu6Yj4bq4SVI1PeG7rklRViRJPeG7rjl7V0nDo1fhu6YjSTIz4bqxxag9STI24bqxSVHhu5oiSTJYPVZJQCThu4xXSSJWNUnDo8OSScOjV+G7piNJMjPhurHFqD1JMjbhurFJI+G7jD1JMlg9VkkiVsOTMklRPD1JMsOTV0kiVsOTMklR4buaIkkyWD1W4bq4SVElSVE7PeG7rklSNj3hu65J4buuV+G7jldJPVZX4buoMuG6uEnhu65X4buOV0lTIVFJMlY7PeG7rknhu54j4bq64buALyLhu4bhu4AiSVFATzEx4bqoSCLhu4UkUuG6sUjhu4bhu4XDkldJ4buKRUnGoTk+Iknhu65Xw5JJw4zhurpKw43DjeG7ruG6uEkw4bqhT0kx4buMUVbhurhJ4buuV8OVSUDhu5rhurFJPTk+UUkzLD3hu67hurhJIylXSeG7rld7SUrDjSNA4bq4SVHhu45JPeG7rsOS4bqxSVPhu6Yj4bq4SVI1PeG7rklRViRJPeG7rjl7V0nDo1fhu6YjSTIz4bqxxag9STI24bqxSSJWw5MySVE8PUlR4buaIkkyWD1W4bq64buALyLhu4bhu4AiSVFATzEx4bqoSCLhu4UkUuG6sUjhu4bhu4XDkldJ4buIRUnhu5c7PeG7rkk94buuKT3hu65J4buKw43hu67hurhJMjAkPeG7rkk9LldJPVY7I0kxTyRJ4bqvVSNJw4rhu7hWOz3hu65JUVYkSSNd4bq+4bq4ST3hu65WV8avPUlQITLhurhJU+G7ojNJIlY2SUrDjeG7ruG6uEkx4buQUUk9OT5RSVFWV+G7pjNJMyw94buu4bq4SVFWV09J4buKSUDhu5w9STMsPeG7rklWxagy4bq4SVI1PeG7rklRViRJPeG7rjl7V0nDo1fhu6YjSTIz4bqxxag9STI24bqxSSJWw5MySVE8PUlR4buaIkkyWD1W4bq64buALyLhu4bhu4AiSVFATzEx4bqoSCLhu4UkUuG6sUjhu4bhu4XDkldJxKhFScahV8WoMknhu65Xw5MiScOKI09XSVBPSVBP4bq+ScOMSVHDk1fhurhJUywySTIuPUkyWD1W4bq4ST3hu65WV8avPUlQITJJI8OdPeG6uEkzLD3hu65Jw6M+V0lS4bucM0nDo8OhPeG7ruG6uEkjKVdJQOG7nD1Jw43hurjhu4jhu67hurhJPeG7rsOS4bqxSeG7iElA4bucPeG6uEkxTzNJUOG6o09Jw5Q94bq4SVI1PeG7rklRViRJPeG7rjl7V0lQ4buoPVZJw6NX4bumI0kyM+G6scWoPUkyNuG6sUkj4buMPUkyWD1W4bq64buALyLhu4bhu4AiSVFATzEx4bqoSCLhu4UkUuG6sUjhu4bhu4XDkldJSkVJ4buVViRPV0kjOz1J4buKSsON4buu4bq4STDhuqFPSTHhu4xRVuG6uEnhu65Xw5VJMSw94buuSUDhu5rhurFJPTk+UeG6uElSNT3hu65JPTk+UUkxO1dJPeG7rsagI0k9JT3hu67hurhJIylXSUDhu5w9STMsPeG7rklKw40jQOG6uEkxLElA4bucPUlSw6BPSTJWVCRJMlk9Vk9JMjDhu4w94buuSVDhu6g9Vkkjw5JJ4bqvw5NRSVPDnT1W4bq6ScOyJOG7mFFJ4bu4ViRPV0kjOz1JMlbhu6YjST05PlFJUzM9SeG7uOG6pUlA4bua4bqxST05PlHhurhJMyw94buu4bq4SVI1PeG7rklRViRJPeG7rjl7V0lQ4buoPVZJw6NX4bumI0kyM+G6scWoPUkyNuG6sUlR4buaIuG6uEkj4buMPUkyWD1W4bq4SUAk4buMV0nhuq8z4buaMklWM+G6scWoMklWJOG7jDJJMuG6oUnhu65XT1dJUyThu4w9STJWM+G6seG7pj1J4buuV+G7jiPhurhJPcWoM0nhu7hWOz3hu65JUSVJUeG7miNJ4bu4w53hurhJUTg94buuSVElSTJW4buqSVFWJj1JUjU94buu4bq64buALyLhu4bhu4AiSVFATzEx4bqoSCLhu4UkUuG6sUjhu4bhu4V24bq6SXdWM0nDsjk8PeG7ruG7gC8i4buG


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến
2024-06-21 05:30:00

QTO - Dẫu biết nghề báo đối với phụ nữ rất vất vả, gặp không ít thử thách nhưng vì đam mê, nhiều chị em vẫn chọn. Không chỉ quyết tâm khắc phục khó khăn để...

Vị thuốc từ con dế

Vị thuốc từ con dế
2010-10-10 12:57:24

(SK&ĐS) - Ở nước ta, dế có nhiều loài, loài dế dũi còn có tên là thổ cẩu, tên chữ là lâu cô (Gryllotalpa unispinalpa Sauss.), loài dế mèn, còn gọi là tất suất hay súc chức...

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc
2010-10-09 08:31:32

Do các trường gặp nhiều khó khăn, bất cập khi thực hiện công tác này nên Sở đề xuất Bảo hiểm xã hội phải trực tiếp triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đến học sinh, nhà trường...

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú
2010-10-09 08:31:04

Sở GD-ĐT không bắt buộc trẻ bậc mầm non phải học bán trú tại trường. Nếu phụ huynh muốn cho con học 1 buổi có thể đăng ký với nhà trường vào đầu tháng; các nghĩa vụ về học phí...

Người lành mang virút viêm gan B nên làm gì?

Người lành mang virút viêm gan B nên làm gì?
2010-10-09 08:30:29

(SK&ĐS) - Hiện nay, tỷ lệ nhiễm virut viêm gan B (HBV) ở nước ta chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng từ 15 – 20% và được coi là một trong những nước bị nhiễm HBV cao nhất thế giới....

8 cách ngăn ngừa lão hóa

8 cách ngăn ngừa lão hóa
2010-10-09 08:30:16

(SK&ĐS) - Bước vào thời kỳ lão hoá, mọi hoạt động của cơ thể và đặc biệt là trí não đều không tránh khỏi qui luật tự nhiên của sự suy kém. Các chú ý sau đây chính là bí...

“Trồng người” trên đất Cù Bai

“Trồng người” trên đất Cù Bai
2010-10-08 13:29:26

(QT) - Ông Nguyễn Đức Tuận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết: Cù Bai là xã miền núi duy nhất ở Quảng Trị có 100% con em đến trường đúng độ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết