Cập nhật:  GMT+7
ẸỨFỂỜÝJ[[ẴỆ>ừỪ]ÝỠỆẺỆồƯỨSỴỂỲMỴƯỆỂỞLỶỂ]MỶỂ]ỰỴỂỜỨVẸ/ỨFẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>lỠJỢỆẺEừủộÉỂ-ỂệLỶỂ]MỶỂ]ỰỴỂỜỨVỂEệừừếÉỂỞ4(ỜỂỜỶỪỂÝLỂỨ4.ỴƯỂỞỪỂ]ỰỜỨỂỜ7ỜỂ]}ỶỴƯỂỞLỶỂ]MỶDỂừ"ạỂỴỨỪTỴCỂỴỨỪÚ"Ể[ỪỴỨỂaỪTỴỂ>ỨLỴỂỴLỴỂỨỬỴỨỂ]Ứ5ỜỂỞLỶỂ]MỶỂỴLạDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺẸ]JỚÝỠỂ[]ạÝỠẴỆỲJ}ƯỪỴẪG>àỂJ"]ỶỆẺẸ]}ẺẸ]ỢẺẸỪỲƯỂ[]ạÝỠẴỆỚỶ}ỢỠ}-}ỪƯỨ]ẪỂẲŨŨỄỄỄỄỂỄ>àỂ[ỶÝỪỢBỂỚỶ}ỢỠ}-]Ỷ>ẪỂẲŨŨỄỄỄỄỂỄ>àỂ[ỶÝỪỢBỂỚỶ}ỢỠ}-ÝỠŨ]ẪỂẲŨŨỄỄỄỄỂỄ>àỂ[ỶÝỪỢBỂáỪỢ]ỨẪỂIỄỄ>àBỂỚỶ}ỢỠ}-ỚỶ]]ỶỲẪỂẲŨŨỄỄỄỄỂỄ>àỂ[ỶÝỪỢBỂỨỠỪƯỨ]ẪỂHỄỄ>àỆỂJÝ]ẴỆõUỂỨỶMỜỨỂ]Ồ]ỂỜNỂ]}4!ỴƯỂỞMỪỂỨ#ỜỂỞLỶỂ]MỶỂ]ỨỠỶỂ]ỰỴỂỜỨVỂaLỶỂỴÓỲỂGỄFỄỂỞOỂ“>ỨKỂ[NỴ”ỆỂỪỲJƯỠỪỢẴỆGĨFGỈỆỂ[}ỜẴỆỨ]]>Ẫ//áááD]ỪỠỴ>ỨỶỴƯDaỴ/mỲJƯỠlJỴỢÝỠ}DJ[ỨàẨừỨ"ỲỚỴJỪÝmềẴGĨFGỈẬÁỪỢ]ỨẴIỄỄỆ/ẺẸ/]ỢẺẸ/]}ẺẸ]}ẺẸ]ỢẺõUỂỨỶMỜỨỂ]Ồ]ỂỜNỂ]}4!ỴƯỂỞMỪỂỨ#ỜỂỞLỶỂ]MỶỂ]ỨỠỶỂ]ỰỴỂỜỨVỂaLỶỂỴÓỲỂGỄFỄỂỞOỂ“>ỨKỂ[NỴ”DẸ/>ẺẸ/]ỢẺẸ/]}ẺẸ/]JỚÝỠẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺốDCỂ[ỪỴỨỂaỪTỴỂỴÓỲỂ]Ứ5ỂGỂl#ỜỂaỪÙỴỂồƯỐỴỂỨLỴƯCỂỜỨỶỂ}ỌỴƯCỂệừừếỂƯỪ >Ể[ỪỴỨỂaỪTỴỂEứAÉỂỜỸỂỜ,ỂỨ?ỪỂỨ#ỜỂỴỨỪÚ"Ể]ỨỘạỂỜ%ỂYỨKỜỂỴỨJ"DỂừ"ạỂỴỨỪTỴCỂỞÓỴƯỂYảỂỨ#ỜỂ]ỰỴỂỜỨVỂ]}TỴỂỲMỴƯỂ}Ồ]ỂYỨỸỂYỨÓỴỂỢỶỂỜ:ỴƯỂ]Ứ%ỴƯỂ]ỪỴỂ]Ứ4!ỴƯỂ]ÒỜỂỴƯỨSỴDỂồƯLạỂỞỘ"Ể]ỪTỴCỂỴỨỸỲỂỜ2JỂốDỂ]Ứ5ỜỂ]}ÒỴƯỂỞTỲỂỴỨ4ỴƯỂYỨ%ỴƯỂỞÓỴƯỂYảỂỞ4(ỜDỂệTỲỂ]Ứ5ỂỨJỪỂỨ#ỂỜỨỪJỂ}JỂYỰ>Ể]Ứ5ỜỂỞTỲCỂỜỨỠỴỂÝỒỴỂỲOỪỂỲ.ỪỂỞÓỴƯỂYảỂàỶỴƯDỂồỨ4ỴƯỂYỨ%ỴƯỂ>ỨNỪỂJỪỂỜ3ỴƯỂỜỸỂỲKạỂ]ỰỴỨỂỞỤỂỞÓỴƯỂYảỂỨ#ỜDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺốDỂỜỨỶỂỚỪU]CỂaỬỂỨ#ỜỂ]ỨỠỶỂÝ7JỂỜỨ#ỴỂỴTỴỂỜỸỂÝ.>Ể]ỨỬỂỞ%ỴƯỂ{"KCỂÝ.>ỂÝMỪỂaÒỴƯỂ{"KDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺêMỴỂôDỂ[ỪỴỨỂaỪTỴỂệlỂõỪỴỨỂ]UỂũ"*ỜỂỢỐỴỂỜỨỶỂỚỪU]CỂỨ#ỜỂ]ỨỠỶỂ]ỰỴỂỜỨVỂỜ3ỴƯỂYỨỪUỴỂaỪÙỜỂỨ#ỜỂ]Ổ>ỂỴỨỸỲCỂ[ỪỴỨỂỨỶM]Ể]Ổ>Ể]ỨỤỂỚỮỂ>ỨKỂaẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺứỪỴỨỂaỪTỴỂệDếỂEệlỂõỪỴỨỂ]UỂũ"*ỜỂỢỐỴÉỂ>ỨLỴỂỴLỴẪỂứ*ỂÝ.>Ể]ỰỴỂỜỨVỂỜỸỂỨMỴCỂJỪỂỜ3ỴƯỂỲ"*ỴỂỞÓỴƯỂYảỂỨ#ỜỂỞ ỴƯỂ]ỨỠỶỂÝỮỜỨỂỜKỂỴỨỐỴỂYỨỪUỴỂỴỨ9ỴƯỂÝ.>ỂỨ#ỜỂỨỶ]Ể]})ỂỴTỴỂ{"KỂ]NỪDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺừỨTỲỂaLỶỂỞỸCỂệDếỂỜỨỶỂỚỪU]CỂaỪÙỜỂỞÓỴƯỂYảỂỨ#ỜỂ]ỰỴỂỜỨVỂỜỨỶỂỨ#ỜỂYãỂ]ỪU>Ể]ỨỠỶỂ]Ứ4!ỴƯỂ},ỪỂaLỶỂÝ ỜỂỞJỴƯỂ]ỨỪỂỨU]ỂYãỂỴTỴỂNỴỨỂỨ4)ỴƯỂaỪÙỜỂ%ỴỂ]ỨỪDỂAÚỂỲỎ]ỂYằỂ]Ứ"Ổ]CỂỢỶỂỲKạỂỜỨ2ỂYỨ%ỴƯỂ]NỪỂỴ:ỪỂÝ4(ỴƯỂ[ỪỴỨỂaỪTỴỂỞÓỴƯỂYảỂỴTỴỂỨJạỂỚỮỂ]}ỠỶDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺõỨ:ỂỨ,ỴỂÝLỂYỨỪỂứAỂỞÓỴƯỂYảỂàỶỴƯỂỜKỜỂỲ%ỴỂ}&ỪỂ]ỨỬỂỲKạỂỜỨ2ỂYỨ%ỴƯỂÝ4"Ể]Ứ%ỴƯỂ]ỪỴỂỴTỴỂ]Ứ!ỪỂƯỪJỴỂỞÓỴƯỂYảỂ>ỨNỪỂỲỒ]ỂỞUỴỂÍ-ÌỂƯỪ!DỂồỨỪÚ"Ể[ỪỴỨỂaỪTỴỂ>ỨNỪỂỜỨỘ"ỂỜỨ7ỜỂ]6Ể]*ỪỂỞUỴỂ[KỴƯỂỨ%ỲỂ[J"ỂỲ.ỪỂỞÓỴƯỂYảỂỞ4(ỜDỂồỨ4ỴƯỂỴU"ỂỢỶỂÝ4(ỴƯỂ[ỪỴỨỂaỪTỴỂ]ỨJỲỂ{"JỴỂÝ.>ỂỨ#ỜỂ{"KỂỰ]Ể]ỨỬỂỞÓỴƯỂYảỂỜỸỂ]ỨỤỂỚỮỂỨ2ạDỂừỨ!ỪỂƯỪJỴỂ]Ứ%ỴƯỂỚKỶỂỨ2ạỂ]Ứ4!ỴƯỂaLỶỂỨèỂYỨỪỂỴÓỲỂỨ#ỜỂỞOỂYU]Ể]Ứ ỜỂYỨỪUỴỂỴỨỪÚ"ỂứAỂaÚỂ{"TỂYỨ%ỴƯỂỚỪU]ỂỞỤỂỞÓỴƯỂYảỂÝMỪDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺố?]ỂỚỒ]ỂỜỔ>ỂỴ9JỂÝLỂỞLỶỂ]MỶỂ]ỨỠỶỂ]ỰỴỂỜỨVỂYỨ%ỴƯỂ]:ỂỜỨ5ỜỂ]ỨỪỂÝMỪỂỴTỴỂỴỨỪÚ"ỂứAỂ]}4(]Ể[SỂ>ỨNỪỂỨ#ỜỂÝMỪCỂ]*ỴỂ]ỪÚỴỂỚMỜỂaLỂ]Ứ!ỪỂƯỪJỴDỂồỨỪÚ"Ể[ỪỴỨỂaỪTỴỂ{"ỠỴỂỨ#ỜỂ]ỨỠỶỂỴỪTỴỂỜỨUỂÝ ỜỂ]ỨỪỂỲ.ỪỂỚÒ]ỂỞỘ"ỂỲ"JỂ[KỜỨỂỞỤỂỨ#ỜCỂ]}ỶỴƯỂYỨỪỂỞLỶỂ]MỶỂ]ỨỠỶỂ]ỰỴỂỜỨVỂỞ@ỪỂỨ=ỪỂ>ỨNỪỂ]7ỂỨ#ỜỂỴỨỪÚ"ỂỨ,ỴDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺlDừẸ/>Ẻ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thuốc dùng trong chứng bệnh cột sống

Thuốc dùng trong chứng bệnh cột sống
2010-10-10 12:58:00

(SK&ĐS) - Cột sống được chia thành 5 nhóm với 33 đốt sống. Nhóm đốt sống cổ có 7 đốt, nhóm các đốt sống ngực có 12 đốt, nhóm đốt sống thắt lưng có 5 đốt, nhóm các đốt sống...

Món ăn dành cho người viêm tụy

Món ăn dành cho người viêm tụy
2010-10-10 12:57:42

(SK&ĐS) - Đông y cho rằng viêm tuyến tụy thuộc phạm trù "đau bụng", "triệu chứng quyết". Viêm tuyến tụy bao gồm hai thể là viêm tuyến tụy cấp tính và viêm tuyến tụy mạn...

Vị thuốc từ con dế

Vị thuốc từ con dế
2010-10-10 12:57:24

(SK&ĐS) - Ở nước ta, dế có nhiều loài, loài dế dũi còn có tên là thổ cẩu, tên chữ là lâu cô (Gryllotalpa unispinalpa Sauss.), loài dế mèn, còn gọi là tất suất hay súc chức...

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc
2010-10-09 08:31:32

Do các trường gặp nhiều khó khăn, bất cập khi thực hiện công tác này nên Sở đề xuất Bảo hiểm xã hội phải trực tiếp triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đến học sinh, nhà trường...

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú
2010-10-09 08:31:04

Sở GD-ĐT không bắt buộc trẻ bậc mầm non phải học bán trú tại trường. Nếu phụ huynh muốn cho con học 1 buổi có thể đăng ký với nhà trường vào đầu tháng; các nghĩa vụ về học phí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết