Cập nhật:  GMT+7
ẺỪGỄỢỲK]]ÂỂ{ựỰ"ỲPỂẼự[SỄỜVỄáỰUỴỄ"KỰỄỨỰaKDỄỢ@ỄỶỨỪỰUỴỄ"[=ỶỨẪẺ/ỪGẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{mPKỞỂẼÉừôẨểừẸỄ-ỄựKỰỄỨỰaKỄỲMỄ{ỪỔỶỄỶỪ$Ễ{ỪỬKỄ]K ỄỴMỶỨỄỶỪXĐỄộ@ỄỢ@Ễ"ỪỦỄỶỪỰŨỴỄ"[1ỶỨỄỞỸỄáỰỄÝỪ ƠỶỄ"7ỄỴ4ỰỄáMỄỢ;ỄỪ=ỶỨỄỜVỄ"ỬỢỪỄ"2ỄỲNỰĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼộỨ ảUỶỄỶỪỒỶỄáỰUỴỄ"KỰBỄụỄ"KỰDỄỢ@ỄỴ:"Ễ&ỶỨỄỶỪ$ỄỠ5)ỢỄỶ&ỰỄá!ỰỄ"KỰỄỞỚỶỄỠÚỶỄỢ;ỄỪ=ỶỨĐỄồ:"ỄỢ.ỶỄỢOỴỄỲNỶỪỄỜỘ"ỄỢỪ)"ỄỢ@Ễ"ỪỦỄỲMỴỄ&ỶỨỄỶMảỄỜVỄ]5ỶỨỄỲUỶỄáMỄ"[<ỄỶUỶỄ"ỌỢỄỶỨỪTỶDỄỠỰÙ ỄỶMảỄỲMỴỄỢỪỘ"ỄỲ$ỶỨỄỜVỄ6Ễ"[ỸỶỨỄỲ,Ễ"KỰỄ"NỸỄỠỰÙ ỄÝỰỤỶỄỢỪỸỄáỰỄÝỪ ƠỶỄ]ỰỶỪỄ]&ỰỄ{ỪL"Ễ"[ỰỦỶỄáMỄỨỒảỄáỰUỴỄ"KỰĐỄÁỰUỴỄ"KỰỄ{Ừ;ỄỜỰÚỶỄ<Ễ"[SỄỶỪ$ỄỞỸỄ&ỶỨỄ"KỰỄỶỪ$ỄỪ.ỶỄáMỄỞŨỄỜVỄ"ỌỢỄỶỨỪTỶỄỪ.ỶĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼẺ"KỜỲPỄ]"ảỲPÂỂỴK[ỨỰỶBH{ạỄK "ỸỂẼẺ"[ẼẺ"ỞẼẺỰỴỨỄ]"ảỲPÂỂỴK[ỨỰỶBỄÌ{ạỂỄKỲ"ÂỂỂỄàỰỞ"ỪÂỂÍFFỂỄ][ỢÂỂỪ""{B//ỰỴỨĐ] ỢÝỪỸPỞỸỰ]ỸỶỨĐáỶ/nỴKỨP]/ử{ỲỸKỞPỞ/ừỪK[P/HFGF/GF/FĨ/ĨGH"[P-áỰPỴ-"KỰ-ỨỰ K-ỢỸ-ỶỨỪỰPỴ-"[ỸỶỨĐY{ỨỂ/ẼẺ/"ỞẼẺ/"[ẼẺ/"KỜỲPẼự[ỰỤ ỄỢỪ6ỶỨBỄựỪ5(ỶỨỄỨÕ{ỄỲMỄỠK Ễ"KỰỄ<ỄỴ6ỢỄỠ:ỄỶỪRỄỪỸÕỢỄỠK ỄỶỪỰÙ ỄỲMỴỄỢỪỸỄ"[SỄỢOỴỄ"ỪỘảỄỜ6"Ễ[6"ỄÝỪ@ỄỢỪV ĐỄự[SỄ"Ừ5(ỶỨỄỞ1ỶỨỄ"KảỄỠỦỄÝQỸỄỲ,Ễ"KỰỄáMỄÝỪ@ỢỄỲ@ỢDỄỜVỄÝỪ@ỄỶỨ3ỄáMỄỢ@Ễ"ỪỦỄỨỒảỄ]&"ĐỄếNỶỄ]TỄ"ỪỘảỄỴ:"ỄỢỪỘ"ỄỲ$ỶỨỄỠÕỢỄỴM ỄáMỶỨỄỢỪOảỄ[KỄ"7Ễ"KỰỄ"[SĐỄmỰỤỶỄ"5)ỶỨỄỶMảỄạOảỄ[KỄÝỪỰỄỶỪỰŨỴỄ"[1ỶỨỄỲMỴỄỢỪỸỄỴMỶỨỄỶỪXỄỜVỄ[LỢỪỄáMỄỢỪỘ"ỄỲ$ỶỨỄ"[MỶỄ[KỄ"KỰDỄỶỪ5ỶỨỄáỘỶỄỠÙỄÝỪ*ỶỨỄỶỨỪỰUỴỄ"[=ỶỨỄáMỄ"Ừ5(ỶỨỄỢ.ỶỄỠK Ễ]TỄ} KỄÝỪ$ỰĐỄừK ỄỠ@DỄỴMỶỨỄỶỪXỄ]TỄ"8ỄỠ:ỶỨỄỲMỴỄỲMỶỪỄáÚ"Ễ"Ừ5.ỶỨĐỄôỪỰỄỢỪỘ"ỄỲ$ỶỨỄ"ỬỢỪỄ"2ỄỶỪ5ỶỨỄÝỪ*ỶỨỄỨỒảỄỶỪỰŨỴỄ"[1ỶỨDỄ"KỰỄỢ3KỄ"[SỄỢ@ỄỢOỴỄỨỰLỢỄỶỪ5ỄỜVỄỜỬ"ỄỲNỰĐỄự[SỄỢ@Ễ"ỪỦỄỨÕ{ỄÝỪ@ỄÝỪÒỶỄÝỪỰỄỶỨỪPDỄỶỪ5ỶỨỄ"KỰỄ]TỄ"[<ỄỲNỰỄỜỮỶỪỄ"Ừ5(ỶỨỄ]K ỄÝỪỰỄỢỪỘ"ỄỲ$ỶỨỄỜỰÚỶỄỴỘ"ĐỄũỪOỰỄỴỘ"ỄáMỰỄ" ỔỶỄỢỪỘ"ỄỲ$ỶỨỄỶMảỄỴ!ỰỄ"ỰU ỄỪÚ"ĐỄểỦỄỢỪƠỶỄỠỸLỶỄáỰUỴỄ"KỰDỄỜLỢỄ]XỄ]TỄÝỰỦỴỄ"[KỄ"[ỰỤ ỄỢỪ6ỶỨỄỜỤỶỪỄỢ3KỄ"[SỄáMỄÝỪLỴỄ"KỰỄỜỎỶỨỄỴ:"ỄỞ2ỶỨỄỢ2ỄỢ@ỄỠèỶỄỢỪỰÚ ỄáMỸỄỴMỶỨỄỶỪXỄạPỴỄỢ@ỄỢỪỘ"ỄỲ$ỶỨỄ"[ỸỶỨỄỠ@ỄỪKảỄÝỪ*ỶỨĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼềỪaKỄ"[VỄ"ỪÚỄỶMỸẪỄmỔ ỄỪÚ"ỄáỰUỴỄ"KỰỄỠÙ Ễ"8ỄÝỪ$ỰĐỄự ảỄáỖảDỄ"[SỄỢ@Ễ"ỪỦỄỠ5)ỢỄỢỪaKỄ"[VỄ"NỰỄỶỪMỄỜỎỶỨỄỢLỢỪỄ &ỶỨỄ"Ừ &ỢỄỨỰOỴỄỠK ỄáMỄỪNỄ]&"DỄỠỌ{ỄÝỪÒỶỄỴÕ"ỄỘỴỄỪỸÕỢỄỴỰÚỶỨỄ"ỪỘỴỄỲMỴỄỶ@ỶỨỄỲUỶỄỲ,Ễ"KỰỄáMỄỶỨỪWỄỶỨ.ỰĐỄự ảỤ"ỄỠ&ỰỄÝỪ*ỶỨỄỢỪỸỄ"[SỄỞ5!ỰỄHFỄ" ;ỰỄ &ỶỨỄ"Ừ &ỢỄK]{Ự[ỰỶĐỄộÚ ỄÝỪLỴỄỜỤỶỪDỄỜLỢỄ]XỄỢ@Ễ"ỪỦỄỢỪỸỄ"Ừ &ỢỄỶỪ$Ễ"KỰỄỨỰ0{Ễ"[SỄỜ!"ỄỠK ĐỄồ:"Ễ]&Ễ"[5(ỶỨỄỪ){Ễ]K ỄÝỪỰỄáỰUỴỄ"KỰDỄ"[SỄÝỪ*ỶỨỄỶỨỪPỄ[%Ễ"[ỸỶỨỄỴ:"Ễ"Ừ(ỰỄỨỰKỶỄáỮỄ"ỪÚỄỪÓảỄỠ5KỄ"[SỄỠÚỶỄỜLỢỄ]XỄỶÚ Ễ"ỮỶỪỄ"[NỶỨỄÝQỸỄỞMỰỄ"7ỄIỄ-ÍỄ"ỪLỶỨỄáỮỄ"[5!ỢỄÝỪỰỄỪ=ỢỄỶ@ỰDỄ"[SỄỢỔỶỄỢ@Ễ"ỪỬỶỪỄỨỰLỢỄ"&"ĐỄộÚ Ễ"[SỄỢ@Ễ]8ỄỢ&ỄáÙỄ"ỪỬỶỪỄỨỰLỢỄỪỸÕỢỄỶỪỰŨỴỄ"[1ỶỨỄỢ6Ễ"LỰỄỞỰŨỶDỄỢỔỶỄ{ỪỚ Ễ"Ừ Ỗ"ỄỶỪRỄỠỦỄỪỰỤ ỄỢỪWỶỪỄỢLỢỄ&ỶỨỄ"KỰĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼộỨ7KỄáỰUỴỄ"KỰỄỢỪỸỄ"[SBỄự[LỶỪỄỠỦỄ"[SỄ"ỰÚ{Ễạ0ỢỄá!ỰỄỴ*ỰỄ"[5(ỶỨỄÝỪ@ỰỄ"Ừ &ỢỄỲLDỄáỮỄÝỪ@ỰỄ"Ừ &ỢỄ"[UỶỄLỸDỄ"[UỶỄ"@ỢỄỢ3KỄỜNỶỄỢ4ỶỨỄỢ@Ễ"ỪỦỄOỶỪỄỪ5<ỶỨỄỠÚỶỄ"[SĐỄÁỤỄ]ỰỶỪỄ"KảỄ"[SỄ]NỢỪỄ]TỄáMỄỢỪỸỄ"[SỄỢỪ3ỶỨỄỶỨ7KỄỠỦỄ{Ừ#ỶỨỄỜỤỶỪĐỄôỪ*ỶỨỄỢỪỸỄ"[SỄỶỨỖỴỄỜỮỶỪỄ]aKỄÝỪỰỄỶỨ3ỄáMỄỪNỶỄỢỪÚỄỢỪỸỄ"[SỄ"ỰÚ{Ễạ0ỢỄá!ỰỄ"[SỄÝỪLỢĐẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼÉựỪPỸỄôỰỞ]ỪPKỲ"ỪẸẺ/{ẼẺ{ỄỢỲK]]ÂỂ{ếỸỞảỂẼựmvẢỄộmýẺ/{Ẽ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thuốc dùng trong chứng bệnh cột sống

Thuốc dùng trong chứng bệnh cột sống
2010-10-10 12:58:00

(SK&ĐS) - Cột sống được chia thành 5 nhóm với 33 đốt sống. Nhóm đốt sống cổ có 7 đốt, nhóm các đốt sống ngực có 12 đốt, nhóm đốt sống thắt lưng có 5 đốt, nhóm các đốt sống...

Món ăn dành cho người viêm tụy

Món ăn dành cho người viêm tụy
2010-10-10 12:57:42

(SK&ĐS) - Đông y cho rằng viêm tuyến tụy thuộc phạm trù "đau bụng", "triệu chứng quyết". Viêm tuyến tụy bao gồm hai thể là viêm tuyến tụy cấp tính và viêm tuyến tụy mạn...

Vị thuốc từ con dế

Vị thuốc từ con dế
2010-10-10 12:57:24

(SK&ĐS) - Ở nước ta, dế có nhiều loài, loài dế dũi còn có tên là thổ cẩu, tên chữ là lâu cô (Gryllotalpa unispinalpa Sauss.), loài dế mèn, còn gọi là tất suất hay súc chức...

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc
2010-10-09 08:31:32

Do các trường gặp nhiều khó khăn, bất cập khi thực hiện công tác này nên Sở đề xuất Bảo hiểm xã hội phải trực tiếp triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đến học sinh, nhà trường...

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú
2010-10-09 08:31:04

Sở GD-ĐT không bắt buộc trẻ bậc mầm non phải học bán trú tại trường. Nếu phụ huynh muốn cho con học 1 buổi có thể đăng ký với nhà trường vào đầu tháng; các nghĩa vụ về học phí...

Người lành mang virút viêm gan B nên làm gì?

Người lành mang virút viêm gan B nên làm gì?
2010-10-09 08:30:29

(SK&ĐS) - Hiện nay, tỷ lệ nhiễm virut viêm gan B (HBV) ở nước ta chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng từ 15 – 20% và được coi là một trong những nước bị nhiễm HBV cao nhất thế giới....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết