Cập nhật:  GMT+7
xNÀAỆỒẴỰỰúỹƯoOỬỒFỹyoỮ*ÌỔAỬỪỮ*ỈỔAƯNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*A=ẤAỬROAƯNẦỘAỀCỔMANÒỔNAẬỔNx/NÀyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯấFẴỂỹyvlowA-AoỪỖỔMAỔN#ỔMAỔẪỘAỨỮẴựA=ÚOAỔN#ỔMAỬNỲÚỆAƯNOỘAỘẴỔMAỰỴỆAỔDỔMAỬỮ*ÌỔAỬỪỮ*ỈỔựAoỪỮỔMAỬÉỘAƯNÂỬANẤỔNAƯNOỘA-AỆNOỊỮAỀƠỔMAlỮẬỔMAoỪỌAÉỘAỬNẺỘAMƠƯAỰỴỆAỘÒỔNAỬỪỖỔMAỬỪẼỔAỬỮ*ỊỔAƯNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*ựAỬROAƯNẦỘAỬNỠỔMAỨỮẴAỔN#ỔMAỬNỲÚỆAƯNOỘAỰOỔNAỄRỔMựAMOẤỮANÒỔNAẬỔNửAẹN#ỔMAỔẪỘAMẺỔAỄÉ*ựAỬÒỔNANÒỔNAỬROAƯNẦỘựAỬỪỖỔMAỄƠAỆƠAỬROAƯNẦỘAỒOÌỔAỨỮẴỔAỄỊỔAỘẴAỬV*AỬỪỖỔMAỔỲÚỆAỆÝỔMAỔNỲAỬỪÌỔAỄỌẴAỀẤỔAỬỎỔNAỂOKỔAỀOỊỔAỔMẤ*AỘRỬAƯNỴỆAỬẦƯửAớÒA=Ẽ*ựAỬỮ*ÌỔAỬỪỮ*ỈỔAỔNCỘAỔÉỔMAỆẴỖAỔNẼỔAỬNỴỆAỆYẴAỔMỲÙOAỂÉỔAỬỪỖỔMAỆỠỔMAỬÂỆAƯNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*A=ẤAỬROAƯNẦỘAỄỲỤỆAỆÂỆAỆẸƯAỔMẤỔNựAỄỖẤỔAỬNJAỨỮẴỔAỬÉỘửA9ROAỆNOỊỮAƯNOỘAỒỲỮAỄRỔMAlỮẬỔMAoỪỌAỆƠAỔNOĨỘA=XAƯNXỆA=XAỄÙOAỰPỔMA=ẪỔANƠẴAỆYẴAỄQỔMAỀẤỖAỂÉỔAỬRỆAỬNOJỮAỰPửA9É*AỒẤAỘRỬANỖẦỬAỄRỔMAỔNCỘAỬỪỮ*ỈỔAỬẬOAỔN#ỔMAỆNYAỬỪỲUỔMAỆNÓỔNAỰÂỆNAỆYẴA9ẬỔMựAƯNÂƯAỒỮẼỬAỆYẴAẹNẤAỔỲÚỆựAỔN#ỔMAMOÂAỬỪOẠ=ẪỔANƠẴAỬOỔNAỬNẺỔAỄỊỔAỄQỔMAỀẤỖAỂÉỔAỬRỆAỬNOJỮAỰPAỬỪÌỔAỄỌẴAỀẤỔựAỄQỔMAỬNÙOAỒQỔMAMNGƯAỆỠỔMAỬÂỆAỬỮ*ÌỔAỬỪỮ*ỈỔAƯNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*A=ẤAỬROAƯNẦỘAỨỮẴANỖẦỬAỄRỔMAỆNOỊỮAƯNOỘAỒỲỮAỄRỔMửAấỖẦỬAỄRỔMAỔẤ*AỘẴỔMAỬÓỔNAỆNẸỬAỐỊỬAỔPOựAỆNỮ*JỔAỬẬOAỬNỠỔMAỬOỔAMO#ẴAỬNẤỔNAỬNỌA=ÚOAỐNỮA=ỸỆAỘOỈỔAỔVOựA=WỔMAỰÉỮựA=WỔMA%ẴựAỔUOAỆỚỔAMDƯAỪẸỬAỔNOỈỮAỐNƠAỐNẪỔAỬỪỖỔMA=OĨỆAỬOỊƯAỆẼỔAỬNỠỔMAỬOỔửxỬẴỀỒFAỰỬ*ỒFúỹỘẴỪMOỔứẠƯ%AẴỮỬỖỹyxỬỪyxỬỂyxOỘMAỰỪỆúỹ//ỆửỀẴỖỨỮẴỔMỬỪOử=Ổ/ỂFỰỐỬỖƯ/ỔF$Ự/ÀÁÃÁ/ÃẶỂẮÀẠÁẰẠẰỬẢÀẮẶẶỒÀửÔƯMỹA/yx/ỬỂyx/ỬỪyxỬỪyxỬỂyxƯy7NỮÊỔAỀỌAỆNOỊỮAƯNOỘAƯNXỆA=XAỀẤAỆỖỔAỘOỈỔAỔVOửx/Ưyx/ỬỂyx/ỬỪyx/ỬẴỀỒFyoỪỖỔMAỆÂỆANỖẦỬAỄRỔMAỆYẴAỘÒỔNựAoỪỮỔMAỬÉỘAƯNÂỬANẤỔNAƯNOỘ-ỆNOỊỮAỀƠỔMAlỮẬỔMAoỪỌAỄẨAỆNYAỄRỔMAỒQỔMAMNGƯAMO#ẴAỔNOĨỘA=XAỆNÓỔNAỒẤAỆNỮ*JỔAỬẬOAMOÂAỬỪỌAƯNOỘAẬỔNAỄỊỔAỆNỖAỔMỲÙOAỂÉỔA=ÚOA=OĨỆAỐỊỬANỤƯựAỒQỔMAMNGƯAỬỮ*ÌỔAỬỪỮ*ỈỔựAƯNSAỀOỊỔAẹMNỌAỨỮ*ỊỬAÁẲ/7kA=ẤAỆNỲUỔMAỬỪÒỔNAỨỮPỆAMOẴAƯNỚỔMAỆNPỔMAỬROAƯNẦỘựAẹMNỌAỄỌỔNAÁẶ/7kựAeỮẼỬAkNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*…AlỮẴAỔN#ỔMAỀRAƯNOỘAỘẤAỬỪỮỔMAỬÉỘAỄẨAỬỪÒỔNAỆNOỊỮAỔNỲA“7ỮRỆAỆNOỊỔAỐNỠỔMAỐNỖẴỔAỔNỲỤỔM”ựA“7NPỔMAỀỮỠỔAỒẼỮAỬNỮPỆAỒÂ-AỆỮRỆAỆNOỊỔAMOẴỔAỔẴỔ”ựA“ẹ#AỬỪOỔNAỰÂỬ”ựA“kNOA=XAƯNỲỤỔMANỖẤỔM”ựA“âÂOAỔNẬ*”…AỄẨAỆƠAỰỴỆAỒẴỔAỬỢẴAỒÚỔựAỔÉỔMAỆẴỖAỔNẼỔAỬNỴỆAỆNỖAỀẤAỆỖỔAỆÂỆAỄQỔMAỀẤỖAỂÉỔAỬRỆA=ỈAƯNỚỔMAỆNPỔMAỬROAƯNẦỘA=ẤAỘẴAỬV*ựAMOVƯAỀẤAỆỖỔANOJỮAỄỲỤỆAỆỠỔMAỬÂỆAƯNỚỔMAỆNPỔMAỬROAƯNẦỘA=ẤAỘẴAỬV*AỒẤAỬỪÂỆNAỔNOĨỘAỆNỮỔMAỆYẴAỆẬAỆRỔMAỄQỔMửAểỔMAấQAoNẴỔNAoNỖẴỔựAâOÂỘAỄPỆAoỪỮỔMAỬÉỘAƯNÂỬANẤỔNAƯNOỘ-ỆNOỊỮAỀƠỔMAlỮẬỔMAoỪỌAỆNỖAỀOỊỬứA7ÂỆAỄUỔA=ỌAỒỲỮAỄRỔMAỆYẴAoỪỮỔMAỬÉỘAỐNỠỔMAỆNỎAỬỪẴỔNAỬNYAỄỲỤỆAỰỸAYỔMANRAỆYẴAỆNÓỔNAỨỮ*ỈỔAỄỌẴAƯNỲUỔMAỘẤAỆỚỔAỒẤỘAỬPỬAỆỠỔMAỬÂỆAỂÉỔA=ẼỔựAỬỪẴỔNAỬNYAỘỜOAỒVỆựAỘỜOAỔUOAỄJAỬỮ*ÌỔAỬỪỮ*ỈỔA=ỈAỆỠỔMAỬÂỆAƯNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*A=ẤAỬROAƯNẦỘAỄỊỔA=ÚOAỄQỔMAỀẤỖAỆÂỆAỂÉỔAỬRỆAỬNOJỮAỰPửAớÒA=Ẽ*ựAỐNOAỆÂỆAỄUỔA=ỌAỒỲỮAỄRỔMAỄOAỄỊỔAỄÉỮAỄỈỮAỄỲỤỆAỆNÓỔNAỨỮ*ỈỔAỄỌẴAƯNỲUỔMựAỄQỔMAỀẤỖAỆÂỆAỀẬỔAỒẤỔMAYỔMANRựAỄƠỔAỬOỊƯAỔQỔMANẼỮửA9JAỆNỲUỔMAỬỪÒỔNAỬNÌỘAƯNẺỔAƯNỖỔMAƯNVựAoỪỮỔMAỬÉỘAỄẨAƯNPOANỤƯAỆNDỬAỆNÍA=ÚOA7ỠỔMAẴỔAỬỎỔNựA9ẤOAkooấAỬỎỔNAỰỲỮAỬẺỘAỬỲAỒOĨỮAỄJAỰẬỔA%ỮẸỬAỆNỲUỔMAỬỪÒỔNA=ỈAƯNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*ựAƯNỚỔMAỆNPỔMAỬROAƯNẦỘửA7NỎAỬỪỖỔMAỔẪỘAẠÁÁẲA-AẠÁÀÁựAoỪỮỔMAỬÉỘAỄẨAỰẬỔA%ỮẸỬAĂAỄÕẴAớ78A=ÚOAỆÂỆAỔROAỂỮỔMứA“oNỸỆAỬỪẦỔMA=ỈAỬÒỔNANÒỔNAỘẴAỬV*AỬỪÌỔAỄỌẴAỀẤỔAỬỎỔNAlỮẬỔMAoỪỌ”ựA“oÂỆANẦOAỆYẴAỘẴAỬV*AỄPOA=ÚOAỰỴỆAỐNỢFAỆRỔMAỄQỔM”ựA“ẹGỬAỘÚOAỬỪỖỔMAỆỠỔMAỬÂỆAỬỮ*ÌỔAỬỪỮ*ỈỔAƯNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*AỨỮẴAỆNOỊỮAƯNOỘAỒỲỮAỄRỔM”ựA“oNỸỆAỬỪẦỔMAỬÒỔNANÒỔNAỬROAƯNẦỘAỬỪÌỔAỄỌẴAỀẤỔAỬỎỔNAlỮẬỔMAoỪỌ”…ừAỬNỸỆANOĨỔAẠẶÁAỀỮSOAỬPOAỆNOỊỮAƯNOỘAỒỲỮAỄRỔMAỆƠAỒQỔMAMNGƯAỆNỲUỔMAỬỪÒỔNAƯNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*A=ẤAỬROAƯNẦỘựAỬNỮANVỬAỬỪÌỔAÀẠÁửÁÁÁAỒỲỤỬAỔMỲÙOA%FỘửAnỖỔMAỰỖỔMA=ÚOAỆÂỆAỀỮSOAỆNOỊỮAƯNOỘựAỬỪỮỔMAỬÉỘAỆỚỔAOỔAẸỔAỆÂỆAỒỖẦOAƯẴ-ỔỠựAÂƯAƯNÓỆNựAỬÙAỪUOựAỀẪỔMAỪỠỔựAỐNÊỮANOĨỮA=ỈAƯNỚỔMAỆNPỔMAỬROAƯNẦỘA=ẤAỘẴAỬV*AỬẦOAỆÂỆAỄOJỘAỆNOỊỮAỀƠỔMửAấÒỔNAỬNỴỆAỬỮ*ÌỔAỬỪỮ*ỈỔAƯNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*A=ẤAỬROAƯNẦỘAỬỪỖỔMAỆNOỊỮAƯNOỘAỒỲỮAỄRỔMAỄẨAỬẦỖAỄỲỤỆANOĨỮAỴỔMAỘẦỔNAỘÍựAỄFỘAỒẦOANOĨỮAỨỮẬAỔNẸỬAỄỌỔNửAlỮẴAỄƠựAỔNOỈỮAỄỌẴAƯNỲUỔMAỄẨAƯNÂỬAỄRỔMA=ẤAỬỪOJỔAỐNẴOAỰÉỮAỪRỔMAƯNỖỔMAỬỪẤỖAỨỮẺỔAỆNVỔMAỀẬỖA=ĨAẴỔAỔOỔNAoSAỨỮPỆựAƯNỚỔMAỆNPỔMAỬROAƯNẦỘửửửA9ỖẤỔAoNẴỔNAỔOÌỔAỆÂỆA%ẨAỐỊỬANỤƯA=ÚOAỆÂỆAỄROAỆNOỊỮAƯNOỘAỒỲỮAỄRỔMAỬỮ*ÌỔAỬỪỮ*ỈỔAỆNYAỄỈA“oNẴỔNAỔOÌỔAỔƠOAỐNỠỔMA=ÚOAỘẴAỬV*”ựAỔNOỈỮAỬỪỲÙỔMANỜỆAƯNÂỬAỄRỔMANỜỆAỰOỔNAỐ&AỆẴỘAỐỊỬAỐNỠỔMAỰ@AỂXỔMựAỬẤỔMAỬỪ#AỬỪÂOAƯNGƯAỆNẸỬAỘẴAỬV*ựAMOẴAỄÒỔNAỐ&AỆẴỘAỐỊỬAỐNỠỔMA=OAƯNẦỘAƯNÂƯAỒỮẼỬAỨỮẴAỬỮ*ÌỔAỬỪỮ*ỈỔAỆNỎAỄẦỖAỆYẴA6ẴỔAƯNỚỔMAỆNPỔMAỬROAƯNẦỘAỦAỄỌẴAƯNỲUỔMửAớÚOAỆÂỆNAỒẤỘANẴ*ựAỘẴỔMAỬÓỔNAỰÂỔMAỬẦỖựAoỪỮỔMAỬÉỘAƯNÂỬANÒỔNAƯNOỘ-ỆNOỊỮAỀƠỔMAlỮẬỔMAoỪỌAỐNỠỔMAỆNỎAỄFỘAỒẦOAỘƠỔAẪỔAỬOỔNAỬNẺỔAỆNỖAỀẤAỆỖỔAỂÉỔAỬRỆA=WỔMAỆẴỖAỘẤAỆỚỔAỆỮỔMAỆẸƯAỔN#ỔMAỬNỠỔMAỬOỔựAỐOỊỔAỬNỴỆANỊỬAỰỴỆAỬỪỸỆAỨỮẴỔAỰOỔNAỄRỔMựAMƠƯAƯNẺỔAỔÉỔMAỆẴỖAỔNẼỔAỬNỴỆAỆYẴAỀẤAỆỖỔựAỆNỮỔMAỬẴ*ựAMƠƯAỰỴỆA=ÚOAỆÂỆAỒỸỆAỒỲỤỔMAỆNỴỆAỔẪỔMựAỆÂỆAỆUAỨỮẴỔựAỀẴỔAỔMẤỔNAỬỪỖỔMAỆỠỔMAỬÂỆAỄẸỮAỬỪẴỔNựAƯNỚỔMAỆNPỔMAỘẴAỬV*A=ẤAỆÂỆAỒỖẦOAỬROAƯNẦỘAỄẴỔMAỔMẤ*AỆẤỔMAỆẴỘAMỖAỨỮ*ỊỬAỒOĨỬửA6ẤOựAẬỔNứAoấ(ẹấAẹ.éx/Ưy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc
2010-10-09 08:31:32

Do các trường gặp nhiều khó khăn, bất cập khi thực hiện công tác này nên Sở đề xuất Bảo hiểm xã hội phải trực tiếp triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đến học sinh, nhà trường...

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú
2010-10-09 08:31:04

Sở GD-ĐT không bắt buộc trẻ bậc mầm non phải học bán trú tại trường. Nếu phụ huynh muốn cho con học 1 buổi có thể đăng ký với nhà trường vào đầu tháng; các nghĩa vụ về học phí...

Người lành mang virút viêm gan B nên làm gì?

Người lành mang virút viêm gan B nên làm gì?
2010-10-09 08:30:29

(SK&ĐS) - Hiện nay, tỷ lệ nhiễm virut viêm gan B (HBV) ở nước ta chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng từ 15 – 20% và được coi là một trong những nước bị nhiễm HBV cao nhất thế giới....

8 cách ngăn ngừa lão hóa

8 cách ngăn ngừa lão hóa
2010-10-09 08:30:16

(SK&ĐS) - Bước vào thời kỳ lão hoá, mọi hoạt động của cơ thể và đặc biệt là trí não đều không tránh khỏi qui luật tự nhiên của sự suy kém. Các chú ý sau đây chính là bí...

“Trồng người” trên đất Cù Bai

“Trồng người” trên đất Cù Bai
2010-10-08 13:29:26

(QT) - Ông Nguyễn Đức Tuận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết: Cù Bai là xã miền núi duy nhất ở Quảng Trị có 100% con em đến trường đúng độ...

Vì dân phục vụ

Vì dân phục vụ
2010-10-08 10:12:14

(QT) - Mới công tác trong ngành Công an chưa đầy 4 năm, nhưng thiếu úy Cao Lâm Sơn, công tác tại Công an phường 3, thị xã Quảng Trị đã có một thành tích đáng nể: Bộ trưởng Bộ...

Tư vấn quản lý - cần nhà chuyên nghiệp

Tư vấn quản lý - cần nhà chuyên nghiệp
2010-10-08 08:35:55

Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên về Tư vấn quản lý quốc tế, viết tắt là Executive MBA-MCI (Executive MBA in Management Consulting International) là chương trình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết