Cập nhật:  GMT+7
ẼỰHFỞỴL""ẤỄ}ửỬ ỴQỄÊửỰ0?ỞFỠ2ỸỪF ]@ỸỪFỞỰ7ỸỪFỢỦỸỰFỞ; F"?ỸỪẼ/ỰHÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}nQLỠỄÊẸựốẪễựẺF-Fệ; F"?ỸỪFP6<ỞFỞỰỬLF ỰNỸỰFỊFỸỰ#ỶFà(ỬFÍÍFP? F"?ỸỪEFổỰ#ỶFP? F"?ỸỪFỞ,FỞ#FĨFP? ĐFỸỰ#ỶFỞMỞFP? F"?ỸỪFỸỪ9ỞFỞ#FHIFP? ĐFỸỰ#ỶFP? F"?ỸỪF ỰỎ FỴ6ỸỪFỞ#FỊFP? ĐFỸỰ#ỶFỞMỞFP? F"?ỸỪFả6!ỸỪFỞ2ỸỪFỠỮỸỰFà(ỬFỸỰL0F ỰNỸỰFỶ; Fả6!ỸỪFỠ0ãFỸỰỔ FỪ$ỬFỴNFả6!ỸỪFỞ2ỸỪEFẢ6!ỸỪFỞ3 FỞ#FÌFP? FỠỮỸỰFà(ỬFỸỰL0F NỸỰFỶ; Fả6!ỸỪFỠ0ãFỸỰỔ Fả6!ỸỪFỞ3 EFễ? F"?ỸỪFỴỬÚỸFỲÙ FỪỬáLFỞỰ1ỸỪFỢ>ỬFỞMỞFPYLFỪỬÒỸFP? F"?ỸỪFàNFỞMỞFỠỘãFỞỰÕỸỪEẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊủFỪỬáLFP? F"?ỸỪFỞ#FỴ.FP? F"?ỸỪĐFỞ2ỸỪFỸỰL0F O@FỸÚỸF?ỸỪF"?ỸỪFỞỰ7LFàNFỢÓ@FàỦF 4ãF"?ỸỪEFử4ãF"?ỸỪFỢỎ FPỖ0F>Fả6!ỸỪFỞỰỚỶĐF ƠỸFỞ2ỸỪF>FP? F"?ỸỪF ỰỎ FỴ6ỸỪF Ự7FỸỰỔ EẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊệ2ỸỪFà(ỬFỞỰỬỤ0FỠNỬFỞ4LF 4ãĐFỪỎỸFà(ỬFÍHFP&ỬFỠỘãF ỰỖỸFỲỬỸỰF"?ỸỪĐFỶ.ỬFỠỘãFP6<ỞFỪỎỸFà(ỬF 4ãF"?ỸỪF[0LFỶ; F]ƯF ]6(ỞFẸ]ƯFàƠỸFP;ỸỪẺFàNFỶ; F]ƯF"L0FẸ]ƯFỞÓỶFỪỬMỞẺĐFỶ.ỬF]ƯFỪỎỸFàN@F 4ãF"?ỸỪFỢÕỸỪFỶ; FỴ@O F]ƯFỸỰ%F ]ÓỬF]LF ]ÚỸF @NỸFỢ;FỞỰỬỤ0FỠNỬFỞ4LFP? F"?ỸỪF 4ãF 6!ỸỪF7ỸỪEFộ.ỬF]ƯF"L0F ỰỖỸFỲỬỸỰF"?ỸỪFỞ#FỶ; FỰOỞỰF]ƯF"L0FỞỰ7LFỞMỞFỸ!]@ỸFỶ; FỞ9ỞFàNFIFỸỰMỸỰCFỸỰMỸỰF ]0ỸỪF6!ỸỪFàNFỸỰMỸỰFỸỪ@OỬFàỬEẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊổỰ6FàƠãĐFỞ; F"?ỸỪF-F 4ãF"?ỸỪF-F ỰỖỸFỲỬỸỰF"?ỸỪFàNFỞMỞFỶOỞỰĐFPYLĐFỞ!EEEF O@FỸÚỸF ]3FỞ; FỞ4LFỞ!F ỰŨFP1ỸỪFà(ỬFàLỬF ]=FỞ4LFỸ#EẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊửOỬF"L@FPL0FỞ; F"?ỸỪBẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊệ#F]Ổ FỸỰỬỤ0FỸỪ0ãÚỸFỸỰỘỸFỸỰ6FỴL@FP;ỸỪĐFỸỪ:ỬFỴỘ0FỶ; FỞỰ.ĐFỴL@FP;ỸỪFỸÔỸỪFỸỰ$ỞĐF"LỬF 6F ỰÙĐFỪỎỸỪF[0MF"7ỞĐFỞỰỔỸF Ự6!ỸỪĐFỢWFỢỦỸỰFỸỰ6FỴL@ĐF0ỸỪF Ự6ĐFàỬÚỶDFàS@FỞ; F"?ỸỪĐFỪLỬFỞ; F"?ỸỪĐF Ự@M FàWFPYLFPỦỶĐFP7 FỠỘãFỞỰÕỸỪĐFỞỰèỸFR}F ỰỖỸFỲỬỸỰĐF Ự@MỬFỰ#LĐF0Fà2ỸỪFP0&ỬFỸỪ9LEEEĐFPL0FỞỔ}ĐFỴỌỸFỴ;ỸFỠ@F"%ỬF ỰƠỸEEEẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊộ.ỬFỸỪ0ãÚỸFỸỰỘỸFPỤ0FỠỜỸFPÙỸFPL0ĐF[0LF ỰỖỸFỲỬỸỰFỞÓỶFỪỬMỞFỰ@ÔỞFàƠỸFP;ỸỪFỶNFỞ#FỞMỞFỢỬŨ0FỰỬỦỸĐFỸỰSF ỰVFPL0FỴỘỶF]ỘỶĐFỸÔỸỪF ỰVFPL0FP(ỸFỲỰ&ỸỪFỞỰW0FỸ,ỬFàNFÓỸỰFỰ6>ỸỪFPÙỸFỞỰ7ỞF}ỰƠỸFỲỰMỞFỞ4LFỞ!F ỰŨEFệỖỸFPMỸỰFỪỬMFỞỚỸF ỰƠỸF[0LFỰ%ỬFPM}FàNF ỰỌỶFỲỰMỶF Ự9ỞF ỰŨFPŨF}ỰỘỸFỢỬỦ EẼ/}ÊẼ LỢỴQF" ãỴQẤỄỶL]ỪỬỸCI}ảFL0 @ỄÊẼ ]ÊẼ ỠÊẼỬỶỪF" ãỴQẤỄỶL]ỪỬỸCFỊ}ảỄFLỴ ẤỄỄFạỬỠ ỰẤỄÍGGỄF"]ỞẤỄỰ }C//ỬỶỪE"0ỞỲỰ@QỠ@Ử"@ỸỪEàỸ/oỶLỪQ"/ữ}Ỵ@LỠQỠ/ựỰL]Q/IGHG/HG/GJ/HIỈÍÍĨJĨÌJỠL0 ỰL Ỵ0ỸỪIHEÝ}ỪỄ/ÊẼ/ ỠÊẼ/ ]ÊẼ/ LỢỴQÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊệỰáLF ]WFỠ2ỸỪF Ự0?ỞFỸỰ6F ỰÙFỸN@BẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊẢ@LFỢ#}ĐF Ơ}FỴ0ãỦỸĐFàƠ FỴăF ]WFỴỬỦ0CFổÙ0FỸỰSFỞ#F ỰŨFỠ2ỸỪF Ự0?ỞFỪỬÓỶFPL0FỸỰ6F}L]LỞQ LỶ@ỴĐFỞMỞFỴ@OỬFổựẵoểFẸ Ự0?ỞFỪỬÓỶFPL0ĐFỰOF"? ĐFỞỰ?ỸỪFàỬÚỶFỲỰ&ỸỪF" Q]@ỬỠẺĐFỞ!F ỰŨF 9FPỬỤ0FỞỰXỸỰF[0LF Ơ}FỴ0ãỦỸF"UFỲỰ%ỬEFổÙ0FPL0Fà8LFỰ@ÔỞFỸÔỸỪFỞỖỸFỞ#F Ự0?ỞFỪỬÓỶFPL0FẸỸỰ6F ]ÚỸẺĐF Ơ}FỴ0ãỦỸFP1ỸỪFỢNỬFỢÓỸFỠ2ỸỪFỞỰ@FỞ; F"?ỸỪFàNFỞMỞF}Ự6!ỸỪF}ỰM}FàƠ FỴăF ]WFỴỬỦ0FỞỖỸF ỰỬÙ F ỰQ@F"9FỰ6(ỸỪFỠỜỸFỞ4LFỞMỞFỸỰNF 6FàỔỸCFPL0FỞ; F"?ỸỪF}ỰÓỬFỸÕỶFỪỬ6)ỸỪFỞ7ỸỪĐFỰ@ÔỞFPỦỶFỞ7ỸỪEẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊửỰ0?ỞCFể2ỸỪF Ự0?ỞFỪỬÓỶFPL0FỴNF Ổ FãÙ0EFổỰ6ỸỪFỴOỬF 2ãF Ự0;ỞFàN@FỢỦỸỰF ]OỸỪĐFỶ7ỞFP;FPL0ĐF Ổ FỸỰỬÚỸFỞÓF ỬỤỸF"aFỢỦỸỰFỲỰMỞEFổỰSF ỰVFỠ2ỸỪF}L]LỞQ LỶ@ỴĐFà8LF ỰVFỠ2ỸỪFỴ@OỬF}L]LỞQ LỶ@ỴF}Ự?ỬFỰ<}FẸỞ@ỠQỬỸẺEFệ#F ỰŨFỠ2ỸỪFL"}Ử]ỬỸĐFỸÔỸỪFỰ!ỸF ỰVFỠ2ỸỪFỴ@OỬF}Ự?ỬFỰ<}FỞMỞFổẵoểFP?ỬFà(ỬF}L]LỞQ LỶ@ỴFẸLỴLảLỸẺFàNF}ỰÓỬF ỮỸỰFPÙỸFỴỬỤ0FỠ2ỸỪFỞỰ@F}Ự2FỰ<}EẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊộ; F"?F Ự0?ỞFỲỰMỞFỠ2ỸỪFỞỰ@FỞỰ7ỸỪFỢỦỸỰFỞ; F"?ỸỪCẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊộQ}ỰQỸQ"ỬỸCFà(ỬFỸỰỬỤ0F ÚỸFỢỬỦ FỠ6<ỞFỸỰ6FỠQỞ@Ỹ ãỴĐFỠQỞ@ L ãỴĐFỠQỞ@Ỹ ]LỞ ãỴĐFỞ@LỠQ-Ở@Ỹ ]LỞỬỸĐFỠQỞ@zLỞ ãỴEEEẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊ-FểOỸỪF Ự0?ỞCFàỬÚỸFỢ$ỞFP6)ỸỪFGĐIỊGỪĐF Ự0?ỞFỢ&ỬFHGẬĐFỲQỶFỢ&ỬFHẬEFửỰ0?ỞFỞ#F MỞFỠ3ỸỪF Ự6FỪỬÒỸFỞ!ĐF ]ỔỸF YỸỰFỸỰSEFễ6<ỞFỠ2ỸỪFỰ.F ]

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Món ăn dành cho người viêm tụy

Món ăn dành cho người viêm tụy
2010-10-10 12:57:42

(SK&ĐS) - Đông y cho rằng viêm tuyến tụy thuộc phạm trù "đau bụng", "triệu chứng quyết". Viêm tuyến tụy bao gồm hai thể là viêm tuyến tụy cấp tính và viêm tuyến tụy mạn...

Vị thuốc từ con dế

Vị thuốc từ con dế
2010-10-10 12:57:24

(SK&ĐS) - Ở nước ta, dế có nhiều loài, loài dế dũi còn có tên là thổ cẩu, tên chữ là lâu cô (Gryllotalpa unispinalpa Sauss.), loài dế mèn, còn gọi là tất suất hay súc chức...

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc
2010-10-09 08:31:32

Do các trường gặp nhiều khó khăn, bất cập khi thực hiện công tác này nên Sở đề xuất Bảo hiểm xã hội phải trực tiếp triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đến học sinh, nhà trường...

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú
2010-10-09 08:31:04

Sở GD-ĐT không bắt buộc trẻ bậc mầm non phải học bán trú tại trường. Nếu phụ huynh muốn cho con học 1 buổi có thể đăng ký với nhà trường vào đầu tháng; các nghĩa vụ về học phí...

Người lành mang virút viêm gan B nên làm gì?

Người lành mang virút viêm gan B nên làm gì?
2010-10-09 08:30:29

(SK&ĐS) - Hiện nay, tỷ lệ nhiễm virut viêm gan B (HBV) ở nước ta chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng từ 15 – 20% và được coi là một trong những nước bị nhiễm HBV cao nhất thế giới....

8 cách ngăn ngừa lão hóa

8 cách ngăn ngừa lão hóa
2010-10-09 08:30:16

(SK&ĐS) - Bước vào thời kỳ lão hoá, mọi hoạt động của cơ thể và đặc biệt là trí não đều không tránh khỏi qui luật tự nhiên của sự suy kém. Các chú ý sau đây chính là bí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết