Cập nhật:  GMT+7
ểxỉìsÀòẼẼbíÉ4yÊÀúíễXôyì=ồẢwẹìRẤyìtGEẢwìÁyứẢìÊxHsìẸẾÂsìÉxẮẢwì-ìòẢìẢyẢxìsxÃìrýìÊxGẽìÉxĂìrýìÊxGìsxyìrẦìẢẴẢwìÊxẴẢể/xỉễểÉìsÀòẼẼbíÉXúòtíễề14ệì-ìXẦyìuẤẢwìwyọÃìtỂsìẸẾÂsìÉxẮẢwì-ìòẢìẢyẢxìxẾKựẢìXôyì=ồẢwìề1ẾôẢwì4ẺỵệìỈIòìẠĐìÀBÉìrẤyìtGEẢwìÁyứẢìÊxHsìẸẾÂsìÉxẮẢwì-ìòẢìẢyẢxìsxÃìỉlmìuẤẢwìsxýìÀỏìrýìÊxGẽìÉxĂìrýìÊxGìSxyìrẦìẢẴẢwìÊxẴẢìÊẺưẢìuỵòìrỏẢìxẾKựẢêì4ẺÃẢwìÊxCyìwyòẢìÊỡÉìxẾợẢẽìsọsìxẰsìỈyưẢìuGDsìÊẺòẢwìrỵìẢxỊẢwìÁyứẢìÊxHsìỈừìÉxẮẢwìsxÂẢwìsxyứẢìÀGDsì“tyữẢìryứẢìxÃỏìrỳẢx”ẽì“rõÃìÀÃõẢìÀỡÊìuẬ”ìsỄòìsọsìÊxứìÀÍsìÊxỆìuỵsxìuÂyìỈByìsọsxìẠõẢwìắyựÊì%òẠìÊẺÃẢwìwyòyìuÃõẢìxyựẢìẢòKẻìẠẦÊìẼÂìỈợẢìuừìsẪìrôẢìỈừìtờẢìÊẦsì-ìÊẴẢìwyọÃìỈỏìuợẾìÊẺòẢxìsxÂẢwìuỵsxìÀDyìtỂẢwìẢxỊẢwìỈợẢìuừìtờẢìÊẦsẽìÊẴẢìwyọÃìsxÂẢwìÉxọìsọsxìẠõẢwìắyựÊì%òẠìĐìsẪìẼĐẻìẢẦyìtẾẢwìsẪìrôẢìsỄòì=ẾỡÊì1ẾÂsìÉxẮẢwẽì=ẾỡÊì%wxỹòìỈỂìẸẾờẢìẼÍẽì0xọÉìÀựẢxìtờẢìẸẾờẢìÊÍìỈựẽìtÍìrỵìuẦẢwìỈyưẢẻìrôÃìỈựìsẴẢwìÊẺỳẢxìẸẾÂsìÉxẮẢwìỈỏìÁxẾìỈÍsìẸẾờẢìẼÍẻìsẴẢwìÊọsìỈỡẢìuẦẢwìẸẾởẢìsxỀẢwìỈỏìẢxyựẠìỈỂìsỄòìsọẢìrẦìÊxẴẢìrôẢìỈỏìuôẢwìỈyưẢêêêì4ẺưẢìsẪìẼĐìsĂìẢxỡẢìÊxHsìuỀẢwìuộẢẽìÊGìÊGĐẢwìỈỊẢwìỈỏẢwẽìÁyưẢìuỵẢxìỈByìẠỂsìÊyưẾìÀLìÊGĐẢwìsỄòìUôẢwẽìsọẢìrẦìÀỏẠìsẴẢwìÊọsìUôẢwìĐìsẪìẼĐìẼũìÊxÍsìxyựẢìÊÂÊìẢxyựẠìỈỂìẸẾÂsìÉxẮẢwì-ìòẢìẢyẢxìĐìuỵòìÉxGẪẢwìẠỳẢxêì15Ò%WìWYÒ%Wể/Éễ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp
2011-08-16 02:21:02

(QT) - Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có 23.120 gia cầm đã chết và tiêu hủy do cúm gia cầm, tập trung...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012
2011-08-16 02:16:48

(QT) - Hôm qua 15/8/2011, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 và sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Xây dựng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết