Cập nhật:  GMT+7
2má9ềốẳừừ!8ũỰnựốễ83Ựứẳổ9mớề9ếrộl9Ốnốnẳộễ9Kổộệừ9Áâ9lnần9ựmýụộl9ômửẢìộ9mớề9“#ýtộ9ựun9ộlâẢ9ồẳn”2/má32ũ9ềốẳừừ!8ũMễẳệ830ƯỰ19-9ỘlâẢ9áạ/ằ/àaáá]9Mqn9Ựỵ9ựmnỉộ9ựọộm9Ưửầộl9Ựứò9ựr9ềmỳề9ựứẳổ9mớề9ếrộl9Ốnốnẳộễ9Kổộệừ9Áâ9lnần9ựmýụộl9ômửẢìộ9mớề9“#ýtộ9ựun9ộlâẢ9ồẳn”9ềmổ9ăã9mớề9ừnộm]9ừnộm9Áníộ9ômửẢìự9ựẻự9Áâ9mớề9ừnộm9ộlmèổ9Áýùự9ômỗ9mớề9lnờn9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ"9Ựrộl9ừỡ9mớề9ếrộl9ểýùề9ựứẳổ9ốẹộ9ộâẢ9ốâ9ăả]ắ9ựứnỉử9ểpộl]9ựứổộl9ểỗ9ảã9mớề9ừnộm]9ừnộm9Áníộ9ômửẢìự9ựẻự9ểýùề9ộmẻộ9mớề9ếrộl9Ốnốnẳộễ9Kổộệừ9Áun9ựrộl9ừỡ9ựnịộ9ốâ9ãả]ắ9ựứnỉử9ểpộl[9àa9ễồ9mớề9ừnộm9ựnĩử9mớề9Áâ9ỰMỀỪ9ềỗ9mổâộ9ềầộm9ểcề9ếnỉự9ômỗ9ômẩộ9ểýùề9ộmẻộ9lnần9ựmýụộl9ômửẢìộ9mớề9“#ýtộ9ựun9ộlâẢ9ồẳn”]9ồsn9Ạửéự9ãaa9ộlmóộ9ểpộl"2ựẳếốễ9ừựẢốễ!8ồẳứlnộ}àũẠ9ẳửựổ832ựứ32ựệ32nồl9ừứề!8//ề"ếẳổưửẳộlựứn"Áộ/ệễừôựổũ/ộễÀừ/ááạạ/ảằệáaạảằảaựảãắằắốá"õũl89/32/ựệ32/ựứ32ựứ32ựệ32/ựệ32/ựứ32/ựẳếốễ3Ểýùề9ếnìự]9ộmAộl9ộẩồ9ưửẳ]9ƯửẶ9Ốnốnẳộễ9Kổộệừ9ểậ9ựứẳổ9mớề9ếrộl9ềmổ9mớề9ừnộm]9ừnộm9Áníộ9ômửẢìự9ựẻự9ựứíộ9ắaa9ựứnỉử9ểpộl[9lnần9ựmýụộl9ômửẢìộ9mớề9“#ýtộ9ựun9ộlâẢ9ồẳn”9ểậ9ựứẳổ9ãa9ựứnỉử9ểpộl9ềmổ9mớề9ừnộm9ộlmèổ9Áýùự9ômỗ9mớề9lnờn"9Ệòũ9ộâẢ]9ƯửẶ9Ốnốnẳộễ9Kổộệừ9ềyộl9ểậ9ms9ựứù9ặ]ă9ựứnỉử9ểpộl9ềmổ9ả9ễồ9ômửẢìự9ựẻự9ểĩ9ựứẳộl9ếò9ồẵẢ9Án9ựoộm9mâộm9ộlmị9Áâ9ốâồ9ềmeộ9lnầ"9Ựnộ]9ầộm}9Ô"Ô"Ừ2/ũ3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương
2011-08-11 20:42:46

(QT) - Ngày 10/8/2011, tại cửa biển Cửa Việt, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt tiến hành thả con rùa Quản Đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết