Cập nhật:  GMT+7
xNÀAỆỒẴỰỰúỹƯoOỬỒFỹy9ẬỔMAỀRAnỦAởAỬỊAlỮẬỔMAoỪỌứAoỪOJỔAỐNẴOANỜỆAỬẼƯựAỨỮÂỔAỬỪOĨỬAẹMNỌAỨỮ*ỊỬA9ẦOANROA9ẬỔMAỬỖẤỔAỨỮPỆAỒẺỔAỬNỴAợầx/NÀyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯấFẴỂỹyvlowA-AoỪỖỔMANẴOAỔMẤ*AẲA-AÀÁ/Ặ/ẠÁÀÀựA9ẬỔMAỀRAnỦAởAỬỊAlỮẬỔMAoỪỌAỬSAỆNỴỆANROAỔMNỌANỜỆAỬẼƯựAỨỮÂỔAỬỪOĨỬAẹMNỌAỨỮ*ỊỬA9ẦOANROA9ẬỔMAỬỖẤỔAỨỮPỆAỒẺỔAỬNỴAợầAỆNỖANUỔAẢÁÁAỆÂỔAỀRựAỄẬỔMA=OÌỔAỦAÀẠAỆNOAỀRAỬỪỸỆAỬNỮRỆửAoẦOANROAỔMNỌựAỆÂỆAỆÂỔAỀRựAỄẬỔMA=OÌỔAỄỲỤỆAỆÂỆAỀÂỖAỆÂỖA=OÌỔAỬỪỮ*ỈỔAỄẦỬAÃAỆNỮ*ÌỔAỄỈứA7ỲUỔMAỒÕỔNA%É*AỂỸỔMAỄẸỬAỔỲÚỆAỬỪỖỔMAỬNÙOAỐ?AỨỮÂAỄRAỒÌỔAỆNYAỔMNÕẴA%ẨANROAv6SAỰỮỔMựAƯNÂỬAỬỪOJỔAỔẪỘAẠÁÀÀwừA9OỈỮAỒĨA9ẬỔMAỰ@ẴAỄSOAỀSAỰỮỔMừA7NOỊỔAỒỲỤỆAƯNÂỬAỬỪOJỔAỐOỔNAỬỊA-A%ẨANROAỆYẴAỔỲÚỆAỬẴAMOẴOAỄỖẦỔAẠÁÀÀA-AẠÁẠÁừAẹROAỂỮỔMAỆUAỀẬỔA6ÂỖAỆÂỖAỆNÓỔNAỬỪỌAỬẦOA9ẦOANROAỄẦOAỀOJỮAỬỖẤỔAỨỮPỆAỒẺỔAỬNỴAợầAỆYẴA9ẬỔMửAớOĨỆANỜỆAỬẼƯựAỨỮÂỔAỬỪOĨỬAỔN#ỔMAỨỮẴỔAỄOJỘựAỘXỆAỬOÌỮựAỄỌỔNANỲÚỔMA=ẤAỔN#ỔMAMOẬOAƯNÂƯAỬỪỖỔMAỆÂỆA=ẪỔAỐOĨỔAỄẦOANROAỔNCỘAMƠƯAƯNẺỔAỄỲẴAẹMNỌAỨỮ*ỊỬA9ẦOANROA9ẬỔMAỬỖẤỔAỨỮPỆAỒẺỔAỬNỴAợầA=ẤỖAỆỮRỆAỰPỔMừAMOVƯAỄẬỔMA=OÌỔAỔBỘA=#ỔMAỔN#ỔMAỒỮẼỔAỄOJỘAỆUAỀẬỔựAỔROAỂỮỔMAỘÚOAỬỪỖỔMAỆÂỆA=ẪỔAỐOĨỔAỄẦOANROửAoỪÌỔAỆUAỰỦAỄƠựAỬÓỆNAỆỸỆAỬNỸỆANOĨỔAỘRỬAỆÂỆNAỰÂỔMAỬẦỖAỬỪỖỔMAỬNỸỆAỬOKỔAỆỠỔMAỬÂỆA=ẤAỄÙOAỰPỔMừAỬẦỖAỰỸAỄỖẤỔAỐỊỬựAỔTAỒỸỆANỖẤỔAỬNẤỔNAỬPỬAỆÂỆAỔNOĨỘA=XựAƯNẸỔAỄẸỮAỐNỠỔMAỔMỶỔMAỔÉỔMAỆẴỖAỆNẸỬAỒỲỤỔMAƯNXỆA=XAỔNÉỔAỂÉỔựAMƠƯAƯNẺỔAỆWỔMAỬỖẤỔA9ẬỔMAỀRAỬNỸỆANOĨỔAỬNBỔMAỒỤOAẹMNỌAỨỮ*ỊỬA9ẦOANROA9ẬỔMAỬỖẤỔAỨỮPỆAỒẺỔAỬNỴAợầửAkấ.ẹAoấ.ẹấAấ<ầx/Ưy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương
2011-08-11 20:42:46

(QT) - Ngày 10/8/2011, tại cửa biển Cửa Việt, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt tiến hành thả con rùa Quản Đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết