Cập nhật:  GMT+7
w73Dk+G6osOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rDssOSVuG7lEjDgeG7s8Oh4bqow5LDgMOTVMOSw4Dhuq1Uw5LDgDnDkyTDgFbDk+G6vuG7qsOAR+G7oMOAw5NXP0vGoMOAw7Lhu6zDkktXw4Btw5Phu5rGoE/DgMagw5PDkkvhu5bDgOG7mDvDgMOD4bqg4bqi4bqiLcOD4bqg4bqi4bq2w70vw5PhuqLhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rhuq1I4bqkRsOB4buzeG7DsnnDgC3DgOG6vU/huqw/w4DhuqLhuqIv4bq0L8OD4bqg4bqi4bqi4buvw4Dhuq1Uw5LDgDnDssOhw4DDk1c/S8agw4DDsuG7rMOSS1fDgG3Dk+G7msagT8OAeG5X4bqqxqBPw4DDsuG7rMOVecOAVlXDgOG7hMOT4bu44buEw4DDoeG6qMOSw4DDk1TDksOAR+G6qMOSw4Dhu4LDkkxXw4Dhu5TDisagw4BWw5Phu7jDgOG7o+G7r8OAxqDDk8OSS+G7lsOA4buYO8OAw4PhuqDhuqLhuqItw4PhuqDhuqLhurZ2w4DDssOT4bqk4buWw4BGI8OAR+G6qMOSw4DDk1TDksOA4buE4bucw4DhuqLDg+G6sMOAR+G6qMOSw4Dhu4LDkkxXw4BWw5Lhu4hXw4Dhu4LDkkxXw4BH4bqow5LDgEbDkkvGoMOA4buEw5Phu5rDgMOTw5nGoMOAxIJ24bqi4bqg4bqgw4DDk1TDksOAJcOS4buIxqDDgFbhu6zhu4jGoMOAR8OV4bqkw4Dhu4LhuqzGoHbDgMOy4bus4buaxqBPw4DGoMOTw5JL4buWw4Dhu5g7w4Dhu7BX4bqk4buvw4Dhuq1Uw5LDgDnDssOhw4DDk1c/S8agw4DDsuG7rMOSS1fDgG3Dk+G7msagT8OAVuG6vuG7qsOAVuG7rFfGoE/DgCbhuro/w4BGI8agT+G7r8OA4buE4buyxqBPw4Dhu4RSw4BWVcOA4buEw5Phu7jhu4TDgOG6rVTDkuG7r8OA4buqw5PhuqZWw4BW4busw5JMxqDDgMOTVMOSw4Alw5Lhu4jGoOG7r8OAVsOTw5LDgEdX4bqkw4BWw5Mj4buEw4DDk8OSS8agw4Dhu65Rw5LDgMagVcOSw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7qsOT4buaxqBPw4BW4bus4bqs4bua4buvw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7hFdU4buEw4Al4bq+xqDDgEdUxqBPw4Dhu5Thu6TGoMOARuG7msOA4bqtVMOSw4A5w7LDocOA4buE4bqm4buEw4Dhu4Thurzhu6rDgOG7qsOT4bqmVsOAR1TGoE92w4DDocSoxqDDgMag4bqkP+G7r8OAVuG7muG6rMagw4DDk1c/S8agw4Dhu4Thu5zDgMODxILDgMOTVMOSw4Dhu4TDmcOA4buuxq/DgCXhu6TDksOAVuG7rOG7iMagw4DEgnbhuqLhuqDhuqDDgMOTVMOSw4Alw5Lhu4jGoMOA4buuw5LGoMOTw4DDk+G7muG6qFbDgFbhuqjDksOA4bqi4bqw4bq0w4Dhu4TDk8OSw4DDk1TDknbDgDlRxqBPw4BW4bqm4buEw4Dhu4Thu7hXw4BW4busxajDgMagw5PhurrGoMOAR+G6qOG7muG7r8OA4buqw5Phu6LGoE/DgMagT0DhuqTDgE/DkuG6quG7lsOAxqDDk8ONw4BWw5PDkuG7iMagw4BW4bqkw5Lhu6/DgOG7hMOTQ+G7lsOA4buu4buc4buEw4Dhu67hu7jhu4TDgOG7mMOT4bugSMOAxqDDk+G6usagw4BG4bq6xqDhu6/DgMOTw5LEqMagw4Dhu5bhuqZXw4DGoMOT4bq6xqDDgEfhuqjhu5rDgEfhu7bFqOG7hMOA4buwV+G6pMagw4BW4bq64buWdsOAw7Lhu6zhu5rGoE/DgOG6sMOAxqBD4buWw4Dhu7BX4bqkw4BHQsOAJeG6vsagw4BHVMagT8OAVuG7rOG7iMagw4DhurLhu6/huq7DgFYuw4BHU8agT8OA4buE4bu4V8OAVuG7rMWow4Dhu5jDk+G7gMagw4Dhu4Thurzhu6rDgOG7hMOT4buaw4DDk8OZxqDDgOG6ouG6oHbhurDhuqDhuqDDgE/DkuG6pMOAR+G7jsagw5PDgOG7gsOVw4BWw5PDkuG7iMagw4BW4bqkw5LDgOG7gkLhu5rDgOG7lMOdVuG7rcOAVuG7rOG7iMagw4DhuqJ24bqu4bq24bqgw4DGoE/hu7bhu6bDksOAVsOT4bqk4buWw4BPw5LhuqTDgMOTw5LEqMagw4Dhu5bhuqZXw4Al4bukw5LDgOG7rlLDgOG7lOG7tsWoxqBPw4BPw4rGoMOA4bq2w4PhurDDgEfDmcagw4Alw5XDgOG7luG6pld2w4A54bqm4buEw4DDk+G7muG6qFbDgEdUxqBPw4AmQsOAw5NUw5Lhu6/DgOG7hMOTQ+G7lsOA4buu4buc4buEw4BPw5LhuqTDgEfhu47GoMOTw4Dhu4TDk+G7jMagw5PDgOG7ruG6puG7hMOT4buvw4BPw5LhuqTDgEfhu47GoMOTw4Dhu4Thu5zDgMOT4bua4bqsxqDDgOG7hOG6qsagw5PDgEdF4buEw4Dhu4LDkktWw4Dhu5jDk+G7nMOA4buYw5NDxqDDgEdCw4BH4bu2xajhu4TDgOG7hOG6puG7hMOA4buE4bq84buqw4Dhuq1Uw5LDgMOT4bu2xq/GoE/DgOG7uMagT8OAJeG6rMOAVsOT4bqk4buWw4BPw5LhuqTDgFbhu4zhu4TDk8OA4buEI+G7hHbDgOG6u8Od4buEw4BWw5Lhu4hXw4Dhu4TDk1fGoE/DgMagw5PDkkvhu5bDgOG7mDvDgMOD4bqg4bqi4bqiLcOD4bqg4bqi4bq2w4BH4bu2xajhu4TDgMOh4bqow5LDgMOTVMOSw4Am4bqm4buEw4BHw5XGoMOT4buxw4DDssOSxKjhu6rDgFbDneG7hMOAxqDhurrGoE/DgOG7hOG6pOG7msOAxqBDxqBPw4Dhu5Qj4buE4buvw4BH4bqq4buWw4Dhu4Lhuqrhu5rDgOG7hFHGoE/DgFbhuqbhu4TDgCbhuro/w4BGI8agT+G7r8OA4buqw5PhuqZWw4BW4busw5JMxqDDgFZVw4Dhu4TDk+G7uOG7hMOA4bqtVMOSw4DGoE/huqw/w4Dhu4ThuqzGoE/DgCUkxqBPw4Dhu5bhuqjGoMOTdsOAbcOT4bqmVsOAVuG7rMOSTMagw4Dhu5Qj4buEw4Dhu5Thu7bFqMagT8OAVuG7jsagw5PDgMagT1c/S8agw4Alw5Lhu4jGoMOAJeG6rMOA4buE4bqm4buEw4BHVMOSw4DDk+G7jsagw5PDgCZXxqBPw4Dhu5jhu4zhu4TDk8OAxq/DgOG7hMOZw4Dhu67Gr3bDgOG6veG6usagT8OA4buE4bqk4buaw4Dhu5jDk+G6qsOAxqBDxqBPw4Dhu7jGoE/DgOG7qsOT4bucw4Dhu6rDk+G7osagT8OA4buEw5NSxqBPw4BWw5PDkuG7iMagw4BW4bqkw5Lhu6/DgFbDkyPhu4TDgMOTw5JLxqDDgCXhuqTDksOAVuG7rOG7osOAxqDhu6LGoE/DgOG7hFJWw4BW4bus4buaxqBPw4Dhu4RRxqBPw4BW4bqm4buEw4DGoMOT4bq6xqDDgEfhuqjhu5rhu6/DgE/hu5zhu6rDgOG7qsOTw4rGoMOAVsOTI+G7hMOAw5PDkkvGoMOA4buEw5Phu4zGoMOTw4Dhu67huqbhu4TDk8OA4bqkxqDDgOG7rsOSxqDDk8OAJkLDgMOTVMOSw4Al4bqsw4Dhu64jw4Dhu6rDk+G6plbDgFbhu6zDkkzGoMOA4buYw5LGoMOTw4BWxKjDgC0mQsOAw5NUw5LDgOG7hOG7suG6pMOAw5NXP0vGoHbDgMOh4bqow5LDgMOTVMOSw4BHQsOA4buCw4pXw4A44bqkxqDDgDnDk+G6vOG7qsOAw5PhuqzGoMOTw4DGoMOTw5JL4buWw4Dhu5g7w4Dhu5bhu6TDksOAw4PhuqDhuqLhuqItw4DDg+G6oOG6ouG6tsOAT1Phu5bDgOG6osSCw4BHU8agT8OA4buEw5Phu4x2w4Dhur3Dk+G6usagw4BGw5Xhu6rDgMag4bqsP+G7r8OA4bqtVMOSw4A5w7LDocOAVsOUxqDDk8OAVuG7rOG6pOG7msOA4buYLsOAxqDDkkvhu5bDgOG7hMOT4bu2w5nGoE/DgOG7hOG7suG6pMOAw7Lhu6xXxqBPw4Dhu7bDmcagT8OA4bqtVMOSw4A5w5Mkw4BWw5Phur7hu6rDgEfhu6DDgOG7o8OSS1bDgOG6veG6pOG7lsOA4buEw5Phu5rDgOG6tsOA4buE4bqmw4DGoMOT4bq6xqDDgCXhu47DgEdCw4Dhu4Thu5zDgFbDk+G6rMagw5PDgFbhu4zhu4TDk8OAJlfhurxWw4Dhu65E4buEw4BW4bus4buaxqBPw4BWw5NY4buEw4BH4buAP8OAw5Phu5rhuqhWw4BHVMagT8OAxqDDk+G6usagw4BH4bqo4buaw4BW4bus4buIxqDDgEfDleG6pMOA4buC4bqsxqB2w4DDqeG6rSjDgOKAk+G6ucSR4bq94bqtw70v4buq4buz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương
2011-08-11 20:42:46

(QT) - Ngày 10/8/2011, tại cửa biển Cửa Việt, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt tiến hành thả con rùa Quản Đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết