Cập nhật:  GMT+7
hỵljùĂôỆỆeĩÊ8ỷỂĂũĩi&ơẰỳjẮBj8ỀỄẰỳjĂôẰỳj8ÌEẰỳjẾỄpẰjỴẶồẰỳj*ỷẮjỴGẰỳjủÌẸùjùẬẰỳjẰỵsẰjỤỷjỂỹùỵjĂÁùỵjỆJjùqÊjỂÀẰỵh/ỵlihÊjùĂôỆỆeĩÊỴũôụĩif58gj-j7ốẰỳjlo/ỏ/mkllệjỂộỷjỂỵẬẰjẵẠẰỵjÔẰệj9Ú:ỤjNỗjÙôẮjỴỷữỄjLồjỵỄOwẰjÙôẮj&Bjf5ỄổẰỳj8ỀÁgjủỗjỂCjùỵỊùjĂyjủẲẰjÚờẰỳjùẬẰỳjẰỵsẰjĂơẰỳjẮBj8ỀỄẰỳjĂôẰỳj8ÌEẰỳjẾỄpẰjỴẶồẰỳj*ỷẮjỴGẰỳjĂồjụỷjỂỹùỵjĂÁùỵjỆJjùqÊjỂÀẰỵểjỦữẰjụĨjùẲjùốùjủẪẰỳjùỵỹếj:ỳỄOyẰjỦỊùjÙÌÉẰỳệj4ỵẲjÚỹjỂỵÌj8ÀẰỵjIOệjÙỵIjỂÁùỵj9Ú:ỤjỂÀẰỵềj:ỳỄOyẰjỦỊùjÙỵỹẰỵệj9ẵ8ẵ89ệj4ỵẲjÙỵIjỂÁùỵj8ỵÌÉẰỳjỂỀĨùj9Ú:ỤjỂÀẰỵềjủộỷjụỷwẰjĂỗẰỵjủộẶjỵỄOwẰjÙôẮj&BệjỵÂjỴẶồẰỳj*ỷẮjLồjủẬẰỳjủổẶjùốẰjúBệjẰỵpẰjụpẰjNỗjÙôẮjỴỷữỄểhỂôúĂũjỆỂOĂũeĩẮôỀỳỷẰếmÊNjôỄỂẶĩihỂỀihỂụihỷẮỳjỆỀùeĩ//ùểúôẶẾỄôẰỳỂỀỷểLẰ/ụũỆÃỂẶÊ/ẰũMỆ/llnn/oỏụmkmlònóỂoóỏnkĂlểẢÊỳĩj/ih/Ểụih/ỂỀihỂỀihỂụihÊi&yjủẲẰjẰỵsẰjÚờẰỳjụỷjỂỹùỵjĂÁùỵjỆJjùqÊjỂÀẰỵjĂơẰỳjẮBj8ỀỄẰỳjĂôẰỳj8ÌEẰỳjẾỄpẰjỴẶồẰỳj*ỷẮjỴGẰỳểh/Êih/Ểụih/ỂỀih/ỂôúĂũi<ẰỳjỴẶồẰỳj*ỷẮjỴGẰỳjỆỷẰỵjẰỳồOjlmjỂỵốẰỳjmjẰơẮjlọòoệjẰỳÌÉỷjĂồẰỳjẵẠẰỵjÔẰệjNỗjÙôẮjỴỷữỄệjỵỄOwẰjÙôẮj&Bểj8ỵũẶjỆJjỆốùỵjỳỵỷjĂộỷệjẰơẮjlọỏòệjÃỵỷj:ỳỄOyẰjỴỄwjỂỷữẰjẾỄpẰjỀôjỳỷổỷjÊỵẲẰỳj8ỵỄsẰjỴẶốệjẬẰỳjủỗjỂỵôẮjỳỷôjẰỳỵẠôjẾỄpẰj8pOj7ĐẰểj:ơẮjlọỏỏệjẬẰỳjủÌẸùjÊỵẶẰỳjỂÌEùjỴrỄjLEỷjùỵỊùj8ỀỄẰỳjĂôẰỳjỂÌEẰỳểj8ỀẶẰỳjÃỵốẰỳjùỵỷữẰjùỵẨẰỳj?ỗẰj8ỵôẰỵệjẬẰỳjùỵÀjỵỄOjẮBỂjùốẰỵjẾỄpẰjỂỀẶẰỳjủộỷjẾỄpẰjùIôjLỄôj5ỄôẰỳj8ỀỄẰỳjỂỷữẰjủốẰỵjỳỷổỷjÊỵẲẰỳjỂỵồẰỵj8ỵơẰỳj&ẶẰỳjẰơẮjlọỏõểj7ôỄjẰỳồOjLỄôj5ỄôẰỳj8ỀỄẰỳjẮqỂệjùỵốẰjùổẰỵjẾỄôẰjỂỀÌÉẰỳjĂBẰỳjẾỄOvẰệjNỄjẰÁẰỵệjẬẰỳjùốẶjẾỄôẰjLvjẾỄửjẰỵồjLồjẮqỂjẰơẮjlỏnóệjỂỵÂjọljỂỄCỷểj*ỵỄjĂơẰỳjẮBjùIôj8ỀỄẰỳjĂôẰỳjỂÌEẰỳjỴẶồẰỳj*ỷẮjỴGẰỳjỵỷwẰjỂÂôjĂộùjỂộỷjĂồẰỳjẵẠẰỵjÔẰệjNỗjÙôẮjỴỷữỄệjỵỄOwẰjÙôẮj&Bểj8ỷẰệjổẰỵếjỴ{jÙR9h/Êi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương
2011-08-11 20:42:46

(QT) - Ngày 10/8/2011, tại cửa biển Cửa Việt, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt tiến hành thả con rùa Quản Đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết