Cập nhật:  GMT+7
tBóụÀÊủỎỎúùÓẻCÕÊÃùu3EÀBụÀỐẾụẪCủụÀỵẾụẠCẬỀụÁCẴỀụÓBỚÀụÕứÓt/BóutÓụÀÊủỎỎúùÓ&ÃủẠùureẻsụ-ụẻBÃỆụÁũỆụÀũỆụỀBủỀBụÕỜụ2BCụÀỘÀụẻBỐụSụÕÉỀBụeÔừỀẪụẻỌEụÀBỆụÁCẴÕ,ụÕDỀBụẢẴỀụÕBLCụẢCẦẾụỀưSụÕỌẲỀụẢEủụÁưỀụÕÉỀBụẢựụÀỂụòọ.óòoụẪCủụÀỵẾụẢựụÀBẴÕụPưụÕCẲÔụBỔSụẠỆụÀỐẾụẪCủụÀỵẾ,ụÕỷÓụÕỌÔỀẪụÀBỔụSẴÔụNụồụRự,ụÕBEụÕỌỳỀụÕBÔỊÀụòụBÔSẤỀụ^CỆụaCỀBụPưụ&ừCụaửỀẪ.ụ4ẴỀụỀẪưSụóó/ồ/òoóó,ụBÔSẤỀụ&ừCụaửỀẪụẼBIỀẪụÀỂụẢưỀụẪCủụÀỵẾụÓBũÕụÁẤỀBụÕBẲẾ,ụỌCẲỀẪụBÔSẤỀụ^CỆụaCỀBụÓBũÕụBCẤỀụÕBẲẾụỈụẠEÀBụẾKCụÕỌẲỀụẢưỀụPEÕụôooụÀỆỀụÀỔủụBỊụIỀẪụ&ỆưỀẪụìửỀụìCỀB,ụÕBIỀụ UụẻỌỐÀ,ụRựụ^CỆụeÔủỀẪ.ụeÔủụẼCẦẾụÕỌủụÀBỆụẼẴÕụÒÔừụẠƠJỀẪụÕDỀBụPKCụPCụỌỐÕụÀỐẾụ&õàó.ụẻỌƠKÀụỀBỠỀẪụẠCẬỀụÁCẴỀụÓBỚÀụÕứÓụÀỔủụÕĐỀBụBĐỀBụẠEÀBụÁẤỀB,ụ2BCụÀỘÀụẻBỐụS,ụÕỌứẾụÕBỐụSụÀũÀụBÔSẤỀụPưụẽ1à3ụÀũÀụRựụÀỂụẠEÀBụẢựụÕỌCẦỀụẼBủCụỀẪủSụÀũÀụÁCẤỀụÓBũÓụÓBỄỀẪụÀBÍỀẪụPưụẠỷÓụẠEÀBụÕỌẲỀụẢưỀụẪCủụÀỵẾ.ụẻỈụÀBỚÀụÕCẲÔụBỔSụÕỆưỀụÁỊụỎÍụPEÕụÀỄỀụÊứCụÕỌẲỀụÀũÀụẢưỀụÁEụẾữÀụÁẤỀB,ụẢÍÕụBỔS,ụÕCẲÔụẢỊÀụÀBỳÕụÕBừCụPưụPỷÕụẠỘỀẪụÊCẲỀụÒÔủỀ.ụẻBÃỆụẠHC,ụẪCũẾụỎũÕụÀBwÕụÀBẶụẢưỀụẪCủụÀỵẾụÕứCụÀũÀụẢEủụÓBƠJỀẪ,ụỀẪBCẲẾụÀỳẾụPCẤÀụẾÔủụÁũỀ,ụPỷỀụÀBÔSẦỀụẪCủụÀỵẾụÕỌỆỀẪụPỒỀẪụẠEÀB,ụÕCẴỀụBưỀBụÁũỆụÀũỆụPưụRỞụÊTụỀẪủSụẼBCụÀỂụẠỳÔụBCẤÔụẠEÀBụÁẤỀB.ụẻCẴỀụBưỀBụÕCẲẾụÓBỄỀẪụẼBỹỀụÀỳÓụÕỌẲỀụẢưỀụẪCủụÀỵẾụÕứCụòụBÔSẤỀụ&ừCụaửỀẪụPưụ^CỆụaCỀB.ụẹữÓụÕKC,ụ2BCụÀỘÀụẻBỐụSụÕCẴÓụÕỘÀụÕỌCẦỀụẼBủCụÕCẲẾụÓBỄỀẪụóụÕỌCẤÔụÊCÂÔụPủÀRCỀụÕỌẲỀụẢưỀụẪCủụÀỵẾụÕứCụÕỳÕụÀừụÀũÀụBÔSẤỀ,ụÕBE,ụÕBưỀBụÓBÍụÕỌỆỀẪụÕÉỀB,ụỀBỳÕụÊưụỀBỠỀẪụPỒỀẪụÀỂụỀẪÔSụÀJụÁỒỀẪụÓBũÕụÀỐẾụẪCủụÀỵẾụÀủỆ.ụa@ụà&ễt/Óu


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012
2011-08-16 02:16:48

(QT) - Hôm qua 15/8/2011, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 và sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Xây dựng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết