Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i+G7qMSo4buZbeG7p+G6pm3FqUF4R21HS23hu6nhuqLhu5lt4buGQcSo4bq44bq04bu5beG6sEHhu5XFqW3hu6l44bq0bcWpQULhurRt4bq2dOG7hm1H4buEd+G6tG3hu6nhuqLhu5lt4buGQcO64bq0bUFI4buMw73hurRtxajhu5nhurJtO8SQw6wvQW/hu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hkDhu6vhu5nGsGzhu4vDoeG7hMOC4bq04bu5beG6sEHDgW3GsOG6osWpQW3hu6fDveG6tEFtT8OBd+G6sm3GsOG7mW3hurRFw4FtxanDjMWpbWnhuqfGry7FqMOtbUfhu4R34bq0beG7qeG7l+G6tG1H4buEc0hmbeG7p+G6pm3hur5tOEjhu5vhurThu7ltw6Hhu4ThuqJt4bup4buZ4bq04bu5bcaww4Hhu7XhurRt4bunw4F44bq0beG7hkFKxaltR8ah4buGbUdB4bqgbeG6suG6usOBbeG7qXPhu4xmbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtxrBz4bq0bcOS4budbcWo4buZ4bqybcOhSOG7jHnhurRmbUFI4buMw73hurRtxajhu5nhurJtO8SQbeG7hkHhu5VHbUHDgcO94bq0bUfhuqDhurRBbUfhu4TGoeG6tOG7uW3hu6fhuqZt4bun4bqibeG7p8O94bq0QW3huqfGry7FqG3FqUF4R21HS23hu6nhuqLhu5lt4buGQcSo4bq44bq04bu5beG6sEHhu5XFqW3hu6nEqMOKxalt4bupxKjhu5lt4bupeOG6tG3hu6nhuqLhu5lt4buGQcO64bq0bcOS4budbcWo4buZ4bqybcOhSOG7jHnhurRt4bup4buzbcWpQULhurRmbUdBw7rhurJtxalBw4BtT0pHbeG6tOG7ueG7meG7jG3hu6d34bq0beG7qcSo4bq84bq04bu5Z8OsL+G7huG7i8OsR+G7meG7p+G6tuG7q21GR+G7jOG6tuG7q+G6u2zhurLhu5nhu4Thu7nDgeG6tOG7g8Oz4buGw5Jt4buZSEfDgmzhu4vDrEfhu4Thu4vDrEfGsOG7i8Osw4HhurLhu7ltRuG7hMWp4bq7bC8vxaln4bun4buZw4Lhu4JI4buZ4bq04bu5R+G7hMOBZ0/hurQvxrDhu6tG4bqwR8OC4buGL+G6tOG7q8OTRi/Ds2/Ds28v4buN4buRxrDDsm/DtOG7jeG7keG7jW5Hb+G7j8O04buR4buNw7ThurZvZ+G6ruG7huG7uWxtL+G7i8OsL0fGsOG7i8OsL0fhu4Thu4vDrEfhu4Thu4vDrEfGsOG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4su4bu5xKjhurzDgW3GsHPhurRtw5Lhu51txajhu5nhurJtw6FI4buMeeG6tG1Hw4F44bq0bUHhu5fhurRBbcWpQULhurRt4bq2dOG7hm3hu6fhuqZt4bun4bqibcWpQXhHbcaww4Jt4bqnxq8uxahtR0tt4bup4bqi4buZbeG7hkHEqOG6uOG6tOG7uW3hurBB4buVxalt4bupxKjhu5lt4bupeOG6tG3hu6nhuqLhu5lt4buGQcO64bq0bcOS4budbcWo4buZ4bqybcOhSOG7jHnhurQt4bua4bq0QeG7g23hu5hn4bqnw6wv4buG4buLw6wvR8aw4buLw6wvR+G7hOG7i8OsL0fhu5nhu6fhurbhu6vhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6FB4burw4Jt4bup4bqkZm3FqeG7lcWpQW3hu6lz4buMbeG6sEHDguG7m+G6tOG7uW1vbUdIdeG6tGZt4bq04bu5xKjhurzDgW3GsHPhurRtQUjhu4zDveG6tG3FqOG7meG6sm07xJBt4bup4budbeG7p+G7lcOCbU/hurrDgW3FqUHDgOG6tEFt4buCSOG7jHnhurRt4bqwQcOBbeG7hkHhu5VHbUHDgcO94bq0beG6ssSQR23hurRB4bqk4bqybeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bupxKjDisWpbcWpQcOCbeG6tuG7l23FqeG7leG6tG3hu6fEkG1P4buXbeG6tkzFqW3hurbEqMOK4bq04bu5bcWp4buK4buZbeG6ssSQR23hu6nhuqLhu5lt4buGQcSo4bq44bq04bu5beG6sEHhu5XFqW3GsMON4bq04bu5beG7hkHEqOG6uOG6tOG7uW1Hw4HDveG6tG3FqeG6uG3hu7nDgeG6usOBbeG7qeG7s23hu6nhu5fDgm1BQ21P4buXbcWpQULhurRt4bq2dOG7hm3hu6fhuqZt4bun4bqibcWpQXhHbWnGsMOCbeG7p8O94bq0QW3huqfGry7FqMOtbUfGocOBbeG6sEFIbU9Mxalt4bupdEdtR+G7hEThurThu7lt4buES+G6tOG7uW1HQUjEkMWpbeG7qeG6ouG7mW3hu7nDgeG6usOBbUHhu5fhurRBbcWpQcOA4bq0QW3FqeG7iuG7mW3DkuG7nW3FqOG7meG6sm3DoUjhu4x54bq0beG6tEHEqOG6tOG7uW3hurThu7nEqOG6vMOBbcawc+G6tG1BSOG7jMO94bq0beG7uMOBw4JtO8OB4bq0QW3hu6nhu5nhurThu7ltw5Jz4bqybcWp4buZ4bq0QWdtLkHDuuG6tG3hu6nEqMOKxaltR0FC4bq04bu5bUfDgeG6tGZt4bq24bud4bq0QW3hu6nGocOCbcOS4budbcWo4buZ4bqybcOhSOG7jHnhurRtT+G7l23FqeG7lcWpbeG7hkHhuqbhurThu7lmbeG7p+G7meG6tG3hurbDgXfhurRt4buCSOG7meG6tG3FqeG7iuG7mW1BSOG7jMO94bq0bcWo4buZ4bqybTvEkG3hu6nhu51txanhuqRt4bqycEdt4bup4buzbeG6sMOB4buz4bqybUfhu4Thu5lmbeG6tOG7n+G6sm1H4bqg4bq0QW1B4bqg4bq0QWdtOEjhu5lt4bqww4Hhu7PhurJtR+G7hOG7mW1HQUzFqW1HeGZtxanhuqRtR3RHbcWp4bubbW9ubUFDbeG7qeG7nW3hu6nEqMOKxalt4bup4buXw4JtRnLhurRt4bup4buzbcWpQULhurRtR+G7hHNIbeG7p+G6pm3FqUF4R2Zt4bqyw4nDgW1BQ21Gc0ht4bu5deG6tG3Ds23hurJmbcaw4buXw4Ft4bqwQcOC4bub4bq04bu5bcOybeG6smZt4buExJDhurThu7ltQeG6uOG6tG1vbeG6smZtR+G7hMOC4bq04bu5beG7qeG6pG3Ds21BQ23hu6nhu51t4bupxKjDisWpbcWpQULhurRt4bun4bqmbcWpQXhHZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4su4bu5w4Lhu5fDgW3hu4Thu5lmbcWp4bqm4bq0bcWp4bqkbeG6ssSQR23FqcOC4bq0beG7p+G6pm3hu6fhuqJt4bunw73hurRBbcWpQXhHbeG7qcSow4rFqW1PSkdt4bq04bu54buZ4buMbeG7p3fhurRt4bupxKjhurzhurThu7ltT+G7l8OCbeG7p+G7ncOBbeG7hOG7lcWpbUfDuuG7hm1H4buESOG6tOG7uW3FqeG7iuG7mW1BSOG7jMO94bq0bcWo4buZ4bqybTvEkGZtxanhu5XFqUFt4bupw4Hhu7PhurJtxalBQuG6tG3hurZ04buGbUfhu4RzSG3hu6fhuqZt4bupxKjDisWpbeG7qeG7l8OCbUFDbUZy4bq0beG6sEHDguG7m+G6tOG7uW3DtG5t4bqyZ23FqEHDgOG6tEFt4buCSOG7jHnhurRtw5Lhu51txajhu5nhurJtw6FI4buMeeG6tG3hu4ZB4bubw4FtQUjhu4xt4bupxJDhurThu7lt4bq2TMWpbeG6tsSow4rhurThu7ltT+G7l23hu4ZBxKjhurjhurThu7ltR8OBw73hurRt4bup4buzbcWpQULhurRt4bq2dOG7hm3FqeG7iOG6tOG7uW3hurRBxKhtw5JNbeG6tuG7jm3hurJ14bqybeG7p8O94bq0QWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buL4buow4F5SG3hu6nhu5XhurThu7lt4bq04bqkw4Ft4bq24buXbU/DgcO9xaltxalBQuG6tG3hurZ04buGbeG7p+G6pm3hu6fhuqJt4bunw73hurRBbUfGocOBbU/huqJtR+G7hMOAbeG6tOG7l+G7jG3FqeG6puG6tG1G4bq4bUbhu5fDgWZtQUNt4bup4buXw4JtRnNIbeG6tEHEqOG6tOG7uW3hu6l0R23hurBBQuG6tOG7uW3hu6nEqMOKxalt4bq2dOG7hm3hu6l14buMZm3hu4RIRMOBbeG6tEFw4bq04bu5bUfDuuG7hm1H4buESOG6tOG7uW3hurRBw4F5SG1H4buEd+G6tG3hu6d5beG6snBHZm3hurThu7lI4buMbcWp4bq4beG6tnPhu4xt4bq24buZ4bq0bcaw4bqixalBbeG7p8O94bq0QW3hurbhu5dt4bupw4F5SG3hurBB4bqkbUfhu4Thu5XhurRBbeG6sEHhuqjDgWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLbOG6p8OBw73FqW3FqUFC4bq0beG6tnThu4Zt4bun4bqmbcWpQXhHbcaww4Jt4bun4bqibeG7p8O94bq0QW3huqfGry7FqG1HxqHDgW3hu6nhuqLhu5lt4buGQcO64bq0bcWp4buK4buZbcOS4budbcWo4buZ4bqybcOhSOG7jHnhurRtxalBw4DhurRBbeG7gkjhu4x54bq0beG7qeG6ouG7mW3hu4ZBxKjhurjhurThu7lt4bqwQULhurThu7ltQXltQeG7meG7jG3hu6fDgXhHZ21h4buZSG3hurBBw4Ft4buGQeG7lUdtQcOBw73hurRtRkxtT8OBw73FqWZtw5Lhu51t4bup4budbcWpTW3FqeG7leG6tG3hu6fEkG3hurDhu5JtR0FIw7pHbUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurBB4buZw4Ftxanhu5XFqW3hu6fDgcO94bq0beG7hkHhu5Xhu4Ztw5JNbeG6tuG7jm3hurJ14bqybeG7p8O94bq0QWZt4bupROG6tOG7uW1HQeG6vMOBbeG7p+G7lcOCbcWp4buVw4JtT+G6usOBbeG6tuG7neG6tEFt4bupxqHDgm1BSOG7jMO94bq0beG7qeG7s23FqeG6pG3hu4ZBxKjhurjhurThu7lt4buV4bq0beG6tEHhu6HhurJt4bq04bu54buj4bq0bcWpQXDhurRtR+G6oOG6tEFtR+G7hMah4bq04bu5beG6tOG7l+G7jG1H4buVw4FtxrDDgeG7teG6tGZt4bun4bubw4JtT8O9beG7meG6tG1Hw4Lhu5fhurRtxalBw4Jt4bup4buX4bq0bU/Dukdt4bq0SELDgW3FqeG7iuG7mW3hu6nhuqLhu5lt4buGQcSo4bq44bq04bu5bGZtN0HhuqRtxahB4buKbUfhuqLFqUFtw6Dhu6Yuxq9tw5Lhu51txajhu5nhurJtw6FI4buMeeG6tG3DoeG7hHXhurRtw6FB4bqsbeG7puG6oOG6tEFtxalBw4Jt4bunw4F4R2fDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buL4buY4bq0QW3huqfhu4jDrC/hu4bhu4s=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trộm xe của cháu ruột

Trộm xe của cháu ruột
2021-05-26 14:32:44

QTO - Hôm nay 26/5/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện...

Di dời 28 hộ dân để phá hủy 3 quả bom

Di dời 28 hộ dân để phá hủy 3 quả bom
2021-05-23 18:10:51

QTO - Lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phối hợp tổ chức Golden West - Hoa Kỳ di dời, xử lý thành công 2 quả bom tại bản Tà Leng, thôn Cù...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết