Cập nhật:  GMT+7
7ọăảgơậww{ạửXỏxơíạ8IỏlyảỗỏmờảxẫyảgẩảọợbxảiúờòảỗọậỏảxọẩgảxọỷẶảwcờảờòợẫỏảĂỳờòảfỏnờả&ỏmxảỜậớảxÀảờòẫẶảăầ/ẳ/ắãắặ7/ọă87ửảgơậww{ạửỌíậhạ8ỜòẫẶảặ/ặ/ắãắặ2ảGọõờọảửọỷảfậờảọẫờọả7ậảọvíó{ạọxxửw0//íơỏờỗ3xọyĂỏíờửọậửơyậx3Ăờ/Víhỏvígx3ậwửẰ yw{ăầằãằắâ"xơ{ăãẳẵẵ"ví{ã{ọWỚÒỜỎXXZỚíXỗẮ;Yọ?ỚớÓ:&ờ&ổVắọợ;ãhặỚ&ơ;Y:&ỗfXVắZÒăÒhYẰ:WớọỏậXơỜ;&găfãẰ;?ổÓZíXÓẶ;YhÒậỗẮẮỜ?ẳọVắxã?ỗhwh?ÓHỚỌửỢíXFẳXYVỔỚÍẰ&ỜY&Ớ&YẳVXÓọỢỚ&ơXỚ?xỏỚớxã&ÒăỗfắÓXỚ?xọ&z&ĂXÓVỔỚỗẰYW:hỜ&Òxã&ÒxVhÓÍẰỮ:VọWÓZắ;ớăổhÓửỌVờ&Ớ&:òẰ?&ọVhÓZỌậHÓơYzÓẵ?&gãhÍẳữỮXÓỜíỗÓặXÒăÒíớỜỎZz;Yạ8Ờòọốảiốờọảằâ/ắãắặ/ỜI-GỬ7/ậ8ảwẢậảiùỏ2ảfùảwyờòảớúxảwtảiỏlyả7ậảọvíó{ạọxxửw0//íơỏờỗ3xọyĂỏíờửọậửơyậx3Ăờ/Víhỏvígx3ậwửẰ yw{ăầằãằắâ"xơ{ăãẳẵẵ"ví{ỎãọWỚÒỜỎXXZỚíXỗẮ;Yọ?ỚớÓ:&ờ&ổVắọợ;ãhặỚ&ơ;Y:&ỗfXVắZÒăÒhYẰ:WớọỏậXơỜ;&găfãẰ;?ổÓZíXÓẶ;YhÒậỗẮẮỜ?ẳọVắxã?ỗhwh?ÓHỚỌơỢậXFẳXYVÓỜYẰ&ỜY&Ớ&YẳVXÓhợỚ?ỎẶỜ?ẳỚ&ăỔợ;ớỗẰX?V:VổFỚ&ơỔĂZÓọvhÒỚẶVờ&Ớ&ÍãẰXớửỔỜÍẳHỜ?ọổỚã;Yạ8Ờòọốảiốờọảắẵ/ắãăầ/ỜI-GỬ7/ậ8ảữyẶảiốờọảgọỏảxỏkxảớúxảwtảiỏlyảĂẫảfỏmờảửọẩửảxọỏảọẫờọả7ậảọvíó{ạọxxửw0//íơỏờỗ3xọyĂỏíờửọậửơyậx3Ăờ/Víhỏvígx3ậwửẰ yw{ăầằãằắâ"xơ{ăãẳẵẵ"ví{{{ọWỚÒỜỎXXZỚíXỗẮ;Yọ?ỚớÓ:&ờ&ổVắọợ;ãhặỚ&ơ;Y:&ỗfXVắZÒăÒhYẰ:WớọỏậXơ&?&hvhÒỔxZHÓơ&ăZăXÓYẰhớÓXỚXFổfơZắ;ớăổhơVỎ&ớọỗỮzÓ&;Yọ?ỜYẰ;XớọỏậXFẵX:ửờỚÍầYỮ:&Z?ÍẳằZYÍầỬỮ;Yạ8ƠyệxảXọỷẶảwcờảắãăâ7/ậ837/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8Xọíợảiở2ảiỏlyảỗỏmờảxẫyảgẩảọợbxảiúờòảỗọậỏảxọẩgảxọỷẶảwcờảờòợẫỏảĂỳờòảfỏnờả&ỏmxảỜậớảfậợảòuớ07/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8-ảXẫyảgẩảgởảiỷảiỏlyảỗỏmờảọợbxảiúờò1ảidảiAứgảiđờòảỗẲ2ảgởảÒỏếẶảgọÁờòảờọệờảậờảxợẫờảỗẦảxọyệxảxẫyảgẩảgỡờảọỏmyảơẠgảõxảờọếxảãẵảxọẩờò1ảgởảiỷảxvậờòảxọỏkxảfốảậờảxợẫờảgọợảờòAưỏảĂẫảxẫyảgẩ1ảxọỏkxảfốảòỏẩớảwẩxảọẫờọảxvôờọ2ảxọsờòảxỏờảơỏjờảơbgảửọỳảọứử2ảiAứgảữyẶảiốờọảgọỏảxỏkxảờọAảwậy07/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8+ảXẫyảgẩảgởảgọỏlyảhẫỏảơũờảờọếxảxÀảăẳảớìxảxvừảơjờảửọcỏảơeửảiẹxảxọỏkxảfốảòỏẩớảwẩxảọẫờọảxvôờọảxẠảiúờòảxvyẶlờảxọsờòảxỏờ2ảhÃảơỏmyảữyậảọmảxọtờòảxọsờòảxỏờảĂmảxỏờọ2ảỗọsờòảxọyúgảhậờọảwẩgọảxẫyảgẩảĂỏảửọbớảữyẶảiốờọảỗọậỏảxọẩgảfếxảọứửảửọẩử17/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8+ảXẫyảgẩảửọcỏảxvậờòảfố2ảơeửảiẹxảxọỏkxảfốảxọsờòảxỏờảơỏjờảơbg2ảọẫờòảọcỏảxvjờảxẫyảfậợảòuớ0ảỚẩẶảxọyảửọẩxảĂsảxyẶkờảiỏmờảxọợbỏảwởờòảgẠgảờòeờả5&ỌÓ6ảgởảfúảửọệờảòpỏảgọpờảwtảĂẫảxọyảxvẠgảgậờọả5HWG6ảxvjờảỗjờọảâãảọợẹgảăẵ1ảớẩẶảxọyảửọẩxảĂsảxyẶkờảiỏmờả5ỚÓ/ỌÓ61ảớẩẶảxọyảxẠảiúờòảxọsờòảfẩợảọẫờòảọcỏảĂẫảxọưỏảxỏkxả5ỜẬ&XÍ:62ảửọậợảgọồảfẩợảĂốảxvõảỗọểờảgếửả5ÍỬỎVF637/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ87ỏớòảgơậww{ạhxọyớfảhọỏhíảỏGíờxívạảwxẶơí{ạẮỏhxọ0ảấầãửẰ1ảọíỏòọx0ảẵăằửẰ1ạảwvg{ạ//g3fậợữyậờòxvỏ3Ăờ/híwỗxợử/ờíẮw/ắặắã/ăãâhắăâằắãằxâấấãơằ-x3Ắífửạảậơx{ạIỏlyảỗỏmờảxẫyảgẩảọợbxảiúờòảỗọậỏảxọẩgảxọỷẶảwcờảờòợẫỏảĂỳờòảfỏnờả&ỏmxảỜậớảxÀảờòẫẶảăầ/ẳ/ắãắặạảẮỏhxọ{ạấầãạảọíỏòọx{ạẵăằạả/87/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8-ảIẩửảÁờòảiỏlyảỗỏmờảỗọẩgảxọíợảữyẶảiốờọảgỷậảxùảgọÁgảờòọlảgẩảỗọyảĂẠg2ảữytgảòỏậảĂẫảĂỳờòảơdờọảxọùảỗọẩgảiAứgảữyẶảiốờọảgọỏảxỏkxảờọAảwậy07/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8+ảGởảớdảwtảgỷậảXùảgọÁgảỌẫờòảọcỏảữytgảxkả5ỎỚỢ6ảxọíợảữyẶảiốờọảxvợờòảxvAườòảọứửảxẫyảgẩảiỏảỗọậỏảxọẩgảxbỏảĂỳờòảfỏnờảxọyúgảữyẶlờảgỷậảữycờảơẲảgỷậảxùảgọÁgảờòọlảgẩảỗọyảĂẠgảọợẹgảxbỏảĂỳờòảfỏnờảgỷậảữytgảòỏậ2ảĂỳờòảơdờọảxọùảỗọẩgảgởảẶjyảgềy17/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8+ảGởảòỏẩớảwẩxảĂỏjờảxọíợảữyẶảiốờọảgỷậảXùảgọÁgảữycờảơẲảờòọlảgẩảỗọyảĂẠgảọợẹgảữytgảòỏậảĂíờảfỏnờ17/ử87ửảgơậww{ạửFợhẶạ8+ảXọyẶlờảĂỏjờảĂẫảờòAưỏảơẫớảĂỏmgảxvjờảxẫyảgẩảửọcỏảgởảÒỏếẶảgọÁờòảờọệờảọợẫờảxọẫờọảơũửảfuỏảhAựờòảữycờảơẲảờòọlảgẩảxbỏảĂỳờòảfỏnờảữytgảxkảhợảGủảữyậờảữycờảơẲảờọẫảờAũgảĂlảxọỷẶảwcờảxọyúgảFúảỜsờòảờòọỏmửảĂẫảỬọẩxảxvỏnờảờsờòảxọsờảgếửảitỏảĂũỏảxvAườòảọứửảgếửảòỏếẶảửọìửảiỏảỗọậỏảxọẩgảxbỏảĂỳờòảfỏnờảhợảXùảgọÁgảữycờảơẲảờòọlảgẩảỗọyảĂẠgảữycờảơẲ37/ử87ửảgơậww{ạửẬyxọợvạ8XƠ37/ử8

TL.

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
2024-05-01 14:35:00

QTO - Điều kiện thành lập cụm công nghiệp; quy định mới về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết