Cập nhật:  GMT+7
IỶMKỤ?Ố88ÉJ5ỹỸ9?ƯJÍỹỶ@KŨỸY:K;Ỵă1ỸKŨắ;ỴKŨSaKỴỸ0ỸK9ỶỸXaK;ỶQ;K8ặKÙSaKỤẳỂKÙ]K;ỶỸX:KỤR5K5Ỷ.I/ỶMÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ộƯỐỦJÍrỴỘậKNO/Ó/NLNÓỂKịỐ;KỉỶR5KỶỘ;ỶKỹ7a;ỴKă ;ỴKÙỐ;KỶỘ;ỶKỳaậKŨ=;ỶKMÓN-ỳj/ỹẤKâWK9Ỷ@KŨỸY:KỴỸỐ,K6aậW;ỂK97ỒỤỶK;ỶỸX:KỤỶ,K;Ỵă1ỸKŨắ;ỴKŨSaK97,;ỴKỤ>;ỴK9ỒỤKỤỒ;KÙ[ỄKỹỶƯ,KŨ.ỂK9ỶU:K6aậW;KỤảỐK;Ỵă1ỸKŨắ;ỴKŨSaK;ỶăK8ỐaỀI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍ-Kj{ỸKâ0ỸKỴỸ0ỸK9ỶỸXaK;ỶQ;K8ặKÙSaKỤẳỂKÙ]K;ỶỸX:KỤR5K5Ỷ.ỀI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỹ7ă1;ỴKỶ25K;ỶQ;K8ặK9ằK;Ỵa};K9ỔỸKỤỶ"ỀKrỴă1ỸKŨắ;ỴKŨSaKỤỚ;KỤắK8{K?ă2;ỴỂKỤ KỤRaỂK9ỸỮaKỤỶaU;ỂKŨỸWaK&ỸX;ỂKậỮaKỤSaK;ỶỸX:KâạKâỘKỦỐ;ỶK8ỒỤỶK;ỶQ;K8ặK97,;ỴK6aậKỶ,ỔỤỶK?ặỐKỤỶ(;ỂKỴỸ0ỸK9ỶỸXaKMK;ỶQ;K8ặKỤỶ,KMKỤỶắỤKỦỐ;ỶKŨYKỤR5KacỂK9]KỤỶắỤKŨỖ;ỴỂK9T5K9ỶYK?Ơ;ỶKŨỔ,KỤ K6aỐ;ỂKŨ ;Kâ=KầƯ:KầỨ9KŨăỐKâỘ,KỦỐ;ỶK8ỒỤỶỂK9ỸV;KỶỘ;ỶKỤỒỤKÙă0ỤK9ỸV5K9ỶƯ,ỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỹ7ă1;ỴKỶ25K;ỶQ;K8ặK9ằK;Ỵa};K3K; ỸK&ỶỒỤỀKrỴă1ỸKŨắ;ỴKŨSaKỤỚ;KỤắK8{K?ă2;ỴỂKỤ KỤRaỂK9ỸỮaKỤỶaU;ỂKŨỸWaK&ỸX;ỂKậỮaKỤSaK;ỶỸX:KâạKỴỸ0ỸK9ỶỸXaKMK;ỶQ;K8ặKỤỶ,KMKỤỶắỤKỦỐ;ỶKŨYKỤR5KacỂK9]KỤỶắỤKŨỖ;ỴỂK9T5K9ỶYK?Ơ;ỶKŨỔ,KỤ K6aỐ;ỂKŨ ;Kâ=KầƯ:KầỨ9K9ỸV;KỶỘ;ỶK6aậK97#;ỶK;ỶQ;K8ặỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍ-Kj{ỸKâ0ỸKỴỸ0ỸK9ỶỸXaK;ỶQ;K8ặKÙSaKÙ]K8a;ỴKảậKâỸỮ;KÙỐ;K9Ỷă1;ỴKâạKỤR5KảậỀI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỡỶỸK&ỶaậV9K8{K?ă2;ỴKacKâỸỮ;KÙỐ;K9Ỷă1;ỴKâạK9Ỷ#K;Ỵă1ỸKŨắ;ỴKŨSaKỤỚ;KỤắK9ỸỮaKỤỶaU;ỂKŨỸWaK&ỸX;ỂKŨWKỒ;KỤ>;ỴK9ỒỤK;ỶQ;K8ặKŨỔỸKỶ[ỸỂKỦỐ;ỶK8ỒỤỶK6aậKỶ,ỔỤỶKŨYK?ặỐKỤỶ(;ỂKỴỸ0ỸK9ỶỸXaK;ỶQ;K8ặKỤỶ,K9T5K9ỶYKÙỐ;K9Ỷă1;ỴKâạKầƯ:KầỨ9ỂK97#;ỶKÙỐ;KỤỶR5KỶỘ;ỶKỴỸ0ỸK9ỶỸXaKÙ]K8a;ỴKacKâỸỮ;KÙỐ;K9Ỷă1;ỴKâạỆK;VaK;ỶQ;K8ặKŨă2ỤKÙỐ;KỤỶR5KỶỘ;ỶK9Ỷ{;ỴK;ỶR9KỴỸ0ỸK9ỶỸXaK9Ỷ#KÙỐ;K9Ỷă1;ỴKâạK97#;ỶKầỸ;KẩK&ỸV;KỤR5KỤ.K9ỶU:K6aậW;K97ă0ỤK&ỶỸK9ỸV;KỶỘ;ỶKÙSaKỤẳỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍ-Kj{ỸKâ0ỸKÙ]K;ỶỸX:ỂK:ỸÝ;K;ỶỸX:KỤR5K97ă3;ỴKỤR5KỦă0ỸK97ặỤK9ỸV5ỀI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍj{ỸKâ0ỸKÙ]K;ỶỸX:ỂK:ỸÝ;K;ỶỸX:KỤR5K97ă3;ỴKỤR5KỦă0ỸK97ặỤK9ỸV5KỤảỐK9]KỤỶắỤỂKỤ K6aỐ;ỂKŨ ;Kâ=K3KỤR5KỶỘ;ỶKỤỶ@;ỶKỦ,K:#;ỶK97ặỤK9ỸV5K6aỖ;K?ẩK9ỶƯ,K6aậKŨ=;ỶỀI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỉỚ;KỤắK9ỸỮaKỤỶaU;ỂKŨỸWaK&ỸX;ỂKậỮaKỤSaỂK;ỶỸX:KâạỂK8ỐaK&ỶỸK97Ố,KŨ]ỸỂK9Ỷ{;ỴK;ỶR9KẩK&ỸV;Kâ0ỸKỤR5KacỂK9]KỤỶắỤKŨỖ;ỴỂK9T5K9ỶYK?Ơ;ỶKŨỔ,KỤ K6aỐ;ỂKŨ ;Kâ=KỤ.K9ỶU:K6aậW;ỂK;Ỵă1ỸKŨắ;ỴKŨSaK6aậV9KŨ=;ỶKÙ]K;ỶỸX:KỤỒ;KÙ[ỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍIỸ:ỴKỤ?Ố88ÉJỦ9Ỷa:ÙKỦỶỸỦƯKỸỉƯ;9Ư7JK89ậ?ƯÉJấỸỦ9ỶỀKỌLL5ầỆKỶƯỸỴỶ9ỀKÓLL5ầỆJK87ỤÉJ//ỤỄÙỐ,6aỐ;Ỵ97ỸỄâ;/ỦƯ8&9,5/;Ưấ8/NÓMÔ/MLỎỦỌLỎÓNNÔ9OLỌÔ?M-NLNLLÕNÓ-?OỄ*5ỴJKỐ?9ÉJỹỶ@KŨỸY:K;Ỵă1ỸKŨắ;ỴKŨSaKỴỸ0ỸK9ỶỸXaK;ỶQ;K8ặKÙSaKỤẳỂKÙ]K;ỶỸX:KỤR5K5Ỷ.JKấỸỦ9ỶÉJỌLLJKỶƯỸỴỶ9ÉJÓLLJK/ÍI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỡỶỸKỤ.KỤỚ;KỤắKầƯ:KầỨ9K:ỸÝ;K;ỶỸX:KỤỒ;KÙ[K9ỶƯ,K6aậKŨ=;ỶK9Ỷ#K97,;ỴK9Ỷ1ỸKỶỔ;KMÒK;ỴỘậK?Ộ:KâỸXỤỂK;Ỵă1ỸKŨắ;ỴKŨSaKÙỐ;KỶỘ;ỶK6aậV9KŨ=;ỶK:ỸÝ;K;ỶỸX:KỤỒ;KÙ[KâỘKỴẳỸKâỚ;KÙỖ;KŨV;KỤR5KacỂK9]KỤỶắỤKŨỖ;ỴỂK9T5K9ỶYK?Ơ;ỶKŨỔ,KỤ K6aỐ;ỂKŨ ;Kâ=K97ặỤK9ỸV5K6aỖ;K?ẩKỤỒ;KÙ[ỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍj};ỴK9Ỷ1ỸỂKỳaậKŨ=;ỶKMÓN-ỳj/ỹẤK6aậKŨ=;ỶK7;ỴK9ỒỤKỤỒ;KÙ[K;ỶăK8ỐaỀI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍịỖ,KŨỖ:KâWK9ỸỮaKỤỶaU;ỂKŨỸWaK&ỸX;ỂK5ỶU:KỤỶR9KỤỶ@;ỶK97=ỂKŨỔ,KŨắỤỂK?{ỸK8{;ỴỂK;Ớ;ỴK?ặỤKỤ>;ỴK9ỒỤKỤảỐK;ỶQ;K8ặKỦ,K:#;ỶKỴỸ0ỸK9ỶỸXaỄKỹỶặỤKỶỸX;K;ỴỶỸỮ:KỤỒỤK6aậKŨ=;ỶKâWKỤ>;ỴK9ỒỤKỤỒ;KÙ[ỂK6aậKŨ=;ỶKâWK&ỸY:K8,Ồ9K6aậW;K?ặỤKâỘK5Ỷ!;ỴỂKỤỶ{;ỴK9ỶỐ:K;Ỷã;ỴỂK9ỸỮaKỤặỤK97,;ỴKỤ>;ỴK9ỒỤKỤỒ;KÙ[ỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỉỶ=aK97ỒỤỶK;ỶỸX:KâWK6aậV9KŨ=;ỶKỤảỐK:#;ỶK&YKỤỖK&ỶỸKŨƠKỤỶaậY;KỤ>;ỴK9ỒỤKỶ,ỞỤK;ỴỶ$KỶăaK97,;ỴKỤỒỤK97ă1;ỴKỶ25ỀKồỸ0ỸK9ỶỸXaKỤỒ;KÙ[KŨYKÙSaKỤẳỂKÙ]K;ỶỸX:K9ỶỸVaKỤ>;ỴK9Q:ỂK&ỶỒỤỶK6aỐ;ỆK&Ỷ>;ỴKÙỖ,KŨỖ:K9ỸỮaKỤỶaU;ỂKŨỸWaK&ỸX;ỂK5ỶU:KỤỶR9KỤỶ@;ỶK97=ỂKŨỔ,KŨắỤỂK?{ỸK8{;ỴỂK;Ớ;ỴK?ặỤKỤ>;ỴK9ỒỤỄKqỸÝ;K;ỶỸX:KỤỒ;KÙ[K&Ỷ>;ỴKÙỖ,KŨỖ:KỤỚ;KỤắỂK9ỶảK9ạỤK9ỶƯ,K6aậKŨ=;ỶỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍÂỸXỤKầƯ:KầỨ9KầẳK?ẩK97ỒỤỶK;ỶỸX:KỤảỐK;Ỵă1ỸKŨắ;ỴKŨSaK97,;ỴK97ă1;ỴKỶ25KâỸK5ỶỔ:K6aậKŨ=;ỶK;ỘậKŨă2ỤK9ỶặỤKỶỸX;K9ỶƯ,K6aậKŨ=;ỶKâWKỤ>;ỴK9ỒỤK&ỸY:K97ỐỂKỴỸỒ:K8Ồ9KâỘK&cK?aT9KỤảỐKjỖ;ỴKâỘKỤỒỤK6aậKŨ=;ỶKỤ.K?ỸỮ;K6aỐ;ỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5ị,ỦậJÍỹỶ1ỸKỴỸỐ;K9ỶặỤKỶỸX;K9Ỷ@KŨỸY:K?ỘKÒK;Ớ:K&YK9ằK&ỶỸKÙỐ;KỶỘ;ỶKỳaậKŨ=;ỶKMÓN-ỳj/ỹẤỄI/5ÍI5KỤ?Ố88ÉJ5đa9Ỷ,7JÍộỄpI/5Í

H.L

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
2024-05-01 14:35:00

QTO - Điều kiện thành lập cụm công nghiệp; quy định mới về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết