Cập nhật:  GMT+7
Ở2ÙU;áỮẻẻỌTeẼ3ẽá!TỠẼ2b3U2XạU.6ạ2UalU;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;Uịẫ3U;ẳạ1U;2g;Ua2ẳạ1U13ìU;2g;UịệUáÝạ2U.XảUá8ạ2Uịi;UẽW3U;24ạ2Ở/2ÙỠỞeU;áỮẻẻỌTew!Ữ,TỠẠ1WjUỦ/Ư/ỤÚỤŨỖUqấUẽẹfdạ1UqấUẼW3U;24ạ2U:ỮạU2Wạ2UỞỮU2ẹ!0ỌT2ẽẽeẻỘ//!á3ạaƠẽ2êị3!ạe2ỮeáêỮẽƠịạ/Ẹ!,3ẹ!;ẽƠỮẻeĩỒêẻỌÙỬỦÚỦỤỪỐẽáỌÙÚƯƯỪỐẹ!ỌỌỌ2ẺÀvẠxẼẼZÀ!ẼaỉJÊ2ỈÀàữĨỊạỊ9ẸỤ2ảJÚ,ŨÀỊáJÊĨỊa:ẼẸỤZvÙv,ÊĩĨẺà23ỮẼásJạaĩ,ữáJỮỦẸ2ẸÚZÙJÊÀĩỮàữw:wỊ2ÉzáỊJÊ;Ư,ỊeƯÀẼqaÊzqƯẼạaỉ!ÊÙuẺẼqÀỊáỹỊẼữỊAỊỊữƯÀẼq2ẸzáỉẼữ,ảỮvỹeÀỈẽ2ỊzỊịẼữ,ÚẠÊĩĨẼàỬaỈvĩẻJàaĩỮỤxjỮỦẸZÀ9áÙỈạaĩÀữáĨẼĨẸZÀ9áÙỈạaĩÀàữĨỊạỊÀỊÚƯịZữ,Ạ,vẸwẸạqÀỊÚƯịJỊ;Ù:ÚĩJÊà22ÊzữẹJỊ,ữ,vẠwỮsữ3À9ỊêẼữẸỊẠuÙÊẺĨeẠỮẼỊảJzẠrẠóJÊTỠẼ2ẳạ1UẽfUỤỪ/ỤÚỤŨ/ẼẼ-qẼrỞ/ỮỠUéêjU.6ạ2Uị[U,Ữạ2Uàệ;UịWUẽ2b3U2XạU.6ạ2UalU;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;U.ẵ3Uịẫ3U;ẳạ1U;2g;ỖUị3{ạU;2g;Ua2ẳạ1U13ìU;2g;UịệUáÝạ2U.XảỖUéêYạUákUẽẹi;Uẽ3}eUẽ3}eUĩế;UịWU13Y3Uéêj}ẽU;ẳạ1Uị3];Uẽ2êấ;Uá8ạ2Uịi;UẽW3U;24ạ2UẽX3U;24ạ2Uéêj[ạU.6ỮUe2fẩạ1ƠỞ/eỠỞeU;áỮẻẻỌTeqả,jTỠẼ2!ảU.ãỖUéêjU.6ạ2Uị[Uẽ2b3U2XạU.6ạ2UalU;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;U.ẵ3Uịẫ3U;ẳạ1U;2g;ỖUị3{ạU;2g;Ua2ẳạ1U13ìU;2g;UịệUáÝạ2U.XảỖUéêYạUákUẽẹi;Uẽ3}eUẽ3}eUĩế;UịWU13Y3Uéêj}ẽU;ẳạ1Uị3];Uẽ2êấ;Uá8ạ2Uịi;UẽW3U;24ạ2UẽX3U;24ạ2Uéêj[ạU.6ỮUe2fẩạ1Uạ2fUẻỮêỘỞ/eỠỞeU;áỮẻẻỌTeqả,jTỠẼ2b3U2XạU.6ạ2UalU;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;U.ẵ3Uịẫ3U;ẳạ1U;2g;ỖUị3{ạU;2g;Uẽẹi;Uẽ3}eUẽ3}eUĩế;UịWU13Y3Uéêj}ẽU;ẳạ1Uị3];UéêjU.6ạ2UẽX3Ut3[êUƯUỞỮU2ẹ!0ỌT2ẽẽeẻỘ//!á3ạaƠẽ2êị3!ạe2ỮeáêỮẽƠịạ/Ẹ!,3ẹ!;ẽƠỮẻeĩỒêẻỌÙỬỦÚỦỤỪỐẽáỌÙÚƯƯỪỐẹ!ỌỌỌ2ẺÀvẠxẼẼZÀ!ẼaỉJÊ2ỈÀàữĨỊạỊ9ẸỤ2ảJÚ,ŨÀỊáJÊĨỊa:ẼẸỤZvÙv,ÊĩĨẺà23ỮẼásJạaĩ,ữáJỮỦẸ2ẸÚZÙJÊÀĩỮàữw:wỊ2ÉzáỊJÊ;Ư,ỊeƯÀẼqaÊzqƯẼạaỉ!ÊÙuẺẼqÀỊáỹỊẼữỊAỊỊữƯÀẼq2ẸzáỉẼữ,ảỮvỹeÀỈẽ2ỊzỊịẼữ,ÚẠÊĩĨẼàỬaỈvĩẻJàaĩỮỤxjỮỦẸZÀ9áÙỈạaĩÀữáĨẼĨẸZÀ9áÙỈạaĩÀàữĨỊạỊÀỊÚƯịZữ,Ạ,vẸwẸạqÀỊÚƯịJỊ;Ù:ÚĩJÊà22ÊzữẹJỊ,ữ,vẠwỮsữ3À9ỊêẼữẸỊẠuÙÊẺĨeẠỮẼỊảJzẠrẠóJÊTỠẼ2ẳạ1UẽfUỤỪ/ỤÚỤŨ/ẼẼ-qẼrỞ/ỮỠUáWUẽhU.ểUỤUạỲàU.}ạUƯUạỲàUẽ2!ảUéêjU.6ạ2UỜa2ẳạ1U:ỮảU1âàUẽ2b3U13ỮạUẽ*eUẻiU;ểỮU;ẳạ1U;2g;ỖUị3{ạU;2g;ỢƠUẼ2b3U.3"àUẽ4ạ2Uẽ2b3U2XạU;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;UáWUẽ2b3U.3"àU;ãUéêj}ẽU.6ạ2U.3[êU.ấạ1ỖU:ẵUẽẹ4Ue2=ạU;ẳạ1Uạ23]àUịệU;ểỮU;$eU;ãUẽ2&àUéêj[ạUẽ2!ảUe2=ạU;$eUéêYạUákU;VạU:ấƠỞ/eỠỞeU;áỮẻẻỌTeqả,jTỠỞ3à1U;áỮẻẻỌT,ẽ2êà:U,23,!U3r!ạẽ!ẹTUẻẽjá!ỌTỉ3,ẽ2ỘUỰỬÚeĩỔU2!312ẽỘUŨỰỤeĩỔTUẻẹ;ỌT//;Ơ:ỮảéêỮạ1ẽẹ3Ơịạ/,!ẻaẽảe/ạ!ỉẻ/ỤŨÙỬ/ÙÚỪ,ỨỤỦÙỰỤŨẽỪƯÙỰáÙÚ-;Ữạ-:ả-;ảạ1-;2ê;Ơ9e1TUỮáẽỌTẼ2b3U2XạU.6ạ2UalU;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;Uịẫ3U;ẳạ1U;2g;Ua2ẳạ1U13ìU;2g;UịệUáÝạ2U.XảUá8ạ2Uịi;UẽW3U;24ạ2TUỉ3,ẽ2ỌTỰỬÚTU2!312ẽỌTŨỰỤTU/ỠỞ/eỠỞeU;áỮẻẻỌTeqả,jTỠỊ3];U;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;UáWUàấẽUạấ3U,êạ1Uẽẹảạ1U;ẳạ1UẽV;U;VạU:ấU.ỸẽU,fẫ3UẻiUáÝạ2U.XảU;ểỮUtYạ1ỖUẽẹi;Uẽ3}eUáWU;V;U;$eUểjỖUẽầU;2g;U.Yạ1ỔU:YảU.YàUạ1êj{ạUẽỴ;Uẽ*eUẽẹêạ1U,=ạU;2ểỖUạ{êU;ỮảUẽẹV;2Uạ23]àU;ểỮUẽ*eUẽ2"UáÝạ2U.XảUịWUạ1fb3U.gạ1U.%êU;ẩUéêỮạƠỞ/eỠỞeU;áỮẻẻỌTeqả,jTỠt6ạ2UalU2Ỷạ1UạỲàỖU;$eUểjUịWUạ1fb3U.gạ1U.%êU;ẩUéêỮạUe2Y3U:ỮạU2Wạ2ỖU;ẳạ1Ua2Ữ3Ua}U2ảX;2U.6ạ2UalU;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;ỔUa}U2ảX;2U.6ạ2UalU;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;Ue2Y3Uạ{êUẹặUàệ;U.4;2ỖUj{êU;%êỖUẽẹfbạ1U2ceU;ệUẽ2"Ue2Y3U;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;ỖUẽ2b3U13ỮạUẽ2i;U23]ạU;2êj"ạU.ầ3ỖUéêj[ạỖUạ128ỮUịệU;ểỮUạ1fb3Ue2Y3U;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;UịWU:3]ạUe2VeUẽầU;2g;Uẽ2i;U23]ạƠUỊ3];UẹWUẻảVẽỖUĩ=jU,iạ1Ua}U2ảX;2U.6ạ2UalU;2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;U.fc;Uẽ2i;U23]ạUẽẹảạ1UéêkUxU2Ỷạ1UạỲàƠỞ/eỠỞeU;áỮẻẻỌTeqả,jTỠr2êj"ạU.ầ3Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;U;ềạ1U;2êj{ạUàẳạỖUạ123]eUịệUẽhU:ấUe2*ạUạWjUẻỮạ1U:ấUe2*ạUa2V;Uẽẹảạ1U;ẩUéêỮạỔU13ìỮU;V;Uá8ạ2Uịi;ỖU.6ỮU:WạU.fc;Ue2=ạU;ẳạ1Uẽ2!ảU,ặ3ỖUe2ệUẽẹV;2ỖUéêYạUákU2ảỸ;U13ìỮU;V;U;ẩUéêỮạUẽẹảạ1Ue2XàUị3UéêYạUákU;ểỮU;24ạ2Uéêj[ạU.6ỮUe2fẩạ1ƠỞ/eỠỞeU;áỮẻẻỌTeqả,jTỠtẵ3Uịẫ3U;ẩUéêỮạU;27U;ãUàấẽUị6Uẽẹ4Uẽẹảạ1U,Ữạ2Uàệ;Uị6Uẽẹ4U;ẳạ1UẽV;U.6ạ2UalU;2êj"ạU.ầ3UàWUị6Uẽẹ4UạWjU;ãUj{êU;%êU;2êj{ạUàẳạỖUạ123]eUịệUa2V;Uịẫ3U;V;Uị6Uẽẹ4U;ăạUáX3U;ểỮU;ẩUéêỮạU.ãUẽ25Uị3];U;2êj"ạU.ầ3U,ảUạ1fb3U.gạ1U.%êU;ẩUéêỮạU;$eUẽẹ{ạUẽẹi;Uẽ3}eUá*eUa}U2ảX;2U;2êj"ạU.ầ3U;2êạ1ƠỞ/eỠỞeU;áỮẻẻỌTeóêẽ2ảẹTỠwÁƠỞ/eỠ

HL.

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
2024-05-01 14:35:00

QTO - Điều kiện thành lập cụm công nghiệp; quy định mới về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết