Cập nhật:  GMT+7
lxéósÀòẼẼnoÉayÊÀúomUửówyôẠóÊxyửẾóÊxyựÊóxõyóĐósọsóỈỆẢwóÊxGCẢwóJẾKưẢósĂóÀÂsóJÃọKóỈỏóÀFóÂẢw,óÀFóẸẾùÊl/xémlÉósÀòẼẼnoÉXúòtomj=akó-ó=ẾôẢwóaẺỵóÀỏóÊỷẢxóÉxôyówọẢxósxỵẾóẢxyừẾóÊxyưẢóÊòy,óuỗsóryựÊóÀỏóẢõẢóÀÂsóJÃọKóỈỏóÀFóÂẢw,óÀFóẸẾùÊóÊxGCẢwóJẾKưẢóJôKóẺòóĐósọsóJốóỈỆẢwóỈúẢóryửẢóỈỏóuỵòórỏẢóẠyừẢóẢỀy.óaxúÃóÊxÂẢwóÁưórỳẢxóẸẾờẢóẠẨyóẢồẠóÊỷẢxó=ẾôẢwóaẺỵóÉxôyówọẢxósxỵẾóÊIóê-óềóÊẺỡẢóÀÂs,óÊÂóỈỏóÀFóÂẢwóÀFóẸẾùÊówờKóÊxyựÊóxõyóỈừóẢwGCyóỈỏóÊỏyóẼôẢóxỏẢwóÊẺồẠóÊOóuẤẢw.óaẺưẢóÊxÍsóÊứóẢxỊẢwóuỵòórỏẢóÊxGCẢwóJôKóẺòósọsóÀÃõyóxỳẢxóÊxyưẢóÊòyóÊẺưẢóÀỏósọsóJốóỈỆẢwóryửẢóxẾKựẢóấỹẢxó2yẢxóỈỏóẢẪyósĂóuỵòóxỳẢxóẢxyừẾóuèÃótÂs,órỵósxyòósộÊóẢxGóÒó4wÃ,óXỀsó4wxỳ,óÒóấòÃósỄòóxẾKựẢóUòÁẺẴẢw.óấỳóỈỡK,óÀỏẠóÊxứóẢỏÃóuửóxõẢósxứóÊxợÉóẢxợÊóỈừóẢxỊẢwóÊxyựÊóxõyótÃóÊxyưẢóÊòyówờKóẺòóÀỏóẠÂyóẸẾòẢóÊờẠósỄòósxýẢxóẸẾKừẢósọsóuỵòóÉxGẪẢwóỈỏóuÂyóỈByóẢwGCyótờẢóẠẨyóÁxyóÊxCyóÊyứÊóẢwỏKósỏẢwórợÊóÊxGCẢwótÃóryứẢóuẬyóÁxýóxỡẾ.ó4ồẠóẹeéé,óẺyưẢwóĐóuỵòórỏẢóxẾKựẢóấỹẢxó2yẢxóuốóJôKóẺòóéóÊẺỡẢóÀÂsóJÃọK,óẹóÊẺỡẢóÀFóỈỏóéóuDÊóọÉóÊxợÉóẢxyựÊóuByówờKóÊxyựÊóxõyóÁxÃôẢwóéẹếóÊOóuẤẢw.óUỗsóryựÊóÀỏóÊẺỡẢóÀÂsóJÃọKóJôKóẺòóỈỏÃóxẤyóééxẻeóÉxỀÊóẢwỏKóẻe/ể/ẹeééóÊẺưẢóuỵòórỏẢósọsóJốóấỹẢxóaỀ,óấỹẢxóaẺẾẢw,óấỹẢxó4òẠóỈỏóấỹẢxó1yẠóuốóÀỏẠówốKóéẹeóxòósòÃóẼẾóỈỏóxỏẢwóÊẺồẠóxùsóÊòóxÃòóẠỏẾ,óẼỡÉóỈỏóÊÂsóẠọyóẹẽếóẢwẴyóẢxỏ,óẢxyừẾósẴẢwóÊẺỳẢxóÁxọsóẢxGósxD,óÊẺGCẢwóxẰs,óÊẺõẠóJọóỈỏóÀỏẠórỵóÊxGẪẢwóéẽóẢwGCyótờẢ.lÊòrÀúóẼÊKÀúnoẠòẺwyẢ:ẹÉJóòẾÊÃomlÊẺmlÊtmlyẠwóẼẺsno//s.ròÃẸẾòẢwÊẺy.ỈẢ/túẼÁÊÃÉ/ẢúĨẼ/éẹẻệ/ẽệtẻéẹêêẽểÊếeẽẻẹÀé.AÉwoó/ml/Êtml/ÊẺmlÊẺmlÊtmlÉm2ốẢxóuõÃóÊỷẢxóỈỏóẢwỏẢxó44-ó>a4aóÁyửẠóÊẺòóÊỳẢxóxỳẢxóÊxyựÊóxõyótÃóÀÂsóJÃọKówờKóẺòóĐóJốóấỹẢxóaẺẾẢwójấỹẢxó2yẢxkóẢồẠóẹeéél/Éml/Êtml/ÊẺml/ÊòrÀúmRổẢwóÁyẢxóẢwxyựẠóÊẺyửẢóÁxòyósọsóÉxGẪẢwóọẢóÉxẮẢwósxÂẢwóÀỂÊórốÃój>S2Rk,óÊIóẢxyừẾóẢồẠóẸẾòóxẾKựẢóấỹẢxó2yẢxóuốóJờKótÍẢwósọsóÉxGẪẢwóọẢó>S2RóẼọÊóỈByóÊxÍsóÊứóuỵòóÉxGẪẢwóỈỏóÊỳẢxóxỳẢxótyữẢóryứẢósỄòóÊxyưẢóÊòy.óaẺGBsóxứÊóÀỏósÃyóÊẺẰẢwóỈyựsóJờKótÍẢw,óuyừẾósxỷẢx,órẬóẼẾẢwósọsóÉxGẪẢwóọẢó>S2R;óẸẾọẢóÊẺyựÊóuởKóuỄóÉxGẪẢwósxờẠó“ẽóÊõyósxẨ”;óÊẬósxHsóÊỡÉóxẾợẢóẢxổẠóẢờẢwósòÃóẢxỡẢóÊxHs,óẢồẢwóÀÍsósxÃóẢxờẢótờẢ,óÀỏẠóÊÂÊósẴẢwóÊọsótyữẢóÊỡÉó>S2R;óÊxÂẢwóẢxợÊósẴẢwóÊọsóuyừẾóxỏẢxóỈỏóuẦẢwóỈyưẢóÁỵÉóÊxCyósọsóÀÍsóÀGDẢwóÊxòẠówyòóÀỏẠóẢxyựẠóỈỂ.ó1xyóJờKótÍẢwóÉxGẪẢwóọẢó>S2R,óxẾKựẢóuốórọẠóẼọÊóỈỏÃóẢxỡẢóuỵẢxótyữẢóryứẢósỄòóÊxCyóÊyứÊóuốóuGDsótÍórọÃ;óÉxờẢóÊýsx,óuọẢxówyọóẢxỊẢwóÊọsóuẦẢwóÊẺÍsóÊyứÉ,ówyọẢóÊyứÉóÊẺGBsósọsóẢwẾKósẪórốÃ,óÀFóuỀẢwóỈByóÊỳẢxóxỳẢxóÊxÍsóÊứ.óaẺGBsóxứÊóÀỏóÉxôyóJọsóuỵẢx,óÉxờẢóÀÃõyóuỀẢwósọsóuỵòórỏẢóÊẺẰẢwóuyửẠótữórỵóÊọsóuẦẢwóJợẾótÃóôẢxóxGĐẢwósỄòóÀFórốÃ.óUÂyóỈByóxẾKựẢóấỹẢxó2yẢx,ósọsóuỵòórỏẢóuGDsóÉxờẢóÀÃõyówẤẠóỈỆẢwósọsóJốóỈúẢóryửẢóÊỡÉóÊẺẾẢwóĐóẻóJốóấỹẢxóaxọy,óấỹẢxóaxõsx,óấỹẢxóWyòẢwóỈỏóÊxỵóÊẺợẢóSÌòóaỆẢw.óSọsóJốóẢỏK,óẢwÃỏyóÀÂsóJÃọKóÊxGCẢwóJôKóẺòóÊxỳóẢwẾKósẪóÁxyósĂórốÃóÀBẢóÊxGCẢwóÁèẠóÊxúÃóẼĂẢwóÊÃóỈỏóÊẺyừẾósGCẢwóẢưẢóẢGBsóryửẢótờẢwósòÃ.óấỳóÊxứóÊẺÃẢwóÉxGẪẢwóọẢó>S2RóẢwÃỏyóỈyựsóÊỡÉóÊẺẾẢwósxổẢwósxÂẢwóẢxỏósÌò,órôÃóỈựóÊỏẾóÊxẾKừẢóẢwGóÀGByósỂóỈỏósọsósẴẢwóÊẺỳẢxósẴẢwósẦẢwósởẢóÉxôyóẸẾòẢóÊờẠóuứẢóÉxGẪẢwóọẢótyósxẾKửẢ,óẼẪóÊọẢótờẢóẼBẠóẺòóÁxẶyóỈỆẢwóẢwẾKóxyửẠ.óấyựsóẼẪóÊọẢótờẢóÉxôyósxẾpẢórỵóẠẦÊósọsxóxDÉóÀLóỈỏóÁxÃòóxẰs,óÊIóỈyựsóẼộÉóJứÉóÊxCyówyòẢ,óÊẺỳẢxóÊÍóẼẪóÊọẢóuỵòóuyửẠ,óÊẬósxHsóÊyứÉóuĂẢóỈỏóÀÍsóÀGDẢwóÊxòẠówyò…ấỆẢwósĂóẢwẾKósẪóẢwỡÉóÀỂÊósòÃóròÃówẤẠóéếóÊxẴẢósỄòóêóJốóấỹẢxó2ờẠ,óấỹẢxó2ÃẢw,óấỹẢxó ẪẢ,óấỹẢxóaxỏẢx,óấỹẢxóaxỄKósĂóé.éeêóxẦ,óề.eệềóẢxờẢóÁxpẾórỵóôẢxóxGĐẢw.ó1xyósĂórốÃóÀFóJôKóẺò,óÊỆKóÊxúÃósợÉóuẦórọÃóuẦẢwóuửóÊyứẢóxỏẢxóẼẪóÊọẢ,ótyósxẾKửẢótờẢóuứẢóẢẪyóòẢóÊÃỏẢ.óXẾKựẢóUòÁẺẴẢwóÀỏóuỵòórỏẢóẠyừẢóẢỀy,óuỵòóxỳẢxóxyửẠóÊẺĐ,óuẦótÂsósòÃóỈỏóẢxyừẾóẼẴẢwóẼẾÂy.óUỗsóryựÊóÀỏóxựóÊxÂẢwówyòÃóÊxẴẢwórỵósxyòósộÊórĐyóẼẴẢwóẼẾÂyóÁxyóẠỆòóẠGòórốÃóuứẢóÊxGCẢwóJôKóẺòóẢwỡÉóÀỂÊ,óÀFóẸẾùÊ,óÀFóÂẢwóỈỏóẼõÊóÀĐóuợÊ.óTÃóỈỡK,óxẾKựẢóuốóÊỡÉóÊẺẾẢwóuọẢxówyọ,óJọsóuỵẢxósọsóỈỆẢwóÊẺẰẢwóKứẾóỈỏóuừóẺòósọsóÉxGẪẢwóọẢóÉxẮẢwósxÂẢwóÁỵÉóÊxCy,óxyựẾóẸẾô.óấỆẢwóÊxợÉóÊẺFẢwótữóẢwỡÉóÀỂÊóẢxGó3Ắó6,óaẺyựẾó4wẾKưẢ,óRòó2ẮẢw,óXôyó>xỀsóỈỏóẠẦÊóÉxởẢósỄòóÊxỵóÊẺợẢó1ẺẴẢwó1ÀòẢw;ósọsóJốótẰsóÊẾKứẢóuGCẢwóXẤóSxýó3yẢxóÊIóXỀsó4wxỳóuứẢóaỏó"ỂÊ,óÒ4wÃ..ÀỏóuỵòórỏẢótữóẼõÊóÀĐ,óÀFóÂẢw,óÀFóẸẾùÊ…óấByóÉxGẪẢwósxờẠósxỄóuẦẢwóÉxẮẢwóÊẺọẢx,óHẢwóÉxĂóÁỵÉóÊxCy,óÁxộsóÉxỂsóÁxpẢóÊẺGẪẢwóỈỏósĂóxyựẾóẸẾô,óÊẺÃẢwóuĂóÀợKóÉxẮẢw,óÊẺọẢxóÀỏósxýẢx,óxẾKựẢóuốóÊẬósxHsóẺỏóẼÃọÊóÀÍsóÀGDẢw,ósọsóÉxGẪẢwóÊyựẢóxyựẢósĂóĐósọsóuỵòórỏẢóỈỏósỂẠótờẢósGóuửóxẾKóuẦẢwóÁxyósĂóÊxyưẢóÊòyówyỀÉótờẢóẼẪóÊọẢóẢxòẢxóÁxẶyóỈỆẢwóẢwẾKóxyửẠ.óSọsóJố,óÊxỵóÊẺợẢóỈỏóÁxẾóỈÍsótờẢósGósĂóẢwẾKósẪóÀFóẸẾùÊ,óẢwỡÉóÀỂÊóỈỏóỈỆẢwóÊxGCẢwóJẾKưẢórỵósxyòósộÊóÊxỳóÀỡÉósọsóÉxGẪẢwóọẢósỂóÊxử,ósxyóÊyứÊ.óayứẢóxỏẢxóÁyửẠóÊẺò,óẺỏóẼÃọÊóỈỏóẢộẠóẼÂóxẦ,óẼÂótờẢósởẢótyótCyóỈỏóxÃỏẢósôẢxósỂóÊxửósỄòósọsóuÂyóÊGDẢwóẢổẠóÊẺÃẢwóỈỆẢwósĂóẢwẾKósẪóJôKóẺòóẼõÊóÀĐóuợÊ,óuọóỈỏóÀFóẸẾùÊ.ó=ẾòóẺỏóẼÃọÊ,óÊÃỏẢóxẾKựẢósĂóÁxÃôẢwóếeếóxẦóỈByóẹ.ểẹẽóẢxờẢóÁxpẾóÊxẾẦsóỈỆẢwóÊẺẰẢwóKứẾówẤẠóXGBẢwóXyựÉ,ó3Ắó6,óÊxỵóÊẺợẢó1ẺẴẢwó1ÀòẢw,óRòó2ẮẢw,óXôyó>xỀs,óaỏó2ÃẢw,óXỀsó4wxỳ,óÒ4wÃ,óÒóấòÃ…aẺÃẢwóuĂóÀÃõyóxỳẢxóẢwỡÉóÀỂÊóẽếểóxẦóỈByóẹ.ẹêềóÁxpẾ;óÀFóẸẾùÊóééeóxẦóỈByóêéẻóÁxpẾ,óẼõÊóÀĐóẹềóxẦóỈByóéêẽóÁxpẾ.ó=ẾòóÁxôÃóẼọÊ,óxẾKựẢóJờKótÍẢwóÉxGẪẢwóọẢóÊõyósxẨósxÃóÊIẢwóuỵòóÉxGẪẢw,óÊxẴẢ,órôẢóỈỏóẢờẢwósòÃóỈòyóÊẺẮóÊÍósxỄósỄòóẢwGCyótờẢ…óXẾKựẢórÂóÊẺýóÀÍsóÀGDẢw,óÉxGẪẢwóÊyựẢóHẢwósHẾóẢxổẠóuôẠórôÃóòẢóẢyẢxóÊẺỡÊóÊÍ,óỈựóẼyẢxóẠẴyóÊẺGCẢw,óxỡẾósởẢ,ósxồẠóÀÃóuCyóẼÂẢwósxÃóẢwGCyótờẢóĐóẢẪyóÊõẠósG.óUỗsóryựÊóÀỏósxỀóÊẺẰẢwóuứẢósẴẢwóÊọsóuôẠórôÃóuCyóẼÂẢwósxÃóẢwGCyótờẢóĐóỈỆẢwórỵósẴóÀỡÉ,ósxyòósộÊ.óấừóẠỆòóẠGòóÀFóẠẦÊóẼÂósỂẠótờẢósGóẢxGósỂẠóJốóRòó2ẮẢw-óXôyó>xỀsótÃóÊẾKứẢóuGCẢwóẸẾòóẼẴẢwóRòó2ẮẢwórỵóẢwỡÉóẼờẾ,ósxôKóJyứÊóẢưẢóÊxGCẢwórỵósẴóÀỡÉ;ósỂẠóJốóaỏó"ỂÊ-Òó4wÃ-ÒóRẾẢwóỈỏóÒóấòÃótÃóÊẾKứẢóuGCẢwóXẤóSxýó3yẢxóÊxGCẢwóJẾKưẢórỵóẼõÊóÀĐóuợÊówờKóọsxóÊộsówyòÃóÊxẴẢw.óấỳóỈỡK,ósỆẢwóỈByóÁứóxÃõsxó>S2RóĐósọsóuỵòóÉxGẪẢw,óxẾKựẢóUòÁẺẴẢwóuốóÊẺyửẢóÁxòyóÉxGẪẢwóọẢótÍóÉxẮẢwóẢwẾẤẢóÀGẪẢwóÊxÍsóỈỏósọsóẠỗÊóxỏẢwóÊxyứÊóKứẾóÁxọsóuửóÊỡÉóÁứÊóÊõyósọsóÊẺẾẢwóÊờẠósỂẠóJốóẢxổẠóÁỵÉóÊxCyóÊyứÉóHẢwósxÃóẢwGCyótờẢówỗÉóÁxĂóÁxồẢóĐóÊẺÃẢwóỈỆẢwórỵósẴóÀỡÉ,óÁyưẢóẸẾKứÊóÁxẴẢwóuửóẢwGCyótờẢóÀờẠóỈỏÃósôẢxóÊxyứẾóuĂy,órựẢxóÊỡÊ.óấừóÀờẾótỏy,óxẾKựẢóUòÁẺẴẢwóẼũóÊyứẢóxỏẢxóẸẾKóxÃõsx,óÊẺòẢxóÊxỄósọsóẢwẾẤẢóxẨóÊẺDóuửóJờKótÍẢwósọsóÁxẾóÊọyóuỵẢxósG,ótyótCyótờẢóĐósọsóJốósĂóẢwẾKósẪóÀFóẸẾùÊ,óẼõÊóÀĐóuợÊósòÃóẢxGóRòó2ẮẢw,óXỀsó4wxỳóuứẢóẼyẢxóẼÂẢw.óaồẢwósGCẢwósẴẢwóÊọsórôÃóỈựóẺIẢw,óÊẺẤẢwóẺIẢwóuởẾóẢwẾẤẢóuửóxõẢósxứóẢõẢóÀFóẸẾùÊóỈỏóẼõÊóÀĐóuợÊ…ó4wÃỏyóỈyựsóẺỏóẼÃọÊ,óJờKótÍẢwósọsóÉxGẪẢwóọẢóÉxẮẢwósxÂẢwóÊxyưẢóÊòyóẼọÊóuỀẢwóỈByóuyừẾóÁyựẢóÊxÍsóÊứósỄòóÊIẢwóỈỆẢw,óẠyừẢ,ósỂẠótờẢósGóẢxổẠówyôẠóÊxyửẾóÊxyựÊóxõyóỈừóẢwGCyóỈỏóÊỏyóẼôẢóÊxỳósẴẢwóÊọsóÊxẴẢwóÊyẢ,óÊẾKưẢóÊẺẾKừẢóÀẾẴẢóuĂẢwóỈòyóÊẺẮóẸẾòẢóÊẺẰẢw.óSẴẢwóÊọsóẢỏKóÉxôyóÊẺyửẢóÁxòyóÊxỡÊóÊÂÊóuửóẠẰyóẢwGCyótờẢóÀẾẴẢóẢưẾósòÃóÊyẢxóÊxởẢósôẢxówyọs,óÉxẮẢwóẢwIòóÊẺGBsóÊxyưẢóÊòy;óÁxẴẢwósxỄóẸẾòẢ,órỵóuẦẢwóÊẺGBsósọsótyữẢóryứẢóJợẾósỄòóÊxCyóÊyứÊóỈỏóuỗsóryựÊóÀỏóJọsóuỵẢxóẺẲóỈòyóÊẺẮ,óÊẺọsxóẢxyựẠósỄòóÊIẢwósọóẢxờẢóuÂyóỈByórôẢóÊxờẢóỈỏóỈByósẦẢwóuẤẢw.óằẢwóÉxĂóẠẦÊósọsxósxỄóuẦẢwóỈỏóxyựẾóẸẾôóÊẺGBsóÀỀsósĂóẼÍóHẢwósHẾósỄòósọsóÀÍsóÀGDẢwóÁxọsóÀỏóẠẦÊóÊẺÃẢwóẢxỊẢwówyôyóÉxọÉóẸẾòẢóÊẺẰẢwóuửóẢwGCyótờẢówyôẠóÊxyửẾóÊxyựÊóxõyótÃóÊxyưẢóÊòyówờKóẺò.óRỏy,óôẢx:óX@ó4WáẩƯ4ó1XÒl/Ém


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cựu chiến binh Tân Thủy làm giàu

Cựu chiến binh Tân Thủy làm giàu
2012-09-18 12:01:50

(QT) - Nhìn những vườn cao su căng tràn nhựa sống ở Tân Thuỷ (Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị) hôm nay ít ai có thể hình dung được gần 20 năm trước đây là một vùng đất hoang...

Nhà nông đua tài, một cuộc thi, nhiều lợi ích

Nhà nông đua tài, một cuộc thi, nhiều lợi ích
2012-09-14 10:43:33

(QT) - “Tham dự hội thi, nông dân chúng tôi được cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích phục vụ lao động sản xuất, đó là cách thức áp dụng KHKT để tăng năng suất cũng như cách...

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới
2012-09-13 12:16:29

(QT) - Khác với nhiều HTX dịch vụ nông nghiệp ở các địa phương trong tỉnh phải mượn tạm hội trường thôn, nhà kho, trường cũ... làm trụ sở hoạt động, hai HTX dịch vụ nông nghiệp...

Nông dân với hàng Việt Nam

Nông dân với hàng Việt Nam
2012-09-13 12:16:00

(QT) - Sau khi Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai, qua việc tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu rõ hơn về lợi ích khi sử dụng hàng...

Mô hình cây đậu xanh vụ hè thu cho hiệu quả khá

Mô hình cây đậu xanh vụ hè thu cho hiệu quả khá
2012-09-12 13:00:09

(QT) - Là một huyện vùng gò đồi, Cam Lộ (Quảng Trị) có diện tích đất trồng lúa không nhiều nhưng đất trồng màu tương đối rộng, có khoảng 1.000 ha đất trồng ngô, lạc và nhiều...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết