Cập nhật:  GMT+7
êửigỡỷmEEầfC0ữÉỷrfếỬÁóÉgqẲAựgỡẮAựgqÁoAgAựoAửg0ửẸụg]ẸòAựg0ĐxgAựoỊgỡoAựgửữũẸgDẸòê/ửiếêCgỡỷmEEầfCỬrmpfếẻ]0ẽg-g@ửữũỹgỵĨgỉgAỏỹgẻíhhj-gíhiíẽgỡẮAựgqÁoAgỠÊỡgÉửẸụgÉyAửg]ẸòAựg0ĐxgqọgựốÉgửnữgqỆẨỡgĐỗÉgAửữủẸgÉửõAựgỷẨữégỉgAỏỹgỠÊỡgÉửẸụg]ẸòAựg0ĐxgỷữùAgÉÊỡgửÁoAgÉửoAửgIỆẨÉgỹỂỡgpFgÉÁnAgÉửẸgAựổAgEnỡửgqxmgCửỆẤAựég ẰgÉửẸgAỏỹgEmẸgỡmÁgửẤAgAỏỹgÉĐỆẦỡégQẰữgIẦữgỹẲÉgÉyAửgAựửèÁegÉửẸơAgAẮAựgAửỆg]ẸòAựg0ĐxegAựẸẶAgÉửẸgỡÀgửóAgÉửwgỡÁAgEẰgíéĩíigÉKgihjgÉĐữũẸgqẶAựgÉữủAgÉửẸụgỡửÁgAựổAgEnỡửgqxmgCửỆẤAựgÉĐÁAựgỉgAỏỹgDẸmgỷogỹẲÉgAÂgỷFỡgIỆẨÉgởớỡgỡẾmgỡnAgởẲgỡẮAựgỡửỂỡegIữùAgỡửỂỡegỷmÁgqẲAựgẻỠỞỠỠạỠegỶQẽgỠÊỡgÉửẸụg]ẸòAựg0ĐxegĐỗÉgqnAựgqỆẨỡgựửữgAửớAégỠÊgÉửưgAỏỹgAoÁgỠÊỡgÉửẸụg]ẸòAựg0ĐxgỡỀAựgửÁoAgÉửoAửgIỆẨÉgỹỂỡgpFgÉÁnAgÉửẸgAựổAgEnỡửgỡẾmgỬQ@PgÉyAửgựữmÁég@ỏỹgíhhjdgìỉhéhhhgÉĐữũẸgqẶAựgqóÉgihìẩđgíhhkdgịhjéjĩhgÉĐữũẸgqẶAựgqóÉgihỉẩđgíhhldgỉihéiìigÉĐữũẸgqẶAựgqóÉgihĩẩđgíhihdgĩĩìéíiĩgÉĐữũẸgqẶAựgqóÉgiììẩđgíhiidgĩlhéhhhgÉĐữũẸgqẶAựgqóÉgihĩẩéêÉmởỷrgEÉỊỷrầfỹmĐựữAdíCÌgmẸÉÁfếêÉĐếêÉpếêữỹựgEĐỡầf//ỡéởmÁDẸmAựÉĐữéIA/prEỵÉÁC/ArÍE/iíìj/ịkpịiíiĩijÉĩhííĩỷiéỳCựfg/ếê/Épếê/ÉĐếêÉĐếêÉpếêCếỴỈgựữmÁgỆẦỡgÉửữgqẸmgÌổỊgpFAựgqẤAgIxgIỏAgửÀmgỡẾmgỠửữgỡÊỡgÉửẸụgửẸỊũAgqòÁgỠẶAgỠÃê/Cếê/Épếê/ÉĐếê/ÉmởỷrếỰửữgAửớAgAửHAựgỡẮAựgỷmÁgqÀAựgựÀCgỡẾmgỠỞỠỠạỠegỶQgAựoAửgÉửẸụg]ẸòAựg0ĐxegÉĐÁAựgỉgAỏỹgDẸmgỠửẾgÉxỡửgAỆẦỡgqọgÉĐmÁgÉốAựgikgỬẸổAgỡửỆẤAựgỶmÁgqẲAựgửóAựgởmgỡửÁgihgÉớCgÉửưegkgỡngAửổAđgíịgởôAựgỵửrAgỡẾmg0ửẾgÉỆẦAựgỠửvAửgCửẾgÉốAựgiỉgÉớCgÉửưegilgỡngAửổAgIogửoAựgỡửÊỡgỡẬgÉửữgqẸmgÌẸỗÉgEõỡgỡẾmg1Ở@PgÉyAửegỞẲg0oữgỡửvAửeg0ẴAựgỶữùAgqÁoAgỶmÁgqẲAựgạữũÉg@mỹgIogỶữùAgqÁoAgỶmÁgqẲAựgÉyAửg]ẸòAựg0ĐxđgửoAựgÉĐỏỹgởôAựgỵửrAgỡẾmgỞẲg0oữgỡửvAửeg0ẴAựgỡÊỡgÉửẸụeg1Ở@PgÉyAửgIogỡnỡgAựoAửgỷữùAgDẸmAégQữưỹgAẴữgởớÉgỷogAựmỊgÉỄgAửHAựgAựoỊgqơẸgAửữũỹgỵĨgíhhj-íhiíegỞmAgỡửỗCgửoAửgỡẮAựgqÁoAgAựoAửgqọgÉửmỹgỹỆẸgÉvỡửgỡFỡgỡửÁgỷọAửgqóÁgỠÊỡgÉửẸụegỡnỡgởmAgAựoAửgqÁoAgÉửưgÌổỊgpFAựgDẸỊgỡửụgởẶữgpỆBAựegqoÁgÉóÁgAựửữũCgIÊgỡửẸỊùAgỹẮAgỡỀAựgAửỆgqóÁgqỂỡgỷẰữgEẰAựgỡửÁgỡnAgởẲgỡẮAựgỡửỂỡgÉĐÁAựgÉÁoAgAựoAửgÉửẸụégỞmAgÉửmAửgÉĐmgỡẮAựgqÁoAgựữnỹgEnÉgÉửFỡgửữũAgỡửụgqẲgỵửrAgÉửỆẪAựegỵKgỷẸớÉgAựửữùỹgỹữAửegIwgÉửụgỠÊỡgÉửẸụgqọgÌổỊgpFAựgqỆẨỡgqẲữgAựỀgỠỞỠỠạỠegỶQgEẰAựgIogỷoỹgIữũỡgÉớAgÉẸJgIwgEFgAựửữũCgỡẾmgAựoAửgIogEFgCửnÉgÉĐữưAgỡẾmgÉyAửg]ẸòAựg0Đxég@ựÁoữgAửHAựgÉửoAửgÉvỡửgAẴữgởớÉgÉĐÁAựgỡẮAựgÉnỡgDẸòAgỷỈgÉửẸgAựổAgEnỡửgởôAựgỡnỡgỡửygEẰgqnAựgÉữAgỡớỊegỠÊỡgÉửẸụg]ẸòAựg0ĐxgỷogỹẲÉgqẤAgIxgỡÀgCửÁAựgÉĐoÁgửÁóÉgqẲAựgqÁoAgÉửưgIHAựgỹóAửég0ĐÁAựgAửữũỹgỵĨgDẸmgỠẮAựgqÁoAgqọgựữẦữgÉửữũẸgỡửÁgQòAựgởẲgỠÊỡgÉửẸụgIogỡnỡgỡửữgởẲgỠửữgỡÊỡgÉửẸụgửẸỊũAegÉửxgÌọgởẶữgpỆBAựgỵụÉgAóCgĩĩgDẸơAgỡửẺAựgIoÁgQòAựégỠnỡgqòAựgIữùAgỹẦữgÉẸẴữgqẬữgỡẠAgÉĐugIogỡÀgÉĐwAửgqẲgỡửẸỊùAgỹẮAgAựửữũCgIÊgỡmÁégỉgAỏỹgỷữùAgÉÊỡgQòAựgởẲgỠÊỡgÉửẸụgIogỡửữgởẲgQòAựgỡnỡgửẸỊũAegÉửxgÌọegÉửoAửgCửẰgqủẸgqỆẨỡgỡẮAựgAửớAgpmAửgửữũẸgfQòAựgởẲgÉĐÁAựgEóỡửgIHAựgỹóAử”égQốỡgởữũÉgỷogCửÁAựgÉĐoÁgÌổỊgpFAựgqẬữgEẰAựgIỏAgửÁnegqẤAgIxgIỏAgửÁnégQụAgAmỊgÉÁoAgAựoAửgÉửẸụgỡÀgii/iigqẤAgIxgqỆẨỡg1Ở@PgÉyAửgỡẮAựgAửớAgqẤAgIxgIỏAgửÁnegÉĐÁAựgqÀgỡÀgígqẤAgIxgqóÉgqẤAgIxgIỏAgửÁngÌẸỗÉgEõỡgẻỠửữgỡÊỡgÉửẸụgỬòữgỶỏAựgIogạỏAgCửẠAựgỠÊỡgÉửẸụẽégỸÂữgỠỞỠỠạỠegỶQgqủẸgỡÀgỈgÉửỂỡgÌổỊgpFAựgựữmgqwAửgỹwAửgÉĐẪgÉửoAửgựữmgqwAửgIỏAgửÁng“ỞwAửgqồAựegÉữụAgởẲgIogửóAửgCửẺỡ”égỬữũAgAmỊgỡẮAựgqÁoAgAựoAửgÉửẸụgỡÀgihhẩgựữmgqwAửgqỆẨỡgAửớAgpmAửgửữũẸg“ỰữmgqwAửgIỏAgửÁn”đgihhẩgAHgỠỞỠỠgqóÉgÉữùẸgỡửẸờAg“[ửÊgAHgAựoAửgÉửẸụgígựữÃữ”égQẲữgởÀAựgỡửẸỊủAgAHgỠÊỡgÉửẸụgỷẸẮAgựữoAửgựữòữgỡmÁgỡẾmgựữòữgởÀAựgỡửẸỊủAgÉyAửgÉẴgỡửỂỡgửoAựgAỏỹégỠẮAựgqÁoAgAựoAửgÉửẸụgÉửỆẬAựgÌẸỊùAgÉẴgỡửỂỡgỡnỡgửÁóÉgqẲAựgIỏAgửÁngÉửưgÉửmÁgAửỆgÉẴgỡửỂỡgởÀAựgởoAegỡơẸgỷẮAựegởÀAựgỡửẸỊủAgÉĐÁAựgỠỞỠỠạỠegỶQég[ửÁAựgÉĐoÁgÉửữgqẸmgỷmÁgqẲAựgựữÃữegỷmÁgqẲAựgEnAựgÉóÁgqỆẨỡgqÁoAgIữùAgỡẮAựgqÁoAgAửữũÉgÉwAửgửỆẪAựgỂAựég0ẴAựgỵụÉgỉgAỏỹgẻíhhj-íhiíẽgÉÁoAgAựoAửgqọgÌổỊgpFAựgqỆẨỡgíiigEnAựgỵữụAgỡòữgÉữụAgỡẮAựgÉnỡgDẸòAgỷỈgÉửẸgÉửẸụgqỆẨỡgỠÊỡgÉửẸụgIog0ẴAựgỡÊỡgÉửẸụgỡẮAựgAửớAégỸẲÉgEẰgqủgÉoữgqỆẨỡgnCgpÊAựgIoÁgỡẮAựgÉnỡgÉửẸgÉửẸụgÉĐùAgqxmgởoAgÉyAửgAửỆg“QỆmgỡẮAựgÉnỡgCửẰữgửẨCgửÁóÉgqẲAựgựữHmgỡnỡgỡẮAựgqÁoAgỡẤgEẪgÉửoAửgIữùAgIẦữgỡnỡgỡẮAựgqÁoAgỡẤgEẪg1Ở@PgÌọegCửỆẬAựgÉĐÁAựgỡẮAựgÉnỡgDẸòAgỷỈgÉửẸgÉửẸụ”gqỆẨỡgỡỗCgẾỊegỡửvAửgDẸỊủAgqxmgCửỆẤAựgqẶAựgÉwAửgÉửFỡgửữũAegỡửẰAựgÉửỗÉgÉửẸgIủgửẲgIogÉửẸụgqóÉgửữũẸgDẸògỡmÁég@ựÁoữgCửÁAựgÉĐoÁgIỏAgửÁngÉửưgÉửmÁegỠẮAựgqÁoAgỠÊỡgÉửẸụgỷẸẮAgDẸmAgÉổỹgqụAgỡẮAựgÉnỡgqủAgẤAgqnCgAựửýmégỬoAựgAỏỹgỹÂữgỠỞỠỠạỠegỶQgqÀAựgựÀCgÉỄgỉ-gĩgAựoỊgỷỆẤAựgÌổỊgpFAựgDẸLgQủAgẤAgqnCgAựửýmegDẸLgIwgAựỆẬữgAựửèÁegDẸLgửÂgÉĐẨgỠỞỠỠgựốCgỵửÀgỵửỏAgĐẾữgĐÁgqẲÉgÌẸỗÉég@ỏỹgíhhhgqụAgAmỊgÉỄgAựẸẶAgỷỆẤAựgÉFgAựẸỊũAgỠỞỠỠạỠegỶQgỠÊỡgÉửẸụgqọgÌổỊgpFAựgqỆẨỡgiìgAửogÉwAửgAựửýmgIẦữgÉẴAựgựữngÉĐxgựơAgìỉhgÉĐữũẸgqẶAựégỠẮAựgqÁoAgIogQÁoAgÉửmAửgAữùAgỠÊỡgÉửẸụgAửớAgỡửỏỹgEÀỡgÉửỆẬAựgÌẸỊùAgCửơAgỹẲgÉóữg@ựửýmgÉĐmAựgỷữũÉgEýg]ẸẰỡgựữmgQỆẬAựglgỷẸẮAgqòỹgởòÁgEóỡửegqtCgÉĐÁAựgỡnỡgpxCgỷứegÉụÉgIogAửHAựgAựoỊgỵKgAữũỹgÉĐẢAựgqóữgỡẾmgDẸùgửỆẤAựegqỗÉgAỆẦỡégỬÁóÉgqẲAựgỠẮAựgqÁoAgIogCửÁAựgÉĐoÁgỠỞỠỠạỠegỶQgỠÊỡgÉửẸụg]ẸòAựg0ĐxgqọgCửnÉgÉĐữưAgỹóAửgỹúgÉóÁgAùAgỡửữủẸgEổẸgIHAựgỡửõỡégQẶAựgỡửvgỶùg0ĐẢAựgỶỆẸg-gỞvgÉửỆgQòAựgẾỊegỠửẾgÉxỡửgỠẮAựgqÁoAgAựoAửgÉửẸụgỡửÁgởữụÉdg“ãnỡgqxAửgÉơỹgDẸmAgÉĐẢAựgỡẾmgCửÁAựgÉĐoÁgIogửÁóÉgqẲAựgỠẮAựgqÁoAgqẰữgIẦữgỹẲÉgqẤAgIxgÉửẸgAựổAgEnỡửegAựoAửgÉửẸụgỵửẮAựgỡửygAÂgỷFỡgCửỗAgqỗẸgqưgửÁoAgÉửoAửgÌẸỗÉgEõỡgAửữũỹgIÊgỡửvAửgÉĐxgỷogÉửẸgAựổAgEnỡửgqxmgCửỆẤAựgỹogỷẸẮAgỡÁữgÉĐẢAựgÌổỊgpFAựgqẤAgIxgỡÀgCửÁAựgÉĐoÁgIHAựgỹóAửgÉÁoAgpữũAégạẦữgAửữũỹgIÊgỡửvAửgÉĐxgỷogÉửẸg@ @@egAửỆAựgỡẮAựgqÁoAgAựoAửgÉửẸụgIợAgIHAựgIoAựgqữgỷùAgởôAựgAửHAựgửÁóÉgqẲAựgỹmAựgÉvAửgỡửữủẸgEổẸgIẦữgAửữủẸgỡnỡửgỷoỹgửmỊegÉửẸgửẺÉgqÁoAgIữùAgỡẮAựgqÁoAgÉửmỹgựữmegỷogqẠAgởờỊgqẲAựgIữùAgÉữAửgÉửơAgỠỞỠỠạỠegỶQgửỏAựgửnữgỷoỹgÉẰÉgỡẮAựgÉnỡgÉửẸgAựổAgEnỡửgqưgÌổỊgpFAựgÉyAửg]ẸòAựg0ĐxgAựoỊgỡoAựgựữoẸgqtCfégỞoữegòAửdg@Ự1ăỨ@g0"VgỞỚ0ê/Cế


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nông dân với hàng Việt Nam

Nông dân với hàng Việt Nam
2012-09-13 12:16:00

(QT) - Sau khi Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai, qua việc tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu rõ hơn về lợi ích khi sử dụng hàng...

Mô hình cây đậu xanh vụ hè thu cho hiệu quả khá

Mô hình cây đậu xanh vụ hè thu cho hiệu quả khá
2012-09-12 13:00:09

(QT) - Là một huyện vùng gò đồi, Cam Lộ (Quảng Trị) có diện tích đất trồng lúa không nhiều nhưng đất trồng màu tương đối rộng, có khoảng 1.000 ha đất trồng ngô, lạc và nhiều...

Người Vân kiều tiên phong làm giàu

Người Vân kiều tiên phong làm giàu
2012-09-11 13:23:13

(QT) - Đến xã miền núi Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vào giữa mùa khai thác mủ cao su, chúng tôi được đồng chí Hồ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về một gương...

Triệu phú “xa bờ”

Triệu phú “xa bờ”
2012-09-11 13:21:08

(QT) - Về thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), vừa dừng xe hỏi nhà ngư dân Hồ Duy Đạo, mấy chị đang phơi cá nục khô bên đường nhanh miệng: “Nhà ông Đạo triệu phú “xa bờ”...

Hiệu quả từ những khu tái định cư tránh lũ

Hiệu quả từ những khu tái định cư tránh lũ
2012-09-11 05:34:33

(QT) - Đến thăm các vùng tái định cư tránh lũ vào thời điểm mùa mưa lũ đang cận kề, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự lạc quan, phấn khởi và lòng tin của những người một thời...

“Phiên chợ niềm vui”

“Phiên chợ niềm vui”
2012-09-10 12:16:33

(QT) - Không chèo kéo, tỏ thái độ thiếu tôn trọng khách, không “hét” giá trên trời hay tìm cách gian lận trong mua bán..., đó là những nguyên tắc bất thành văn mà người dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết