Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtO+G6qOG6tuG7tWvhu6dx4bq2a03DieG7uWvhu7fhu5nhurbhu7Vrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurBpL+G7t23DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4bu2xrDhu5Hhu6dqw61nNjloay1rOOG7kUZrxILhu7fhu7lr4bukRkPhu6VrTXThurZrxalD4bq24bu1a+KAnDvhu7Xhu4rhurjhu7lrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurBr4buKRmvhu4Thu7nhu6/hurZr4bunSOG6tuG7tWvhu7fhu5nhurbhu7Vrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurDigJ1rxanhu4rhurrhu6Vr4buE4buG4bu5eeG6tmvEguG7t+G7keG7ueG7g2vhu4BG4buRa03hu7l44bula+G7hEbDk+G7r+G6tmvhu4Thu4ZGw5N34bq24buDa0104bq2a8WpQ+G6tuG7teG7g2vhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bunceG6tmvFqcaha+G7t+G7uXlGa+G7huG6rGvhu7dF4bq2a013a+G6ruG6uuG7uWtB4bul4bu3a8SC4bu34bu5a+G7gktr4bunSeG6tuG7tWvhu7fhu5nhurbhu7Vrw6Lhu7l44buE4buDa+G7peG7k+G7pWvhu6fhurLhu5Hhurbhu7dr4bq24bu14bu34bu5eOG6vmvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bq24buKw4nhu6Vr4bulw4zhurbhu7Vr4buE4bub4bq24bu1a+G7peG7iuG6uOG6tuG7tWvhu6Xhu5fhu7lr4buE4bu5duG6tmvhurDDukZr4bqwxqHhu4Nrxanhu5Phur5r4buI4bq24bu1a+G6tuG7t0Zr4bulc0Zr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7hOG7ueG7r0Zr4bunSOG6tuG7teG7hWs5xKhrxanhurThu4Nr4bq24bqo4bq24bu1a+G7p3HhurZrw7nhu53hu4RrxalzRmvhu7fhu4rDieG6tuG7tWvFqXbhurZr4bul4buT4bula+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa+G6sOG7k8OTa+G6sOG6tOG7pWvhu6fhurJrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurBr4buC4buX4bq2a09GcuG7hOG7hWs44buRRmtua01Ja+G7gktr4bunSeG6tuG7tWvhurDhu5PDk2vhu7Xhu5/hu4Rrxal04bq+a+G6ruG7ueG7r+G6tmvhu7fhurrhur5r4bq2Q+G7uWvFqcOA4buR4buDa+G7keG6tuG7t2s/4buvaznhu4ZK4bul4buDa+G7hOG7t+G6qOG6tmtt4buDa0/GoWvhu7bhu5fhu7lrOeG7t+G7uXjhurZrZ+G7tuG7l+G7uWs/4bub4bq24bu14buDazZG4buX4bq24bu1aznhu4bDgGhr4buGcuG7hGvhu7fhu5nhu7lr4bquw4Lhurbhu7Vrw7nhurzhu7lr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhurbhu7dM4bq24bu1a+G7hEHhurbhu7dr4bq24bub4bq24bu1a+G7ikZrTeG7uXjhu4Rr4bulw43hu5Fr4bqw4buTw5Phu4VrOeG7t8aw4bqya+G7keG6tuG7t2s54buGSuG7peG7g2vhurDhu5PDk2vhu7Xhu5/hu4Rrxal04bq+a+G7pcON4buRa8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqwa+G7guG7l+G6tmtPRnLhu4Rr4bul4bq0a+G7teG7ueG7k2vhu4bhu7Fr4bu3ReG6tmvhu7fhu5nhurbhu7Vr4bq24bu3dOG6vmvhurbhu7XhurLhu5Xhu7lrZ+G6sOG7k8OTa+G7teG7n+G7hGvFqXThur5rw6Lhu7l44buEazvhu5HhurBr4bu14bu54buTa8SC4bu34bqy4buX4bq24bu1a27Ds2wtbsOybGvhu4Thu4bhu7l4Ri9r4bul4buT4bu54buDa+G6sOG7k8OTa+G7pcON4buRa+G6tuG7isOJ4bula+G6tuG7teG6suG7meG7uWvhu4Lhu5fhurZrT0Zy4buEa+G7peG6tGvhu7Xhu7nhu5Nr4buE4buG4buv4bq2a29sbGvhu4Thu4bhu7l4Rmjhu4dr4buE4buG4bqk4bq24bu1a+G6ruG7iuG6uuG6tuG7tWvEguG7t+G7k2vhurbhu7fhu6trZ25r4buEcuG6tmjhu4NrxIJ24buEa+G7pXJGa+G7teG6pOG6tmvhurbhu6/hurZrTeG7uXjhu6Vr4bun4bu5a+G7peG7t0bDk3nhurZr4bqw4buTw5Nrxanhu4rhurrhu6Vr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a8SC4bu34buTa+G7p8O9a+G7p+G7meG6tuG7teG7g2vhu4Zy4buEa+G7hOG7t0Hhu6Xhu7dr4bu34bq64bq+a+G6vGvhu6Xhu5Phu6VrTUjhurbhu7Vr4buGRkPhurbhu7Vr4buE4buGw4zhurbhu7Vr4bu24buX4bu5az/hu5vhurbhu7Xhu4Vp4buE4buRw7nhuq7GsGvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4bqw4buR4buG4bu14bu54bq24buBbuG6vk9r4buRRuG7hOG6smrDrWnhu4Thu4bDrWnhu4Thu6fDrWnhu7nhurDhu7Vr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu4XDueG7keG6suG7gEbhu5Hhurbhu7Xhu4Thu4bhu7nhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL21ub+G7jy/Ds8O14bunw7Ntbm3hu41sbOG7hOG7jWxubuG7j+G6rm3hu4XDg+G6vuG7tWprL8OtaS/hu4Thu6fDrWkv4buE4buGw61p4buE4buGw61p4buE4bunw61p4bq+w6064buTw5Nr4bu14buf4buEa8WpdOG6vmvhuq7hu7nhu6/hurZr4bu34bq64bq+a+G7p+G6smvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sGvhu4Lhu5fhurZrT0Zy4buEa8Wp4buK4bq64bula+G6tuG6qOG6tuG7tWvhu6dx4bq2a8Wp4buT4bq24bu3a+G7teG7ueG7k2vhu6Xhu5HhurJrTeG7mWvhuq5K4buRa+G7peG7t+G6pOG6tmvhu4JLa+G7p0nhurbhu7VpL+G6vsOtaS/hu4Thu6fDrWkv4buE4buGw61pL+G7hOG7kcO54bquxrDDrTrhu5/hu4RrxILhu7fhu5Phu6Xhu4NrxILhu7fhu7lr4bqwRuG7kWvhu7fhu5nhurbhu7Vr4bun4bqya8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqwa+G7guG7l+G6tmtPRnLhu4Thu4Nr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G6sEbhu5Frxanhu4rhurrhu6Vr4bu34buK4bq84bq24bu1a+G7peG7t3ZrxalDa8O54buX4bqya+G7t+G7meG6tuG7t2tN4buZa+G6sEPhu4Rr4buC4bqqa+G7peG7t+G7ikXhurbhu7Vr4buE4buGw4Hhurbhu7drxILhu7dGw5N24bq2a+G6sMah4bu54buDa+G7t3RGa+G6sMah4bu5a+G7t3Lhur5r4bunw7rhurbhu4VrOeG7huG6suG6tuG7tWvhu4BG4buTa+G7hOG7hsOB4bq24bu3a+G7gktr4bunSeG6tuG7teG7g2vhurDhu5PDk2vhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bq24buKw4nhu6Vr4buC4buX4bq2a09GcuG7hGvhuq5G4bqo4bq2a+G7peG6tGvhu4Thu7fhu7l24buEa8O5w4Br4buE4bu34buRw5Nr4buE4bu3dmvhurbhu6/hurZrxILhu7fhu7lr4bu34buKa+G7t+G6puG6tuG7tWvhu6fDvWvhu4JL4buRa+G7peG7t0zhu5Hhu4Vr4buQ4bq24bu3az/hu69rw6Lhu5vhurZr4bu24buV4bq24bu34buDa+G7tjnhuqdrOeG7t+G7uXjhurZrOXHDk+G7g2vhu7bhu5fhu7lrOeG7t+G7uXjhurZr4bul4bu34bqya8O54bu5duG7hOG7gWvigJw74bu14bqy4buZ4bu5a+G7ikZrxanhu7l54bqwa013a+G7gkpr4buE4bu5eOG6tmvhu6dJ4bq24bu14buDa8SC4bu34bu5a+G6sEbhu5Fr4bu34buZ4bq24bu1a8Oi4bu5eOG7hOG7g2vhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4buE4bu54buvRmvhu6dI4bq24bu1a+G7pcOC4bq2a8Wp4buK4bq64bula+G7ikZr4buE4bu54buv4bq2a03hu5HDk2tN4bqq4bq2a+G7peG6tGvhu7fEkGvhu4Thu4bhurpr4bquxqHhu7lr4buCRnLhu4Thu4VrOkbhu5Fr4bqw4buTw5Nr4bu14buf4buEa8WpdOG6vmvhuq7hu7nhu6/hurZr4bu34bq64bq+a+G7hOG7hsOAa+G7teG7ueG7k2tuw7Nsa+G7hOG7huG7uXhGa8WpQuG6tuG7teG7g2vhu6Xhu7dH4bq24bu1a+G7hOG6qOG7uWvFqeG7iuG6uuG7pWtN4buRw5NrbcOybGvhu4Thu4bhu7l4RmvFqULhurbhu7Xhu4Nrbmvhurbhu5vhurBrxalzRmvFqeG7iuG6uuG7pWvhurbhu7Vx4bq2a+G7guG7k+G7peG7t2vhurbhu7fhu5lr4bq24buKw4nhu6Vr4bu3xJBr4buE4buG4bq6a+G6rsah4bu5a+G7gkZy4buEa21sbOG6u+G7hWvDmcOB4bq24bu3a+G7gEZx4bq2a21rTUlr4buE4bu3RmvEguG7t+G6suG7l+G6tuG7tWvhu49sa+G7hOG7huG7uXhGa8WpQuG6tuG7teG7g2vhurZ2Rmvhu4Thu7fhurjhu7lr4buE4bu5duG7hGvhu4Thu7dGdOG6tmvhuq7hurrhu7nhu4Nr4buE4buG4bqy4bq24bu1a03DguG6tuG7tWtua+G6tuG7m+G6sOG7g2vhu6Xhu7dH4bq24bu1a+G7hOG6qOG7uWvhu4Lhu61r4buE4buG4buXa+G7t+G6suG7meG6tmvhu4Thu4bhu5drTeG6quG6tmvhurbhu7Vx4bq2a+G7t+G7meG6tuG7teKAneG7hWvFqHbhurZr4buE4bu34bq44bu5a8Wp4bu5eeG6sGvhurbhu5nDk+G7g2vhu4ThurLhu5nhurZrT8aha+G7tuG7l+G7uWs54bu34bu5eOG6tmvFqcaha+G7guG7neG6sGvFqeG7iuG6uuG7pWtva+G6sOG7k8OTa+G7teG7n+G7hGvFqXThur5r4bqu4bu54buv4bq2a+G7t+G6uuG6vmvhu6fhurJrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurBr4buC4buX4bq2a09GcuG7hOG7g2vhur7hu7dJ4bula01Ja+G7t+G7uXhGa+G7gEbhu5dr4bul4bu34bqya+G7guG7l+G6tmtPRnLhu4Rr4bq24bqo4bq24bu1a+G6tuG7teG7t+G7uXjhur7hu4VrJuG7t+G6qOG6tuG7tWvhu6Xhu7fhuqBr4bqw4buTw5Nr4bu14buf4buE4buDa+G7peG7k+G7pWvhuq7hurLhu5Xhu7lr4bqw4buTw5Nr4bul4buZw5Nr4bun4bqya8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqwa+G7guG7l+G6tmtPRnLhu4Rr4bulw4zhurbhu7Vr4bunc+G6tmvhu6Xhu7fhu7nhurbhu7dr4bq+4bu3SeG7pWvhurbhuqjhurbhu7Vr4bunceG6tmvDueG7o+G6tuG7tWvhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7peG7k+G7pWvhu4RB4bq24bu3a+G6tuG7m+G6tuG7tWtN4buK4bq64buEa+G7hOG7hkPhu7lr4bulw43hu5Fr4bq24bq04buFazZG4buRa25r4bq24bub4bqwa+G7gktr4bunSeG6tuG7tWvhurDhu5PDk2vhu6Xhu5nDk2vhurZD4bu5a8Wpw4Dhu5Hhu4Nr4buKRmvFqeG7uXnhurBr4bquw4nhurZr4bq24bu3cuG7hGvhurDhu5lr4buR4bq24bu3azvhu7VGw5PDveG6tms54bu34buT4bu5azhF4bq24buDa0/GoWvhu7bhu5fhu7lrP3jhu4Nr4buE4bu3w4BrT8ahazZG4buX4bq24bu1aznhu4bDgGvhurbhu7d04bq2a+G7hOG7t3LDk2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G6ruG7mWvhu4JKa+G7hOG7uXjhurZr4bqu4bq64bu54buFazpD4buEa+G7peG7t+G7uXbhu6Vr4bqw4buTw5Nr4bul4bq0a+G7hOG7t3lrxanhu5Phur5r4buI4bq24bu1a8SC4bu34buTa+G6tuG7t+G7uXdGa+G7peG7t+G7iOG7pWvhurbhu5vhurbhu7Vr4bq24bu34buKa+G7peG7mcOTa8Wp4buK4bq64bula+G7peG7l2vhu4Thu4bhu6/hurZrxaly4buEa8SC4bu34bqoa03hu5lrxaly4buEa+G7isOJ4buE4buDa+G7pUbhu5Fr4bu14bq04bula+G7p8O9a+G7p+G7meG6tuG7teG7g2vhur7hu7dIa+G7t+G6uuG6vmtNw4nhu7lrxanDgOG7kWvhu7fDgeG6tuG7t2vhu4ZGQ+G6tuG7tWvhu7XDgmvFqULhu7nhu4Xhu4Xhu4VrP+G7mWtNSOG6tuG7tWvhu7XDgmvFqULhu7lr4bq24buv4bq2a+G7hkZD4bq24bu1a8WpcuG7hGvhurxrT8aha+G7tuG7l+G7uWs/eGvDucOAa+G7peG7t+G7ueG7kWvhu6Xhu53hu4Rr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G6tuG7t+G7uXdGa01I4bq24bu1a03DieG7uWvFqUNr4bul4buR4bqya8SC4bu34buT4bula+G6tuG7t+G7kUbhu4Nr4buE4buG4buKw4nhu6Vrxalxw5Phu4NrxILhu7fhu7lr4buCS2vhu6dJ4bq24bu1a+G6sOG7k8OTa+G7peG7mcOTaznhu4ZG4bq24bu1azZG4bqq4bula03hu7l44bula+G7p+G7uWvhu6Xhu7dGw5N54bq2a+G7hnLhu4RrxILhu7fhurRrxILhu7fhu5vhurbhu4Nr4bulc+G6tmvFqXbhurZr4bq24bu34bu5d0Zr4bq24bu3ceG6tmvhuq5K4bul4buFazjhu5FGa8SC4bu34bu5a8Wp4buK4buRa03hu5nhurJr4buCS2vhu6dJ4bq24bu1a+G6sOG7k8OTa+G7peG7mcOTa+G7pcON4buRa8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqw4buDa03hu7l44bula+G7p+G7uWvhu6Xhu7dGw5N54bq2a8Wp4buK4bq64bula+G7hOG7t0rhu6Vr4bu34bu5eOG6tmvhu4Thu7dGdOG6tmvhuq7hurrhu7lr4bu3ReG6tmvhu6fhurJr4buE4buG4bqk4bq24bu1a+G6ruG7iuG6uuG6tuG7tWvhurDhu5PDk2vhurbhu7fhu6vhu4Nr4bunw71r4bqu4bud4bq+a+G7huG7k+G6vmvhu6Xhu5Phu6Vrw7lDa+G6vuG7t3ThurZr4bq+4bu3SGvhu7fhurrhur5rTcOJ4bu5a+G7hMSo4bq24bu1a+G7peG7t3HhurZrxaly4buE4buFa8WoQuG6tuG7tWvhu4Thu7fhurjhu7nhu4Nr4bqw4buTw5Nr4bul4buZw5Nr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G6tuG7isOJ4bula+G7guG7l+G6tmtPRnLhu4Rr4buE4bu34buK4bq44bq24bu1a+G7p8O9a+G7gkvhu5Fr4bul4bu3TOG7keG7g2vhuq7hu53hur5r4buG4buT4bq+a03hu5lr4buE4bu5duG7hGvEguG7uXjhurBr4bq24bu34bu54buv4bq2a+G6ruG7uXhG4buFazvhu7XhurLhu5nhu7lr4bqw4buTw5Nr4bul4buZw5Phu4Nr4bq24bu34bu5d0Zr4bq24bqo4bq24bu1a+G7pUnhu4NrTXThu4Rr4buE4buKa+G6vuG7t0nhu6VrTUlr4buC4buX4bq2a09GcuG7hGvhurbhuqjhurbhu7Vr4bq24bu14bu34bu5eOG6vmvEguG7t+G7k+G7pWvhu6XDjOG6tuG7tWvFqeG7iuG6uuG7pWvhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bunceG6tmvFqcOA4buRa+G6vuG7t+G7ikXhurbhu7Vr4bq24buZw5Nr4buKRmvhu4Thu7nhu6/hurZr4buCS2vhu6dJ4bq24bu1a+G7t+G7meG6tuG7tWvhurZD4bu5a8Wpw4Dhu5FrTcOBa+G7peG7t3Lhu4Rr4bqu4buK4bq64bq24bu1a8Wp4buX4bqwa8O54buX4bqy4buDa+G7teG7ueG7k2vhu4Thu7fhu5nhurbhu7dr4bq+4bu3SGvhu7fhurrhur5r4bq24bu34buKa+G6vuG7t3HhurZrw7nhurThurbhu4Nr4buE4bu3RuG6quG7pWvDmcOiOcOi4oCma8WoeWvhurbhuqjhurbhu7Vr4bunceG6tmvhurZx4bq24bu1a+G7peG7keG6smvDkmvhu4Thu7fhu4jhu6Vr4buE4buG4bqy4bq24bu1a03hu7l44bula+G7ikZr4buE4bu54buv4bq2a+G7gktr4bunSeG6tuG7tWvhu7fhu5nhurbhu7Vrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurDhu4Nr4bul4buT4bula+G7pXLhur7hu4Nrw7nhu5Hhurbhu4Nr4bq24bu14buZ4bq24bu34buDa+G7t0Phu7lr4bqu4bu54buv4bq2a+G7gEbhu5HhurZrxanGoWvhu6Xhu7fDjWvFqUPhurbhu7VrTeG7meG6smvhu6VGQ+G7peG7g2vhu4Thu4bhu7l54bq2a8SC4bu34buR4bu5a+G7peG6tGvhu7fhu7l4Rmvhu4BG4buXa+G7pUZD4bula0104bq2a8WpQ+G6tuG7tWvigJw74bu14buK4bq44bu5a8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqwa+G7ikZr4buE4bu54buv4bq2a+G7p0jhurbhu7Vr4bu34buZ4bq24bu1a8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqw4oCda8WpduG6tmvhu4R04bq2a+G7pUVr4buC4bq84buFaznEqGvFqeG6tOG7g2vhu6VGQ+G7pWtNdOG6tmvFqUPhurbhu7Vr4bq24bu34buR4bq24bu3a+G7peG7t+G6tOG6tuG7tWvhu4Thu4bhurxr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G6sEPhu4Rr4bq+4bu34bqy4bq24bu1a+G7hOG7huG7meG6smvhu4ZD4bq24bu1a+G6rsOJ4bq24buDa8Wp4buK4bq64bula+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6dx4bq2a8WpQuG6tuG7tWvhu4TDgeG6tuG7t2vDjeG6tuG7tWvhu7dD4buFa+G7tkPhu7lrO+G6qOG6tuG7tWvhu6dx4bq2a+G7hOG6oOG6tuG7t2vFqcaha+G7hOG7huG7uXnhurZrxILhu7fhu5Hhu7lr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG6quG7hGvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula+G7hEbDk+G7r+G6tmvhu4Thu4ZGw5N34bq24buDa+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vhuq504bq+a8O54buR4bq2a+G7peG7t+G6oGvFqeG7leG6smvhu6VGQ+G7pWtNdOG6tmvFqUPhurbhu7Vr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7t3hr4buE4bu34bqq4bq24bu1a+G7peG7t+G7uWvhu7dD4bu5a8WpeWvhu6Xhu7fhuqBrxanhu5XhurJr4bul4buT4bula+G7pXLhur5r4bu3Q+G7uWtN4buZa+G6tuG7t3HhurZr4bunceG6tmvhu4Thu7dK4bula+G7t+G7uXjhurbhu4VrJuG7t0bDk3bhurZrxILhu7dB4bul4bu3a+G7peG7k+G7pWvhu6Vy4bq+a+G7t0Phu7lrxILhu7fhu7lr4bqwRuG7kWvhu4Lhu53hurBr4bul4buT4bula+G7hOG7huG7keG6tuG7tWvhu4Thu7fhu7l24buEa8O5w4Dhu4Nr4bu34buZ4bq24bu1a+G7t+G6tOG7kWvFqeG7n+G7pWvDueG7uXjhu4Rr4bul4bu3R2vDkmvFqXbhurZr4bu34buZ4bq24bu1a+G7p+G6smvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sGvhu4Lhu5fhurZrT0Zy4buE4buFazXhu7fhuqrhu7lr4bu34bq64bq+a03DieG7uWvhu6Xhu5Phu6Vr4bun4bqy4buR4bq24bu3a+G6tuG7teG7t+G7uXjhur5r4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G6tuG7isOJ4bula+G7teG7uUfhur5r4bq24bqo4bq24bu1a+G7p3HhurZr4bqwRuG7kWvhu4Lhu53hurBr4bul4buT4bula+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa+G7peG7t3Lhu4Rr4bqu4buK4bq64bq24bu1a+G6tuG7t+G7imvhurDhu5PDk2vhurDhurThu6Xhu4Nr4bq+4bu3ceG6tmvDueG6tOG6tuG7g2vhu4Thu7dG4bqq4bula8OZw6I5w6LigKZNw4nhu7lr4bq24bu34bu5d0Zr4bu3w4Hhurbhu7dr4buE4bu34buI4bula+G6tuG7t+G7imvhu4Thu4bhu5dr4bul4bu3dOG6sOG7g2vhu6Xhu7fhurJrTeG7kcOTa03huqrhurbhu4VrO+G7teG6suG7meG7uWvhu4bhu5Hhu4Nr4bu2Q+G7uWvhu6XDjOG6tuG7tWvFqcaha+G7t8SQa+G7hOG7huG6umvhurbhuqjhurbhu7Vr4bunceG6tmvhu5Phur5r4bunSeG6tuG7tWvhu6Xhu5Phu6Vr4buE4bu5duG6tmvDuUNrJuG7tiY54buDa+G7p+G7lcOTa+G6tuG7teG7t3fhu4Nr4bu14bu5R+G6vmvhurbhuqjhurbhu7Vr4bunceG6tmvhu4Thu7l24bq+a+G7hEnhu6Vr4buC4buX4bq2a09GcuG7hGvhu4bhu5Fr4bq24bu3TOG6tuG7tWvhu4Lhu5fhurZr4bq+4bu3deG6sGvhu7fhu5nhurbhu7Vr4bu34bq04buRa+G7peG7t3Lhu4Rr4bqu4buK4bq64bq24bu1a+G7peG7keG6suG7g2vhu6XhurRr4buE4bu34buKReG6tuG7tWvhu7fhu7l4RuG7hWs5QeG6tuG7t2vFqXbhurZr4bq24buRw5Phu4Nr4bu2Q+G7uWvFqcaha+G7hERr4bul4bu34buI4bula29tw7Nrw7lGROG7uWvhu4R04bq+a+G7t0Zy4bq2a+G7peG7t0bDk3nhurZr4bu14bu54buR4bqyaybhu7YmOWvhu6Xhu7fhurJrbcOy4buF4buPw7Jua+G6ruG7iuG6uuG7hGvhu7dD4bu5a03hu7nhu6/hurZr4buE4bu34buR4bqwa+G7teG7ueG7kWvhurbhu7fhu6PhurBr4bulRuG6tuG7tWvhu6Vy4bq+a+G7peG7k+G7pWvEguG7uXbhurZr4buE4bu34buI4bula+G7pUVrw7nhu5fhurZrTXdr4buC4buX4bq2a09GcuG7hGvhurbhuqjhurbhu7Vr4buC4buX4bq2a+G7peG7t3Lhu4Rr4bqu4buK4bq64bq24bu1a+G7peG7keG6smvFqeG7k+G6vmvhu4jhurbhu7Vr4bq24bu3Rmvhu6VzRmvhu4Thu7fDgGvhu4Thu4bhu4rhurjhurbhu7Xhu4VrNeG7t+G6quG7uWvhu7fhurrhur5rTcOJ4bu5a+G7peG7k+G7pWvhu6fhurLhu5Hhurbhu7dr4bq24bu14bu34bu5eOG6vmvhu7fEkGvhu4Thu4bhurpr4bq24bqo4bq24bu1a+G7p3HhurZr4bqwRuG7kWvhu7fhu5nhurbhu7Vr4bu34bq04buRa+G7guG7l+G6tmtPRnLhu4Rr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G6tuG7isOJ4bula03DieG7uWtt4buFbGxsa+G7hHLhurZr4bq+4bu3ceG6tmvDueG6tOG6tmvhu6Xhu5Phu6Vr4bqu4bqy4buV4bu54buDa23hu4XDsmxsa+G7hHLhurZr4buE4bu34buI4bula+G7m+G6tmvhu6Xhu7fhu5vhurZr4bq2RuG6qOG7ueG7g2tuw7Jsa+G6sOG7k8OTa+G6tuG6qOG6tuG7tS3hurbhu7Xhu4ot4bulReG7g2vhurBG4buRa+G7guG7neG6sGvhu4Thu4bhu5Hhurbhu7Vr4buE4bu34bu5duG7hGvDucOAa+G7hOG7ueG7r0Zr4bunSOG6tuG7teKApms5xKhrxanhurThu4Nrw5Jr4buE4bu34buI4bula+G7pcON4buRa+G6tuG6qOG6tuG7tWvhu6dx4bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu4JLa+G7p0nhurbhu7Vr4bu34buZ4bq24bu1a8Oi4bu5eOG7hGvFqcaha+G7hOG7t+G7kcOTa8WpROG7uWvhu4bhuqxr4buGeOG7hOG7g2vEguG7t+G7uWvhurBG4buRa+G7guG7neG6sOG7g2vhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4buE4bu54buvRmvhu6dI4bq24bu1a+G7peG7t0drw5Jr4bq24bu34bu5d0Zr4bu3ReG6tmvFqXbhurZr4buE4bu34buKReG6tuG7tWvhu7fhu7l4RuG7g2vhu6Xhu7dy4buEa+G6ruG7iuG6uuG6tuG7tWvhu7fhu5nhurbhu7Vr4bu34bq04buR4buDa+G6tuG7teG7mcOTa+G7guG7l+G6tmtPRnLhu4RrTeG7mWvhu7fhu5XhurZr4buCS2vhu6dJ4bq24bu14oCm4buk4bq0a+G7gkpr4buC4bqya+G7guG7k+G6tuG7t2tNd2vhu6Xhu7dy4buEa+G6ruG7iuG6uuG6tuG7teG7g2vhu7Xhu7nhu5Nr4bul4buXa03DieG7uWvhu6Xhu5Phu6Vr4buC4buX4bq2a+G6vuG7t3XhurBr4buE4buKReG6tuG7tWvFqeG7ikXhurbhu7Vr4buE4buG4buv4bq2a+G7hOG7t8OAa+G7hOG7huG7iuG6uOG6tuG7tWvFqXlr4bul4bu34bqk4bq2a+G7huG7kWvhu4Lhu5fhurZr4bq+4bu3deG6sGvhu4Thuqrhu4Rr4bq24bu3cuG7hOG7hWvDmeG7uXbhu4Rr4bul4buX4bq24bu3a+G7teG7ueG7k+G7peG7g2vhur7hu7dx4bq2a8O54bu5eOG7hGvhu6Xhu5Phu6Vr4buC4buX4bq2a+G6vuG7t3XhurBr4bu34buZ4bq24bu1a+G6tuG7t+G7k+G7ueG7g2vhu7fhu5nhurbhu7Vr4bu14bu54buX4buFazZG4buRa+G7hOG7t0rhu6Vr4buEdmvhu4JLa+G7p0nhurbhu7Xhu4Nr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7p3HhurZr4bulw4zhurbhu7Vr4bunc+G6tmvhurbhu7d04bq2a+G7huG7kWvhu4RB4bq24bu3a+G7ikZrTeG7uXjhu4Rr4bulw43hu5Fr4bu34buZ4bq24bu1a+G7t+G6tOG7kWvhurZD4bu5a8Wpw4Dhu5FrTeG7mWvhurbhu7Xhu5nDk2vhu6Xhu5nhurbhu7Vr4bul4bq0a+G6tuG7t+G7uXdGa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6XhurRr4bq24bu3Rmvhu6VzRmvhu4JLa+G7p0nhurbhu7Vr4bul4buT4bula+G7guG7l+G6tmvhur7hu7d14bqwa+G7p+G6smvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sGvhu4Lhu5fhurZrT0Zy4buE4buFa8Oid2vhur7hu7dB4buRa+G7peG7k+G7pWvhu6fhurLhu5Hhurbhu7dr4bq24bu14bu34bu5eOG6vuG7g2vFqUXhurZrTcOAa+G6ruG7ueG7r+G6tmvhu4BG4buR4bq2a+G7pcOM4bq24bu1a8WpxqFr4bul4bq0a+G6tuG7t+G7uXdGa+G7peG7t0Hhurbhu7dr4buC4buT4bul4bu3a+G7ikZrxanGoeG7ueG7g2vhu7fEkGvhu4Thu4bhurpr4bq24bu34buj4bqwa8SC4bu3RsOTduG6tmvEguG7t0Hhu6Xhu7dr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7p3HhurZr4buCS2vhu6dJ4bq24bu1a+G7t+G7meG6tuG7tWvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sOG7hWs54buG4buR4bqya8WpROG7uWtNw4nhu7lr4bul4bu3R+G6tuG7tWvhu4Thuqjhu7nhu4Nr4bqo4bq24bu1aznhu4bhu4pF4bq24bu1a+G7pOG6qOG6tuG7tWvhu6bDjOG6tuG7teG7g2s14bu34bq0a+G7tOG7ueG7k+G6sGvFqeG6quG7pWs74bu1ceG6tmvhu7fhu5nhurbhu7VrO+G6qOG6tuG7tWvhurbhu7Xhu7fhu7l44bq+a8OqNTk7OWvhu6Thu7fhu7lr4bq24bu34buT4bq24bu3azZG4buX4bq24bu1aznhu4bDgGvhu6Xhu7fhurJrw7nhu7l24buE4buBa+KAnDnhu7dK4bula+G7t+G7uXjhurZrNkbDk3bhu4RrxanDgOG6tuG7t2vhu4Lhuqpr4buNby9ubG1sLzbFqC1rOTnhu7Vr4bq24bu14buZw5NrbcOyL21sL25sbWxr4bulw43hu5FrOeG7t8ONa+G7hOG7isOJ4bq24bu1a+G7pOG7t0Hhurbhu7dr4bq+4bu3w41rTXdr4bul4bu3QeG6tuG7t2vhu4Lhu5Phu6Xhu7dr4bu3xJBr4buE4buG4bq6a+G6tuG7t+G7o+G6sGvhu7Xhu7nhu5fhurBr4buEROG6tmvhu4Thu7dy4buEa+G7guG7kUZr4buE4bu3Rmvhu7fhurLhu5Xhu6Xhu7drxanhuqrhu7lrTcOJ4bu5a+G6tuG6qOG6tuG7tWvhu4Lhu5fhurbhu4Nr4buE4bu3w43Dk2vhu4Lhu5fhurbhu4Nr4buE4bu3xrDhurJrxanhurThu4Nr4bul4buT4bula8SC4bu34bqy4buX4bq2a03hu5HDk2vhu7fEkGvhu4Thu4bhurpr4bquxqHhu7lr4buCRnLhu4Rrxal5a+G6sEbhu5Fr4bul4buT4bula+G6ruG6suG7leG7uWvhurDhu5PDk2vhurDhurThu6Xhu4Nr4buE4bu34bu5duG7hGvDucOAa8Wp4buK4bq64bulazvhu7Vx4bq2a+G7t+G7meG6tuG7tWs74bu34buZa+G6tuG7isOJ4bula+G7t8SQa+G7hOG7huG6umttbGzhurtr4bquxqHhu7lr4buCRnLhu4Rr4buE4buG4bqy4bq24bu1a25r4bq24bub4bqwa8Wpc0ZrTeG7mWvDsmzhurtr4buExKhr4bq24bub4bqwa+G7hOG7t+G7iGvDueG7kWvhu4Thu4bhurxrxanhu7lrZ+G7peG7t+G6oGvhu5Phur5r4bunSeG6tuG7tWvhu6Xhu7fhurJr4buE4buG4buXa+G6tuG6umvhu4Thu4bhu4rDieG7peG7g2vhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bu34buV4bq2aOG7g2vhu6Thu7fhu7lr4bq24bu34buT4bq24bu3azvhu7Vx4bq2a+G7t+G7meG6tuG7tWs74bqo4bq24bu1a+G6tuG7teG7t+G7uXjhur5rw6o1OTs5azZG4buX4bq24bu1aznhu4bDgGvFqcaha+G7hOG7huG7uXnhurZrxILhu7fhu5Hhu7lr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a8SCw4Dhur5r4buE4bu34bq44bu54buDa+G7hOG7leG6smvFqeG7uXdGa8SC4bu5eOG6tmvhu6Xhu7fhurJr4bq24bqo4bq24bu1a+G7p3Hhurbhu4Nr4bul4buT4bula+G7p+G6suG7keG6tuG7t2vhurbhu7Xhu7fhu7l44bq+a+G7hOG7huG7r+G6tmvFqcOA4buRa8O54buZ4bq2a8Wp4buK4bq64bula+G7hOG7uXbhur5r4buldOG6tmtNw4nhu7lr4bq24bu1RkLhurZrTeG6quG6tmvhu4pGa8WpxqHhu7nhu4Nr4bu14bq04bq+a+G6vuG7t3PhurZr4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7guG7l+G6tmtPRnLhu4Thu4NrxILhu7nhurbhu7dr4bun4bqy4buR4bq24bu3a+G7peG6tGvhu7fhu7l4Rmvhu4BG4buXa+G7t0Xhurbhu4VrOcSoa+G7hOG7t+G7k+G6tuG7tWvhu40vbmxtbWvFqXbhurZr4bq24buRw5Phu4Nr4bul4bu34bu5a+G6tuG7t+G7k+G6tuG7t2vFqcaha+G7peG7t+G6smvhurbhuqjhurbhu7Vr4bunceG6tmvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4buE4bqg4bq24bu3a03hu5HDk2vhu7fEkGvhu4Thu4bhurpr4bquxqHhu7lr4buCRnLhu4Rr4buE4buG4buv4bq2a23hu4PDtWvhu4TDlWvFqULhurbhu7Vr4bqwRuG7kWttbmvhurDhu5PDk2vhu7Xhu5/hu4Rrxal04bq+a+G6ruG7ueG7r+G6tmvhu7fhurrhur5r4bul4buT4bula+G6ruG6suG7leG7uWvhu6fhurJrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurBr4buC4buX4bq2a09GcuG7hOKAneG7hWvDmeG7meG7ueG7g2vhu5fhurbhu7fhu4FrP1hrO+G7tsSDaS/hur7DrQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mô hình cây đậu xanh vụ hè thu cho hiệu quả khá

Mô hình cây đậu xanh vụ hè thu cho hiệu quả khá
2012-09-12 13:00:09

(QT) - Là một huyện vùng gò đồi, Cam Lộ (Quảng Trị) có diện tích đất trồng lúa không nhiều nhưng đất trồng màu tương đối rộng, có khoảng 1.000 ha đất trồng ngô, lạc và nhiều...

Người Vân kiều tiên phong làm giàu

Người Vân kiều tiên phong làm giàu
2012-09-11 13:23:13

(QT) - Đến xã miền núi Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vào giữa mùa khai thác mủ cao su, chúng tôi được đồng chí Hồ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về một gương...

Triệu phú “xa bờ”

Triệu phú “xa bờ”
2012-09-11 13:21:08

(QT) - Về thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), vừa dừng xe hỏi nhà ngư dân Hồ Duy Đạo, mấy chị đang phơi cá nục khô bên đường nhanh miệng: “Nhà ông Đạo triệu phú “xa bờ”...

Hiệu quả từ những khu tái định cư tránh lũ

Hiệu quả từ những khu tái định cư tránh lũ
2012-09-11 05:34:33

(QT) - Đến thăm các vùng tái định cư tránh lũ vào thời điểm mùa mưa lũ đang cận kề, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự lạc quan, phấn khởi và lòng tin của những người một thời...

“Phiên chợ niềm vui”

“Phiên chợ niềm vui”
2012-09-10 12:16:33

(QT) - Không chèo kéo, tỏ thái độ thiếu tôn trọng khách, không “hét” giá trên trời hay tìm cách gian lận trong mua bán..., đó là những nguyên tắc bất thành văn mà người dân...

Nghị lực làm giàu của người phụ nữ Pa kô

Nghị lực làm giàu của người phụ nữ Pa kô
2012-09-05 13:12:51

(QT) - Chị Hồ Thị Diệp, thôn A Vao, xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị), sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đến lúc lớn lên chỉ biết ăn củ khoai, củ sắn,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết