Cập nhật:  GMT+7
Ớ TR&8ỪeeOQcÉ0é8;QỜq$ịRa Ừa Ré0aRéđỰa RéđẻR*WáRỡgỪRI0{éRe(RéđẫRé Ửa Raấ0RéđỰa RéđẻR*WáRỪaRéáỬaR& áRéỬẹRé ẹị>aRéđáa"R9ẽỪR9ệỪR*WáỘRÉđệầ&R9YéỒRi0{&RaỮáRi,éRé ắa"R8ẹặa"R:WR:ệẩ&Ré f&R 0{aRiỬRc @aR:@ẹR áỬaRé Ửa Reầ9Réđệầ&R9ẽỪR9ệỪR*WáỒRéỮáR:0>ẹR70{aRé ẹ=aR8ẩ0R& áRéỬẹRé ẹị>aR&ếỪRa"ệR?ỸaRđỪRiỬáRa;áR:=ẹỒRé0)ẹRé êReVaRc $9RiỬRéđỰa RéđẻR*WáRỪaRéáỬaỘRở)aR&Ữa R:àỒRi0{&RaỮáRi,éRé ắa"R8ẹặa"R&gỪReắa"RởRé1a R9Ữa"RiỬRéỬ0ReVaR&ếỪRUỦSRéỬẹRé ẹị>aRiỬRa"ệR?ỸaRéđáa"R9ẽỪR9ệỪR*WáỘỚéỪ*8;Reéị8;OQ9Ừđ"0aÔUcìRỪẹéáQỜỚéđỜỚé?ỜỚ09"Ređ&OQ//&Ộ*ỪádẹỪa"éđ0Ộia/?;e7éác/a;íe/TUÚƯ/ÙƯ?TTSÚỦSỦéỦSÚỤT8TỘ6c"QR/ỜỚ/é?ỜỚ/éđỜỚéđỜỚé?ỜỚcỜổẹRéỬẹR&Va"R&ỰRỡgỪRI0{éỚ/cỜỚ/é?ỜỚ/éđỜỚ/éỪ*8;ỜÉ ;áRởỪaRDẹVaR8ỉR?fRỰaRa"Ửa Raắa"Ra" 0{cRiỬRc ỰéRéđ0}aRaắa"Ré ắaỒR?fRỰaR:#ẹRéệRìỸịR?fa"R7 ẹRa;áR:=ẹRéỬẹRé ẹị>aRéđỰa RéđẻR*WáRỡgỪRI0{éỒR ẹị{aRự0áRỷ0a R:ệẩ&RẸởApRé4a RDẹVa"RÉđ3Rc )R?ẹị{éRiỬáRaX9RUSTSRiầ0Réẵa"R9ể&R:#ẹRéệR8ỬRƯSRékR:ặa"ỒR?áREẫRAARỎRCÉAÉR8Ử9R& ếR:#ẹRéệỘRqỸịR8ỬR&ắa"Réđ2a R&@cRÚỒR&àR8ẹặa"R& ỮịRéỬẹRđẳa"RỦS-ŨS9ỒR:ẳReỸẹRỸ9RU-ÚỒT9ỘRÉẵa"R?0{aRé1& RegR?êa"RỖ*ỪáR"ặ9R&VR9ỲéR:@éRiỬR9ỲéRaệầ&ƠR&ếỪR&ắa"Réđ2a R8ỬRÙSR ỪỒR:V9R*VáR& áRéđ)aRUỤSRéỬẹRé ẹị>aR8áỮ0RUSSRỡIRéđỰa RéđẻR*WáRỪaRéáỬaỘRỡắa"Réđ2a Rỵ ẹRa;áR:=ẹRéđỰa RéđẻR*WáRỡgỪRI0{éR:ệẩ&R& 0ỪRé Ửa R Ừ0Rc ỸaR7 ẹRa;áR:=ẹỒRc ỸaR7 ẹR*ậRAỪ9RỖéễR&gỪReắa"RửỬRÉỸịR:aR*ậỒRTR*aR*ậỒR {Ré ằa"R7èR*ậỘỘỘRC ỸaR7 ẹR*ậRởY&RỖìWRự0áRI0{éRiỬRìWRự0áRỹỪ0ƠRđẳa"RỦR ỪR*ỪáR"ặ9R&Ự&R Ữa"R9ê&RaỮáRi,éR8ẹặa"RéỬẹRđỪRiỬáRiỬRa;áR:=ẹỒRUÙRéđêRa;áRéỬẹR:ẳ&R8=cR*Ýa"R*)Réắa"R&ằéRé ,cR& áRéỬẹRÚSSRỡIỒR {Ré ằa"Ré áỰéRaệầ&ỒR {Ré ằa"Rc ỪáR*ỰáR 0{ẹR8ẹặa"RéỬẹRđỪRiỬáR7 ẹRa;áR:=ẹỘỘỘRqỸịR8ỬR&ắa"Réđ2a R7 ,cR71aRiầ0R9ê&Ré0)ẹRéỮáR9ẳéR7 ẹRif&Ra;áR:=ẹRỪaRéáỬaRéđáa"R9ẽỪR9ệỪR*WáR& áR" ;Ré ẹị>aR&ếỪR Ừ0RìWRÉđ0{ẹRmaRỖÉđ0{ẹRC áa"ƠRiỬRé 3Réđ@aRỡgỪRI0{éRỖự0áRỷ0a ƠỘRDẹỪR:àỒR"àcRc #aR"0V9Ré 0}ẹR&Ự&Ré 0{éR Ữ0Ri>Ra"ệậ0RiỬRéỬ0ReVaR& áRa"ệR?ỸaRéđáa"R9ẽỪR9ệỪR*WáỘRỵ ắa"Ra ha"Ri=ịỒReỪẹR7 0R?fRỰaR áỬaRé Ửa Re(R"àcRc #aRc ỰéRéđ0}aR ấaRahỪRa"Ửa R7 Ừ0Ré Ự&ỒR:Ựa R*YéRiỬR& R&ỰỒRiằaR8ỬRé aRé ắa"RéẹịaR:ệẩ&Ra;áR& Ýa"R*ẹẳ&RỪaRéáỬaỘRỡỰ&RéỬẹRé ẹị>aR&àR&ắa"Reẹ@éR8ầaR:ệẩ&Ré=cRéđẹa"R ẹịR:ẳa"R:}RaỮáRi,éỒRc ỸaR8ẹặa"Réễa"R:ẳReỸẹỒR:V9R*VáR:ẳRđẳa"R:}RéỬẹRé ẹị>aRiỬáRđỪR?[R?Ửa"ỘRẮa"Rq0a RIXaRÉ ắa"ỒRa"ệR?ỸaRé ắaRC ẻRửẳ0ỒRìWRÉđ0{ẹRmaỒR ẹị{aRÉđ0{ẹRC áa"R& áR*0<éỒR9@ịRaX9Réđệầ&R"0ỪR:2a Rắa"R:#ẹRéệR:àa"R9ầ0RéỬẹR&àR&ắa"Reẹ@éR8ầaRiầ0Réđ3R"0ỰR"#aRTỒỤRékR:ặa"R:}Ré ẹ=aRé0{aR& áRi0{&RiệấaR7 ấ0RìỪR:Ựa R*YéỘRÉẹịRa 0)aỒR7 àR7 XaRiỬRi@éRiVRa @éR8ỬR9â0R8#aR:ệỪRéỬẹRi>R“a Ử”ỒRi2Ri>R9ẽỪR èR9f&Raệầ&R&ỮaRa)aRéỬẹRđ@éR7 àRiỬáR7 ẹRa;áR:=ẹRỪaRéáỬaỒRa)aRắa"R:WR*ỰaRiỬR:àa"RéỬẹRa ãR ấaR:}ReVaRìẹ@éỘRAỪịRa ỬRaệầ&R:#ẹRéệRìỸịR?fa"R7 ẹRa;áR:=ẹRéđẻR*WáỒRaỮáRi,éRé ắa"R8ẹặa"RiỬáRđỪR?[R?Ửa"ỒR*ỬR&áaRđ@éRc @aR7 ẫ0RiỬRị)aRéỸ9Riầ0RéỬ0ReVaR&ếỪR92a ỒRa @éR8ỬRiỬáR9ẽỪR9ệỪR*WáỘRA"ệR?ỸaRiẽa"RaỬịRe(R7 ắa"R&ạaRé @cRé ã9Ré29Raấ0Ra;áR:=ẹR& áRéỬẹRé ẹị>aR9â0R7 0R"0àR9ẽỪRi>ỘRỹẽỪR9ệỪR*WáR:Ừa"R:Raấ0Ra;áR:=ẹRéđẻRéđỰa R*WáR7 ắa"R& 4R:ằ0Riầ0R*ỬR&áaRa"ệR?ỸaRiẽa"R*0}aRỡgỪRI0{éR9ỬR:ỸịR&ềa"R& 1a R8ỬRefR*@éRỪaR&ếỪRa"ệR?ỸaRỡgỪRÉẽa"R7 0R& ểa"R70aỒR&ềa"Ra ệRVa R ệẫa"R:ẹRa"Ừa"R&ếỪR&gỪReắa"RéễRc 1ỪR*)aR*ậRAỪ9ReỪa"R*ậRởY&ỒRắa"RửáỬa"Rq2a Rỷ0)aỒRC àRự0Ự9R:ằ&REẫRAARỎRCÉAÉR& áR*0<éRc ệấa"RỰaRìgR8ỉÔR“EỪẹR7 0R:ệẩ&RẸởApRé4a Rc )R?ẹị{éRc ệấa"RỰaRìgR8ỉỒRéđệầ&R9YéỒR& ẻa"Réắ0Re(Ra Ừa R& àa"RéẵR& ể&RaỮáRi,éRé ắa"RéẹịR*ỬR&áaR&àR8ẹặa"Rđẳa"RiễỪR& ỮịRé ẹị>aRđỪRiỬáRiễỪRdẹỪịRéđẫR:V9R*VáRỪaRéáỬaR7 ắa"RiỪR:=cỒR7 ắa"R*3R9Y&RiỬáR& âR&ỮaỘRÉ0aRéđẻR:=ẹR7 ắa"R& 4RéđỰa RéđẻR*WáR9ỬR&àRaấ0RéđẻR$aRa ha"R8ẻ&R*0}aR:ẳa"Reàa"RéáR"0àR8ầaỘRỡ ẻa"Réắ0Rdẹị<éRéỸ9R:ằ&Ré ẻ&Ré0aRđỪRiỬáR7 ẹRa;áR:=ẹRéđẻR*WáRỡgỪRÉẽa"R:ệẩ&RìỸịR?fa"RẫR&gỪRđỪReắa"RởRc 1ỪRé ệẩa"R8ệẹR7 áVa"RÚÚSR9ỐR:0}9R&ẹằ0RéẹịẹRđẳa"RéễRTỦ-ÚUR9ỒR?Ử0R ấaRUŨR9Riầ0R9ê&R:1& R7 ắ0Rc ê&R8Ữ0R8ẹặa"RéỬẹRé ẹị>aRđỪRiỬáR"0hỪR7 ẹRa;áR:=ẹRiầ0R*0}aỒR:V9R*VáRỪaRéáỬaRi>Ré1a R9Ữa"RiỬRéỬ0ReVaR&ếỪRUỦSRéỬẹRé ẹị>aRiỬRa"ệR?ỸaRéđáa"R9ẽỪR9ệỪR*WáỘRq}R:V9R*VáRé0

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhà nông đua tài, một cuộc thi, nhiều lợi ích

Nhà nông đua tài, một cuộc thi, nhiều lợi ích
2012-09-14 10:43:33

(QT) - “Tham dự hội thi, nông dân chúng tôi được cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích phục vụ lao động sản xuất, đó là cách thức áp dụng KHKT để tăng năng suất cũng như cách...

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới
2012-09-13 12:16:29

(QT) - Khác với nhiều HTX dịch vụ nông nghiệp ở các địa phương trong tỉnh phải mượn tạm hội trường thôn, nhà kho, trường cũ... làm trụ sở hoạt động, hai HTX dịch vụ nông nghiệp...

Nông dân với hàng Việt Nam

Nông dân với hàng Việt Nam
2012-09-13 12:16:00

(QT) - Sau khi Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai, qua việc tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu rõ hơn về lợi ích khi sử dụng hàng...

Mô hình cây đậu xanh vụ hè thu cho hiệu quả khá

Mô hình cây đậu xanh vụ hè thu cho hiệu quả khá
2012-09-12 13:00:09

(QT) - Là một huyện vùng gò đồi, Cam Lộ (Quảng Trị) có diện tích đất trồng lúa không nhiều nhưng đất trồng màu tương đối rộng, có khoảng 1.000 ha đất trồng ngô, lạc và nhiều...

Người Vân kiều tiên phong làm giàu

Người Vân kiều tiên phong làm giàu
2012-09-11 13:23:13

(QT) - Đến xã miền núi Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vào giữa mùa khai thác mủ cao su, chúng tôi được đồng chí Hồ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về một gương...

Triệu phú “xa bờ”

Triệu phú “xa bờ”
2012-09-11 13:21:08

(QT) - Về thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), vừa dừng xe hỏi nhà ngư dân Hồ Duy Đạo, mấy chị đang phơi cá nục khô bên đường nhanh miệng: “Nhà ông Đạo triệu phú “xa bờ”...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết