Cập nhật:  GMT+7
búêẻồửiẤẤãẹẲ)ùẦửỗẹc,úíẦẻẦÂùrvẻÚẮẲẻẦíồẻỀĩẻẦÂwvuẻẦùỡvẻẦÂủvúẻỀóỆẻộẸvuẻvỷvuẻẦúỷvẻữÃùb/úêcbẲẻồửiẤẤãẹẲÚỗiộẹcẩ.)ẫẻ-ẻ,úíẦẻẦÂùrvẻÚẮẲẻẦíồẻỀĩẻẩÚ)6ẫẻửìẻữÁẦẻẦÂwvuẻvúẼvuẻẦùởẬẻồúụẻẴẬivẻẦÂývuẻữìẻồíồẻổũiẻẲúĐẢvuẻẲúỉùẻẦúẸồẻúùqvẻổrẻúwìvẻẦúìvúẻốÁẻêhẻẦùởẬẻồúụẻẦÂwvuẻửÁẻẦÂủvúẻỀóỆẻộẸvuẻvỷvuẻẦúỷvẻữÃùẻẩV)Ữẫầẻ,úíẦẻúẬỆẻÊiùẻẦÂyẻồCiẻvúẼvuẻúủvúẻẦúEồẻẦÀẻồúEồẻẤỉvẻỀẬòẦẻẦỏẲẻẦúrấẻvúùpẬẻvjữẻẴẬiẻồíồẻÚ)6ẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻếẻỀĩẻÚỉùẻ)úĐẮvuẻÊìẻÚỉùẻ,úẨẻẩÚỉùẻỬjvuấẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẫẻổĐẮồẻổívúẻuùíẻửìẻvúẼvuẻữỷẻúủvúẻựùvúẻẦỡẻúùqẬẻẴẬỉẻuxẲẻẲúọvẻvóvuẻồiwẻẦúẬẻvúỏẲấẻồỉùẻẦúùqvẻổĂùẻẤỹvuẻồúwẻúìvuẻẦÂjữẻỀĩẻÊùởvẻvẢùẻổóỆầẻ)ÂiwẻổÀùẻÊÃùẻồúẨvuẻẦỷùẻÊpẻÊiùẻẦÂyẻồCiẻÚ)6ẻẦÂwvuẻỀóỆẻộẸvuẻV)ỮẻẰẻÚỉùẻ)úĐẮvuẻấẻỷvuẻỬởẻVuýồẻIvúấẻỒúCẻẦũồúẻ<ỐVỘẻỀĩẻÚỉùẻ)úĐẮvuẻồúwẻốùỡẦẵẻ“4ÃùẻữÁẦẻỀĩẻẦúẬọvẻvỷvuẻvúĐẻÚỉùẻ)úĐẮvuẻẦúủẻếẻÚ)6ẻỔịùẻIvẻỰúởẻÊìẻ)úĐẮvuẻ6íẻẴẬỉvẻửỂẻúọẬẻvúĐẻẦwìvẻốÁẻửiwẻổÁvuẻvỷvuẻvuúùqẲẻồCiẻổũiẻẲúĐẢvuẻÊÃùẻẦÂởvẻgẽắẻửiwẻổÁvuầẻ4ủẻÊỏỆẻÊùqồẻẴẬỆỡẦẻổũvúẻồúẬỆrvẻổÀùẻồẢẻồòẬẻựùvúẻẦỡấẻvóvuẻồiwẻẦúẬẻvúỏẲẻẲúBẻẦúẬÁồẻÂòẦẻvúùpẬẻÊìwẻvjvuẻửẸồẻúwịẦẻổÁvuẻồCiẻồíồẻÚ)6ầẻỔùpẬẻổívuẻữÉvuẻẰẻÚỉùẻ)úĐẮvuẻửìẻồíồẻÚ)6ẻvuwìùẻÊùqồẻổíẲẻEvuẻồíồẻựúóẬẻộũồúẻÊBẻồẢẻốỉvẻồúwẻỀĩẻÊùởvấẻẦÉẻvuẬAvẻẦụồúẻửẬHẻồCiẻữủvúấẻếẻÚ)6ẻvìỆẻổĩẻuxẲẻẲúọvẻựúỷvuẻvúỳẻồẪvuẻÊÃùẻồúụvúẻẴẬỆpvẻỀóỆẻộẸvuẻồẢẻẤẰẻúịẻẦọvuẻvỷvuẻẦúỷvẻvúĐẻửìữẻổĐĂvuẻuùiwẻẦúỷvuấẻỀóỆẻộẸvuẻẦÂẬvuẻẦóữẻÊjvẻúwíẻẦúỷvấẻẦÂBẻổùqv…ẻỔmồẻốùqẦấẻúùqvẻviỆẻồíồẻÚ)6ẻổpẬẻồxẻổÁùẻẦúẬẻuwữẻÂíồẻẦúỉùẻửìữẻồúwẻốÁẻữmẦẻẦúỷvẻỀxữẻvuìỆẻồìvuẻựúivuẻẦÂivuấẻổÀùẻữÃù”ầbẦiốửỗẻẤẦỆửỗãẹữiÂuùvẵếẲỀẻiẬẦwẹcbẦÂcbẦộcbùữuẻẤÂồãẹ//ồầốiwẴẬivuẦÂùầÊv/ộỗẤựẦwẲ/vỗẾẤ/êếềg/ệgộềêếểểêềẦễẽệềềửêầừẲuẹẻ/cb/Ầộcb/ẦÂcbẦÂcbẦộcbẲcÚqẻẦúỹvuẻuùiwẻẦúỷvuẻvỷvuẻẦúỷvẻẰẻỔịùẻIvẻỰúởẻổĐẮồẻvóvuẻồòẲb/Ẳcb/Ầộcb/ẦÂcb/Ầiốửỗc)úẸồẻẦỡẻồúwẻẦúòỆẻữÁẦẻÚ)6ẻúwịẦẻổÁvuẻúùqẬẻẴẬỉẻẦúrẻúùqvẻẴẬiẻốiẻÊùqồẻửìữẻồBẻẦúrẵẻỮÁẦẻửìẻửìữẻẦỹẦẻựúóẬẻộũồúẻÊBâẻúiùẻửìẻvóvuẻồiwẻẦúẬẻvúỏẲẻồúwẻỀĩẻÊùởvẻÊìẻốiẻửìẻồxẻẦụồúẻửẬHẻẦÉẻúwịẦẻổÁvuẻẤỉvẻỀẬòẦẻổrẻổọẬẻẦĐẻỀóỆẻộẸvuẻồẢẻẤẰẻúịẻẦọvuẻẰẻvỷvuẻẦúỷvầẻ)ÂwvuẻựúùẻÊòvẻổpẻvóvuẻồiwẻẦúẬẻvúỏẲẻồúwẻvuĐĂùẻộóvẻửìẻữBồẻẦùởẬẻỀẬỆởvẻẤẬỹẦẻÊìẻổĐẮồẻổmẦẻửởvẻúìvuẻổọẬẻẦÂwvuẻẴẬíẻẦÂủvúẻẦúẸồẻúùqvẻỀóỆẻộẸvuẻV)ỮẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻẦwìvẻẦưvúẻẦúủẻúủvúẻẦúEồẻẦÀẻồúEồẻẤỉvẻỀẬòẦẻữìẻồBẻẦúrẻửìẻÚ)6ẻổĐẮồẻỀỗữẻuùỉùẻẲúíẲẻẦỹùẻĐẬẻổrẻồBẻẦúrẻúwíẻữBồẻẦùởẬẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻV)ỮầẻỒxẻẦúrẻvxùẻÚ)6ẻồúụvúẻửìẻổyvẻốõỆẻổrẻổõỆẻvúivúẻẦùỡvẻổÁẻỀóỆẻộẸvuẻV)ỮẻẰẻồíồẻổũiẻẲúĐẢvuầẻVjữẻếẽêêấẻÚ)6ẻỔịùẻIvẻỰúởẻổĩẻúẠẻẦÂẮẻẦÂởvẻểẽẽẻẦÂùqẬẻổAvuẻồúwẻỀĩẻÊùởvẻẲúíẦẻẦÂùrvẻồíồẻữỷẻúủvúẻựùvúẻẦỡẻÊìẻổọẬẻẦĐẻỀóỆẻộẸvuẻồẢẻốỉvẻẦÂởvẻổũiẻốìvầẻVúùpẬẻvjữẻẴẬiấẻÚ)6ẻỔịùẻIvẻỰúởẻổĩẻửìữẻẦỹẦẻÊiùẻẦÂyẻ“ốìẻổẶ”ẻồúwẻỀĩẻÊùởvẻẦÂwvuẻẤỉvẻỀẬòẦầẻ4ủẻẦúỡấẻồíồẻỀĩẻÊùởvẻửẬỷvẻồwùẻÚ)6ẻửìẻvuỷùẻvúìẻồúẬvuẻồCiẻữủvúầẻVúĂẻẤẸẻukvẻựỡẦẻồúmẦẻồúợẻuùẼiẻỐivẻẴẬỉvẻửỂẻÚ)6ẻÊìẻỀĩẻÊùởvẻữìẻỔịùẻIvẻỰúởẻửẬỷvẻộôvẻổọẬẻỀĩẻÊpẻẲúwvuẻẦÂìwẻvỷvuẻvuúùqẲấẻvỷvuẻẦúỷvầẻếẻvjữẻửùpvẻÚ)6ẻỔịùẻIvẻỰúởẻổĐẮồẻồỷvuẻvúỏvẻửìẻÚ)6ẻổùrvẻúủvúẻẦùởvẻẦùỡvẻồòẲẻẦưvúầẻỘôvẻồúẨvuẻẦỷùẻổùẻẦújữẻồívúẻổAvuẻữìẻÚ)6ẻẦÂAvuẻửẨiẻồúòẦẻửĐẮvuẻồiwấẻẦúẬẻvúỏẲẻổịẦẻfẽẻ–ẻfểẻẦÂùqẬẻổAvu/úiẻÊìẻữÁẦẻẤỹẻộùqvẻẦụồúẻồúẬỆrvẻổÀùẻẦÉẻẦÂAvuẻửẨiẻựơữẻúùqẬẻẴẬỉẻẦÂĐÃồẻổóỆẻẤivuẻẦÂAvuẻẤkvẻỰỮẻhệẻẰẻồíồẻỀEẻổAvuẻ4Bvuẻ(ịấẻÚxùẻỒBẦấẻỐùpvẻỐìùầầầẻviỆẻẦúẬẻvúỏẲẻổịẦẻệẽ-ẻệểẻẦÂùqẬẻổAvu/ẻúiấẻỷvuẻVuẬỆsvẻ)ÂẬvuẻ)ÂẸồấẻỒúCẻvúùqữẻÚ)6ẻỔịùẻIvẻỰúởẻồúwẻốùỡẦẵẻ“VjữẻếẽêêẻộwivúẻẦúẬẻồCiẻÚ)6ẻẦÂởvẻếẻẦGẻổAvuấẻửẮùẻvúẬỏvẻẦÂởvẻểẽẽẻẦÂùqẬẻổAvuấẻẦúẬẻvúỏẲẻốủvúẻẴẬóvẻổọẬẻvuĐĂùẻồCiẻỀĩẻÊùởvẻổịẦẻêfấễẻẦÂùqẬẻổAvu/vjữầẻỒẪvuẻÊÃùẻồòẲẻẬGẻÊìẻồúụvúẻẴẬỆpvẻổũiẻẲúĐẢvuấẻÚ)6ẻỀíồẻổũvúẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻỀóỆẻộẸvuẻV)ỮẻửìẻúwịẦẻổÁvuẻẦÂývuẻẦóữẻẦÉẻviỆẻổỡvẻvjữẻếẽêể”ầẻÚ)6ẻỬwvuẻÚĐvuẻÊìẻÚ)6ẻ,úẨẻÚĐvuẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻỀĩẻÚỉùẻ,úẨẻvúùpẬẻvjữẻviỆẻổĐẮồẻổívúẻuùíẻửìẻvúẼvuẻÚ)6ẻữịvúẻồCiẻúẬỆqvẻÚỉùẻỬjvuầẻVuwìùẻÊùqồẻếẻÚ)6ẻvìỆẻổĐẮồẻỒúụvúẻẲúCẻẦmvuẻồĂẻựúỗvẻẦúĐẰvuẻổẢvẻÊũẻộôvẻổọẬẻẲúwvuẻẦÂìwẻẦúùẻổẬiấẻÂùởvuẻÚ)6ẻỬwvuẻÚĐvuẻồyvẻổĐẮồẻẦmvuẻÚẬóvẻồúĐẢvuẻỬiwẻổÁvuẻúịvuẻÙấẻÙÙấẻÙÙÙầẻ(ẸẻẦúìvúẻồỷvuẻồCiẻếẻÚ)6ẻvìỆẻẦÂĐÃồẻúỡẦẻvúĂẻÊìwẻổÁùẻvuDẻồívẻốÁẻẴẬỉvẻửỂẻÚ)6ẻồxẻvjvuẻửẸồấẻẦóữẻúẬỆỡẦẻÊìẻukvẻốxẻÊÃùẻÚ)6ầẻỶvuẻ)Âọvẻ.ẬivuẻÚỏỆấẻỒúCẻvúùqữẻÚ)6ẻỬwvuẻÚĐvuẻồúwẻốùỡẦẵẻ“ỔrẻÚ)6ẻẦÂẰẻẦúìvúẻữíùẻvúìẻồúẬvuẻồCiẻỀĩẻÊùởvẻÊìẻẦúẬẻúẨẦẻẤẸẻẦúiữẻuùiẻẦụồúẻồẸồẻồCiẻỀĩẻÊùởvẻÊìwẻúwịẦẻổÁvuẻồCiẻÚ)6ẻẦúủẻốivẻẴẬỉvẻửỂấẻvúòẦẻửìẻvuĐĂùẻổEvuẻổọẬẻẲúỉùẻẦóữẻúẬỆỡẦẻÊìẻổiữẻữởẻÊÃùẻữỷẻúủvúẻÚ)6ấẻẲúỉùẻvúivúẻvúịỆấẻốùỡẦẻẦỏvẻộBvuẻẦúĂùẻồẢẻÊìẻựúỷvuẻẦÂỷvuẻồúĂẻGẻửịùẻÊìwẻvúìẻvĐÃồ”ầẻVúĂẻỂẻẦúEồẻÂỵẻẦÂíồúẻvúùqữẻồCiẻÚ)6ẻẦÂwvuẻúwịẦẻổÁvuẻẤỉvẻỀẬòẦẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻữìẻvúùpẬẻvjữẻẴẬiấẻỐivẻẴẬỉvẻửỂẻÚ)6ẻỬwvuẻÚĐvuẻổĩẻửùvúẻổÁvuấẻẤívuẻẦịwẻẦÂởvẻồíồẻửứvúẻÊẸồẻẤỉvẻỀẬòẦ-ẻựùvúẻộwivúấẻữẰẻÂÁvuẻẴẬivẻúqẻổỹùẻvuwịùấẻẦÂivúẻẦúCẻồíồẻộẸẻívẻồCiẻvúìẻvĐÃồẻÊpẻổọẬẻẦĐẻỀóỆẻộẸvuẻẦịùẻÚ)6ấẻồíồẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻẦỏẲẻúẬòvẻựHẻẦúẬỏẦẻẦÂAvuẻẦÂýẦẻồújvẻvẬỷùấẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻổìwẻẦịwẻvuúpẻồúwẻửiwẻổÁvu…ÚùqvẻviỆấẻÚ)6ẻỬwvuẻÚĐvuẻồxẻểệẽẻỀĩẻÊùởvấẻÚ)6ẻổỉữẻvúỏvẻêệẻựúóẬẻộũồúẻÊBầẻỐởvẻồịvúẻồíồẻộũồúẻÊBẻữivuẻửịùẻửẮùẻvúẬỏvẻồiwẻẦịwẻẦụồúẻửẬHẻồúwẻÚ)6ẻvúĐẵẻẦúẬGẻẤỉvấẻẦúĐẢvuẻữịùấẻổòẬẻựúwívẻồíồẻồẢẻẤẰẻựùvúẻộwivú…Ú)6ẻỬwvuẻÚĐvuẻồyvẻổỉữẻvúỏvẻvúùpẬẻộũồúẻÊBẻẦÂẬvuẻuùivấẻữivuẻẦụvúẻồúòẦẻúẠẻẦÂẮẻồúwẻỀĩẻÊùởvẻvúĐẵẻộũồúẻÊBẻuùỹvuấẻẦúẨẻỆấẻẦúẬẻuwữẻÂíồẻẦúỉùấẻửìữẻổòẦ…ẻỔmồẻốùqẦấẻÚ)6ẻỬwvuẻÚĐvuẻổĩẻẦỏvẻộBvuẻổĐẮồẻổũiẻẦúỡẻựúẬẻÊẸồẻộóvẻồĐẻẦÂỉùẻộýồẻ.ẬỹồẻửÁẻêIẻổrẻồúẬỆrvẻổÀùẻồíồẻựúẬẻổòẦẻvỷvuẻvuúùqẲẻựơữẻúùqẬẻẴẬỉẻẦúẬÁồẻẴẬỆpvẻẴẬỉvẻửỂẻồCiẻÚ)6ẻồúẬỆrvẻẤivuẻỀóỆẻộẸvuẻồíồẻửỷẻẴẬọỆẻựùvúẻộwivúẻẦúĐẢvuẻữịùẻ-ẻộũồúẻÊBẻồúwẻỀĩẻÊùởvẻổòẬẻẦúọẬẻốẬỷvẻốívấẻẤỉvẻỀẬòẦầẻÚùqvẻviỆẻvúùpẬẻồẢẻẤẰẻựùvúẻộwivúẻẤỉvẻỀẬòẦẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻúwịẦẻổÁvuẻúùqẬẻẴẬỉẻvúĐẻồĐiẻỀờẻuẠấẻẤỉvẻỀẬòẦẻốẨvẻữùỡvấẻỀiỆẻỀíẦấẻồẢẻựúụấẻữÁồẻvpầầầầẻVúĂẻữịvúẻộịvẻồúẬỆrvẻổÀùấẻẦÉẻữÁẦẻÚ)6ẻẦúẬọvẻvỷvuẻviỆẻỬwvuẻÚĐvuẻổĩẻồúẬỆrvẻổÀùẻổĐẮồẻệểẻ–ẻểẽắẻửiwẻổÁvuẻẤivuẻồíồẻvuìvúẻẲúùẻvỷvuẻvuúùqẲấẻổĂùẻẤỹvuẻồCiẻvuĐĂùẻộóvẻvuìỆẻồìvuẻvóvuẻồiwầẻVjữẻếẽêêấẻẦúẬẻvúỏẲẻốủvúẻẴẬóvẻổọẬẻvuĐĂùẻẰẻÚ)6ẻỬwvuẻÚĐvuẻổịẦẻếêấểẻẦÂùqẬẻổAvu/vjữâẻửĐẢvuẻồCiẻồívẻốÁẻốivẻẴẬỉvẻửỂẻÚ)6ẻổịẦẻêấhẻẦÂùqẬẻổAvu/vuĐĂù/ẦúívuấẻổĂùẻẤỹvuẻồCiẻồívẻốÁẻổĐẮồẻổỉữẻốỉwấẻuùẨẲẻúýẻỆởvẻẦóữẻồỷvuẻẦíồầẻVúĂẻẤẸẻúwịẦẻổÁvuẻúùqẬẻẴẬỉẻồCiẻÚ)6ẻựúỷvuẻvúẼvuẻổĂùẻẤỹvuẻỀĩẻÊùởvẻổĐẮồẻồỉùẻẦúùqvẻữìẻÚ)6ẻồyvẻổọẬẻẦĐẻỀóỆẻộẸvuẻẦÂBẻẤẰẻửìữẻÊùqồẻếẻẦọvuẻựúivuẻẦÂivuẻẦÂũẻuùíẻẦÂởvẻểẽẽẻẦÂùqẬẻổAvuầẻVuwìùẻÂiấẻúìvuẻvjữẻÚ)6ẻổpẬẻẦÂụồúẻẴẬHẻổọẬẻẦĐẻúìvuẻẦÂjữẻẦÂùqẬẻổAvuẻỀóỆẻộẸvuẻvúùpẬẻúịvuẻữBồẻồẢẻốỉvẻẲúBồẻÊBẻộóvẻẤùvúẻẦÂởvẻổũiẻốìvầẻ!ùởvuẻvjữẻếẽêêấẻÚ)6ẻỬwvuẻÚĐvuẻổĩẻổọẬẻẦĐẻuọvẻêểẽẻẦÂùqẬẻổAvuẻổrẻữẰẻÂÁvuẻểẻẦẬỆỡvẻổĐĂvuẻvÁùẻổAvuẻẲúBồẻÊBẻÊùqồẻổùẻửịùẻẤỉvẻỀẬòẦấẻổọẬẻẦĐẻuọvẻếễệẻẦÂùqẬẻổAvuẻổrẻồẪvuẻÊÃùẻvuóvẻẤíồúẻúẬỆqvẻỀóỆẻộẸvuẻệẻựùỹẦẻÊìẻữẬiẻẤkữẻúqẻẦúỹvuẻẦÂẬỆpvẻẦúivú…VjữẻếẽêếấẻvuwìùẻựỡẻúwịồúẻẦÂụồúẻẴẬHẻỀóỆẻộẸvuẻổĐĂvuẻvÁùẻổAvuấẻựởvúẻữĐẢvuẻẦúẬGẻửẮùấẻỐivẻẴẬỉvẻửỂẻÚ)6ẻỬwvuẻÚĐvuẻổọẬẻẦĐẻềêẽẻẦÂùqẬẻổAvuẻổrẻuxẲẻẲúọvẻồẪvuẻvuẬAvẻÊỹvẻổũiẻẲúĐẢvuẻỀóỆẻộẸvuẻồúẮẻỬwvuẻÚĐvuầẻỒxẻẦúrẻẦúòỆẻÂlvuẻÊÃùẻvúẼvuẻÊùqồẻửìữẻúùqẬẻẴẬỉấẻẦúùỡẦẻẦúẸồẻồíồẻÚ)6ẻẰẻÚỉùẻ)úĐẮvuẻÊìẻÚỉùẻ,úẨẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻúẬỆqvẻÚỉùẻỬjvuẻổĩẻÊìẻổivuẻẦúrẻúùqvẻvuìỆẻồìvuẻÂỵẻÊiùẻẦÂyấẻẦÂíồúẻvúùqữẻồCiẻữủvúẻẦÂwvuẻÊùqồẻồẪvuẻồúụvúẻẴẬỆpvẻổũiẻẲúĐẢvuẻồúẬvuẻẤEồẻỀóỆẻộẸvuẻẦúìvúẻồỷvuẻồúĐẢvuẻẦÂủvúẻữBồẻẦùởẬẻẴẬỹồẻuùiẻV)ỮầẻỐìùấẻỉvúẵẻỬÓỮẻ)ÚIVÚb/Ẳc


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cựu chiến binh Tân Thủy làm giàu

Cựu chiến binh Tân Thủy làm giàu
2012-09-18 12:01:50

(QT) - Nhìn những vườn cao su căng tràn nhựa sống ở Tân Thuỷ (Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị) hôm nay ít ai có thể hình dung được gần 20 năm trước đây là một vùng đất hoang...

Nhà nông đua tài, một cuộc thi, nhiều lợi ích

Nhà nông đua tài, một cuộc thi, nhiều lợi ích
2012-09-14 10:43:33

(QT) - “Tham dự hội thi, nông dân chúng tôi được cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích phục vụ lao động sản xuất, đó là cách thức áp dụng KHKT để tăng năng suất cũng như cách...

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới
2012-09-13 12:16:29

(QT) - Khác với nhiều HTX dịch vụ nông nghiệp ở các địa phương trong tỉnh phải mượn tạm hội trường thôn, nhà kho, trường cũ... làm trụ sở hoạt động, hai HTX dịch vụ nông nghiệp...

Nông dân với hàng Việt Nam

Nông dân với hàng Việt Nam
2012-09-13 12:16:00

(QT) - Sau khi Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai, qua việc tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu rõ hơn về lợi ích khi sử dụng hàng...

Mô hình cây đậu xanh vụ hè thu cho hiệu quả khá

Mô hình cây đậu xanh vụ hè thu cho hiệu quả khá
2012-09-12 13:00:09

(QT) - Là một huyện vùng gò đồi, Cam Lộ (Quảng Trị) có diện tích đất trồng lúa không nhiều nhưng đất trồng màu tương đối rộng, có khoảng 1.000 ha đất trồng ngô, lạc và nhiều...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết