Cập nhật:  GMT+7
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7mOG7oWFuw7Lhu5VuYeG7h8Opw4Nh4buF4bq94buvYeG6ouG6teG7lW5hw4B4YW7DqGHhu61u4buvYeG7h27hu5dhbm/EqeG7r2Hhu6nhu6/huq1h4buRbsOiMy9uw6A0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBOZuG6teG7gzk0MeG7qOG7rDJhLWHhu5LhuqVh4buZcuG7rWFu4buvw4PEqeG7lWHDgHfhu5VtYW3hu5th4buFcW8iYeG7huG6teG7mWHhu5JyYTHhu6jhu6/huq3hu5VtYeG7rOG7q+G7jTJh4buHxqFh4buDb8Sp4buVYeG7rcOz4buHbmHhu4Xhurnhu61h4but4burceG7lW1h4buTduG6tWHhu5Fu4buh4buVbWHhu5Vub+G7ieG7r2Hhu5Vu4buz4buVbWHhu4Xhurnhu61h4but4burceG7lW1h4buZ4bql4buvYeG7reG7s3Xhu5VtYeG7hXBvYeG7q3Lhu5VtImHhu4fGoWHhu5Fu4buX4bqt4buVbWHDoCDDocOhw6FhbuG6tWHhu4Xhurnhu61h4but4burceG7lW1h4buVbeG7oSJh4buT4bqn4buHYcOA4bqlYeG7lW5v4buJ4buvYeG7g2/EqeG7lWHhu63Ds+G7h25h4buF4bq54butYeG7heG6teG7lW1h4buB4bujYW7hu5fhurXhu5VtYeG7h8ahYeG7rW5qYeG7heG7s+G6tWHDgOG6peG7l2Hhu4fhurXhu5VuYeG7rcOi4buHIGHhu4bDveG7lW1h4buD4buXYeG7hWThu4dh4buFb2rhu5lh4buF4buN4bq1YW7DsuG7lW5h4bunYcOAd+G7lW1hbeG7m2Hhu4Vxb2Hhu5XDrOG7lWHhu5Vub+G7ieG7r2Hhu4NvxKnhu5Vh4butw7Phu4duYeG7reG7q3Hhu5VtYeG7reG7q+G7neG7rWHhu6dh4buG4bq14buZYeG7knJh4butbuG7s8O54buVbWFtZMawYeG7kW7GoWHhu5Fu4bqr4buVYcOA4buJYeG7rW55w4Nh4buT4bulbyJh4buVbuG6ueG7rWHhu5PhuqVh4but4burw6zhu5Vh4buDb8Sp4buVYeG7rcOz4buHbmHhu4Xhurnhu61h4buZ4bql4buvImHhu5Xhu6Hhu5VtYeG7g8Op4buVYeG7h27hu49hbW9m4buXYeG7reG7q3Hhu5VtYeG7h8Oi4buHYeG7k+G7l+G6p29h4buHw6nDg2Hhu5Vt4buhImHhu5Phuqfhu4dhw4DhuqXhu5dhw4B4YeG7heG7oeG7lW1h4bqi4buvw6nhu5UiYeG7h+G7m+G7lWHDgHhhbsOoYeG7rW7hu69h4butbuG7s8O54buVbWHhu4Hhu6NhbuG7l+G6teG7lW1h4buF4bq54butIGHhu5Ruw4Hhu5VtYeG7leG6q+G7mWHhu6nhu6/hurUiYW7hu6/Dg8Sp4buVYeG7huG6teG7mWHhu5JyYeG7heG6qWHhu63hur3GsGHhu63hu6vhu6/hu5VtYeG7h27hu6/Dg2rhu5Vh4buFc29h4buHdWHhu4fhurnhu69h4buHw6nDg2Hhu63hu6tx4buVbWHGsG53YW7hu6XGsGHDgMO6b2Hhu4du4bq54butYeG7heG6ueG7rWHDgOG6pWHhu4Vv4buJ4buvYeG7kW/EqeG7lWHhu63hu7PDum9h4butb8Os4buvYeG7meG6teG7lW1h4buT4bqnb2Fub8Sp4buvYeG7qeG7r+G6rWHhu5Fv4buVbmHhu63hu4th4buRbsOiImHhu7Hhu5fhu5VtYcOA4bql4buXYcOAeGFuw6hh4butbuG7r2Hhu6nhu6/hurJh4buF4bq54butYeG7h3nhurVh4buV4buh4buVbWHhu4PDqeG7lWHhu4fDveG7lW1h4buRbuG7oeG7lW1h4buF4buz4bul4buHYeG7sUFh4buDeOG7lW1hbuG7i+G7rSBh4bus4bur4buzw7rhu4dh4butbuG7ueG7h2Hhu63hu6vhuqfhu5VtYeG7k+G6qeG7lW1hxrBuw7Nh4bup4buv4bqyYeG7heG6ueG7rWHDgOG6peG7l2HDgHhhbsOoYeG7rW7hu68iYcOAb8Sp4buHYeG7rcOy4buZYeG7q+G6tWHhu5Phu5fhuqdvYeG7h8Opw4Nh4but4burceG7lW1h4buVbWLhu5Vh4buVbeG6pcODYeG7hWph4buT4buvw6nhu5Vh4buH4bq14buVbiJh4but4bqr4buVbWHDgHgiYeG7rW7Ds+G7h25h4bu14buVbWHhu6ty4buVbWHDgMO6b2Hhu5Vub+G7ieG7r2Hhu5Phu5fhuqdvYeG7heG6ueG7rWHDgOG6pWHhu4Xhu43hurVhbsOy4buVbmHDgHfhu5VtYeG7h+G6teG7l2Hhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7hW/hu4nhu69h4buRb8Sp4buVYeG7rW7DuW9h4butb+G7i+G7rWHhu5Vi4buVbWHhu5XGoeG7lW1h4buZd+G6tWFuw6hh4buT4bqlYeG7q+G6ueG7rWHhu4fhurvhu5Vh4butbm/hu4vhu60gYT14YW7DqGHhu61u4buvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDocOg4bqhImHhu6zhu6vhu6/hu5VtYeG7rcOp4buZYeG7kG7hu6/Dg+G7i+G7lWHhu5Xhu6Hhu5VtLWHhu5Fu4buvw4Phu4vhu5Vh4buVbeG7s2Hhu63hu4/hu5VuYeG7reG7q29q4buVYeG7kW7hurVvYeG7meG7oWFuw7Lhu5VuYeG7h8Opw4Nh4buF4bq94buvYeG6ouG6teG7lW5hw4DDum9h4bup4buvw4Nh4buZ4buhYcOjYW7hurVh4but4bqnb2HhuqLhuqlh4buG4bq14buZYU5v4buL4buvImFu4buvw4PEqeG7lWHhu4bhurXhu5lh4buScmHDgMO6b2Ftb3Dhu5VtYeG7hCVh4bqhw6HhurciYeG7kW/hu5VuYcawbsOzYW3hurvhu5Vh4bqjw6Fh4but4burb8Sp4buvYeG7hXHhu5VtIGHhu6xu4buh4buVbWHhu6nhu6/hurVh4buZ4buhYW7DsuG7lW4iYeG7rOG7q+G7r+G7lW1h4butw6nhu5lh4buF4bqpYW50YeG7reG7q+G7pWHhu4du4buXYeG7leG7oeG7lW1h4buDw6nhu5Vh4but4buX4bql4buVYeG7gXJhbW9w4buVbWHDgOG6pWHhuqPDoTxh4buT4buz4bul4buVbWHGsG7DqeG7lV1h4butb+G7i+G7lWFu4bql4buVbmHhu63hur3GsGFu4buv4bq54buVYcOA4bqlYeG7h0Fh4buHw6Lhu5Vh4buBcmHhu61uZuG7l2Hhu4Phu59vYeG7h27hu49h4buF4bqn4buXYeG7meG7oWFuw7Lhu5VuIGHhu5Ruw7lh4but4burb2rhu5Vh4buRbuG6tW9h4buFduG7lW1h4bup4buvw4Nh4but4burw7Lhu5VuYeG7h27huqvhu5lh4buxxqHhu4dh4buBxqHhu5VhxrBuw6nhu5Vh4buF4bq7w4Nh4buFeWHhu4dy4buVbWHDgMO6b2Hhu61uw7lvYeG7rW/hu4vhu61h4buRbsOiYeG7rW7hu6/hur3hu5Vh4buT4bulb2Hhu5XDrOG7lWHhu4Xhur3hu69h4bqi4bq14buVbmHGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWHhu61w4butIGHhu5jhu6FhbsOy4buVbmHhu63hu6vDsuG7lW5h4buDb2vhu5Vh4buHbuG7l2Hhu61u4bq5w4Nh4buHw6nDg2Hhu4Xhur3hu69h4bqi4bq14buVbmHhu4Ql4bqhw6Hhurdh4buHbuG7jeG7r2Fu4bqn4buVYeG7kW7DoiJhw7Phu61h4buB4buNYeG7scOp4buvYeG7gcSp4buVbmHDgOG6pWHGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWHhu61w4butYcawbndhbuG7pcawYcOAw7pvYeG7h27hurnhu61h4buF4bq54butYeG7reG7q8Os4buVYeG7heG7jeG6tWHhu4HhuqXhu5VhbuG7r8ODxKnhu5Vh4buG4bq14buZYeG7knIgM+G7reG6teG7geG7k2Zh4bux4butw4Phu5NmKDnhu5nhurXhu6ttb+G7lVvhuqHGsOG6omHhurXhu6/hu63hu5c5NDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQzb+G7mW1h4bux4bur4buHKDkvL+G7hyDhu4HhurXhu5fhu6nhu6/hurXhu5Vt4but4burbyDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/DoOG6oeG6o+G6sS/Do+G6t+G7g+G6o8Og4bqjw6HDocOh4bqz4but4bqvw6HDoOG6s8Oh4buTw6Agw7TGsG05YS80My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsDThu5Thu6Hhu5VtYeG7g8Op4buVYeG7huG6teG7mWFOb+G7i+G7ryJh4buG4bq14buZYeG7knJh4butbuG7r2Fu4buX4bqn4buHbmHhu4Xhur3hu69h4bqi4bq14buVbjMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0My/hu63hurXhu4Hhu5NmNMOjYeG7seG6peG7l2Hhu4Xhurnhu61h4buHeeG6tWFtb+G6tWHhu4XDsuG7lW5h4buHbuG7jWHhu5Rt4buvw4Nr4buVYeG7rG7hu41h4buCb8Sp4buvYU7hu5fhurUiYeG7p2Hhu61u4buh4buVYeG7gMOz4buHbmFNb+G6teG7lW0iYeG6ouG6qWHhu4bhurXhu5lhTm/hu4vhu69h4but4bur4buzw7rhu4dh4buFw6nDg2Hhu4fhurXhu5VuYeG7rcOi4buHYeG7rW7hurnhu61h4butbuG7s8O54buVbWHDgOG6peG7l2HDgHhhbsOoYeG7rW7hu68iYeG7leG6q+G7mWHhu5XhurXDg2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4bus4bur4buv4buVbWHhu63DqeG7mWHhu5Bu4buvw4Phu4vhu5Vh4buV4buh4buVbS3hu5Fu4buvw4Phu4vhu5Vh4buVbeG7s2Hhu4Xhurvhu69h4but4buzYW1vcOG7lW0iYcawbsOp4buVYeG7gcah4buVYcOA4bqlYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4fDouG7lWHhu4FyYeG7keG6smHhu61u4buv4bq94butYcOA4buJYeG7reG6veG7lWHhu5V1b2Fu4buzw7rhu5VtYeG7g+G6v+G7lWHhu63hur3hu5Vh4butw7Lhu5VuYeG7h8Oi4buHbmHhu63hu6tx4buVbWHDgOG6pWHhu4du4bqr4buZYeG7scah4buHYeG7h8Opw4Nh4buF4bq94buvYeG6ouG6teG7lW5h4buVw6zhu5VhbW/hurVh4buFw7Lhu5VuYeG7h27hu41hTuG7l+G6tWHhu4Xhuqlh4buH4bq14buVbmHhu63DouG7h2Hhu4Xhuqfhu61hbm/EqeG7r2Hhu6nhu6/huq1h4buRbsOiYeG7h+G6teG7lyBh4buw4bqt4buVYeG7k+G7s+G7peG7lW1h4butbuG7r2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4but4bu3YcOjYeG7seG6peG7l2Hhu4Xhur3hu69h4bqi4bq14buVbmHhu4d54bq1YW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu4du4buNYeG7k+G6pWHhuqNh4but4bqnIGE9w7pvYW1vw6Jh4buBw6Lhu5Vh4but4burw6zhu5Vh4butbuG7jWHhu63hu6vhu7PDueG7lW1hbm/EqeG7lWHhu5XhurXDg2Hhu63hu7dhw6Dhurcgw6HDocOhLeG6ocOhIMOhw6HDoeG7hS9h4buRbWHhu61uw7Jh4bux4bq14buvYeG7kW5vYeG7reG7q+G7t2Hhu4dub2HGsG7Ds2Hhu4Xhurvhu69h4but4buzYeG7h27hu41hTuG7l+G6tWHhu61u4buvYeG7k+G6qW9h4but4burw6zhu5VhxINh4but4burb8Sp4buvYeG7hXHhu5VtIGHhu4Zu4buNYU7hu5fhurVh4buHbuG7l2Hhu4Fv4buL4butW2HigJzhu5Ruw7lh4buHxqFh4buHbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu4Xhurvhu69h4but4buzYeG7lcOs4buVYcOA4bql4buXYcOAeGFuw6hh4butbuG7r2Hhu7Hhuq3hu5Vh4bqi4buv4bq54butYeG7reG7q8Os4buVYeG7heG6ueG7rWHhu5nhuqXhu69h4buHbmLhu4dh4bqr4buVYW514buVImHDgMO6b2Hhu5Hhu4vhu61h4bup4buv4bqtYeG7lW7hu7Nh4butbuG7i2Hhu5XhuqXDgyJh4buV4bqr4buZYeG7seG6teG7r2Hhu5Xhu4vhu69h4buRbuG7oeG7lW1h4buF4buz4bul4buHYeG7rW/hu4vGsGHhu6144buHYeG7heG6u+G7r2Hhu63hu7Nh4buVw4HhurVh4butbsOyYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu63hu6FvYeG7h8O94buVbWHhu5nhu6dh4burcuG7lW1h4butbsOs4buZYeG7g2/EqeG7lWHhu63Ds+G7h25h4buH4bq14buVbmHhu63DouG7h2Hhu4fDqcODYeG7heG6veG7r2HhuqLhurXhu5VuYcOAw7Jh4buVxqFh4buHbuG7l2Fub8Sp4buvYeG7qeG7r+G6rWHhu5Fv4buVbmHhu63hu4th4buH4bq14buX4oCdIGHhu5Bu4buh4buVbWHhu4du4buPYeG7q2/DrOG7lW1hbW/hurVh4buFw7Lhu5VuYeG7h27hu41hTuG7l+G6tWHhu5nhuqVh4bqhw6FhbnJh4butbuG6teG7mWFtb+G6tWHhu4du4buzdeG7lW1h4but4burw7Lhu5VuYeG7h27hu6/Dg2rhu5Vh4buFc29h4buHw6nDg2Hhu63hu6tx4buVbWHhu63huqdvYU7hu6wlYeG7gMOz4buHbmFNb+G6teG7lW1h4buF4buJ4buvYeG7h8ahYeG7h27hu6/hu5VtYeG7lW/hu4nhu5lhw4Dhu69vYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu5l34bq1YeG7heG6veG7r2HhuqLhurXhu5VuYeG7reG7q+G7l+G7lW1hw4B4YW7DqGHhu61u4buvYeG7leG6pcODImHhu5Xhuqvhu5VtYeG7seG7r+G6ueG7rWHhu4HDsuG7lW5h4bup4buvw6nhu5Vh4buF4bqn4butYcOg4bqjLWHDoMSDYeG7reG6py9u4bq1IGHhurThu5VuYeG7lG3hu6/Dg2vhu5VhPeG6q+G7lWHhu7DDs+G7lW4iYeG7h8Oi4buVYeG7gXJh4buV4buh4buVbWHhu5Vtbm/EqcawYeG6ouG6qWHhu4bhurXhu5lhTm/hu4vhu69h4buHbuG7l2Hhu4Fv4buL4butW2Hhu6zhu6tvauG7lWHhu5Fu4bq1b2Hhu4du4buzdeG7lW1h4but4burw7Lhu5VuYeG7h27hu6/Dg2rhu5Vh4buFc29h4buHw6nDg2Hhu4Xhur3hu69h4bqi4bq14buVbmHhu4Xhu7PhurVh4buT4bqnb2Fub8Sp4buvYeG7qeG7r+G6rWHhu6vhurnhu61h4butbm/hu4vhu61h4butbuG7ueG7h2Hhu4du4buXYeG7leG7oeG7lW1h4buDw6nhu5UiYeG7rOG7q+G6p+G7mWHhu5Bu4buvw4Phu4vhu5Vh4buV4buh4buVbS1h4buRbuG7r8OD4buL4buVYeG7lW3hu7NhbuG7r8ODxKnhu5VhxrBucG9hbuG7pcawYcOAw7pvYeG7ruG7gOG7lOG7gmHhuqLhuqnhu4bhurXhu5lhTm/hu4vhu69h4but4bq9xrBh4but4bur4buv4buVbWHhu4du4buPYeG7heG6p+G7l2Hhu61u4bu54buHYW5vxKnhu5UgYT3Dum9h4bux4bu5YeG7rW7hurXhu5lhbW/hurVh4butw7Phu4duYeG7h+G7ueG7h2Hhu4d54bq1YeG7lW3hu7PDuW9h4buDw6nhu5UiYeG7h27hu7N14buVbWHhu63hu6vDsuG7lW5h4buHbuG7r8ODauG7lWHhu4Vzb2Hhu4fDqcODYeG7heG6veG7r2HhuqLhurXhu5VuYeG7heG6p+G7rWHhu5Hhu4vhu61h4bup4buv4bqtYeG7kW7DoiBh4buw4buXYcOAw7pvYeG7reG7q3Hhu5VtYeG7k3bhurUiYeG7reG7q3Hhu5VtYeG7heG6veG7r2HhuqLhurXhu5VuYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7h+G6u+G7lWHhu5Vub+G7ieG7r2Hhu4fhu6Hhu5VtYeG7h27huqvhu5lh4buBxqHhu5Vhw4DhuqVh4buF4bq74buvYeG7reG7s2HGsG7DqeG7lWHhu4HGoeG7lWHDs+G7rWFudeG7lWHhu5Vu4buz4buVbWHhu4du4buXYW5vxKnhu69h4bup4buv4bqtYeG7kW/hu5VuYeG7reG7i2Hhu4fhurXhu5dhbnXhu5VhbeG6ucawYeG7lW5v4buJ4buvYeG7k+G6u+G7lSBh4bus4bur4buv4buVbWHhu63DqeG7mWHhu5Bu4buvw4Phu4vhu5Vh4buV4buh4buVbS1h4buRbuG7r8OD4buL4buVYeG7lW3hu7Nh4but4buP4buVbmHhu4fDveG7lW1h4buF4bqpYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Fucm9h4buVbW7hu41h4buF4bq74buvYeG7gcO5YeG7hWph4buFw6Lhu5VuYW1vw6Jh4buR4buL4butYeG7qeG7r+G6rWHDgOG6pWHhu4V24buHYeG7q3bhu61h4buRb+G7lW5h4buVbW5vxKnhu5lh4bux4bqt4buVYeG6ouG7r+G6ueG7rSBh4buQ4buL4butYeG7qeG7r+G6rWHhu5XhuqXDg2Hhu63huqfhu5dh4buFb+G7ieG7r2Hhu5FvxKnhu5Vh4buHbuG7l2HDgHhh4bux4bq14buvYeG7leG7oeG7lW1h4buDw6nhu5Vh4buZ4bunYeG7q3Lhu5VtYeG7g2/EqeG7lWHhu63Ds+G7h25h4buF4bq74buvYeG7reG7s2HDgHhhbsOoYeG7rW7hu69hw4Dhu7fhurVh4but4bqr4buVbWFuxKlh4buxcGHhu7FBYeG7g3jhu5VtYeG7heG6ueG7rWHDgOG7t+G6tWHhu63huqvhu5VtYeG7rW7hu69h4buVbuG6vcawYeG7h27hu5dh4buVbeG7s8O5b2Hhu4PDqeG7lSBhPW/EqeG7h2Hhu63hu6tx4buVbWHhu4fDqcODYeG7heG6veG7r2HhuqLhurXhu5VuYeG7reG7q8Os4buVYeG7heG6ueG7rWHhu5nhuqXhu69hw4DhuqXhu5dhw4B4YW7DqGHhu61u4buvYeG7reG7teG7h2Hhu5PhuqVh4but4buvw6nhu5Vh4butbnlhw4DDum9h4buVbeG7r8ODw6zhu5Vh4butYuG7h2Hhu5Phu6/DqeG7lWHhu4fhurXhu5VuYeG7h8Opw4Nh4but4burceG7lW1h4buFamFu4bqn4buVYeG7h27hu4th4buHw6Lhu4dh4buT4buX4bqnb2Hhu4fhu6Nh4buD4bqnb2HDgOG6pWHhu4fDouG7h2Hhu4Phu43hu4duYW7huqdvYW3DqcODYeG7gcSp4buVbmHhu61v4buJ4buVYcOq4buVYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buF4bq54butYeG7hWphbcOpw4NhbuG6p29h4buHbuG7l2Hhu4fDqcODYeG7reG7q3Hhu5VtYcOAeGHhu7HhurXhu68gYeG7hHHhu5VtYeG7rW7DuW9h4buT4bql4buZYeG7reG6q+G7lW1hbsSpYeG7sXBh4buxQWHhu4N44buVbWHhu4Xhurnhu61h4buFamHhu63huqvhu5VtYeG7rW7hu69h4buVbuG6vcawYeG7h27hu5dh4buV4buh4buVbWHhu4PDqeG7lSBh4buY4buhYW7DsuG7lW5h4buHbuG7r8ODauG7lWHhu4Vzb2Hhu4d1YeG7h+G6ueG7r2Hhu4fDqcODYeG7reG7q3Hhu5VtYeG7reG6p29hTuG7rCVh4buAw7Phu4duYU1v4bq14buVbSJh4bqi4bqpYeG7huG6teG7mWFOb+G7i+G7r2Hhu63hu6vhu5fhu5VtYcOAeGFuw6hh4butbuG7r2Hhu5XhuqXDg2Hhu5PhuqVh4buHdWHhu7Hhu6dh4buFamHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7h8Oi4buHYcOAeGFuw6hh4butbuG7r2Hhu63Dum8iYeG7leG7oeG7lW1h4buDw6nhu5Vh4but4bur4buX4buVbWHhuqLhuqlhw4DhuqVh4buHw6Lhu4dh4buF4buN4bq1YcawbuG7s3Xhu5VtYeG7kW7DouG7h2Fu4bud4buHYeG7reG6vcawYeG7k+G6peG7mWHhu61uZuG7l2Hhu5Vuw6nhu5Vh4burcuG7lW1h4buZ4buhYW7DsuG7lW4gYeG7qOG7r+G6tWHhu4XGoSJh4buZ4bunYeG7q+G6tWFu4buzw7rhu5VtYeG7hW9h4buZw7pvYeG7reG7q+G7l+G7lW1hw4BvxKnhu4dhxrBuw6Lhu61h4but4burb2rhu5Vh4buR4buLYW7hu5fhuqfhu4duYeG7k+G7r8Op4buVYeG7h+G6teG7lW4iYeG7reG6q+G7lW1hw4B4YeG7reG7q8Os4buVYeG7qeG7r+G6smHhu4Xhurnhu61h4but4burceG7lW1h4buT4bqn4buHYcOA4bqlYeG7lW3hu6EiYeG7hXHhu5VtYeG7rW7DuW8iYeG7hXLhu5VtYcOAb8Os4buVYeG7leG7oeG7lW1h4buDw6nhu5Vh4buF4buz4bq1YeG7g2/EqeG7lWHhu63Ds+G7h25h4buF4bq54butYeG7geG7o2Fu4buX4bq14buVbWHhu63hu7dh4but4bur4buzw7rhu4dh4buF4buL4buVYeG7leG6tcODYcOA4bql4buXYeG7h+G6teG7lW5h4butw6Lhu4ciYeG7lcOp4buVbWHhu4fhurXhu5dhbm/EqeG7r2Hhu6nhu6/huq1h4buxQWHhu4N44buVbWHhu4Xhurnhu61h4but4burw6zhu5Vh4buF4buN4bq1YeG7geG6peG7lSBh4buA4bqlbyJh4bqt4buVblthPeG7nmHhu6xOw4JPYU7hu5rhurQzL8awNA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người Vân kiều tiên phong làm giàu

Người Vân kiều tiên phong làm giàu
2012-09-11 13:23:13

(QT) - Đến xã miền núi Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vào giữa mùa khai thác mủ cao su, chúng tôi được đồng chí Hồ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về một gương...

Triệu phú “xa bờ”

Triệu phú “xa bờ”
2012-09-11 13:21:08

(QT) - Về thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), vừa dừng xe hỏi nhà ngư dân Hồ Duy Đạo, mấy chị đang phơi cá nục khô bên đường nhanh miệng: “Nhà ông Đạo triệu phú “xa bờ”...

Hiệu quả từ những khu tái định cư tránh lũ

Hiệu quả từ những khu tái định cư tránh lũ
2012-09-11 05:34:33

(QT) - Đến thăm các vùng tái định cư tránh lũ vào thời điểm mùa mưa lũ đang cận kề, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự lạc quan, phấn khởi và lòng tin của những người một thời...

“Phiên chợ niềm vui”

“Phiên chợ niềm vui”
2012-09-10 12:16:33

(QT) - Không chèo kéo, tỏ thái độ thiếu tôn trọng khách, không “hét” giá trên trời hay tìm cách gian lận trong mua bán..., đó là những nguyên tắc bất thành văn mà người dân...

Nghị lực làm giàu của người phụ nữ Pa kô

Nghị lực làm giàu của người phụ nữ Pa kô
2012-09-05 13:12:51

(QT) - Chị Hồ Thị Diệp, thôn A Vao, xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị), sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đến lúc lớn lên chỉ biết ăn củ khoai, củ sắn,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết