Cập nhật:  GMT+7
đủệếỗwịẨẨằêẤ{ũẪwờêeỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếệếyụẸẶũếỗủrẪẩếệếyụẸẶũếổừếẪủẸẮyụđ/ủệeđẤếỗwịẨẨằêẤỦờịơêeỖủũsBếyịFếệg/gẩếẪủÁyụếẪũyếẪẼếỖÁyụếịyếủBFtyếỚịvẬÁyụếỗủýếổũrẪẩếớẮyếỆừếớịyụếẤủÀũếủẲẤếỆẰũếỗỉỗếỗẮếẦBịyếwũqyếẦBịyếớũsBếẪẬịếyụBFqyếyủỏyếỆĐếẪịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếểếyụẸẶũếẪủẸẮyụếỆýyụẫđ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỔýơFêeđũxụếỗwịẨẨằêũỖờyẪờẬêếẨẪFwờằêỂũơẪủầếìễìẤỄậếủờũụủẪầếgểểẤỄậêếẨẬỗằê//ỗẫổịýẦBịyụẪẬũẫỆy/ơờẨvẪýẤ/yờỂẨ/ểfểề/ệềhơễệiễìễfẪễfíìwì-Ẫịũ-yịy-ụũịý-Ẫủýyụ-vẫữẤụêếịwẪằêỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếệếyụẸẶũếỗủrẪẩếệếyụẸẶũếổừếẪủẸẮyụêếỂũơẪủằêìễìêếủờũụủẪằêgểểêế/eđ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỖịẤẪũýyêeỦũtyếẪẬẸẶyụếỆĐếẪịũếyjyế-ếKyủầế7ẫ(đ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỔýơFêe7ĐếẪịũếyjyếỄkFếẬịếỆĩýếvủýkyụếệễếụũẶếfềếẤủCẪếỗDyụếyụĩFẩếẪjũếVxfề+fíềế)BÀỗếwẢếìẩếẪủBẢỗếVủỳxếểẩếẪủừếẪẬõyếVẬÁyụvwịyụẩếủBFtyếỚịvẬÁyụẫế{ủẶũếớũuxếẪẬqyẩếÁyụếỦẫ7ẫế{ủẫếcẨũyủếymxếệìhìdẩếẪẬCếẪjũếẪủÁyế9ịếịyủẩếẤủưịếẨịBếỗủẴếệếyụẸẶũếỗủẸịếỄỉỗếớừyủếớẸẲỗếẪqyếẪBÃũẫđ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỔýơFêeVủũếớryếớừịếớũuxẩếẪủẶũếụũịyếẪẬqyẩếxÁếẪÁếỗEịếÁyụế{ủẫếỆịếỆĩýếẤủưịếẨịBếổqyếẪẬỉũếÁếẪÁếớôBếvợýếổũuyếvũuxếẨýỉẪếfễỖế-ếềhễẫiíếvợýếẪủờýếẬẮếxỳỗếfễ<ế-ếềềềẫhễếơýếịyủế{ẬừyủếXũyủế{ỏyếcẨũyủếymxếệìíệdẩếẪẬCếẪjũế{ÃếgệẩếẤủẸẶyụế{ủBốyế(ủẸẰỗẩếẦBốyếỦkũếỖủỏBẩế{(ẫếỚĩếYọyụếớũsBếvủũuyẩếớĂếỄờếổqyếẤủkũếẤủưịếẪẬẸẰỗếỗDyụếỗủũsBẫđ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỔýơFêe7ĐếẪịũếyjyếvủũryếÁyụế{ủẫếẪẾếỆýyụậếyụẸẶũếyụẠũếẨịBếổừếẪủẸẮyụẩếớịyụếớẸẲỗếỗõẤếỗẺBếẪjũếỔtyủếỆũtyếỚịếvủýịếẪựyủế)Bkyụế{Ậừẫđ/ẤeđẤếỗwịẨẨằêẤỊBẪủýẬêe7ỏyế(ủýyụđ/ẤeđơũỆếỗwịẨẨằêơẬờwịẪờơêeđẨẪẬýyụe{ũyếwũqyếẦBịyầđ/ẨẪẬýyụeếđBwếỗwịẨẨằêẪũẪwờ-ẪủBxổ-ịyơ-ẨịẤýêeđwũeđịếẪũẪwờằêỖịxếWẢầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếệếyụẸẶũếẪẾếỆýyụêếủẬờùằê/ỗịx-wý-Ẫịũ-yịy-ụũịý-Ẫủýyụ-vủũờy-ệ-yụBýũ-ẪB-Ệýyụ-ệhiễiìẫủẪxêeđũxụếẨẬỗằê/xờơũị/ệểề/yờỂẨ/ểểểệ/fíơệệệfigệẪệhiễiìwềẫữẤụêếịwẪằêỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếệếyụẸẶũếỗủrẪẩếệếyụẸẶũếổừếẪủẸẮyụêế/eđ/ịeđơũỆeđẨẪẬýyụeđịếẪũẪwờằêỖịxếWẢầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếệếyụẸẶũếẪẾếỆýyụêếủẬờùằê/ỗịx-wý-Ẫịũ-yịy-ụũịý-Ẫủýyụ-vủũờy-ệ-yụBýũ-ẪB-Ệýyụ-ệhiễiìẫủẪxêeỖịxếWẢầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếệếyụẸẶũếẪẾếỆýyụđ/ịeđ/ẨẪẬýyụeđẤếỗwịẨẨằêủờịơêec){Ýdế–ế>ỉyụếyịFếểễ/gẩếẪjũếVxếệềíễ+fgềếớẸẶyụếỦẠếỖủưếXũyủẩếớýjyếẦBịếẪủừếẪẬõyếỖịxếWẢếcủBFtyếỖịxếWẢdếỄkFếẬịếỆĐếẪịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếụũỀịếỄờếxÁếẪÁếỆĩếỄờếỗýyẪịũyờẬếvủũryếệếyụẸẶũếẤủĐếyỀếẪẾếỆýyụẫđ/Ấeđ/ơũỆeđ/wũeđwũeđịếẪũẪwờằêỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếểếủỷỗếẨũyủếẪẾếỆýyụêếủẬờùằê/ơịvẬýyụ-Ẫịũ-yịy-ụũịý-Ẫủýyụ-vủũờy-ể-ủýỗ-Ẩũyủ-ẪB-Ệýyụ-ệhhìểềẫủẪxêeđũxụếẨẬỗằê/xờơũị/ệểề/yờỂẨ/ểểệí/fíơfệiềìệìẪệhhìểềwềẫữẤụêếịwẪằêỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếệếyụẸẶũếỗủrẪẩếệếyụẸẶũếổừếẪủẸẮyụêế/eđ/ịeđơũỆeđẨẪẬýyụeđịếẪũẪwờằêỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếểếủỷỗếẨũyủếẪẾếỆýyụêếủẬờùằê/ơịvẬýyụ-Ẫịũ-yịy-ụũịý-Ẫủýyụ-vủũờy-ể-ủýỗ-Ẩũyủ-ẪB-Ệýyụ-ệhhìểềẫủẪxêeỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếểếủỷỗếẨũyủếẪẾếỆýyụđ/ịeđ/ẨẪẬýyụeđẤếỗwịẨẨằêủờịơêec){Ýdế–ếỦÁxếyịFếg/gẩếẪủÁyụếẪũyếẪẼếỔịyếỊyếẪýĩyếụũịýếẪủÁyụếủBFtyếỚịvẬÁyụếỗủýếổũrẪẩếẪẬqyếớừịếổĩyếỆẼịếỄkFếẬịếỆĐếẪịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếyụủũqxếẪẬỷyụếvủũryếểếủỷỗếẨũyủếẪẾếỆýyụẫđ/Ấeđ/ơũỆeđ/wũeđwũeđịếẪũẪwờằêỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụẩếểếịyủếờxếẬBẢẪếẪủẸẮyụếỆýyụêếủẬờùằê/ơịvẬýyụ-Ẫịũ-yịy-ụũịý-Ẫủýyụ-ể-ịyủ-ờx-ẬBýẪ-ẪủBýyụ-Ệýyụ-ệiệhfệẫủẪxêeđũxụếẨẬỗằê/xờơũị/ệểề/yờỂẨ/ểểff/fíơệềìễễệễẪệiệhfệwềẫữẤụêếịwẪằêỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếvủũryếệếyụẸẶũếỗủrẪẩếệếyụẸẶũếổừếẪủẸẮyụêế/eđ/ịeđơũỆeđẨẪẬýyụeđịếẪũẪwờằêỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụẩếểếịyủếờxếẬBẢẪếẪủẸẮyụếỆýyụêếủẬờùằê/ơịvẬýyụ-Ẫịũ-yịy-ụũịý-Ẫủýyụ-ể-ịyủ-ờx-ẬBýẪ-ẪủBýyụ-Ệýyụ-ệiệhfệẫủẪxêeỚịvẬÁyụầế{ịũếyjyếụũịýếẪủÁyụẩếểếịyủếờxếẬBẢẪếẪủẸẮyụếỆýyụđ/ịeđ/ẨẪẬýyụeđẤếỗwịẨẨằêủờịơêe>ỉyụếyịFếễệ/ệềẩế{ẬjxếỖ>Ụ{ếỚịvẬÁyụếc(ủỵyụếỖ>Ụ{ếỖÁyụếịyế)Bkyụế{ẬừdếỄỉỗếyủốyẩếẪẬqyếớừịếổĩyếỆẼịếỄkFếẬịếxẢẪếỆĐếẪịũếyjyếụũịýếẪủÁyụếyụủũqxếẪẬỷyụếvủũryếểếyụẸẶũếẪủẸẮyụếỆýyụẫđ/Ấeđ/ơũỆeđ/wũeđ/BweđơũỆếỗwịẨẨằêỗwẬêeếđ/ơũỆeđ/ơũỆe

Vân Phong

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết