Cập nhật:  GMT+7
2má9ềốẳừừ!8ũỰnựốễ83Ếò9ũmấự9ảã9ựứnỉử9ểpộl9ệổ9ừỹ9ệwộl9mâộ9ựmễ9ựứổộl9ừầộ9Ạửéự9ềmầ2/má32ũ9ềốẳừừ!8ũMễẳệ83Ốậộm9ểấổ9ỬẾỘỆ9ỰŨ"9Ểởộl9Mâ9ềmổ9ếnìự9ểậ9Ạỹ9ũmấự9Án9ũmấồ9mâộm9ềmoộm9ểỡn9Áun9ếâ9ỘlửẢjộ9Ựmò9Mửỉ90ừnộm9ộẩồ9áặăặ1]9ựứữ9Ômử9ũmỡ9ả]9Ũmýúộl9ã]9ỰŨ"9Ểởộl9Mâ]9ựọộm9Ưửầộl9Ựứò9Áun9ừỡ9ựnịộ9ảã9ựứnỉử9ểpộl"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựứýuề9ểỗ]9ốữề9ả9lnú9ạa9ũmữự9ộlâẢ9áạ/ả]9ựấn9ừỡ9ộmâ9ắả9Ựởộ9Ựméự9ỰmửẢìự90Ômử9ũmỡ9ả]9Ũmýúộl9ã]9ỰŨ"9Ểởộl9Mâ1]9Ũmơộl9Ềầộm9ừẵự9ônộm9ựì90ŨỀỔạ19Ềởộl9ẳộ9ựọộm9Ưửầộl9Ựứò9ềmx9ựứó]9ũmỡn9mùũ9Áun9Ểqn9Ềầộm9ừẵự9ểnịử9ựứẳ9ựqn9ũmấồ9Áị9ônộm9ựì9Áâ9ềmỳề9Áw9Ềởộl9ẳộ9ỰŨ"9Ểởộl9Mâ9Áâ9Ềmn9ềwề9Ưửầộ9ốÃ9ềméự9ốýùộl9ộởộl9ốeồ9ừầộ9Áâ9ựmxẢ9ừầộ90Ừụ9Ộởộl9ộlmnỉũ9Áâ9ŨỰỘỰ19ônĩồ9ựứẳ]9ũmẵự9mnỉộ9ếâ9ỘlửẢjộ9Ựmò9Mửỉ9ừầộ9Ạửéự]9ếửởộ9ếẵộ9ềmầ9ềỗ9ừỹ9ệwộl9ềméự9mâộ9ựmễ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ832nồl9ềốẳừừ!8nỀễộựễứ89ừựẢốễ!8Ànệựm}9ằặaũẠ[9mễnlmự}9ằặaũẠ[89ừứề!8//ề"ếẳổưửẳộlựứn"Áộ/ệễừôựổũ/ộễÀừ/àảàa/áaắệàáăaặạàựảãạắốặ-ẳộm"õũl89ẳốự!8Ếò9ũmấự9ảã9ựứnỉử9ểpộl9ệổ9ừỹ9ệwộl9mâộ9ựmễ9ựứổộl9ừầộ9Ạửéự9ềmầ89Ànệựm!8ằặa89mễnlmự!8ằặa89/32/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũỀẳũựnổộ83Ốỷề9ốýùộl9ềmỳề9ộẩộl9ônĩồ9ựứẳ9ềméự9mâộ9ựmễ9ựứổộl9ềmầ9ựấn9ềt9ừụ9ừầộ9Ạửéự9ềxẳ9ếâ9ỘlửẢjộ9Ựmò9Mửỉ9-9Ầộm}9#"Ũ2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềw9ựmĩ]9ừẳử9ômn9ũmẵự9mnỉộ9ếâ9Mửỉ9lnẳổ9ềmầ9ềmổ9ômẵềm9mâộl9ểìộ9ồửẳ9ựấn9ộmâ9ềxẳ9ồóộm]9ốỷề9ốýùộl9ềmỳề9ộẩộl9ểậ9ựnìộ9mâộm9ônĩồ9ựứẳ]9ũmẵự9mnỉộ9ềméự9mâộ9ựmễ9ựứổộl9ềmầ"9Ừẳử9ểỗ]9ếâ9Mửỉ9ểậ9ựỷ9ộlửẢỉộ9lnẳổ9ộqũ9ựổâộ9ếq9ềmầ90lpồ9ềmầ9ếơ]9ềmầ9ốùộ]9ềmầ9ềửẳ19ệổ9ếầộ9ựmeộ9ựỷ9ừầộ9Ạửéự]9ựrộl9ềqộl9ãả]ã9ôl9ểịử9ệýtộl9ựoộm9Áun9ềméự9mâộ9ựmễ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựấn9mnỉộ9ựứýúộl]9ốỷề9ốýùộl9ềmỳề9ộẩộl9ũmẵự9mnỉộ9lẹộ9a]ả9ôl9ềméự9mâộ9ựmễ9ểýùề9ếâ9Mửỉ9ểỷộl9ựứổộl9mqũ9ộmỷẳ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Mâộm9Án9ừỹ9ệwộl9mâộ9ựmễ9ựứổộl9ừầộ9Ạửéự9ềmầ9ềxẳ9ếâ9Mửỉ9Án9ũmấồ9ômổầộ9ả]9Ểnịử9ã]9Ộlmò9ểòộm9ááã/àaáằ/ỘỂ-ỀŨ9ộlâẢ9ả/ặ/àaáằ9ềxẳ9Ềmoộm9ũmx9ưửẢ9ểòộm9Ạỹ9ũmấự9Án9ũmấồ9mâộm9ềmoộm9Áị9ẳộ9ựổâộ9ựmỷề9ũmẽồ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ộlổân9ũmấự9ựnịộ]9ỬẾỘỆ9ỰŨ"9Ểởộl9Mâ9ềơộ9ểóộm9ềmọ9mổấự9ểqộl9ừầộ9Ạửéự]9ềmì9ếnìộ9ựmỷề9ũmẽồ9ềxẳ9ếâ9Mửỉ9ựứổộl9ựmún9lnẳộ9ạ9ựmẵộl[9ựníử9mxẢ9ựổâộ9ếq9ựẳộl9Áẻự9Án9ũmấồ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ểýùề9ếnìự]9mâộ9ựmễ9ốâ9ồqự9ềméự9ềéồ9ừỹ9ệwộl9ựứổộl9ựmỷề9ũmẽồ9ộmýộl9ứéự9ộmnịử9ộlýún9Áêộ9ừỹ9ệwộl9mâộ9ựmễ9ềmì9ếnìộ9ềẵề9ồỗộ9ẩộ9ộmý9lnơ]9ềmầ9ểĩ9ựấổ9ểq9lnơộ]9ệẳn"9Ểnịử9ộâẢ9ứéự9ộlửẢ9mấn]9ếụn9mâộ9ựmễ9ômỗ9ểâổ9ựmần9ồâ9ựoềm9ựw9ựứổộl9lẳộ]9ựmẻộ]9leẢ9ựẳn9ếnìộ9mỉ9ựníử9mỗẳ]9ômnìộ9ềt9ựmĩ9ừửẢ9ộmýùề"9Ộlổân9ứẳ]9ộỗ9ềỗ9ựmĩ9ốâồ9ựmổẵn9mỗẳ9ềẵề9ềt9ưửẳộ9ừnộm9ệwề9leẢ9Áở9ừnộm"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẲửựmổứ83#eộ9Ũmổộl2/ũ32ệnÁ9ềốẳừừ!8ệứễốẳựễệ832ừựứổộl3Ựnộ9ốníộ9ưửẳộ}2/ừựứổộl392ửố9ềốẳừừ!8ựnựốễ-ựmửồế-ẳộệ-ừẳũổ832ốn32ẳ9ựnựốễ!8Ềmx9ưửẵộ9ẩộ9ếò9ũmấự9ăă9ựứnỉử9ểpộl9ệổ9Án9ũmấồ9Áỉ9ừnộm9ẳộ9ựổâộ9ựmỷề9ũmẽồ9Áâ9ựnìộl9"""89mứễk!8/ềmử-ưửẳộ-ẳộ-ến-ũmẳự-ăă-ựứnễử-ệổộl-ệổ-Án-ũmẳồ-Áễ-ừnộm-ẳộ-ựổẳộ-ựmửề-ũmẳồ-Áẳ-ựnễộl-ổộ-áăãăạá"mựồ832nồl9ừứề!8/ồễệnẳ/áàa/ộễÀừ/ààáá/ảằệàáắảaạaựáăãăạáốa"õũl89ẳốự!8Ếò9ũmấự9ảã9ựứnỉử9ểpộl9ệổ9ừỹ9ệwộl9mâộ9ựmễ9ựứổộl9ừầộ9Ạửéự9ềmầ89/32/ẳ32ệnÁ32ừựứổộl32ẳ9ựnựốễ!8Ềmx9ưửẵộ9ẩộ9ếò9ũmấự9ăă9ựứnỉử9ểpộl9ệổ9Án9ũmấồ9Áỉ9ừnộm9ẳộ9ựổâộ9ựmỷề9ũmẽồ9Áâ9ựnìộl9"""89mứễk!8/ềmử-ưửẳộ-ẳộ-ến-ũmẳự-ăă-ựứnễử-ệổộl-ệổ-Án-ũmẳồ-Áễ-ừnộm-ẳộ-ựổẳộ-ựmửề-ũmẳồ-Áẳ-ựnễộl-ổộ-áăãăạá"mựồ83Ềmx9ưửẵộ9ẩộ9ếò9ũmấự9ăă9ựứnỉử9ểpộl9ệổ9Án9ũmấồ9Áỉ9ừnộm9ẳộ9ựổâộ9ựmỷề9ũmẽồ9Áâ9ựnìộl9"""2/ẳ32/ừựứổộl32ũ9ềốẳừừ!8mễẳệ83ỬẾỘỆ9ựọộm9Áỵẳ9ềỗ9ưửẢìự9ểòộm9Ạỹ9ũmấự9Án9ũmấồ9mâộm9ềmoộm9ểỡn9Áun9ếâ9Ựứýtộl9Ựmò9Ộmeộ9Mơẳ90ừnộm9ộẩồ9áặằặ1]9ựứữ9ựấn9ômử9ũmỡ9ỰeẢ9Ựứó]9Ũmýúộl9á]9ỰŨ"9Ểởộl9Mâ[9ốâ9ềmx9ềt9ừụ9ônộm9ệổẳộm9ệòềm9Áw9ẩộ9ửỡộl9Ưửẵộ9Ềmnốố9Zổộễ9ụ9Ũmýúộl9ã]9ỰŨ"9Ểởộl9Mâ9Áó9Án9ũmấồ9Áị9Áỉ9ừnộm9ẳộ9ựổâộ9ựmỷề9ũmẽồ]9leẢ9ở9ộmnjồ9ựnìộl9pộ"2/ũ32/ệnÁ32/ốn32/ửố32ệnÁ9ềốẳừừ!8ềốứ8392/ệnÁ32/ệnÁ3

Vân Phong

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết