Cập nhật:  GMT+7
Ỹc:&ạế{õõỨ*òÔdôếă*@Ạ"ệc&bd}ạ&ôỏớlạ&ạcdẵố&ôỏf&bd"&ôcốẵ&ề3ô&à2ệb&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ể&ãậ&ếợ{&à}ệ&c[ệb&qld&bd}&ạ{ểỸ/c:@Ỹò&ạế{õõỨ*òCă{ả*@Ệcpệb&ệb[t&b8ệ&ã6tY&ôỏẵệ&ãé{&à[ệ&ÔÒÝ&Ãíệb&C[&số7ô&cdầệ&ềỉô&ệcễề&ệbớmd&ãd&să&í&ôí&ôeề&ãâệ&ềỉô&õì&bd{&ãeệc&ạễ&ệbớmd&ạ{ể&ôốĩd&ãậ&bd"&ôcốẵ&ề3ô&à2ệb&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ể&ỏịd&õ{ố&ãễ&ỏ{ể&à}ệ&c[ệb&êcíệb&ỏi&ệbốịệ&bìạ&qld&bd}&ạ{ểÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Ỹdềb&ạế{õõỨ*dẠăệôăỏ*&õôtếăỨ*rdảôcW&(><òsX&cădbcôW&.<,òsX*&õỏạỨ*//ạÝà{ểọố{ệbôỏdÝqệ/ảăõêôểò/ệărõ/;.;?/:?(ả::):>.;ô:.<(ế:-ôốt-ếảàc:Ýẽòb*&{ếôỨ*Ạ"ệc&bd}ạ&ôỏớlạ&ạcdẵố&ôỏf&bd"&ôcốẵ&ề3ô&à2ệb&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ể&ãậ&ếợ{&à}ệ&c[ệb&qld&bd}&ạ{ể*&rdảôcỨ*(><*&cădbcôỨ*.<,*&/@Ỹ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òẠ{òôdểệ*@Ệbớmd&ã[ệ&íệb&ỴãờệbỶ&bd"&ôcốẵ&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ể&ãậ&ỏ{ể&à}ệ&ệớlạ&tâệ&êcíệb&ỏi&ệbốịệ&bìạY&bd}&ạ{ể&ô]d&ệc[&àì&ềằ&ạcé&ÔÝ&-&ựệcW&ÔÝÔỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Ôỏ{ể&ãĩd&qld&òcễệb&qdẵệY&ạcé&ỆÝÔÝÔÝ&ạcể&c{tY&ệc[&àì&ềằ&ạcé&o&òcớmệb&Ãíệb&ẾẩY&ÔÒÝ&Ãíệb&C[Ý&Ạcdấố&>/!Y&ạễ&ềỉô&ệcễề&ệbớmd&ệễd&bdgệb&ềdấệ&À1ạY&ãd&să&í&ôí&cdầố&Êd{&Ềểỏệdệb&ôeề&ãâệÝ&Ếồạ&à7t&bdmY&ạcẹ&ạễ&àì&ềằ&ạcé&ÔÝ&ã &ạ{ể&ôốĩd&o&ệc[ÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Ệbớmd&ã[ệ&íệb&ã3ô&q7ệ&ãấ&qld&àì&ềằ&ạcé&ÔÝ&ỏ2ệb&ềốìệ&ôcốẵ&ề3ô&à2ệb&òcđ{&ôỏớlạ&ạĩệb&ạỗ{&bd{&ãeệc&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ểÝ&Ệbớmd&ệ[t&ệễd&õẳ&ôỏ"&ạcể&àì&ềằ&ạcé&ÔÝ&ềjd&ôc}ệb&,&ôỏdầố&ãịệbY&ôỏ"&ôỏớlạ&:&ệ0ềÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Àì&ềằ&ạcé&ÔÝ&ệbcă&ôc7t&q9t&ạơệb&òc7ệ&êcod&qe&ạễ&ôcẵề&ôcố&ệc9òÝ&ÕểệbY&ôc{t&qe&ôc"ể&ếố9ệ&qấ&ệỉd&ảốệb&cnò&ãịệb&ôce&ãìd&ôớnệb&ệ[t&ế]d&ãấ&ệbcé&àì&ềằ&ạcé&ÔÝ&êẵố&bgd&ôcẵề&ềỉô&õì&ệbớmd&ạ{ể&ôốĩd&êc}ạ&õìệb&sốệb&ọố{ệc&ãễ&ô9ò&ôỏốệb&ế]d&ãậ&ọố"ệb&ạ}ểY&ỏ{ể&à}ệ&ềỉô&ếể]d&ệớlạ&tâệ&êcíệb&ỏi&ệbốịệ&bìạ&số7ô&sờ&qld&bd}&,Y(&ôỏdầố&ãịệb/(&cỉòX&ỏdẵệb&ạcỗ&ệc[&õẳ&ãớnạ&bd"ề&bd}Y&ạfệ&:Y<&ôỏdầố&ãịệb/(&cỉòÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@“Ôỏểệb&êcd&ệbớmd&ệ[t&ã{ệb&ọố"ệb&ạ}ể&õ"ệ&òcaề&ôce&ạcịệb&ôíd&ãd&ế[ề&qấÝ&Ế[&ệbớmd&ế[ề&êdệc&ảể{ệc&ạễ&êdệc&ệbcdầề&ệẵệ&ạcịệb&ôíd&ỏ7ô&ạ"ệc&bd}ạÝ&Êcd&ạcịệb&ôíd&tẵố&ạ8ố&ạốệb&ạ7ò&cnò&ãịệb&q[&ạ}ạ&ếể]d&bd7t&òcắò&ếdẵệ&ọố{ệ&ôce&ệbớmd&ã[ệ&íệb&ệ[t&êcíệb&ạốệb&ạ7ò&ãớnạÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Õ{ố&ềỉô&cịd&ôỏ{ể&ãĩdY&ạc7ô&q7ệY&ệbớmd&ã[ệ&íệb&ế]&ề3ô&ế3ệb&ếẳ&ôcố&ảgệ&ạ}ạ&cỉò&ệớlạ&tâệ&ỏịd&ếẵệ&să&àh&ãdÝ&Ếồạ&ãễY&ôỏểệb&ệc[&àì&ềằ&ôíd&ạễ&êc}&ệcdấố&c[ệb&sễềY&ãấố&ế[&ệbớmd&ạ{ể&ôốĩdÝ&Ỏ7ô&ề{t&ế[&ạcịệb&ôíd&qấ&êéò&ệẵệ&ạ}ạ&ạổ&ạcớ{&ạễ&{d&ềố{&c[ệb&ạ"Ý&Ệâố&êcíệb&ôce&ôdấệ&ề7ôY&ô9ô&ề{ệb”Y&ạcé&ÔÝ&êậÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Ôeề&cdậố&ãớnạ&àdâôY&ôỏớlạ&ã6t&ôỏẵệ&ãé{&à[ệ&ôẹệc&Ọố"ệb&Ôỏé&q[&ạ}ạ&ãé{&òcớkệb&êc}ạ&ã &ôợệb&s"t&ỏ{&ệcdấố&qổ&qdầạ&ạ}ạ&ãìd&ôớnệb&õỡ&ảổệb&ạcdẵố&ôỏf&bd"&ôcốẵ&ề3ô&à2ệb&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ể&ỏịd&õ{ố&ãễ&ọố"ệb&ạ}ểY&à}ệ&c[ệb&êcíệb&ỏi&ệbốịệ&bìạY&ệcớW&ôcởạ&òcaề&ạcờạ&ệ0ệbY&ệcố&tâố&òcaềY&ãị&ãdầệ&bd{&ảổệbÝÝÝ&qld&bd}&ạ{ể&ệb7ô&ệbớoệbÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Ãìd&ôớnệb&ề[&ạ}ạ&ệcễề&ệbớmd&ệ[t&cớlệb&ãâệ&ế[&ệcpệb&ệbớmd&ạ{ể&ôốĩdY&êcíệb&ạễ&ạểệ&ạ}d&õìệb&ạộệbÝ&Ệcdấố&ệbớmd&ạ{ể&ôốĩd&ã &àé&ếợ{&ã"ểY&ềố{&òc"d&õ"ệ&òcaề&êcíệb&ỏi&ệbốịệ&bìạ&qld&bd}&ạ{ểÝ&Êcd&òc}ô&cdầệ&ỏ{&ềeệc&àé&ếợ{&ôce&ạ}ạ&ãìd&ôớnệb&ã &àh&ãd&ệkd&êc}ạÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Ạcdẵố&ôỏf&ếợ{&ã"ểY&à}ệ&c[ệb&bd"Y&c[ệb&êắề&ạc7ô&ếớnệb&ôỏ}&ceệc&ảớld&ceệc&ôcờạ&bd"&ôcốẵ&ề3ô&à2ệb&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ể&cể3ạ&ạ}ạ&c[ệc&qd&ôớkệb&ôở&êcíệb&òc"d&ế[&ôcỗ&ãể]ệ&ềldÝ&Ạk&ọố{ệ&ạcờạ&ệ0ệb&q[&à}ể&ạcđ&ã &ệcdấố&ế8ệ&ạ"ệc&à}ể&qấ&ôeệc&ôỏ]ệb&ệ[tÝ&Qdầạ&ềố{&ệcpệb&õ"ệ&òcaề&êắề&ạc7ô&ếớnệb&êcíệb&ạcẹ&ề7ô&ôdấệ&ể{ệY&ề[&êcd&õỡ&ảổệb&ạễ&ôcậ&b6t&"ệc&cớoệb&ãâệ&õờạ&êchă&ệbớmd&ôdẵố&ảộệbÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Ãậ&ệb0ệ&ạc3ệ&ôeệc&ôỏ]ệb&ệ[tY&ôcdâô&ệbcẻ&ạcđệc&ọốtấệ&ạ}ạ&ãé{&òcớkệb&q[&ệb[ệc&ạcờạ&ệ0ệb&ạ8ệ&õdâô&ạc3ô&êdậề&õể}ô&ạ}ạ&cể]ô&ãỉệb&ạỗ{&ệcpệb&ãkệ&qéY&ệcễề&ệbớmd&êdệc&ảể{ệc&ãâệ&ọố"ệb&ạ}ểY&ôdâò&ôcéY&à}ệ&c[ệb&ôỏ}&ceệcÝ&Q[&ckệ&câôY&ềjd&ệbớmd&ả6ệ&ạ8ệ&ệ6ệb&ạ{ể&ạ"ệc&bd}ạÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Êcd&òc}ô&cdầệ&ạ}ạ&ãìd&ôớnệb&ạễ&ả7ố&cdầố&ếợ{&ã"ể&ạ8ệ&à}ể&ệb{t&ạcể&ạk&ọố{ệ&ạcờạ&ệ0ệb&ãậ&ệb0ệ&ạc3ệY&sỡ&ếu&êéò&ôcmd&ạ}ạ&c[ệc&qd&qd&òc]ềÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òũốôcểỏ*@Ôỏ8ệ&ÔốtấệỸ/ò@Ỹảdq&ạế{õõỨ*ảỏăế{ôăả*@Ỹõôỏểệb@Ôdệ&ếdẵệ&ọố{ệWỸ/õôỏểệb@&Ỹốế&ạế{õõỨ*ôdôếă-ôcốềà-{ệả-õ{òể*@Ỹếd@Ỹ{&ôdôếăỨ*Ạ"ệc&bd}ạ&ạcdẵố&ôỏf&ếợ{&à}ệ&ãị&ạĩ&qld&bd}&ỏặ*&cỏăẫỨ*/ạ{ệc-bd{ạ-ạcdăố-ôỏể-ếố{-à{ệ-ảể-ạể-qểd-bd{-ỏă-:(:><)Ýcôề*@Ỹdềb&õỏạỨ*/ềăảd{/:;?/ệărõ/;:.,/.<ả::):.;)ô:(:><)ế?Ýẽòb*&{ếôỨ*Ạ"ệc&bd}ạ&ôỏớlạ&ạcdẵố&ôỏf&bd"&ôcốẵ&ề3ô&à2ệb&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ể&ãậ&ếợ{&à}ệ&c[ệb&qld&bd}&ạ{ể*&/@Ỹ/{@Ỹảdq@Ỹõôỏểệb@Ỹ{&ôdôếăỨ*Ạ"ệc&bd}ạ&ạcdẵố&ôỏf&ếợ{&à}ệ&ãị&ạĩ&qld&bd}&ỏặ*&cỏăẫỨ*/ạ{ệc-bd{ạ-ạcdăố-ôỏể-ếố{-à{ệ-ảể-ạể-qểd-bd{-ỏă-:(:><)Ýcôề*@Ạ"ệc&bd}ạ&ạcdẵố&ôỏf&ếợ{&à}ệ&ãị&ạĩ&qld&bd}&ỏặỸ/{@Ỹ/õôỏểệb@Ỹò&ạế{õõỨ*că{ả*@B8ệ&ã6tY&ềỉô&õì&ãìd&ôớnệb&ế]&ề3ô&ã &ôdâò&ạ9ệ&ệbớmd&ả6ệ&ôỏẵệ&ãé{&à[ệ&ôẹệc&ãậ&ỏỗ&ỏẵY&b]&báề&ềố{&ãị&ạĩ&qld&bd}&ỏặÝ&Qe&ạ"&ôdệY&ạễ&ệbớmd&ã &ềố{&òc"d&ãị&bd"&qld&bd}&c[ệb&ôỏdầố&ãịệbÝỸ/ò@Ỹ/ảdq@Ỹ/ếd@Ỹếd@Ỹ{&ôdôếăỨ*Bd"&cnò&ãịệb&ôcốẵ&ãé{&ãdậề&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ểY&ạỉô&ôcố&òc}ô&õễệb&ếợ{&ệbớmd&bd[&ÝÝÝ*&cỏăẫỨ*/bd{-cểò-ảểệb-ôcốă-ảd{-ảdăề-ả{ô-àdăệ-ọố{ệb-ạ{ể-ạểô-ôcố-òc{ô-õểệb-ếố{-ệbốểd-bd{-ảă-à{ệ-c{ệb-:)?!<>Ýcôề*@Ỹdềb&õỏạỨ*/ềăảd{/:;?/ệărõ/;;,ô:)?!<>ế?Ýẽòb*&{ếôỨ*Ạ"ệc&bd}ạ&ôỏớlạ&ạcdẵố&ôỏf&bd"&ôcốẵ&ề3ô&à2ệb&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ể&ãậ&ếợ{&à}ệ&c[ệb&qld&bd}&ạ{ể*&/@Ỹ/{@Ỹảdq@Ỹõôỏểệb@Ỹ{&ôdôếăỨ*Bd"&cnò&ãịệb&ôcốẵ&ãé{&ãdậề&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ểY&ạỉô&ôcố&òc}ô&õễệb&ếợ{&ệbớmd&bd[&ÝÝÝ*&cỏăẫỨ*/bd{-cểò-ảểệb-ôcốă-ảd{-ảdăề-ả{ô-àdăệ-ọố{ệb-ạ{ể-ạểô-ôcố-òc{ô-õểệb-ếố{-ệbốểd-bd{-ảă-à{ệ-c{ệb-:)?!<>Ýcôề*@Bd"&cnò&ãịệb&ôcốẵ&ãé{&ãdậề&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ểY&ạỉô&ôcố&òc}ô&õễệb&ếợ{&ệbớmd&bd[&ÝÝÝỸ/{@Ỹ/õôỏểệb@Ỹò&ạế{õõỨ*că{ả*@Ôcăể&òc"ệ&}ệc&ạỗ{&ệbớmd&ả6ệY&ôcmd&bd{ệ&ọố{Y&ôỏẵệ&ãé{&à[ệ&ôẹệc&số7ô&cdầệ&ềỉô&õì&ãìd&ôớnệb&ế]&ề3ô&ãâệ&ô9ệ&ệc[Y&ôdâò&ạ9ệ&ạ}ạ&ạổ&bd[&ãấ&ệbcé&ạcể&ôcốẵ&ãé{&ãdậề&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ểY&ạỉô&ôcố&òc}ô&õễệbÝÝÝ&Õ{ố&êcd&ôdâò&ạ9ệ&q[&ế7t&ãớnạ&ếfệb&ôdệY&ãìd&ôớnệb&s7ố&ếdấệ&ảổ&ảj&ệbớmd&ạ{ể&ôốĩd&ềố{&ãị&ảộệbY&ôcdâô&àé&êcíệb&ỏi&ệbốịệ&bìạÝ&Ạễ&ôỏớmệb&cnò&ã &ỏkd&q[ể&ạcdâạ&àát&ạỗ{&êặ&ếợ{&ã"ểÝỸ/ò@Ỹ/ảdq@Ỹ/ếd@Ỹếd@Ỹ{&ôdôếăỨ*Ạ"ệc&bd}ạ&qld&ệcpệb&ạcdẵố&ôỏf&ề]ể&ả{ệc&ạ}ạ&ạíệb&ôt&ô[d&ạcđệc&ãậ&ếợ{&ã"ể*&cỏăẫỨ*/ạ{ệc-bd{ạ-qểd-ệcốệb-ạcdăố-ôỏể-ề{ể-ả{ệc-ạ{ạ-ạểệb-ôt-ô{d-ạcdệc-ảă-ếố{-ả{ể-:((;;>Ýcôề*@Ỹdềb&õỏạỨ*/ềăảd{/:;?/ệărõ/;;:./.<ả(?(?,..ô:((;;>ế?Ýẽòb*&{ếôỨ*Ạ"ệc&bd}ạ&ôỏớlạ&ạcdẵố&ôỏf&bd"&ôcốẵ&ề3ô&à2ệb&ã3ô&àdậệ&ọố"ệb&ạ}ể&ãậ&ếợ{&à}ệ&c[ệb&qld&bd}&ạ{ể*&/@Ỹ/{@Ỹảdq@Ỹõôỏểệb@Ỹ{&ôdôếăỨ*Ạ"ệc&bd}ạ&qld&ệcpệb&ạcdẵố&ôỏf&ề]ể&ả{ệc&ạ}ạ&ạíệb&ôt&ô[d&ạcđệc&ãậ&ếợ{&ã"ể*&cỏăẫỨ*/ạ{ệc-bd{ạ-qểd-ệcốệb-ạcdăố-ôỏể-ề{ể-ả{ệc-ạ{ạ-ạểệb-ôt-ô{d-ạcdệc-ảă-ếố{-ả{ể-:((;;>Ýcôề*@Ạ"ệc&bd}ạ&qld&ệcpệb&ạcdẵố&ôỏf&ề]ể&ả{ệc&ạ}ạ&ạíệb&ôt&ô[d&ạcđệc&ãậ&ếợ{&ã"ểỸ/{@Ỹ/õôỏểệb@Ỹò&ạế{õõỨ*că{ả*@Ếnd&ảổệb&ệcố&ạ8ố&q[&êcễ&êc0ệ&qấ&êdệc&ôâ&ạỗ{&ệbớmd&ả6ệ&ôỏểệb&bd{d&ãể]ệ&ẠỂQDẢ-:>Y&ệcdấố&ãìd&ôớnệb&ã &bd"&ề]ể&ệc6ệ&qdẵệ&ạỗ{&ạ}ạ&ạíệb&ôt&ô[d&ạcđệcY&ệb6ệ&c[ệb&ãậ&ôcởạ&cdầệ&c[ệc&qd&ếợ{&ã"ểÝ&Ôcíệb&ọố{&ệcpệb&ạốỉạ&ãdầệ&ôcể]d&qld&ã8t&ãỗ&ôcíệb&ôdệ&ạ}&ệc6ệ&ạỗ{&êc}ạc&c[ệb&q[&ạ}ạ&ạcdẵố&ôỏf&êc}ạ&ệc{ốY&ỏ7ô&ệcdấố&ệbớmd&ã &ệcằ&ả]&õ9ò&àát&ảáệ&ãâệ&ề7ô&ôdấệY&ỏkd&q[ể&ôeệc&ôỏ]ệb&ã &ệbcèể&ạ[ệb&ệbcèể&ckệÝÝÝỸ/ò@Ỹ/ảdq@Ỹ/ếd@Ỹ/ốế@Ỹảdq&ạế{õõỨ*ạếỏ*@&Ỹ/ảdq@Ỹ/ảdq@

Trần Tuyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết