Cập nhật:  GMT+7
ữKỹỵÊÕẰƯƯsỳỤlLỨÕỆỳv4KXRỐJỵỨŨNỐKỵJLẰỒỵÕXỪỵ“6ẴLỵKỠLỵ6ÂỐJỵẼỠỵỨÓỐKỵĩỪÂỐJỵlŨOỵÕEỐỵỨKYỵơổẵỵ-ỵđLÍÔỵỨLỐỵỸẲỵỎ%ỵỸỖỐJ”ữ/KỹvữỤỵÊÕẰƯƯsỳỤẳỆẰẾỳvựĩlửỵ-ỵ4KẲỒỵÔÝỐJỵ6ẴLỵKỠLỵ6ÂỐJỵẼỠỵỨÓỐKỵÕEỐỵỨKYỵơổẵưỵỨỢLỵỦỪẰỵAỹ/Ắ/AỷỹẠỵ6ẲLỵỉl-lẳỵỨÓỐKỵĩỪÂỐJỵlŨOỵỨPỵÊKYÊỵỨŨỪ=ÍỐỵKNỐKỵỨŨỲÊỵỨLIỤỵỨŨHỐỵƯỘỐJỵĩlổỵÊKXRỐJỵỨŨNỐKỵƯỲỵỎLÌỐ-ẼNỐKỵÕỪÉỐủỵ“6ẴLỵKỠLỵ6ÂỐJỵẼỠỵỨÓỐKỵÕEỐỵỨKYỵơổẵỵ–ỵđLÍÔỵỨLỐỵỸẲỵỎ%ỵỸỖỐJ”ứỵ6IỐỵẾỲỵÊỘỵÊẶÊỵỀỞỐJỵÊKMủỵỉKẴÔỵ6YÊỵ4KDỪưỵỉKỘỵ3MỵỨKXỵlKXTỐJỵỨŨỲÊỵlÓỐKỵV=ũỵđJỪ=ỈỐỵổẦỐỵẳỬỐJưỵmổlổlmưỵlŨXÚỐJỵ3ẰỐỵlỪ=HỐỵJLẶỒỵlÓỐKỵV=ũỵdẰLỵlKYÊưỵmổlổlmưỵỉKỘỵ4KVỵỨOÊKỵm3đ5ỵỨÓỐKũỵđJỪ=ỈỐỵ6YÊỵ5WỐJưỵlmổưỵỉKỘỵ4KVỵỨOÊKỵẳ6đ5ỵỨÓỐKũỵẳỒẲỐJỵ6YÊỵlKẬỐJưỵlmổưỵ4KVỵỨOÊKỵm3dllĩổđỵỨÓỐKũỵỀẴLỵẾLÌỐỵÕẤỐKỵỀẴỒỵÊẶÊỵƯÚưỵỐJẲỐKỵÊĐỤỵỨÓỐKũỵỀẴLỵẾLÌỐỵÕẤỐKỵỀẴỒỵỨKẲỐKỵỤKỢỵ6ỜỐJỵẳẲỵỸẲỵỀỜỐJỵỀÂỒỵƯLỐKỵỸLHỐỵlŨXTỐJỵ4ẰỒỵỀBỐJỵkXỵỤKẴÔỵĩỪÂỐJỵlŨOứữỨẰẼÕỆỵƯỨ=ÕỆsỳÔẰŨJLỐủAỤ#ỵẰỪỨỒỳvữỨŨvữỨẾvữLÔJỵƯŨÊsỳ//ÊứẼẰỒỦỪẰỐJỨŨLứỸỐ/ẾỆƯỎỨỒỤ/ỐỆ@Ư/ỹẠÁĂ/ÀĂẾAỷÃẠÁAÁỨẮẮẢAẠÕỹứỌỤJỳỵ/vữ/ỨẾvữ/ỨŨvữỨŨvữỨẾvữỤv4ẶÊỵỎKẶÊKỵÔTLỵỀẤỵÊỬỐJỵJLẰỒỵÕXỪưỵẼNỐKỵÕỪÉỐỵỐKỶỐJỵỨKẲỐKỵỨỲỪỵỨŨHỐỵỨĐỨỵÊÂỵÊẶÊỵÕÒỐKỵỸỲÊỵỸẲỵỐKỶỐJỵJLÂLỵỤKẶỤỵÊKỒỵÊKẪỐJỵỀXTỐJỵẠỵỐẦÔỵỨLIỤỵỨKỆỒỵỀXUÊỵỀỰÊỵỎIỨỵỨŨỒỐJỵỨỒẲỐỵỸẦỐỵ3ẶỒỵÊẶỒỵÊKMỐKỵỨŨOỵ3ẰỐỵÊKĐỤỵKẲỐKỵ6ÂỐJỵẼỠỵỨÓỐKỵỎKỘẰỵơổỵỨŨNỐKỵ6ẴLỵKỠLỵ6ÂỐJỵẼỠỵỨÓỐKỵÕEỐỵỨKYỵơổẵữ/Ụvữ/ỨẾvữ/ỨŨvữ/ỨẰẼÕỆvbKẶÊKỵÔTLỵÊVẰỵÊKXRỐJỵỨŨNỐKủỵlLIỐỵƯÒỵổỚỵ5Ừ=ỵ4KĐỨưỵỐJỪ=HỐỵỉKỘỵ3MỵỨKXỵlKXTỐJỵỨŨỲÊỵlÓỐKỵV=ũỵỜỐJỵđJỪ=ỈỐỵổẦỐỵ3ẲLưỵỐJỪ=HỐỵlmổưỵặLẶÔỵỀỢÊỵkÚỵđỜỐJỵỐJKLÌỤỵỸẲỵỉKẶỨỵỨŨLỊỐỵỐỜỐJỵỨKỜỐũỵỜỐJỵẳỞỵơỪDỐỵẳLIỪưỵlPỐJỵặLẶÔỵỀỢÊỵlPỐJỵÊỜỐJỵỨ=ỵ4PỵỤKEỐỵlKXRỐJỵÔẴLỵĩỪÂỐJỵlŨOũỵÊKOỵcHỵlKOỵcLỈỪưỵỨKỜỐỵ3MÊKỵcẰỵ6ỜỐJưỵ#ẤỵlŨLÌỪỵ6ỜỐJỵựlŨLÌỪỵỉKỒỐJửứỵlŨỒỐJỵỎKỪỜỐỵỎKPỵÊKXRỐJỵỨŨNỐKưỵÊẶÊỵỎKẶÊKỵÔTLỵỀẤỵÊỬỐJỵJLẰỒỵÕXỪưỵẼNỐKỵÕỪÉỐỵỐKỶỐJỵỨKẲỐKỵỨỲỪỵỨŨHỐỵỨĐỨỵÊÂỵÊẶÊỵÕÒỐKỵỸỲÊỵỸẲỵỐKỶỐJỵJLÂLỵỤKẶỤỵÊKỒỵÊKẪỐJỵỀXTỐJỵẠỵỐẦÔỵỨLIỤỵỨKỆỒỵỀXUÊỵỀỰÊỵỎIỨỵỨŨỒỐJỵỨỒẲỐỵỸẦỐỵ3ẶỒỵÊẶỒỵÊKMỐKỵỨŨOỵ3ẰỐỵÊKĐỤỵKẲỐKỵ6ÂỐJỵẼỠỵỨÓỐKỵỎKỘẰỵơổỵỨŨNỐKỵ6ẴLỵKỠLỵ6ÂỐJỵẼỠỵỨÓỐKỵÕEỐỵỨKYỵơổẵứỵĩỪẰỵỀỘỵÊẶÊỵỸOỵỎKẶÊKỵÔTLỵỨŨẰỒỵỀPLỵỐKỶỐJỵÊRỵKỠLưỵỨKẶÊKỵỨKYÊỵỨŨHỐỵÕÒỐKỵỸỲÊỵỤKẶỨỵỨŨLỊỐỵỎLỐKỵỨIưỵỨŨỒỐJỵỀỘỵÊKỰỵ$ỵỀIỐỵỸĐỐỵỀÍỵỨẶLỵÊRỵÊĐỪỵỐJẲỐKỵỐỜỐJỵỐJKLÌỤỵỸẲỵÔỠỨỵƯỢỵẾỲỵẶỐỵÕSỐỵÊKỪẸỐỵẼOỵỨŨLỊỐỵỎKẰLỵỐKXỵỐDỐJỵÊĐỤỵ4ỴẰỵỎKẸỪỵĩỪỢÊỵỨIỵcẰỵcẰ=ưỵỎKỪỵẾỪỵÕOÊKỵẼLỊỐỵ4ỴẰỵổLÌỨỵ–ỵ4ỴẰỵlỬỐJỵ–ỵ4ỞỐỵ4ƠưỵbKỪỵỎLỐKỵỨIỵ6ỜỐJỵđẰÔ…ỵ6ẴLỵKỠLỵỀẴLỵẼLỊỪỵỨÓỐKỵ6ÂỐJỵẼỠỵÕEỐỵỨKYỵơổẵỵẾLỈỐỵŨẰỵƯẰỪỵKRỐỵAẠỵỐẦÔỵỨẶLỵÕÉỤỵỨÓỐKỵỸẲỵÁỷỵỐẦÔỵỨKỲÊỵKLÌỐỵỀXTỐJỵÕỢLỵỀPLỵÔSLỵÊVẰỵ6ÂỐJưỵỀD=ỵÕẲỵƯỲỵỎLÌỐỵÊKMỐKỵỨŨOỵỦỪẰỐỵỨŨỖỐJỵỀẰỐJỵỨKỪỵKỰỨỵƯỲỵỦỪẰỐỵỨDÔưỵỎ%ỵỸỖỐJỵÊVẰỵỨỒẲỐỵ6ÂỐJưỵỨỒẲỐỵẾDỐứỵđJỒẲLỵỤKEỐỵẼNỐKỵÕỪÉỐỵỨŨỲÊỵỨLIỤỵÊVẰỵÊẶÊỵỸOỵỎKẶÊKỵÔTLưỵÊKXRỐJỵỨŨNỐKỵÊỔỐỵÊỘỵƯỲỵỨKẰÔỵJLẰỵỨXRỐJỵỨẶÊỵÊVẰỵỎKẶỐỵJLÂỵỨŨỪ=ÍỐỵKNỐKỵỨŨỒỐJỵỨÓỐKỵỨKỜỐJỵỦỪẰỵKỠỤỵỨKXỵỨKỒẴLỵỸẲỵỀLÌỐỵỨKỒẴLỵỀXTỐJỵẾD=ỵỐỘỐJỵỐKẨÔỵÊKLẰỵƯFưỵẼẲ=ỵỨƠỵỐKỶỐJỵÊÂÔỵ#ỰÊỵỸẲỵỎLIỐỵỐJKOỵỨŨXSÊỵỨKÍÔỵ6ẴLỵKỠLỵ6ÂỐJỵẼỠỵỨÓỐKứỵơỆỐỵỎGỵJLỶẰỵỤKEỐỵẼNỐKỵÕỪÉỐỵÊVẰỵỎKẶÊKỵÔTLỵÕẲỵỐKỶỐJỵỤKỘỐJỵƯỲỵJKLỵỐKÉỐỵƯỲỵỀPLỵỨKẰ=ỵÊẶÊỵỸỬỐJỵÔLÍỐỵỨŨHỐỵỀOẰỵẼẲỐỵỨÓỐKỵỸẲỵÊẶÊỵỨLIỨỵÔỮÊỵỸẦỐỵỐJKÌỵÊẰỵỐJULỵ6ÂỐJưỵ3ẶÊỵẳỞưỵỦỪHỵKXRỐJưỵỀĐỨỵỐXSÊỵỀPLỵÔSLỵỸẲỵỤKẶỨỵỨŨLỊỐứỵlLỐưỵÂỐKủỵc]dỵlẳ:đẳữ/Ụv


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
2015-09-22 07:46:35

(QT) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 sắp khai mạc, hôm qua 21/9/2015, Sở Y tế Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tham...

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”
2015-09-21 08:42:26

(QT) - Ngày 18/9/2015, Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức hội thi cán bộ “Dân vận khéo” năm 2015. Tham dự hội thi có 9 đội thi đến từ 9 phường thuộc TP. Đông Hà. Các đội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết