Cập nhật:  GMT+7
xNÀAỆỒẴỰỰúỹƯoOỬỒFỹy7ẴỘAeRứA6OJỮAỂỲUỔMAỔỠỔMAỂÉỔAỄOJỔANÒỔNAỬOÌỔAỬOỊỔAMOẴOAỄỖẦỔAẠÁÀÁ-ẠÁÀĂx/NÀyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯấFẴỂỹyvlowA-AấROAẹỠỔMAỂÉỔANỮ*ĨỔA7ẴỘAeRAvlỮẬỔMAoỪỌwA=ỶẴAỬSAỆNỴỆANROAỔMNỌAỀOJỮAỂỲUỔMAỔỠỔMAỂÉỔAỄOJỔANÒỔNAỬOÌỔAỬOỊỔAỬỪỖỔMAƯNỖỔMAỬỪẤỖAỬNOAỄỮẴA*ÌỮAỔỲÚỆAMOẴOAỄỖẦỔAẠÁÀÁ-ẠÁÀĂửxỬẴỀỒFAỰỬ*ỒFúỹỘẴỪMOỔứẠƯ%AẴỮỬỖỹyxỬỪyxỬỂyxOỘMAỰỪỆúỹ//ỆửỀẴỖỨỮẴỔMỬỪOử=Ổ/ỂFỰỐỬỖƯ/ỔF$Ự/ÀĂẢẶ/ÃẶỂẠÁẰÃẰÃẠỬẲẲẮẠẶỒÀửÔƯMỹA/yx/ỬỂyx/ỬỪyxỬỪyxỬỂyxƯyđNFỔAỬNỲỦỔMAỆÂỆAỆÂAỔNÉỔAỄOJỔANÒỔNAỬOÌỔAỬOỊỔx/Ưyx/ỬỂyx/ỬỪyx/ỬẴỀỒFyĂAỔẪỘAỨỮẴựAỆÂỆAỆẸƯAấROAẹỠỔMAỂÉỔAỬỪÌỔAỄỌẴAỀẤỔANỮ*ĨỔA7ẴỘAeRAỄẨAƯNÂỬAỄRỔMA=ẤAỬNỸỆANOĨỔAỬPỬAỆÂỆAƯNỖỔMAỬỪẤỖAỬNOAỄỮẴA*ÌỮAỔỲÚỆựAỬỪỜỔMAỬÉỘAỒẤAƯNỖỔMAỬỪẤỖAỔỠỔMAỂÉỔAỬNOAỄỮẴAỰẬỔA%ỮẸỬựAỐOỔNAỂỖẴỔNAMOỢOựAỄỖẤỔAỐỊỬAMOVƯAỔNẴỮAỒẤỘAMOẤỮA=ẤAMOẬỘAỔMNèỖAỀỈỔA=#ỔMừAỔỠỔMAỂÉỔAỬNOAỄỮẴA%É*AỂỸỔMAỔỠỔMAỬNỠỔAỘÚOA=ẤAỬNẴỘAMOẴAỀẬỖAỄẬỘAỨỮPỆAƯNỚỔM-AẴỔAỔOỔNửAlỮẴAƯNỖỔMAỬỪẤỖAỬNOAỄỮẴAỄẨA%ỮẸỬANOĨỔAỔNOỈỮAỔỠỔMAỂÉỔAỄOJỔANÒỔNAỬOÌỔAỬOỊỔAỬỪÌỔAỆÂỆAỒÕỔNA=ỸỆựAỄDỆAỀOĨỬAỒẤAỘẦỔNAỂẦỔAỄOAỄẺỮAỬỪỖỔMAỆNỮ*JỔAỄSOAỆUAỆẸỮAỐOỔNAỬỊựAỆÉ*AỬỪQỔMựA=ẼỬAỔỮỠOựAỴỔMAỂXỔMAỬOỊỔAỀRAỐNỖẴANỜỆAỐ,AỬNỮẼỬA=ẤỖAỰẬỔA%ỮẸỬựAỒẤỘAMOẤỮAỔMẴ*AỬỪÌỔAỆNÓỔNAỨỮÌANỲUỔMAỘÒỔNửA9ỊỔAỔẴ*ựAỬỖẤỔANỮ*ĨỔAỆƠAÀửẮẰÁANRAỰẬỔA%ỮẸỬAMOỢOAỆÂỆAỆẸƯựAỬ;AỒĨANRAỔMNèỖAỆNỎAỆỚỔAẮụửAoỪỖỔMAƯNỖỔMAỬỪẤỖA%É*AỂỸỔMAỔỠỔMAỬNỠỔAỘÚOựAỆÂỆAỆẸƯAấROAẹỠỔMAỂÉỔAỄẨA=ẼỔAỄRỔMANROA=OÌỔAỬÓỆNAỆỸỆAỬNẴỘAMOẴANẤỔMAỔMẤỔAỔMẤ*AỆỠỔMựAỄƠỔMAMƠƯANẤỔMAỬỪẪỘAỬỪOĨỮAỄQỔMAỄJA%É*AỂỸỔMA=ẤAỰ@ẴAỆN#ẴAỆÂỆAỆỠỔMAỬỪÒỔNAỆỠỔMAỆRỔMựAỬỪỮỔMAỬÉỘANỜỆAỬẼƯAỆRỔMAỄQỔMựAỀÌAỬỠỔMANỖÂAỄỲÙỔMAMOẴỖAỬNỠỔMựAỐÌỔNAỘỲUỔMAỔROAỄQỔMAƯNXỆA=XAỬPỬAỆNỖA=OĨỆAỰẬỔA%ỮẸỬựAỰOỔNANỖẦỬAỆYẴAỀẤAỆỖỔAỔỠỔMAỂÉỔửAấROAẹỠỔMAỂÉỔAỆÝỔMAỄOAỄẺỮAỬỪỖỔMAỆỠỔMAỬÂỆAỄẬỘAỀẬỖAỨỮPỆAƯNỚỔM-ẴỔAỔOỔNAỬẦOAỄỌẴAƯNỲUỔMửửửAoẦOANROAỔMNỌựAấROAẹỠỔMAỂÉỔANỮ*ĨỔA7ẴỘAeRAỄẨAỀOJỮAỂỲUỔMAỐNFỔAỬNỲỦỔMAĂAỬẼƯAỬNJA=ẤAẠÁAỆÂAỔNÉỔAỆƠAỔNOỈỮAỬNẤỔNAỬÓỆNAỬỪỖỔMAƯNỖỔMAỬỪẤỖAỬNOAỄỮẴA*ÌỮAỔỲÚỆAMOẴOAỄỖẦỔAẠÁÀÁ-ẠÁÀĂửAoOỔựAẬỔNứAớôAomốịẹâx/Ưy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
2015-09-22 07:46:35

(QT) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 sắp khai mạc, hôm qua 21/9/2015, Sở Y tế Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tham...

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”
2015-09-21 08:42:26

(QT) - Ngày 18/9/2015, Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức hội thi cán bộ “Dân vận khéo” năm 2015. Tham dự hội thi có 9 đội thi đến từ 9 phường thuộc TP. Đông Hà. Các đội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết