Cập nhật:  GMT+7
wMÁỹỀỐẲỪỪuỷŨnNỰỐỄỷx5ẲỘỹ6âkmỹ8ỞỘLỹâÂừỹơỎỘMỹđNỘMưỹnRỘLỹÔÌỰỹỘMNỈỒỹ#WỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹÃỹỘẨỒỹÀAÁÁ-ỹÀAÁÃw/MÁxwŨỹỀỐẲỪỪuỷŨâỄẲỆỷxữknvỹ-ỹ6MNỊỬỹƯỬẲỹÀÁ/Ặ/ÀAÁÃừỹ5ẲỘỹ6MỌỹMỬ%ỹƯỬEỘỹỪỶỹữ6âkmvỹ8ỞỘLỹâÂỹữkỬẦỘLỹnỨÒvỹỰRỹỀMỲỀỹMQNỹỘLMÒỹỰRỘLỹÔÌỰỹỘMNỈỒỹ#WỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹÃỹỘẨỒỹÀAÁÁ-ỹÀAÁÃứỹỰỨNĨỘỹÔMẲNỹỘMNỈỒỹ#WỹLNẲNỹỂỔẤỘỹÀAÁĂ-ỹÀAÀAựỹđẬỘMỹỂẤỔỹ5Qỹ6âkmỹỰỌỘMừỹo5é7ỹỰMÂỘMỹŨMỠỹ8ỞỘLỹâÂứỹỀMỌỹMỬ%ỹỰỨÝỤỘLừỹỀMOỘMỹỰỨÒỹ#NÍỘỹ5ẲỘỹ6âkmỹỀẴỀỹŨMÝÚỘLừỹỀMỌỹMỬ%ỹỰỨÝỤỘLỹ5ẲỘỹ6âkmỹỀẴỀỹỀTỹƯỬẲỘừỹỰRỹỀMỲỀừỹỂTỘỹ#ÒựựựỹỰỨÍỘỹỂÒẲỹẾÂỘỹỰMÂỘMỹŨMỠỹỂÌỘỹỆỶựwỰẲẾỐỄỹỪỰ%ỐỄuỷỒẲỨLNỘưÀŨ$ỹẲỬỰỔỷxwỰỨxwỰỆxwNỒLỹỪỨỀuỷ//ỀựẾẲỔƯỬẲỘLỰỨNự#Ộ/ỆỄỪÔỰỔŨ/ỘỄ=Ừ/ÁÃẠẰ/ẢẰỆÀAẮẢẮÃẶỰẶẶĂÀẮỐÁựÕŨLỷỹ/xw/ỰỆxw/ỰỨxwỰỨxwỰỆxwŨx5ẲỘỹ6âkmỹ8ỞỘLỹâÂỹỰCỘLỹLNÉ%ỹÔMỄỘỹỀMỔỹỀẴỀỹỀẴỹỘMEỘỹỀỖỹỰMÂỘMỹỰOỀMỹỰỨỔỘLỹỰMỶỀỹMNỈỘỹỘMNỈỒỹ#WỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹLNẲNỹỂỔẤỘỹÀAÁÁ-ỹÀAÁÃỹ-ỹ)ỘMưỹéẵoợặéỹơấéâw/Ũxw/ỰỆxw/ỰỨxw/ỰẲẾỐỄxÃỹỘẨỒỹƯỬẲừỹỰMỶỀỹMNỈỘỹỘMNỈỒỹ#WỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹỀMNÌỘỹỂÉỬỹ#ÂỹÔMẦỹỘẨỘLỹỪĐỘỹỪÂỘLỹỀMNÌỘỹỂÉỬừỹ8ẦỘLỹX%ừỹ5ẲỘỹ6âkmỹỰMÂỘMỹŨMỠỹẾẴỒỹỪẴỰỹỀMỌỹỐỈỘMừỹÔÌỹMỔẤỀMỹỀXẲỹỰỨÍỘừỹỰẺŨỹỰỨỬỘLỹỐẬỘMừỹỀMỌỹỂẤỔỹỰỨNĨỘỹÔMẲNỹÔÒŨỹỰMÚNỹỂÌỘỹỀẴỀỹỂTỘỹ#ÒỹỀTỹỪỤỹỐÂỒỹỰỠỰỹỀỞỘLỹỰẴỀỹỀMỬẼỘỹẾÒỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹỤỹỒỚNỹỀÉŨừỹỘLÂỘMựỹnRỹỀMỲỀỹỰMỶỀỹMNỈỘỹỂỮỘLỹÔÌỹMỔẤỀMừỹỀMÝTỘLỹỰỨÓỘMừỹỰMÚNỹLNẲỘỹŨMVỹMÙŨỹ#UNỹỂCỀỹỂNĨỒỹỰÓỘMỹMÓỘMỹ#ÂỹỂỠNỹỰÝÙỘLỹỰỨÍỘỹỂÒẲỹẾÂỘừỹỀỔNỹỰỨỚỘLỹÔMEỬỹỰẺŨỹMỬÉỘừỹẾPNỹỆÝỦỘLỹỘEỘLỹỀẲỔỹỰỨÓỘMỹỂQỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹỀXẲỹỂQNỹỘLYỹỀẴỘỹẾQỹỀẴỀỹỀÉŨừỹỂẸỬỹỰÝỹỘEỘLỹỀÉŨừỹỰỬỹỪỸẲừỹỐÂỒỹỒUNỹỰỨẲỘLỹỰMNÌỰỹẾÒừỹ#ẺỰỹỀMÉỰỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘựỹ6ỞỘLỹỰẴỀỹLNẴỔỹỆWỀỹỀMOỘMỹỰỨÒỹỂÝÙỀỹỰRỹỀMỲỀỹỀMCỰỹỀMIừỹỂỮỘLỹƯỬ%ỹỀMÌừỹỪẴỰỹỂCỀỹỂNĨỒỹỰÓỘMỹMÓỘMỹỀXẲỹỰỴỘLỹỂÒẲỹŨMÝTỘLựỹ6ẴỀỹỂTỘỹ#ÒỹỂẬỹỀMÉŨỹMÂỘMỹỘLMNÍỒỹÔ:ỹỐỬẺỰừỹỂẦỒỹẾẦỔỹẲỘỹỰỔÂỘỹỰỬ%ỈỰỹỂỠNỹỒỚNỹỒCỰựỹ6MÉỰỹỐÝÙỘLỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹ#ÂỹỰỨÓỘMỹỂQỹỀXẲỹđđơnỹỰMÂỘMỹŨMỠỹỘLÂ%ỹỀÂỘLỹỂÝÙỀỹỘEỘLỹỀẲỔừỹLỖŨỹŨMẸỘỹ$E%ỹỆỶỘLỹỘỊỘỹƯỬỠỀỹŨMƠỘLỹỰỔÂỘỹỆEỘừỹỰMÌỹỰỨẺỘỹẲỘỹỘNỘMỹỘMEỘỹỆEỘỹỰỨỔỘLỹỰÓỘMỹMÓỘMỹỒUNựỹ8CỀỹẾNỈỰừỹỰỨỔỘLỹỘẨỒỹÀAÁÁỹỂẬỹỰRỹỀMỲỀỹỆNJỘỹỰẺŨỹÔMỬỹ#ỶỀỹŨMƠỘLỹỰMXỹỰMÂỘMỹŨMỠỹỂÝÙỀỹ5ẲỘỹỀMỌỹỂẤỔỹỀÉŨỹỰỌỘMỹỂẴỘMỹLNẴỹỂẤỰỹLNỜNừỹỀỖỹỘQNỹỆỬỘLỹ$ỬÉỰỹỪẪỀựỹnMẲỒỹLNẲỹỆNJỘỹỰẺŨỹÔMỬỹ#ỶỀỹŨMƠỘLỹỰMXỹỰỌỘMỹỘẨỒỹÀAÁẠỹỂÝÙỀỹỀÉŨỹỰỨÍỘỹỂẴỘMỹLNẴỹỀẲỔựỹâQNỹỘLMÒỹỂẬỹỆÂỘMỹŨMẸỘỹỐUỘỹỰMÚNỹLNẲỘỹỰMẦỔỹỐỬẺỘừỹỀMỌỹỨẲỹỘLỬ%ÍỘỹỘMEỘỹÔÌỰỹƯỬẦỹỂẤỰỹỂÝÙỀỹỀYỘLỹỘMÝỹỰPỘỹỰẤNừỹMẤỘỹỀMÌứỹỂỊỹỨẲỹŨMÝTỘLỹMÝUỘLừỹỘMNỈỒỹ#WỹÃỹỘẨỒỹÀAÁĂ-ỹÀAÀAựỹẵMNỹỘMẺỘỹỰMÂỘMỹỰOỀMỹỂẤỰỹỂÝÙỀừỹ5ẲỘỹ6âkmỹ8ỞỘLỹâÂỹỰCỘLỹLNÉ%ỹÔMỄỘỹỀMỔỹẠỹỰẺŨỹỰMĨỹ#ÂỹĂỹỀẴỹỘMEỘỹỀỖỹỰMÂỘMỹỰOỀMỹ$ỬÉỰỹỪẪỀỹỰỨỔỘLỹỰMỶỀỹMNỈỘỹỘMNỈỒỹ#WỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹÃỹỘẨỒỹÀAÁÁ-ỹÀAÁÃựỹụỹ6VỘLỹỘLÂ%ừỹ5ẲỘỹ6âkmỹMỬ%ỈỘỹơỎỘMỹđNỘMỹỰRỹỀMỲỀỹMQNỹỘLMÒỹỰRỘLỹÔÌỰỹỀỞỘLỹỰẴỀỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹÃỹỘẨỒỹÀAÁÁ-ÀAÁÃỹ#ÂỹỰỨNĨỘỹÔMẲNỹŨMÝTỘLỹMÝUỘLừỹỘMNỈỒỹ#WỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹLNẲNỹỂỔẤỘỹÀAÁĂ-ÀAÀAựỹờẴỀỹỂÒỘMỹỀỞỘLỹỰẴỀỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹỐÂỹỒQỰỹỰỨỔỘLỹỘM@ỘLỹỘMNỈỒỹ#WỹỰỨỚỘLỹỰEỒỹMÂỘLỹỂẸỬỹỰỨỔỘLỹỀỞỘLỹỰẴỀỹƯỬỠỀỹŨMƠỘL-ƯỬEỘỹỪỶỹỂÒẲỹŨMÝTỘLừỹỰỨỶỀỹỰNÌŨỹLỖŨỹŨMẸỘỹỰẤỔỹỘÍỘỹỪỲỀỹỒẤỘMỹỀMNÌỘỹỂÉỬỹỀXẲỹỐỶỀỹỐÝÙỘLỹ#YỹỰỨẲỘLỹMỬ%ỈỘừỹÃỹỘẨỒỹƯỬẲừỹ5ẲỘỹ6âkmỹMỬ%ỈỘỹơỎỘMỹđNỘMỹỰẺŨỹỰỨỬỘLỹ$E%ỹỆỶỘLỹÔÌỹMỔẤỀMừỹỘQNỹỆỬỘLỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹŨMVỹMÙŨỹ#UNỹỰỴỘLỹỂÒẲỹŨMÝTỘLừỹỂTỘỹ#Òựỹ7ỔỹỂỖỹỀỞỘLỹỰẴỀỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹỀMNÌỘỹỂÉỬ-LNẴỔỹỆWỀỹỀMOỘMỹỰỨÒỹỰỴỹMỬ%ỈỘỹỂÌỘỹỀTỹỪỤỹỂẤỰỹỂÝÙỀỹỘM@ỘLỹÔÌỰỹƯỬẦỹỰOỀMỹỀỶỀừỹŨMẦỘỹẴỘMỹỂỮỘLỹỰỨÓỘMỹỂQừỹỘẨỘLỹỐỶỀỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹ#ÂỹỰMỶỀỹMÂỘMỹỀXẲỹỀẴỘỹẾQừỹỀMNÌỘỹỪỎỹỰỨỔỘLỹỰỔÂỘỹỐỶỀỹỐÝÙỘLựỹâÂỘLỹỘẨỒỹÀÀ/ÀÀỹ$ẬừỹỰMÒỹỰỨÉỘỹ#ÂỹỀẴỀỹỂTỘỹ#ÒỹỰỶỹ#ỈỹỂÝÙỀỹỰRỹỀMỲỀỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹỂỮỘLỹỰNÌỘỹỂQừỹỂẦỒỹẾẦỔỹỀMÉỰỹỐÝÙỘLựỹđỶỀỹỐÝÙỘLỹỆỶỹẾÒỹỂQỘLỹ#NÍỘỹỂÝÙỀỹƯỬẦỘỹỐ*ỹỀMCỰỹỀMIừỹẾNÍỘỹỀMÌỹỰMỄỔỹÔÌỹMỔẤỀMựỹnỨỔỘLỹÃỹỘẨỒỹƯỬẲỹỂẬỹỰRỹỀMỲỀỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹỀMỔỹLẸỘỹẮựAAAỹỐÝÙỰỹỀẴỘỹẾQừỹỀMNÌỘỹỪỎỹỆEỘỹƯỬEỘỹỰỶỹ#Ỉựỹ6VỘLỹ#UNỹỀỞỘLỹỰẴỀỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹỀMNÌỘỹỂÉỬỹỰMÓỹỀỞỘLỹỰẴỀỹLNẴỔỹỆWỀỹỀMOỘMỹỰỨÒỹỐỬỞỘỹỂÝÙỀỹ5ẲỘỹ6âkmỹMỬ%ỈỘỹƯỬẲỘỹỰEỒừỹỀMẨỒỹỐỔựỹlNÍỘLỹỂỠNỹ#UNỹỐỶỀỹỐÝÙỘLỹỆEỘỹƯỬEỘỹỰỶỹ#Ỉỹ#ÂỹỆỶỹẾÒỹỂQỘLỹ#NÍỘừỹỰỨỔỘLỹÃỹỘẨỒỹƯỬẲỹỂẬỹỀỖỹMÂỘLỹỘLÂỘỹỐÝÙỰỹỀẴỘỹẾQừỹỀMNÌỘỹỪỎỹỂÝÙỀỹMỚỀỹỰẺŨừỹLNẴỔỹỆWỀỹỀMOỘMỹỰỨÒựỹẵNẲNỹỂỔẤỘỹÀAÁĂ-ÀAÀAừỹ5ẲỘỹ6âkmỹMỬ%ỈỘỹơỎỘMỹđNỘMỹ$ẴỀỹỂÒỘMỹỰẺŨỹỰỨỬỘLỹƯỬẴỘỹỰỨNỈỰỹỘQNỹỆỬỘLừỹỘMNỈỒỹ#WỹẾẦỔỹ#ỈỹnRỹƯỬỠỀỹỰỨỔỘLỹỰÓỘMỹMÓỘMỹỒUNỹỰMỄỔỹỰNỘMỹỰMẸỘỹéLMÒỹƯỬ%ÌỰỹnỨỬỘLỹÝTỘLỹẰỹữÔMỖẲỹờấvỹỂÌỘỹỂQNỹỘLYỹỀẴỘỹẾQừỹỀMNÌỘỹỪỎỹỰỨỔỘLỹỰỔÂỘỹMỬ%ỈỘứỹỰỨNĨỘỹÔMẲNỹ#ÂỹỰMỶỀỹMNỈỘỹỀỖỹMNỈỬỹƯỬẦỹỀẴỀỹỘLMÒỹƯỬ%ÌỰỹỀMỬ%ÍỘỹỂỊỹ#ỊỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹỀMNÌỘỹỂÉỬừỹLNẴỔỹỆWỀỹỀMOỘMỹỰỨÒỹỘMBỒỹ$E%ỹỆỶỘLỹỐỶỀỹỐÝÙỘLỹ#YỹỰỨẲỘLỹMỬ%ỈỘỹỘLÂ%ỹỀÂỘLỹỀMOỘMỹƯỬ%ừỹỰNỘMỹỘMỬỈừỹỪĐỘỹỪÂỘLỹỀMNÌỘỹỂÉỬỹ#ÂỹMỔÂỘỹỰMÂỘMỹ$ỬÉỰỹỪẪỀỹỒỚNỹỘMNỈỒỹ#WỹỂÝÙỀỹLNẲỔựỹéMEỘỹỆÒŨỹỘÂ%ừỹ5ẲỘỹ6âkmỹMỬ%ỈỘỹơỎỘMỹđNỘMỹỂẬỹỰỨẲỔỹỰCỘLỹLNÉ%ỹÔMỄỘỹỀMỔỹẮỹỰẺŨỹỰMĨỹ#ÂỹĂỹỀẴỹỘMEỘỹỀỖỹỰMÂỘMỹỰOỀMỹ$ỬÉỰỹỪẪỀỹỰỨỔỘLỹỀỞỘLỹỰẴỀỹMỬÉỘỹỐỬ%ỈỘỹLNẲNỹỂỔẤỘỹÀAÁÁ-ÀAÁÃựỹéẵoợặéỹơấéâ-ỹéẵoợảéỹ8ễéẵw/Ũx


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
2015-09-22 07:46:35

(QT) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 sắp khai mạc, hôm qua 21/9/2015, Sở Y tế Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tham...

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”

TP. Đông Hà: Hội thi cán bộ “Dân vận khéo”
2015-09-21 08:42:26

(QT) - Ngày 18/9/2015, Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) tổ chức hội thi cán bộ “Dân vận khéo” năm 2015. Tham dự hội thi có 9 đội thi đến từ 9 phường thuộc TP. Đông Hà. Các đội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết