Cập nhật:  GMT+7
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4buA4bq14buBOeG7mcO9deG7gTnhurLhu6nhurPhur85w7RtZOG7mWw54buDw7Lhu5ltOeG7g+G7lcOi4buZOcO0w6zhu7E5w4HDszltxqHhurM54bq/w7Phu5ltOcO0beG7rTnDgeG7t+G7gTIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWpTeG7heG6s+G7hzgzMOG7sG7hu5k54buw4buz4buBMTktOU1xbjnhu5lsbcOyOeG7sW3DvcO54buZbDnhu4Phu43hu5ltOeG7kG7DreG7mTnhu4Phu5XDouG7mTnhurLhu6nhurPhur85MOG6suG7kDE5w7RtZOG7mWw54buDw7Lhu5ltOeG7keG6u8WpOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOcO0bsOt4buZOeG7g8Oy4buZbTnhu4fhu63huqI54bux4bupw7M5bcah4bqzOeG6v8Oz4buZbTnDgcOiOeG7g+G7lcOi4buZOcO0w6zhu7E5w7Rt4butOcOB4bu34buBXTnhu4Nj4buBOeG6v27hu4nhu7E54buRw6I54bux4bup4buV4buZbDnhu4HhurXhu4E5w4HDqeG7mTnhu4Phu4s54buRbsOt4buZOcaw4but4bqz4buZOeG7g8Os4buZOcOV4buF4bup4but4bur4bqz4buR4buF4buTXTnhu6rhuqLhu6lu4bqzXTkl4buF4buT4buF4buZOcOBw6I5TuG7qeG6s+G7mSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54bur4bup4buBITgvL+G7gSLhur/hurPhu5XGsOG7reG6s+G7mWzhu7Hhu6luIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6HhurHDocSDL+G6o+G6seG7h8Ohw6HhuqPDoMOh4bqj4bqj4buxw6HDoOG6seG6t+G6seG6oeG7kcOhIsO1xalsODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7sOG7lcOi4buZOeG7geG6p+G7mW05bXFuOeG7mWxtw7I54buxbcO9w7nhu5lsOeG7g+G7jeG7mW054bqy4buQOeG7seG6pW454buGbeG6s23hu6nhurPhu5ldOeG7quG6s+G7reG7h2454bqy4bup4bqz4bq/buG6sznhu5lsw6LhuqI5w6HDoy/huqMiOeG6puG7mW19OeG7sE0kL+G7sOG7sCQj4buYMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buw4bup4buV4buZbDnhu7Hhu63huqLDreG7mTnhur/hu6E54buBbeG7reG7mWw54buZbMOi4bqiOcOhw6Mv4bqjOcO0w6zhu7E54buxbeG7r+G7gTltcW454buZbG3Dsjnhu7Ftw73DueG7mWw54buD4buN4buZbTnhu7Ftw73DuuG7mWw54buZbsOt4buZXTnhurLhu5A54buZbcOp4buZOeG7k+G6peG7mW054buB4butceG7gTnhuqDhu63hu5lsOeG7g3Hhu7E5w7Rm4buVOeG7h8Oibjnhu5ltbuG7i+G7rTnhu7Ft4bq7xak5w7ThurA5xrDhu63hurM5bG5B4bqzOcWo4bqz4buR4buF4bur4buxbuG7meG7hTnDgcOiOU7hu6vhu6nhurPhu4Xhu5E54buRw6I54oCcw4HDqeG7mTnhu4Phu4s54buB4buh4buxOeG7keG7o27igJ05bGXhuqI5xrDhu63hurPhu5k54buZbOG6pW454buBbeG7lTnhu7Hhu5XDouG7mTnhur9xOeG7sW3DrDlsbnVuOeG6suG7qeG6s+G6v105w4Hhu6Hhu5k54buR4but4buf4buZOcO0bWThu5lsOeG7g8Oy4buZbTnhu6li4buZbDnhu4Lhu5/hu5lsOcOV4buF4bup4but4bur4bqz4buR4buF4buTOeG7kcOiOeG7sW14OeG7g+G7nznhu4F44bqzOeG7mG3Dojnhu5nDvXXhu4E5xajhurPhu5Hhu4Xhu6vhu7Fu4buZ4buFOeG7seG7qeG7leG7mWw54buxw7104buZbDnhu5HhurNuIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G6suG7kDnFqW3huqfhu5k54buD4buhbjnhu5PhuqXhu5ltOeG7k2k5xrDhu63huqLDrOG7sTnhu4PDsuG7mW054buBeOG6sznhu4Ftb+G7mW05xrDhu63huqLhu4vhu5k54buS4bq2OeG7geG7n+G7mWw54buZbeG6u+G7mTnDleG7heG7qeG7reG7q+G6s+G7keG7heG7kznhu5HDojnhu7FteDnhu4Phu5854buBeOG6szlO4bur4bup4bqz4buF4buROcOBw6I54buHw7puOeG7seG7qXc54bur4bulOeG7guG6pW454bur4buzOcaw4but4bq14buZOeG7kuG6tjnhu7Hhu7U54buw4buF4buROeG6ssOBbsOBOcOB4buLOeG7sW3DouG7mW05xalt4buhOeG7mcOi4bqiXTnhu4Nw4buZbDnhu7Ftw7puOeG6v8Oi4bqiOeG7seG7nTlt4bqiOcOB4bub4buZbDnhu6li4buZbDnhu7HDqeG7sTnhu4Hhuqc54buB4bq14buBOeG7mcO9deG7gTnDtG3hu5/hu5lsOeG7sW3hu4Xhu5U54buS4bq2OeG6tcWpOeG7g2Phu7E54buB4bq14buBOeG6v27hu4nhu5k5xalt4bq1xak5bGXhuqI54buxcuG7mTlt4bqlbjnhu4FteDnGsOG7reG6ouG7i+G7mTnhu4F44bqzOeG7geG6teG7gTnGsOG7reG7oeG7gTlsbuG6sznhurLhu6nhurPhur8iOeG7sOG7reG6osOt4buZOeG6v+G7oTnhu5nDreG7rTnhu6nhu6M54buB4bq14buBOeG7mWxtw7I5xrDhu63huqLDrOG7sTnhu4F44bqzOeG7kG7DreG7mTltw7nFqTnGsOG7reG7oeG7gTkw4buQTcavMTnhu6tpOeG7kcOiOeG7mW1B4buZbDnGsOG7reG6ojnhu7Hhuqvhu4E54buH4but4bqiOeG7mW3DqeG7sTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7g8Oi4buTOcWpbeG6teG7mTnDgeG7iznhuqDhu63hu5lsOeG7g3Hhu7E5w4HDojnhu4HhurXhu4E5bcOi4buZbTnhu4Nx4buZbDnhu4N04buZOcWpbcO9dOG7mWw54buBeOG6szlO4bur4bup4bqz4buF4buROeG7geG7lznhu7FtxKk54buraTnhu4Ft4buNOeG7kcOi4buTOeG7qeG7oW454buR4buV4bql4buZOeG7q+G7tznDgW7hu4nhu4E5w4HDojlsZeG6ojnhu7Fy4buZOW3huqVuOeG7sW7DrOG7mTnhu7Hhu6nDs+G7mW05bcah4bqzOeG6v8Oz4buZbSI54buQbsOt4buZOcaw4but4bqz4buZOeG7geG7rXHhu4E5w7RteOG7mWw5beG7leG6p+G7mWw54bux4bqlbjkl4buF4buT4buF4buZXTnhurLhu5A54buD4bqtOeG7q+G7uTnhu4d34buZbDnhu5ltQeG7mWw54buRw7puOeG7kWk54buB4buz4buZbDnhu6nhuqvhu5k54buB4bq14buVOeG6v+G7rXHhu4E5TuG7qeG6s+G7mTl44buZbDltcTnFqW1uw6zhu5k5xrDhu61l4buZOU3hu5Xhu63hu7Ftbjnhu7Ft4buF4buVOeG7h8ah4buZbDlNcG45bG7hurXhu5U54buqbW5u4bux4buFOeG7g+G6s+G7mWw5bG7hurPhu5U54bux4bup4bqz4buZbTnDgXVuOeG7keG7t+G7gTnhu5HDvcO54buZbDnhu4Btb+G7mW05xalteDkl4buF4buT4buF4buZOeG7g8O9w7nhu4E54buBceG7mWw54buDcOG7mWw5xrDhu63hu6Hhu4E54buxw6w54buB4buf4buZbDnhu5lt4bq74buZOcOBw6I54buxbcO9w7rhu5lsOeG6oOG7reG6osOt4buZOeG6v+G6q+G7mTnhu7HDreG7mTnhu5Hhu7nhurM54bur4bqz4buZbDnhu6rhurPhu63hu4duOeG6suG7qeG6s+G6v27hurMiOeG7sG3hu4Xhu5U54bux4but4bqiw63hu5k54bq/4buhOeG7seG7qcOt4buZXTnhurLhu5A5w7TDreG7rTls4bubbjnhu4Fx4buZbDnhu4Nw4buZbDnGsOG7reG7oeG7gTnhu7HDrDnhu7Hhu6nhu7Xhu5lsOcWpbeG6peG7sTlO4bup4bqz4buZXTnDtG3hu5/hu5lsOeG7gW3hu5U5xaltZsWpOeG7sOG7hW3hu6nhurPhu5k5beG6u+G7rTnhu7Ft4butw6rhu5k54buR4bu34buBOeG7kcO9w7nhu5lsOcWpbW7DrOG7mTnGsOG7rWXhu5k5TeG7leG7reG7sW1uXTltw6Lhu5ltOeG7g3Hhu5lsOeG7k8OiOeG6suG7kDnhu4Ft4buVOeG7kcOiOcOBbjnFqW3huqXhu5M54buZbG3DsjnGsOG7reG6osOs4buxOcOgw6DDocSDOeG7gXjhurM54buQTcavOcOBw6I54buR4but4bq74buxOcWpbeG6tcWpOcaw4but4buh4buBOeG7scOsIjnhurLhu5A54bq/w6LhuqI54bq/4budOXjhu5lsOW1xOeG7geG6teG7gTnhu4FtbsOs4buZOeG7h8Oy4buBbTnhu4F44bqzOeG7kW7DreG7mTnhu5Nu4buZbTnhurLhu6nhurPhur854buH4buVOeG7quG6s+G7reG7h2454bqy4bup4bqz4bq/buG6sznhu4Phu7Phu5lsOeG7g+G6ueG7rTnhu7HhuqVuOSXhu4Xhu5Phu4Xhu5k54buZbWLhu5M54buH4but4bqiOeG7seG7qcOzOeG7gW14Ocaw4but4bqi4buL4buZOcOBw6I54bux4buVw6Lhu5k5w4Fn4buZOeG7keG6reG7mW054buxbXI54buBeOG6sznhu5nDvXXhu4E54buZw6LhuqIiOeG7sOG7reG6osOt4buZOeG6v+G7oTnhu4Nw4buZbDnhu7Ftw7puOeG6osOt4butOeG7geG6ueG7rTnhu5Phu6U54buB4bq14buBOeG7geG6p+G7mWw5w4HDojnhu6tl4buZOeG6v+G6s+G6ojnhu4Ftb+G7mW054buDxKk54bux4bql4buVOeG7g27hu4vhu605w7Ru4buJ4buZOeG7gW3hu5U54buB4buf4buZbDnhu7HhurXhu4E54buB4buz4butOeG7seG7qcO5OeG7seG6pW45JeG7heG7k+G7heG7mTnhu5ltYuG7kzlsbuG6p245xrDhu63huqLDrOG7sTnhu4Hhu61x4buBOcO0bXjhu5lsOW3hu5Xhuqfhu5lsOeG7mW1l4buZOeG7g+G6peG7lTnhu5lsbW7DreG7kznhu7Hhu6nhu5vhu5lsOeG7mW3DqeG7sTnhu7Ftw6w5bG51bjltbuG7ieG7mTnhu5nhurPhuqI54buH4buVOeG7meG6peG7mTnhu4Phu5duOcOBw6I54buHw7Lhu4FtOeG7seG6pzlt4buVw6Lhu5ltOW3DouG7mW0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzTXFuOeG7mWxtw7I54buxbcO9w7nhu5lsOeG7g+G7jeG7mW054bqy4buQOeG7gXnhu5lsOeG7seG6tW45w7RtZOG7mWw54buDw7Lhu5ltOWxu4bqnbjnFqW3hurXFqTnhu4Ftb+G7mW054bux4bupw7I54buRw6I54buB4buV4buZOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7h+G7reG6ojnhu5ltw6nhu7E54buDxKk5bG7huqduOcaw4but4bqiw6zhu7E54buB4butceG7gTnDtG144buZbDlt4buV4bqn4buZbDnhu6rhuqLhu6lu4bqzIjnhu4Bt4buNOeG7geG7lznhu4HhurXhu4FtOeG6oOG7l+G6sznhur/hu505beG7lcOi4buZOeG7seG7lcOi4buZOeG7geG6teG7gTnhu5lt4buX4buTOcO0bXjhu5lsOeG6v+G7oTnDgcOiOeG7geG6teG7gTnhu4HDvcO64buZbDnGsOG7reG7oeG7gTnhu7Ftw6w5bG51bjnhu4Ftw6nhu5M54buH4buz4buxOeG7q+G7tznhu4HhurPhu5k54buxbW7hu4nFqTnhur/DqeG7sTltw7nFqTnFqW3hurXFqTnDgcOi4buVOeG7quG6ouG7qW7hurM54buTdW454buB4buXOeG7sW3EqTnhu7HhuqXhu5U54buBdDltcW454buBbeG7lTnhu5lsw73Dum454buHZeG7mTnhu6rhuqLhu6lu4bqzOeG6oGXhuqI54buH4bu34buZbDnhu5Nx4buxOeG7g8Op4buxOeG7mcO9deG7gTnhu4Nx4buBOeG7keG6u8WpIjnhurLhu5A54buBeeG7mWw54buRw63hu5k54bq14buZOcOBbuG7ieG7gTnhu6vhu7k54buHd+G7mWw5w4F5OcO0bW85beG7l+G6szlt4bub4buBXTnDtMOt4butOWzhu5tuOeG7k3Hhu7E54buB4butceG7gTnhu4Nu4buL4butOeG7seG7qeG6sznGsOG7reG7oeG7gTnhu7HDrDnFqW12OW3DucWpOcOBdW454buR4but4bq74buxOcWpbeG6tcWpOcaw4but4buh4buBOeG7scOsIjlNcW454buZbG3Dsjnhu7Ftw73DueG7mWw54buD4buN4buZbTnhurLhu5A54buR4bq54buZOeG7sW3hu7M5w6Dhurc54buHbmrhu5k54bup4bqzOeG7seG6pW454buxbcOi4buZbTnFqW3hu6E54buGbeG6s23hu6nhurPhu5ldOeG7k27hu4vhu5k54buC4buf4buZbDnhu6rhurPhu63hu4duOeG6suG7qeG6s+G6v27hurMiOU1xbjnhu5lsbcOyOeG7geG7lznhu6vhu7c54buxbeG6s+G7kznhu4fhu7c54buBeOG6sznhu7By4buZbDnhu7Btw705w7TDgznhurLhu5A54bqybeG7k+G7heG7hznhurLhur/hu5Xhu63hu5EtTG3hu4Vu4buxOeG7gXbhu5lsOeG7keG6reG7mW054buD4bql4buVOeG7geG6teG7gTnhu5nDvXXhu4E54buxbcOi4buZbTnDgW7DreG7mTnhurLhu5A5w4HDojnhu5ltQeG7mWw54buZbMO9w7puOeG7g+G7s+G7mWw54buD4bq54butOeG7geG6teG7gTnhu7FyOeG7gW3hu7Phu4E5xrDhu63hu6Hhu4E54buxw6w54bux4bup4buV4buZbDnhu4Phu5c54buB4buXOeG7sHLhu5lsOeG7sG3DvTnDtMODOeG7kE3GrznhurLhu5nhu7Hhu5Xhu5lu4buVOUzhu63hu7Hhu4Xhu6nhu6nhu4Xhu6tdOeG7gG14OeG7scOy4buBbTlY4bqiOeG6v+G6s+G7mTnhu5Buw63hu5k54buTbuG7mW054buBbWXhu605xahtbjnhu5Lhu5Xhu63hu6vhu6vhurM5S+G6s8O0biI5TXFuOeG7mWxtw7I54buxbcO9w7nhu5lsOeG7g+G7jeG7mW054bqy4buQOeG7keG6ueG7mTnhu7Ft4buzOeG6oWE54buraTnhu4duauG7mTnhu6nhurM54bux4bqlbjnhu7Dhu63hu5lu4burbuG6sznDgcOi4buVOeG7meG6qeG7kznDoGHDoeG6tyIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu7Dhu7AkI+G7mC/hur7hurXhu5U54buwbuG7mTnhu7Hhu7Phu4EyL8WpMw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

NÓNG: Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố tấn công Syria

NÓNG: Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố tấn công Syria
2018-04-14 08:49:19

TPO - “Tôi đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Mỹ tiến hành tấn công các mục tiêu liên quan đến vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

“Hơi nóng” đã áp sát Syria

“Hơi nóng” đã áp sát Syria
2018-04-12 06:55:06

QĐND - Những tuyên bố và cân nhắc sẵn sàng khai hỏa vào các mục tiêu ở Syria từ Mỹ và một số nước phương Tây có vẻ như đang dần thành sự thực khi tàu chiến của Hải quân Mỹ được...

“Vũ khí” trừng phạt hủy hoại quan hệ Mỹ - Nga

“Vũ khí” trừng phạt hủy hoại quan hệ Mỹ - Nga
2018-04-11 07:34:15

ANTD.VN - Trừng phạt đã trở thành thứ vũ khí nguy hiểm hủy hoại quan hệ giữa Mỹ và Nga khi mà hai cường quốc hàng đầu thế giới này không thể tìm được cách thức thương lượng để...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết