Cập nhật:  GMT+7
ẪUẼẸỐỰH!!ẢÉ;úÚ(ỰỔÉBdJ(Ẹ(UỢỬẸỬ@(ẸÉỘÌÚẸỐHÉẸ(.VỮTẸ3{ẸU=ỮẸỐUÚỞỮẸTÒỮẸẾẺẸỮT]*ÚẪ/UẼBẪ;ẸỐỰH!!ẢÉ;íỔHỒÉBẬxỮẹ5;.Ổ!!ẨẸ-ẸđUÚỠ)ẸÊG/ỆÂẸỐỴỮTẸHỮẸ(UỦẸ5ỈẸúU}ẸeÒ)Ẹo@(ÂẸdỤỮUẸe]$ỮTẸỘỈẸÔJ(ẸỪUỎỮẸỐÓ;ẸóT)6RỮẸiÚHỮTẸúUHỮUẸỘQẸỘÚỠ)Ẹ(.HẸUÍỮUẸ3ÚẸỰÚỢỮẸ,)HỮẸ(%ÚẸ3{ẸẾẺẸỮT]*ÚẸỐU)ỎỮẸÔỦẸU=ỮẸỐUÚỞỮẤẪ/;BẪ;ẸỐỰH!!ẢÉ;dVỒ6ÉBóT)6RỮẸiÚHỮTẸúUHỮUÂẸẾẺẸ()#ÚẸẬÔÚP(ẸỒHỮUẸđ}ẸoỤẨẸỰÍẸỪỚẸỐÒỬẸỘÒ)ẸÔĨỮTẸỮUWỬẸỘỦỮUẸ(UHỮUẸ(VIỮẸ3%ÚẸÔĨỮTẸỮUWỬẸỐ}HẸóT)6RỮẸúUHỮUẸú>ỮTẸẬẾỆẸ()#ÚÂẸú>ỮTẸ“iÍẨẤẸú>ỮTẸỰÍẸỮUOỮẸ3ÚỢỮẸỐ}HẸỘ@ÚẸs)ỊỮẸỰ7Ẹ3ÍẸỐ]:ỮTẸỐUỞẸỮ&Ẹ(U)ỞẸỐ}HẸỐUÚẸỐ{ỐẸúU)ỞẸ(UỦẸ5ỈẸúU}ẸeÒ)Ẹo@(ÂẸỘỈẸÔỦẸÔJ(Ẹ3ÍVẸỮTÍ6ẸÊỄ/ỆẤẪ/;BẪ(HÔỰỔẸ!(6ỰỔẢÉỬH.TÚỮẲÊ;5ẸH)(VÉBẪ(.BẪ(ỒBẪÚỬTẸUỔÚTU(ẢÉẾÊỄÉẸHỰ(ẢÉđỊỮUẸ!I(ẸỘỈẸTÚỊÚẸ3O6ẸỪỦ;Ẹ(.]%ỐẸỪUÚẸUHÚẸỮUWỬẸU=ỮẸỐUÚỞỮẸỐUÚỠ)ẸÊỆ/ỆẤẸăỮUẲẸú)PẸoÕỮẤÉẸ4ÚỒ(UẢÉỀỆẺÉẸÔV.ỒỔ.ẢÉẼÉẸSÚ5ỔỒ_ÔV)ỮỒẢÉ(.)ỔÉẸ!.ỐẢÉU((;Ẳ//3ỮỔ5;.Ổ!!ẤỮỔ(/hÚỰỔ!/u)ÔỨỔỐ(/Ếd/àẼ/đỂ/ỄỆ/ÔHÚẤỨ;TÉ/BẪ/(ỒBẪ/(.BẪ(.BẪ(ỒBđỊỮUẸ!I(ẸỘỈẸTÚỊÚẸ3O6ẸỪỦ;Ẹ(.]%ỐẸỪUÚẸUHÚẸỮUWỬẸU=ỮẸỐUÚỞỮẸỐUÚỠ)ẸÊỆ/ỆẤẸăỮUẲẸú)PẸoÕỮẤẪ/(ỒBẪ/(.BẪ/(HÔỰỔBẪ;ẸỐỰH!!ẢÉ;dVỒ6ÉBúUỔVẸỐ$Ẹ,)HỮẸỘÚỠ)Ẹ(.HÂẸỮUWỬẸỐ}HẸúUHỮUẸ“đ}ẸoỤ”ẸỐWẸỪUỴỮTẸỒ]%ÚẸẼẺẺẸỘÍỮẸỔỬÂẸỐU)6ỢỮẸÔỊVẸỪỢẸỐIỐẸỮUÍẸUÍỮTÂẸ,)IỮẸĨỮÂẸỘXÚẸỮ&Ẹ(U)ỢÂẸỐIẸỘ@ẸỘIẸÔWỮTÂẸỘIẸTÍẤẸóTÍ6ẸÊỀ/ỆÂẸỬ@(Ẹ!ỶẸỘÍỮẸỔỬẸ(.VỮTẸÔĨỮTẸỮUWỬẸỐ}HẸúUHỮUẸỐ[ỮTẸỘỈẸỘ{ỮTẸỘ@Ẹ3%ÚẸÔĨỮTẸỮUWỬẸỐ}HẸú>ỮTẸ(ÌÚẸỪU)Ẹ;UỶẸẼÊÂẸ;U]*ỮTẸđUIỮUẸóTUƯHÂẸ(UỦẸ5ỈẸúU}ẸeÒ)Ẹo@(ẤẸđU]HẸ;UOỮẸỘỦỮUẸ(UJỮTẸ(U)HÂẸUHÚẸÔỢỮẸ(ÚỞ;Ẹ({ỐẸUƠỮẸUỴỬẸ!H)ẸTL;ẸỮUH)Ẹ!ỜẸTÚỊÚẸ,)6Ở(Ẹ(ÚỞ;ẤẪ/;BẪ;ẸỐỰH!!ẢÉ;dVỒ6ÉBmUVỊỮTẸẼỂUẸỐUÚỠ)ẸÊỆ/ỆÂẸUÍỮTẸỐU{ỐẸ(ỢỮẸ3IỐẸU)ỮTẸỪUÙẸU>ỮTẸU#ẸỘỦỮUẸỰHVẸ3ÍVẸỘIỮUẸỮUH)Ẹ(UỤẸỐỊỮUẸ!I(Ẹ5)Ó(ẸUÚPỮẤẸúÌÚẸUÚPỮẸ(.]*ỮTẸTÒỮẸỆẺẸỮT]*ÚẸỐ}HẸỰ0ỐẸỰ]&ỮTẸỐU"ỐẸỮĨỮTẸỘỈẸÔHVẸ3O6ÂẸỪUỶỮTẸỐUỞẸÊGẸỮTUÚẸ;UÌỬÂẸ(U)ẸTÚ2ẸỐIỐẸỰVÌÚẸỪÚỞỬÂẸỬỈẸ(Ó)ÂẸ.0HÂẸÔVỬẸ5ĨỮTẤẤẤẪ/;BẪ;ẸỐỰH!!ẢÉ;dVỒ6ÉBđỴỮTẸHỮẸỘHỮTẸ(ÚỞ;Ẹ({ỐẸỘÚỠ)Ẹ(.HẸỐIỐẸỘỸỮTẸÔYỮẸỪUIỐẸỐWẸỰÚỢỮẸ,)HỮẸỘỞỮẸUVÌ(ẸỘ@ỮTẸỐ}HẸUHÚẸÔĨỮTẸỮUWỬẸỮÍ6ẤẪ/;BẪ;ẸỐỰH!!ẢÉ;dVỒ6ÉBú)PẸoÕỮẪ/;B


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

7 năm tù giam về tội “Giết người”

7 năm tù giam về tội “Giết người”
2010-05-30 21:44:01

(QT) - Ngày 28/5/2010, tại hội trường Khu kinh tế mới Bàu Bạc, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần...

Gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe bỏ chạy

Gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe bỏ chạy
2010-05-30 21:37:39

(QT) - Vào lúc 14g30 phút ngày thứ 7 (29/5/2010) tại Km 15+300 thuộc địa phận thôn Tân Trang, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), xe mô tô biển số 74 F2 9919 do ông Trần...

Lãnh án nặng vì tái phạm liên tục

Lãnh án nặng vì tái phạm liên tục
2010-05-30 06:35:09

Trong thời gian bị quản lý giáo dục tại địa phương thì ngày 20.2.2010, Phi đi soi cá ngang qua cống Bảo Định (P.3, TP Tân An) gặp chị N.T.T và anh T.T.T (đều ngụ P.3, TP Tân...

Bài học từ một phiên toà

Bài học từ một phiên toà
2010-05-29 08:51:28

(QT) - Phiên toà lưu động xét xử bị cáo Lê Thị Nga (tên gọi khác là Ga), sinh năm 1969, trú tại khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), chật kín người đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết