Cập nhật:  GMT+7
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHUMOyd2l2xIJxaeG6ukdpw4HDguG6umnEkHZ34bunw4Bp4bq64bqgw7Lhu4EvdsOs4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQVnRvcmjhu4fDqiAy4bq/aS1pInZ34bunw4Bp4bq64bqgw7JpQeG7hOG6vGlzw4LDgOG7r2nhu4h14bq6aeG7iElpcMO9aXHDs+G6oGlA4bunaTJ2w71pPeG7r29pw6rhurrhu6fDgGnhu6/Egndp4bu5dsOzcWlBw7Jp4buub+G6v+G6uWnhurh3w4B2acOAw7TDgWnDrG5rbuG6uWnhurrDicOKaeG6uuG7jXdp4bu5duG6vGnEkHbhurJpauG6uWnEkHbhu4ThuqrDgOG7r2lT4bq2w4Dhu69pMnZvw4B24bq5aeG6unbDssOAdmnEkHbhurJpU+G6tsOA4buvaVbDsmnDqiDhurzhu4/DgOG7r2kyw4nDveG6v+G6uWlxduG7o+G6umnhu7l4w4Bpw4Dhu6/hu4Thuqp3aXPFqcOAaXJI4bq7aVDDvWlxw7PhuqBpcMO9acOj4bu4MT1SaeG6uuG7s8OAdmnhurrDieG6vMSoaeG6uuG6smnDjMawaeG6usOCd2loQOG7jcOBaXLhu4DDgOG7r2nhurp4w4Bpw4B2d+G7qcOBaXF2d8Wpw4Fpc+G6oOG7jeG6umnhurrDsndp4bq44buPw4BoaeG6unZ04bqgaXN34burw4Fpb2nhu7l24bqg4buPw4BpxKlpU3fGsOG6vGnDrMSpw61pUMOCaUDhurzhu6PhurppVnnDgHZp4bq4SOG6u2nhu4tqaXDDvWl24buNd2lz4buEQnFpMuG6oMOyacOzw4Bp4bq6w4l34bup4bq8aeG6uuG7o8SQaXPFqcOAaXPGsOG6vGlBw7JpcOG7jcOAaXDDqOG6uWl2xIJpdsOyw4Dhu69p4bq6dsahw4Bp4bq6dnhxdmlx4buGb2lww71pccOz4bqg4bq7aVDDs+G6oGlxw7PhuqBpc8O1aUFCd2ly4buAw4Dhu69pw4HhurJ3aUXhurxvw4BpduG7qWnDgMOyxKhpc+G7q2lxdnfFqcOBaXPhuqDhu43hurppceG7hm9pccOzcWlww71pduG7jXdpduG6rMOAaWvDrcOtaeG6usOJd+G7qeG6vGlz4bq0w4Dhu6/hurtpw6Phu4Bpw7PDgGlBw7Jpw4HDguG6uml24bq0d2lxduG6vOG6tsOA4buvaXHhu4/DgHZp4bq64buzw4B2aXF24bqgacOA4buv4buE4bqqd2lyxqHDgGnhurrDieG6oMOA4buvaeG6unZvw4Fp4buvd29p4bq6dkhxaXZ34bupw4BpccOzcWnhu693b+G6oGlyw71xdmnhu7l3w4B2aeG6usWp4bq7aUDhu6dpMnbDvWk94buvb2lBw7LDgWnDgOG7r3bGsGlw4bq84bq2w4BpcMOzw4Bpc+G7o+G6vGnhu4hvw4B24bq7aTLDieG6oMOA4buvaeG6unbhuqp3aeG7r3dvw4Bp4bq6R2nhurp2w7PDgOG7r2nhu4kv4buLw63DrcSpaXPFqcOAaeG6unbDs8OA4buvaW4v4buLw63DrWzhurlpPeG7r29pc8O1acOMb8SoaeG6unfGsMOAaXHhu4ZvacOAdsONw4Dhu69pw4Dhu6/hu4Thuqp3aXLGocOAaeG6usOJ4bunw4Bpc8O9b2lww7LDgGnhurp2w7LDgHZpxJB24bqyaVPhurbDgOG7r2lWw7Jpw4zDsml24bq8xKjhu6nDgGlRb8OBaUDDgmnDjOG6qHdp4bq44bqyaeG6unfGsMOAaXbhuqzDgGnhurjDs+G6vGnhurrDicO0w4Fp4bq6w4l34bup4bq8aXPhurTDgOG7r2nDjMOyaXZGb2nhurjhu6Vp4bq6w4nhu49pQcO1d2nhurjhurzhu5vhurppcW/huqDhurtpMnbhuqp3aeG7r3dvw4Bpc+G7neG6vOG6uWk94buvb2nhurrDieG7j2lBw7V3aXPhu53EqGlz4buGacOAduG7k8OBaeG6uuG7jeG6oGlBw4PDgOG7r2nhurp3w4BpcXbhuqBpw4HEgndpw4Dhu6/hu4Thuqp34bq7aTFv4bq8aXPhuqLhurlpcuG6oGlw4bq84bq2w4BpcMOzw4Bp4bq6duG6vG9pQeG6pmnhu7l24bq2w4Dhu69pceG6omnhu7l24buPacOAw7TDgOG7r2nhurrDieG7j2lBw7V3acOA4bunw4Bpw4Dhu6/DssSoacOsbS/DrMOtL+G7i8Otw61s4bq5aT3hu69vaXDhuq5p4bq6w4nhurLDgGnhu7l24bqud2lzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buv4bq7aSPDguG6umnhurp24bqqd2nhu693b8OAaeG6uG/hurzhurlpcHfFqeG6umnhu7l24bq2w4Dhu69p4bq6duG7q2nhurrDieG6ssOAaeG6usOJw7PDgHZpxJB2w7PEkGlB4bq84buj4bq64bq5aXDDvWlxw7PhuqBpc8O1aXPFqcOAaXPhu53hurxp4bq6dsOKaeG6uuG7jXdpUeG6tsOA4buvaW/DgGnhurp2w7LDgHZpxJB24bqyaVPhurbDgOG7r2lWw7LhurtpUcO0w4BpcUZpw4zDsuG6oGl2w7LDgHZpw4x3acSQduG7jcOBaeG6usOCd2lx4buGb2lww71pccOz4bqg4bq5aVZT4bqv4bqvaXPDtWnhurrhurzEqOG7p8OAaXDDvWlxw7PhuqBpQOG7p2kydsO9aT3hu69vacOs4buLacOAw7TDgWnhurrhur5pw4zGsGnhurrDgndpaEDhu43DgWly4buAw4Dhu69p4bq6eMOAacOAdnfhu6nDgWlxdnfFqcOBaXPhuqDhu43hurpp4bq6w7J3aeG6uOG7j8OAaOG6uWlz4bq0w4Dhu69p4bq6duG6qndpxJB24buPd2l24bqgw7LDgGnhurrDieG7j2nhurjhurJp4bq6d8aww4BpcXbhuqBpccOzcWlww71pduG7jXfhurtpw6N34bupcWlww71pccOz4bqgacOMd2nEkHbhu43DgWlB4bq84buj4bq6acSQdsOzxJBp4bq44bulaXDDvWnhurrDiUfDgOG7r2nhurrDicO9acOA4buvdnfhu6fDgWnDgXfDgHbhurlpw4B24buEw4Dhu69pc8ahxKhpceG7gsOA4buvaUHDsmlww7J3aXbEgnFpc+G7keG6umnhu693w7Npc+G6sndpw4zhuqh3aXHDs3FpcMO9aXbhu413aeG6uuG7jXdpxJB2d+G7p8OAaeG6uuG6oMOy4bq7aT3FqeG6vGnDgHbhu4RpdsSCaXHhu4/DgHZp4buvd8OzcWnhurrDieG7hOG6qHFpw4B2w43DgOG7r2lB4bqqd2lz4buE4bqqw4Dhu69pw4Hhu6PhurppceG7hm9pcMO9aXHDs+G6oGlz4buraXPhu4RCcWl24buEQ8OA4buvaUHDtXdp4bq44bq84bub4bq6aXbhu5vEkGly4buhw4Bp4bq6dnlpduG6tsOBacOAb8SoaeG7uXbhurbDgOG7r2nEkHbhu493aeG7r8Ozw4B2aXF2w73hurxpduG7o+G6vGlF4bq84buPacOA4buZw4Dhu69pw4DGsGnDqsOA4buv4buE4bqqd2nhurp2d+G7qeG6uml24buNd2nhurp24bubxJBpw4B24bub4bq6aXHhu4LDgOG7r2nhurrDieG7p8OAacOsw61p4bq6w4l34bup4bq8aXPhurTDgOG7r+G6v+G6u2kyduG6qndp4buvd2/DgGlF4bq8b+G6uWnhurrDieG7p8OAaXPDvW9pcMOyw4Bp4bq64buzw4B2aSDhurzhu4/DgOG7r2kyw4nDveG6uWnhurp5w4B2aeG6usOJ4buNw4Dhu69pQUJ3aXLhu4DDgOG7r2lF4bq8dMOAaXB3xanhurppc+G7q2nDjG/EqGnhurp3xrDDgGnDjOG6qHdpQcO1d2nhurjhurzhu5vhurppcW/huqBpcnfhu7HDgGnDiW9p4bu5dsOzacSQduG6pGlwd8Wpw4DhurtpMnbhurbDgOG7r2nhurp24buE4bqqw4Dhu6/hurlpw4B2w43DgOG7r2nhurrDieG7hOG6qsOA4buvaXZCxJBp4bq6w4nhu6fDgGnhu7l2d2l24buj4bq8aUXhurzhu49p4buI4buPxKhpw4lv4bq5aXDDvWl24buNd2lxduG7s2lwd8Wp4bq6aWjDgOG7r+G7o8OBaXPhu5HDgOG7r2hpcXZGaeG7uXbhurbDgOG7r2nEqOG7p+G6vGlx4bud4bq8acSQdsOzxJBpQeG6vOG7o+G6umlxb8OAaeG6unZ34bupxJDhurtpMuG6vMSoacOAdnfhu6fDgOG6uWnhu7l2d2nDjOG7gGnDjHfhu6lxacOMRGlBQ+G6uWnDgOG7r+G6oMOyd2nDgeG7m+G6umnDgcOz4bq6aeG6unfGsMOAaXHhu4Zv4bq5aeG6unnDgHZp4bq6dsahw4Bp4buvd8ONb2nDgcSCd2nDgOG7r+G7hOG6qndpc8O1aeG6uuG6pMOAaeG6unbhu4ThuqzDgOG7r2nDgOG7mcOA4buvacOAxrDhurtpPXbhu4Rp4bq6w4nhu4ThuqrDgOG7r2l2QsSQaXF2w71pw6Phursy4bq7QOG6uWnhu7l24bq8acSQduG6smls4bq5acSQduG7hOG6qsOA4buvaWppc+G7hG9p4bq44bqkaXPhuq5pcXbhuqBpcXbDvWnhu6/Ds3dpw4Hhu4RCw4Bp4bq6dsWpaXF24bubxJBpw4Dhu6/GocOAaXbDssOA4buvacOMb8SoaeG6unfGsMOAaUHDssOBacO0w4DhurtpMnbhuqp3aeG7r3dvw4Bpc+G7neG6vGlxdsO9aUDhurtpc+G7hEJxaXF2w71p4buvw7N3aeG6usOJ4buPaUHDtXdpc+G7ncSoaXPhu4bhurlpw4B24buEw4Dhu69p4bq6duG6qndp4buvd2/DgGnhurhv4bq8aeG6uOG6smnhurp3xrDDgGlBw7V3acOAduG7o8OAaXPhu4RCcWnhurpHaXF2w71p4buvw7N3aXFGaeG6unbhu4RvaXLhu53DgOG6u2kyw4nhuqDDgOG7r2lBw4px4bq5aeG6unfGsMOAaUHDtXdpw4xvxKhp4bq64buNd2nDgOG7r8ahw4BpdsOyw4Dhu69pw4Dhu6/DssSoacOBw4LhurppcXbhurTDgOG7r2lxduG7m+G6umnhu7l2d8Wpw4Bp4buvd29pc3nDgHZpcXbDvWlA4bq7acSQduG7j3dpcMOzw4Bpc3dpceG6rGnDgOG7r+G6rHdpceG7hm9pw4F5w4B2aXPhu6tp4bq6w4nhu49pw4BC4bq5aeG6uG/hurxpc+G6omnDgeG6vG9pw4HDguG6umnDgOG7r+G6tndpw4B2w7Jpw4B24bquaXPhu6tpQ2nhurrhu43DgeG6u2k94buvb8SoaXHhu43DgHZpw4B2w7JpcXbDvWlA4bq74bq5aXF2w71pPeG6uzLhurvhu67hurtpceG7gsOA4buvacSQduG7j3dpcMOzw4Bp4bq64bqyw4Dhu69pcMOzw4Bp4bq6dsOz4bqgaXHDtMOAacOAdsOyacOB4bqod2nhu4jGocSoaXPhu6tp4bq6w4nhu49pw4BCacOA4buvxqHDgGl2w7LDgOG7r2nhu7l2d2lvw4B2acOJ4bq8w4LhurppcXbhurTDgOG7r2lww71pxJB2w7Np4bq44buPw4Dhurtp4bu4duG6tsOA4buvaXF24buzaXF2w71pQOG6u2lxdsO9aeG7ruG6u2nDgcOyacOAdnfGsOG6vGnDgOG7r+G7hOG6qndp4bu5dsOzcWlxduG7s2nDjHlpcXbDiuG6umlBQndp4bq6w4nhu4ThuqhxacOB4buR4bq6acOBw7Jpw4Fvw4Dhu69pdsSCb2nDjMOy4bqgaeG6unbGocOA4bq7aTvDgOG7r2lA4bunaVbhurTDgOG7r2kg4bq8b8OA4buv4bq5aSJ24bqiaVF2w7PDgHZpw7PDgGky4bqgw7Jpw7PDgGnDgHbGocOAaXLGocOAaeG6uuG7s8OAdmlxduG6oGlwd8Wp4bq6ZWnigJxpMnbhuqp3aeG7r3dvw4BpReG6vG/hurlpMk89Umnhurrhu7PDgHZpc8O1aeG7iHXhurpp4buISWnDgHZ3xrDhurxpw4zhu4Bpw7PDgGnDjOG6qHdp4bq6w4J3aXJvw4B2aeKAnEDhu43DgWly4buAw4Dhu69p4bq6eMOAacOAdnfhu6nDgWlxdnfFqcOBaXPhuqDhu43hurpp4bq6w7J3aeG6uOG7j8OAaOG6uWnDgOG7r+G6vMSo4bunw4Bpw4B2xqHDgGnDgcOC4bq6acSQduG7ncOAaXHhu4LDgOG7r2nDjHlpw4Dhu6/hu4Thuqp3aXLGocOAacOB4bub4bq6aXHhu4/DgHZp4buvd8OzcWnhurrDieG6oMOA4buvaXHDs3Fp4buvd2/huqBpcsO9cXZp4bu5d8OAdmnhurrFqeKAneG6u2k7w4Dhu69pPeG7r+G6tmk94buvxIJxaTJ4w4B24bq5aVF2w7PDgHZpw7PDgGky4bqgw7Jpw7PDgGnhurp2w7LDgHZpxJB24bqyaVPhurbDgOG7r2lWw7JpcXbhuqBpcHfFqeG6umnhurp24bunw4FlaeKAnGk9w7TDgWnhu4vDrcOtbuG6uWkyTz1SaVPhurbDgOG7r2lWw7Jpc+G7hG9pw4lvaeG7iHXhurpp4buISWnhurjhuqxp4bq6duG7n8OBacSpbWnDjOG7gGnDjMawaeG6usOCd2nigJwyw4lvw4B2aXF24bubxJBpdkLEkGlz4bq0w4Dhu69pw4xvxKhp4bq6w7J3aeG6uOG7j8OA4oCd4bq7aVF24buzacOJd+G7p8OA4buvaeG7iWnhurp2w7PDgOG7r2lz4bud4bq8acOAw7TDgWnhu4vDrcOsw63hurlpMk89Umnhurp2w7LDgHZpxJB24bqyaXPDtWlz4buEb2nDiW9p4buIdeG6umnhu4hJaeG7icOsacOM4buAacOMd+G7qXFpQXfhu6fDgGlF4bq8b8OAaXPFqcOAaeG6usOCd2lyb8OAdmnhurrDieG7p8OA4oCd4bq7aSDhurxvacOAdsONw4Dhu69pw4zhu4Bpw4x34bupcWnhurrDieG7p8OA4bq5acOA4buv4buE4bqqd2lyxqHDgGlx4budw4Bpw4Dhu6fhurxpcW/huqBp4bq6d8OAdmnhurp24budw4BpceG7j8OAdmnhu693w7Nx4bq5aeG6usOJw7PDgHZpcMO9aXHDs3Fpc+G6sndp4bq64buEQsOA4buvaeG7uXbDs3FpQUJ3aXLhu4DDgOG7r2lF4bq8dMOAaXB3xanhurppc+G7q2nDjG/EqGnDgeG7hELDgOG6uWnDgHbhuqpp4bq6dsWpaXF24bubxJBp4bq6w7J3aeG6uOG7j8OAaeG7r8ahxKhp4bq6dnfhu6nhurppduG7jXdp4bu5duG6omlB4buE4bqqw4Dhu6/hurtpI+G6uzLhu4EvxJDhu4c=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gãy đổ cây cổ thụ làm một người chết

Gãy đổ cây cổ thụ làm một người chết
2010-05-28 17:31:55

(QT) - Chiều 27/5/2010, ông Nguyễn Cư, 49 tuổi, ở thôn Kim Long, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) trong lúc làm đồng gặp mưa to gió lớn, đã tìm trú ở gốc cây cổ thụ,...

Hậu họa từ tiếng nẹt pô xe

Hậu họa từ tiếng nẹt pô xe
2010-05-28 16:22:06

(VnExpress) - Thấy Trần Quốc Thanh 2 lần chạy xe qua đều nẹt pô ầm ĩ giữa đêm khuya, anh Chí tức giận xông đến tát tai nhưng không ngờ bị người này dùng dao đâm chết.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết