Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2vhu6pyw4zDssOM4buf4bqmw7LhuqDDg+G7m+G6psOyR+G6ouG6qsOy4bqgw4Phu53huqbDsuG7r8OJ4buxw7Lhu6rhu5vhuqzDskjhu4rhu6HhuqzDsuG6pOG7ksOySU/huqzhuqDDskfhuqJC4bqs4bqgw7LhuqLhurrDsuG7ruG6uOG6rOG6oMOyZOG7isO54bqsai/huqLhu49rakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0clduG7m+G7rcOza+G7icOjw6M+xKnDsi3DsuG7sOG6osOD4bu34buKw7LDjMOJw4PDssO14buXLeG7k8Otw7Lhu7Dhur7Dskjhu4rhu5vhuqzDsuG7seG7oeG6rOG6osOyw43hu53DjMOy4buvw4Phu7fhu4rDssOMSeG7m8Oy4buwReG6rOG6oMOy4bub4bqsw7LDjOG6tuG6rOG6osOyw6HhuqLhu4jDssSR4buz4bqsw7Lhu69ww7JJ4bubw7JI4buK4buQ4bu1w4zDsuG7r+G6sOG6rOG6osOyw4LhuqLhu4TDg8Oyw4zDicOy4buOSsOy4bud4bqsw63DssOC4bqi4buEw4PDssOMw4nDsuG7q+G6sMOy4bux4bub4bqsw7Lhu47hu6PDsuG7q3LDjMOyw4zhu5/huqbDsuG6oMOD4bub4bqmw63DssOMw4Phu7XhuqzDsuG6ouG7o+G6rOG6osOyw4LhuqLhu53huqbDssOUd8OMw7Lhu7HhuqLDisOy4buEw7Lhu47hu6PDsuG6rOG6vsODw7LhuqThu6PhuqbDsuG7jsOD4bu54buxw7Lhu6/DicODw7Lhu47hu4DDg8Oy4buu4buj4bqow7Lhu7BF4bqs4bqgw7IoxalHw7Lhu4nhu5HDtMOyw4zhu4rhurzDg8Otw7LDgsagw7LDjU3DsuG6rEXhuqzhuqDDsuG6pMO54bqmxKnDrcOy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG6pOG7o8Oyw6HhuqLhuqrDsuG6oMOD4bud4bqmw7Lhu6/DieG7scOy4buq4bub4bqsw7JI4buK4buh4bqsw7LhuqThu5LDsklP4bqs4bqgw7JH4bqiQuG6rOG6oMOy4bqi4bq6w7Lhu67hurjhuqzhuqDDsmThu4rDueG6rMOy4buJw6HhuqLhu4jDssSR4buz4bqsxKnDsi3DsuG6rOG6oOG7iuG7kOG7s+G6rMOyw6HhuqLhuqrDsuG7quG7m+G6rMOySOG7iuG7oeG6rMOy4bqk4buSw7JJT+G6rOG6oMOyR+G6okLhuqzhuqDDsuG6ouG6usOyJeG7o8Oy4buu4bub4bqsw7Lhu47hu7fDssOM4bq6w4PDssOM4bqi4bub4bqmw7JFw7LDjOG7o8ODw7LDjeG7oeG6rMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrasOM4bub4bur4bqkdsOyw43DjOG7kOG6pHbhu4HDs+G6puG7m0nhuqDDg+G6rGjDtUfDlMOy4bub4buKw4zhuqjDs2tqw4xJa2rDjOG7rWtqw4PhuqbhuqDDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs+G6pCrhuqbhu5vhuqB2w7PDsuG7m+G6pMOM4buBw7PDs8Oy4bqiw41H4bub4buxduG7gcOz4buNw7PDsuG7q+G6qEnhu612SeG7gcOz4buPw7PDsuG6ouG7kEd2SeG6pMOD4bqsw4Lhu4HDs8Ozw7Lhuqjhuqzhu7HhuqTDg+G7scOC4buBw7NJdsOM4buKSeG6rMOyw43huqLhuqjDlSrhuqbhu5vhuqB24buJw4zhuqLDg8ONw6zDjUnhu7HEqcOzw7LDjUnhu7Hhu4HDs+G6osOMw4xHaC8vR+G6osODduG6rOG7q+G7m+G6rOG7seG7isOsw4zhu4rhuqjDg8OMSXbDrOG7juG6rC/DjMOD4bub4bqs4buQ4bqo4bqsLyrhuqbhu5vhuqB2YsODdsOVw6zhu5vDjUfDlGfDo+G6ouG7iuG6puG7q+G6rOG7m8OD4bqkKuG7rOG7geG7kcO14buP4buX4buZ4buZw7Mva2ovw4zhu61rai/DjElrasOMSWtqw4zhu61r4buw4bqj4buuw6PDsuG7sEXhuqzhuqDDsuG7m+G6rMOyw4zhurbhuqzhuqLDssOh4bqi4buIw7LEkeG7s+G6rMOy4buvQ+G7scOySOG7iuG7kOG7tcOMw7Lhu6/hurDhuqzhuqLDsuG6pOG7ueG6rOG6osOy4burcsOMw7LDjOG7n+G6psOy4bqgw4Phu5vhuqbDsuG7r8OJw4PDsuG7juG7gMODw7JF4bqs4bqgw7Lhu67hu6PhuqjDsuG7sEXhuqzhuqDDsijFqUfDsuG7ieG6rOG6oE3hu4bDg8Oy4buvTuG6rOG6oMOy4bqs4bqg4bqo4bujw4PDsuG7scSo4bqs4bqgw7Lhu6vhu7PhuqzDskfhuqLhu6HDg8Spai9Ha2ovw4zhu61rai/DjElrai/DjOG7m+G7q+G6pHZrakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vhu7DEqOG6rOG6oMOy4bqs4bqg4buj4buQw63DsmLDg+G7ueG6rMOyIeG6ozzhu6zDsuG7scSo4bqs4bqgw7Lhu7Hhu6VHw7Lhu69ww7JH4bqi4buzw7Lhu7HhuqLhu4rGsOG6rMOy4bux4bud4buxw7JI4buK4buQ4bu1w4zDsuG7r+G6sOG6rOG6osOy4buxS+G7m8Oy4buw4bq+w7JI4buK4bub4bqsw7Lhu7Hhu6HhuqzhuqLDssON4budw4zDsuG7r8OD4bu34buKw7LDjEnhu5vDsuG7sEXhuqzhuqDDsuG7m+G6rMOyw4zhurbhuqzhuqLDssOh4bqi4buIw7LEkeG7s+G6rMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu45Kw7Lhu53huqzDsuG6rOG7o+G7kMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nrw6PhuqJ24bqow7LDjOG6okXhuqzhuqDDssOMw4PhuqzDsuG7q+G7m+G6rMOy4buv4bun4buKw63DssOMSeG6qOG6rOG6oMOyw4zhuqLhu4bDg8Oy4bqgw4Phu5vhuqzDsuG7r+G7oeG6psOy4bqs4bqiw4Phu7nhuqbDsuG7seG6ok7hu7HDsuG7jkrDssOM4bufw4PDsuG7q+G7m+G6rMOySOG7iuG7oeG6rMOy4bqk4buSw7JJT+G6rOG6oMOtw7JF4bqs4bqgw7IoxalHw7Lhu69ww7Lhu7HhuqrDsuG6ouG7o+G6rOG6osOy4buOw4PDssOM4bqi4bub4bqmw7JFw7LDjOG7o8ODw7LDjeG7oeG6rMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7JI4buK4budw7LDjEnhuq7huqzhuqLDssOM4bqiw5Phu7HDsuG6osOD4bu54bqsw7Lhu63Dk8Oy4bud4bqsw7LDjEnhurjhuqzhuqDDsklP4bqs4bqgw7LDjOG6onbhuqjDsuG7seG6ok3hur7huqzhuqDDssOMSeG6ruG6rOG6osOyw4xJ4bq44bqs4bqgw7Lhu5PDssOMScOD4bu54buKw7LhuqLhu5vDsklP4bqs4bqgw7Lhu7FL4bubw7Lhu7DhuqLEguG6rOG6osOyR+G6okvDssOM4bufw4PDssOUcMOyw6HhuqLhu4jDsilGw63DsuG6ouG7iuG7kOG7ueG6rMOy4buu4bq44bqs4bqgw7Jk4buKw7nhuqzDsuG7icOh4bqi4buIw7LEkeG7s+G6rMSpw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo0lN4buA4buxw7Lhu6/huqrDrcOyw4xPw7LhuqzhuqDhu6Phu5DDsuG7lcOyLcOy4buXw7LDjOG6ouG7neG6rOG6oMOy4buRw63DssOM4bufw4PDsuG7seG7neG6rOG6osOySU/huqzhuqDDsuG6rOG7o+G7kMOy4buvcMOyw5Thu6Hhu5DDsknhu5vDsuG7jkrDsuG7seG6ouG7neG7kMOy4bqi4bq+4bqsw7LDtOG7k+G7l8Oy4bqi4bubw7JJT+G6rOG6oMOyw4xJ4bq44bqs4bqgw7Lhu7HhuqJLw7Lhu5Dhu7Xhu4rDsuG6pOG7o8Oy4buxw7nhu5DDsuG7reG7p+G7isOySeG7ncODw7Lhu47hu6PDssOCduG6qMOy4bqk4budw7LDjEnhu6PhuqbDsuG7r3DDssOMSeG6uOG6rOG6oMOyw4xPw7Lhuqxx4bqmw7LDteG7jeG7jeG7k8OyLcOyw7Xhu43hu43hu5XDrMOy4buuTeG7guG7scOy4burw4Phu7XDjMOtw7LDjOG6vOG6rOG6oMOyw4LDg+G6rOG6osOyR+G6osSCw7Lhu6/hu6fhu4rDssOMTcOyw4xJ4bq44bqs4bqgw7JJT+G6rOG6oMOy4buO4bujw7Lhu7HhuqJx4bqmw7LDjeG6quG7scOy4butw4Phu7nhuqzDssOMxILhu7HhuqLDsuG6rOG6qsODw7LDjEnhu7PhuqzDsuG6ouG6vuG6rMOyw7TDreG7j8Oyw4zhurbDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrKeG7njwlw7IlPuG7oirDsjzhu5opai9Haw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lãnh án nặng vì tái phạm liên tục

Lãnh án nặng vì tái phạm liên tục
2010-05-30 06:35:09

Trong thời gian bị quản lý giáo dục tại địa phương thì ngày 20.2.2010, Phi đi soi cá ngang qua cống Bảo Định (P.3, TP Tân An) gặp chị N.T.T và anh T.T.T (đều ngụ P.3, TP Tân...

Bài học từ một phiên toà

Bài học từ một phiên toà
2010-05-29 08:51:28

(QT) - Phiên toà lưu động xét xử bị cáo Lê Thị Nga (tên gọi khác là Ga), sinh năm 1969, trú tại khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), chật kín người đến...

Gãy đổ cây cổ thụ làm một người chết

Gãy đổ cây cổ thụ làm một người chết
2010-05-28 17:31:55

(QT) - Chiều 27/5/2010, ông Nguyễn Cư, 49 tuổi, ở thôn Kim Long, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) trong lúc làm đồng gặp mưa to gió lớn, đã tìm trú ở gốc cây cổ thụ,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết