Cập nhật:  GMT+7
xNÀAỆỒẴỰỰúỹƯoOỬỒFỹyẰAỔẪỘAỬWAMOẴỘA=ỈAỬROA“âOỊỬAỔMỲÙO”x/NÀyxƯAỆỒẴỰỰúỹƯấFẴỂỹyvlowA-AẹMẤ*AẠẶ/Ă/ẠÁÀÁựAỬẦOANROAỬỪỲÙỔMAđNỮAỐOỔNAỬỊAỘÚOA6ẤỮA6ẦỆựA%ẨAớÕỔNA7NẸƯựANỮ*ĨỔAớÕỔNAeOỔNựAo.ẹ8AỬỎỔNAlỮẬỔMAoỪỌAỄẨAỘỦAƯNOÌỔAỬỖẤAỒỲỮAỄRỔMA%GỬA%@AỰUAỬNÊỘAỄPOA=ÚOAỀỌAỆÂỖAoỪẺỔAớOỊỬA8ỮÊỔAvnẹAÀẲẮẲwựAỬỪVAỬẦOAđNỮAỐOỔNAỬỊAỘÚOA6ẤỮA6ẦỆựA%ẨAớÕỔNA7NẸƯựANỮ*ĨỔAớÕỔNAeOỔNA=ỈAỬROA“âOỊỬAỔMỲÙO”ửAoNFỖAỆÂỖAỬỪẦỔMAỆYẴAớđnẹ8AỬỎỔNAlỮẬỔMAoỪỌứAớẤỖAỐNỖẬỔMAẲAMOÙAỔMẤ*AÀẶ/ÀẠ/ẠÁÁẲựAỬẦOAỒÂỔAỠỔMAấỖẤỔMAéOỔNAoÉỘAỦAỐNỮAỐOỔNAỬỊAỘÚOA6ẤỮA6ẦỆAỆƠAỬSAỆNỴỆAỮPỔMAỪỲỤỮựAỬNẴỘAMOẴAỮPỔMAỪỲỤỮAMQỘAỆƠAoỪẺỔAớOỊỬA8ỮÊỔựAeÌAấ#ỮAấẬOựA9OỔNAớẪỔA6BỆựAẹMỮ*KỔA9ẪỔMAoNỴỆA=ẤAỠỔMAeỸỆửAnẴỮAỐNOAỮPỔMAỪỲỤỮAỬẦOAỄÉ*ựAỠỔMAeỸỆAỄOAỆẦỖAỘYAỆẴỖAỰỮựAỰPAỔMỲÙOAỆỚỔAỒẦOAỄỊỔAỒÂỔAỠỔMAoNÂOAớẪỔAẻÂỔNAỦAMẺỔAỄƠAỀPỆAMOVƯAỰBỔAỆNỖAỠỔMAẻÂỔNA=ẤAỬOỊƯAỬXỆAỮPỔMAỬNÌỘAÀẢAỆNẴOAỀOẴAấỮỂẴửAđNỖẬỔMAÀẮAMOÙAẢÁAƯNVỬựAỠỔMAoÉỘAỬNẸ*AỘĨỬAỔÌỔAỆNỦA8ỮÊỔA=ỈAỒÂỔửAnẴỮAỄƠựA8ỮÊỔAỘỲỤỔA%FAỘÂ*AỠỔMAoÉỘAỨỮẴ*AỒẦOAỆWỔMAỔN#ỔMAỔMỲÙOAỐNÂỆAỰẴỔMAỔNẤAỠỔMAẹMỮ*KỔAấ#ỮAeỤOAỆNUOA=ẤAỬOỊƯAỬXỆAỮPỔMAẶAỆNẴOAỀOẴAấỮỂẴửAoẦOAỄÉ*ựAỬỪỖỔMAỒVỆAỮPỔMAỀOẴựA8ỮÊỔAỄỲẴAỬẴ*AỄỌỔNAỒẸ*AỄOỊỮAỆẤ*AỄJANVỬAỬNỮPỆAỬNÒAỀỌAấẬOAMOẼỬAỒẸ*A=ẤANẴOAỀÌỔAỄẨAỆƠAỒÙOAỨỮẴAỬOỊỔMAỒẦOửA9ỊỔAÀẰAMOÙAẢÁựAỘỜOAỔMỲÙOAỪYAỔNẴỮAỰẴỔMAỔNẤAỠỔMAeỮ,ANÂỬAđẴỪẴỖỐFựAỬẦOAỄÉ*AấẬOAỒẦOAƯNÂỬAỰOỔNAỘÉỮAỬNỮẾỔA=ÚOA8ỮÊỔựAỬỪỖỔMAỒVỆAỆẨOAỔNẴỮựAấẬOAỄẨAỬÂỬAỬẴOA8ỮÊỔựAỄÊ*A8ỮÊỔA=ẤỖANẤỔMAỪẤỖA=ẤAỂWỔMAỘÝAỀẬỖANOJỘAỔGỘAỬỪVỔMAỔMỲÙOA8ỮÊỔửAoNẸ*A=Ẽ*AỔN#ỔMAỔMỲÙOAỬỪỖỔMAỔNẤAỪẴAỆẴỔAỔMẪỔAỪQOAỠỔMAeỮ,AỀẬỖA8ỮÊỔA=ỈửAnẴỮAỄƠựA8ỮÊỔAỆNẦ*A%FAỘÂ*A=ỈAỒÂỔAỆYẴAỠỔMAoÉỘAỒẸ*AỘRỬAỆỖỔAỂẴỖAỀCỔMAỰBỬAỔNỜỔAỄẺỮAỂẤOAỐNỖẬỔMAÃẢỆỘAỄOAỬÒỘAấẬOửAớỶẴAỒVỆAỄƠựAấẬOAỄOA%FAỘÂ*AỆNỦAỠỔMA6BỆAỬỪỦA=ỈAỒÂỔAỆYẴAỘÒỔNựA=ỶẴAMDƯAỔNẴỮAỆẬANẴOAỒẦOAMÉ*AMSAỔNẴỮựAấẬOAỒẦOAỬOỊƯAỬXỆA%ỠỔMAỬÚOAỬÂỬAỘẦỔNAỔNOỈỮAỆÂOA=ẤỖAỘDỬA8ỮÊỔửA8ỖAỐNỠỔMAỐOỈỘAỆNỊAỄỲỤỆựA8ỮÊỔAỪVỬAỆỖỔAỂẴỖAỘẴỔMAỬNFỖAỒẴỖAỬÚOAỄÉỘA=ẤỖAỔMỸỆAấẬOA=ẤAỆẬANẴOAỬOỊƯAỬXỆA=ẼỬAỔNẴỮA%ỮPỔMAỄẸỬửA8ỖAỀỌAỄÉỘA=ẤỖAỆNTANOJỘAỔÌỔAấẬOAỘẸỬAỔNOỈỮAỘÂỮA=ẤAỆNỊỬAỔMẴ*AỰẴỮAỄƠửA8ỖAỨỮÂAỰỤANẨOựA8ỮÊỔAỒÌỔA%FAỘÂ*AỀỢAỆNẦ*AỬỪPỔA=ẤỖA=ỲÙỔAỆẴỖAỰỮửA9ỊỔAỐNỖẬỔMAẠÃAMOÙAỔMẤ*AẠÁ/ÀẠ/ẠÁÁẲựA8ỮÊỔAỄẨAỄỊỔAỄẺỮAỬNVA=ẤAỐNẴOAỔNẼỔAỬỖẤỔAỀRANẤỔNA=OAƯNẦỘAỬROAỬẦOA7ỠỔMAẴỔANỮ*ĨỔAớÕỔNAeOỔNửAoẦOAƯNOÌỔAỬỖẤựAỆẪỔAỆỴA=ẤỖANẤỔNA=OAƯNẦỘAỬROAỆYẴAỀỌAỆÂỖựAỬỪỖỔMAỄƠA%FỘA%GỬAỄỊỔAỬÒỔNAỬOỊỬAỀỌAỆÂỖAMÉ*AÂỔAỬỪỖỔMAỒVỆAỀỌAỴỆAỆNỊựAỐNỠỔMAỒẤỘAỆNYAỄỲỤỆAỀẬỔAỬNÉỔA=ẤAỆƠAỘRỬAƯNẺỔAỒTOAỆYẴAỀỌANẦOựA=ÒA=Ẽ*Aấ9ợợAỄẨAÂƯAỂXỔMANÒỔNAƯNẦỬAỄỲỤỆAỨỮ*AỄỌỔNAỬẦOAđNỖẬỔAẠựA9OỈỮAÀẲẢựA6eấnAỬỮ*ÌỔAƯNẦỬAoỪẺỔAớOỊỬA8ỮÊỔAẰAỔẪỘAỬWAMOẴỘửA9ồ7Aớầằox/Ưy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe bỏ chạy

Gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe bỏ chạy
2010-05-30 21:37:39

(QT) - Vào lúc 14g30 phút ngày thứ 7 (29/5/2010) tại Km 15+300 thuộc địa phận thôn Tân Trang, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), xe mô tô biển số 74 F2 9919 do ông Trần...

Lãnh án nặng vì tái phạm liên tục

Lãnh án nặng vì tái phạm liên tục
2010-05-30 06:35:09

Trong thời gian bị quản lý giáo dục tại địa phương thì ngày 20.2.2010, Phi đi soi cá ngang qua cống Bảo Định (P.3, TP Tân An) gặp chị N.T.T và anh T.T.T (đều ngụ P.3, TP Tân...

Bài học từ một phiên toà

Bài học từ một phiên toà
2010-05-29 08:51:28

(QT) - Phiên toà lưu động xét xử bị cáo Lê Thị Nga (tên gọi khác là Ga), sinh năm 1969, trú tại khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), chật kín người đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết