Cập nhật:  GMT+7
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOUw7IxxqAxZeG6qcagKDw/4bqtxqDhu7Y5xqAow5o8xqDhu7ZkVcagICXGoClVMcag4bu24bqvxqDhu7Thu6Thu7bDlS8p4bucw5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDuSNV4bu44buWw5Thu4zhur4yxqHhu4fhurXhuqUj4bqn4bqn4buOxqAtxqDhuqzhuqUzMijGoOG7tsavMsag4bu0P+G6tcag4bu0N8agKTNVMijGoOG7tmRVxqApw5kyKMag4buHNDFPxqBVMinGoMO5w5nGoOG6tSnDmuG6rcagKTw7Msag4bu2KX3GoCjDmjzGoOG7ouG7nMag4bqt4bqp4bqhPMag4bu2KT/huq3GoOG6reG6pTMyKMag4bqtZcag4bqtKT/GoDIow6E8xqDhu7jhurtVxqDhur/DmTPGoOG7tOG6r8ag4bqtZeG6rzIoT8agw5ozxqDhuq3huqViMcagMCYyxqBAWOG6qcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5R34bukMsagMilWMsagw7kzw5kyKMag4bqsKX3GoOG6tCll4bqxMihPxqDhuq3huqXhuqvGoOG6reG7pDzGoOG7h8WoxqB2PDIpxqDhuqxWMk/GoOG6rClk4buDxqB3KOG6qeG7gyYyT8agw7nhu6Y8xqDhurQpNTIow5PGoOG6plXhuqnGoDIpPDrhuqnGoDIow5nhu4PGoEA8OuG6qcag4bqt4bqlVU/GoOG7mTkyKMagVTLGoMO54bumPMag4bq0KTUyKMag4buHw5rhu7bGoEB9MinGoCAlxqAoVuG7g8agw5oyxqAww5nGoMO5w6HGoOG7huG6qVYyxqDhurQp4bqrT8agKcOZMijGoOG7hzQxxqDhur/EgzzGoOG7til9xqDhurQpZeG6sTIow5PDlS/hurXDlMOV4bqtVeG7tDAjxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7ljFV4bqlKDwyTeG7ouG6teG7h8agVeG6qeG6rTPhu5bDlMOV4bqt4bqlw5TDleG6reG7uMOUw5U8MSjGoCkjPCgp4bqt4buK4buW4bueUFLhu5bGoFUw4bqt4buK4buWd8OjPMag4bq1KcOa4bqtxqApPDsyxqDhu4fDmuG7tsag4bu2OcagKMOaPMag4buHV+G6qcag4bqnYcOTxqDEqTIpTcag4buvJsag4bqsKVUyKcOT4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7luG7oFThu5rhu5bGoOG7tDPhuqXhu7gj4bql4buK4buW4buc4buWxqAhPOG7hyPhu7hf4bu0M+G6qTLhu7jhu4rhu5bhuq3huqXhuqkj4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5Yp4bqt4bqt4bq1TS8v4bq/MiPhu4fhurXhuqUj4bqn4bqnw5MyI+G6rS91PDAj4bqnL+G6puG6qeG7tCIj4bu24bqtL+G7nuG7ky/DreG7nC/hu5lRL8ah4buiLyg8I+G6rcOTIuG6tSjhu5Yvw5TDlS/huq3hu7jDlMOVL+G6reG6pcOUw5Xhuq3huqXDlMOV4bqt4bu4w5R3w6M8xqDhurUpw5rhuq3GoCk8OzLGoOG7h8Oa4bu2xqDhu7Y5xqAow5o8xqDhu4dX4bqpxqDhuqdhw5PGoMSpMilNxqDhu68mxqDhuqwpVTIpw5PDlS/huq3hu7jDlMOVL+G6reG6pcOUw5Uv4bqtVeG7tDAjw5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDrTIpxqDDucOZxqDhu4wjMcag4bu2ZFXGoDLhu6QyxqAyKVYy4buOxqAgLE/GoOG7tik8OuG6qcag4buiUC9QxqAgKTzGoEA8xqDhur81MijGoOG6pVXGoOG6p1XhuqnGoDIpw5nGoEAsxqAwJjLGoDLhuqs8xqAoNjzGoEA8OzLGoOG6rSkz4bukPE/GoFUyKcag4bq1KcOa4bqtxqApPDsyxqDhur/EkTIoxqAxw5rhuqlPxqDhu7QmMsag4bu24bukMinGoDDDmcagQDk8xqDhu7g94bq1xqAwJsag4bu2ZFXGoOG7til9xqAow5o8xqDhur/hu7IyxqDhuqfhur3GoOG7uGMyKMOTxqDDucOZxqDhuqc8MinGoDIoKTzGoOG6v8OgPMagQDzGoOG6rXsxxqAgPD8xw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pTMyKMag4bu0P+G6tcag4bu0N8agKTNVMijGoOG7tmRVxqApw5kyKMag4buHNDFPxqBVMinGoOG6tSnDmuG6rcagKTw7Msag4bu2KX3GoCjDmjzGoOG7tik/4bqtxqDhuq3huqUzMijGoOG6rWXGoOG6rSk/xqAyKMOhPMag4bu44bq7Vcag4bq/w5kzxqDhu7Thuq/GoOG6rWXhuq8yKE/GoMOaM8agMigzw5k8xqDhuq3huqViMcagMCYyxqBAWOG6qcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu60pPMag4bu2OTIoxqBVMsagICnDmjHGoDIoKTw7McagKTw7Msag4bqt4bqlZeG6rzIoT8ag4bq0KeG6q8agMMOZxqAxw6Dhuq3GoOG6reG6pTMyKMagKVU8xqDhuq0pVTIpxqAyPCYyxqBAZeG6seG7tsag4bq1KT3hurXGoOG7tjTGoDHhu7Dhuq3GoEAsxqAoPOG6q+G6tcag4bu2w6PGoMOi4bqpVTLGoOG7tinDqeG7tsagMsavMijDk8ag4bu5MijGoOG7l+G6o8ag4buXw6nhu7bGoOG6rClVMinGoOG7jOG6reG6pWXhurcyKMag4bu2OTIoxqBVMsag4buHxajGoHY8MinGoOG6rFYy4buOxqAyKcSDxqAw4bukPE/GoDJVMcag4bqtKVUyKcagMjwmMsagMsOZ4buDxqDhu7Yp4buk4buDxqBAOTLGoEDDmjPGoEA8xqAx4bqpVcag4bqlZeG6seG6qcagKDzhuqvhurXGoDE2PMagMihl4bqvPMagMFXhuqnGoOG6vz/huq3GoDHDmuG6qcag4bu2KTPGoDLhu6QyxqAyKVYyT8agMTw7MijGoDA8PzLGoOG6rSkz4buoMihNxqDigJzhu5M2MsagKDw/4bqtxqAyKGXhuq88xqDhu7jFqMagMVUyT8ag4bu04buo4bqtxqBAZeG6seG7tsag4bq1KeG7pjzGoOG7tik9McagMMOZMcag4bu0VcagICnhuqvhu7bGoMOTw5PDk+KAncOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5R3KWUyKMag4bqnVeG6qcag4bqtKeG6rzzGoCg8VTLGoDIo4buoMsagQDw64bqpxqDhuq3huqVVT8ag4bu2KVYyxqDhu7jhuqkyKMag4bqnw5rhuq3GoOG6rSlkxqBAZeG6seG7tsag4bu24bumMinGoOG6p8Oa4bqtxqDhu7jhursyKMagMCYyT8ag4bq/w5nGoCApOTIoxqBVPMagICnDmuG7tsag4bu2KT4yKcagMMOZxqDhurQp4bqrw5PGoOG6rOG7pDzGoOG7tsOjxqDDouG6qVUyxqBAPDrhuqnGoOG6reG6pVVPxqDhurQp4bqrxqDhuq0p4bq5VcagMilZMsagQMWoxqAoPD/huq3GoDIoZeG6rzzDk8agw7nhu6gyxqDhu7Thu6YzxqDhu7gzxqDhuq0p4bqpVcag4bu24bqvxqDhu7Thu6Thu7bGoOG6v8OZxqAwPCYyxqDhuq1j4bu2xqDhu7R9xqDhu7bDmuG7tsag4bu2KWTGoDLhurHGoEA1PMagMiYyxqAyKCldxqAyKTw64bqpxqDhu7bDmuG7tinDk8OTw5PGoOG7luG7hzNV4buDxqDhuq08OjLhu5bDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqs4bqlZcSD4bu2xqAgKTzGoOG6p8Oa4bqtxqAp4bukPMag4bq0KWXhurEyKE/GoOG6tCnhuqvGoOG6reG6uTIoxqBAfTIpxqDhuqVVxqDhuq1V4buDxqDhur/EgzzGoFUyKcagw7nDmcOTxqDDueG7qDLGoDIp4bqvxqDDucOZxqBAPzLGoDIpw5nGoOG6rXsxxqApw6DGoDHDoOG6rcag4bq/WeG6rcag4bqlw6M8xqDhu4fhuqlhMijGoCg8PzIoxqDhur/EgzzGoOG7hcagQH0yKcagICk8xqBVMinGoDLDmeG7g8ag4bq3xqDhurUpPlXGoOG7uGXEgzzGoOG6rSl7xqDhuqcqxqBAWeG7g8agMuG7qOG6tcagKDw/MijGoDDhu6Q8xqApNTIoxqDhu7YpPD8xxqBAM+G7pOG6rcag4bu2KTw/4bu2xqDhu4cjxqAxw5rhu4PDk8ag4bqs4bqp4buDxqAyKTwmMk/GoDFl4bqpxqBAw6HGoDLDmeG7g8agICk5MijGoOG6rSnDmTIpxqDhu7gzxqBVMinGoMO5w5nGoOG7tFkyxqAgKTkyKMag4bqtxIM8xqBAZeG6seG7tsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThurQp4bqrxqAgKTkyKMag4bu0N8ag4bu24bqpw6Dhu7ZPxqDhuq08P+G6tcag4bqtY+G7tsag4buWMinhuq/hu5bGoDHDoOG6rcagMihl4bqvPMag4bu04bukMsag4bu2ZFXGoMO5w5nDk8agdyllMijGoDIpezLGoOG6rSlX4buDxqAoPD8yKMagQCMyxqAyKDUxT8agVTIpxqAyw5nhu4PGoEDFqMag4bqt4bq5xqDhu7YpYTzDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buExqBAfTIpxqAoPD/huq3GoDIoZeG6rzzGoEAsxqDhu7ZlxIPhurXGoOG6rcOZPMag4bqn4bumMsagICk5MijGoOG6rSnDmTIpT8agMil7Msagw6LhuqlVxqDhuq1l4bqvMijGoOG6pcOZM8ag4bqtKVfhu4PGoOG7til9xqDhurQpZeG6sTIoxqBAVTIoxqDDouG6qT3huq3GoOG6p1YyT8ag4bu24bukMinGoEA0xqDhu7Y0xqDhu7YpPD/hu7bGoOG7hyPGoOG6pjzhuqU84bqp4bqnT8ag4bq0KeG6q8agQMWoxqDhu5bhu7Yp4bqp4buDLDLGoCllxIMyKOG7lsOTxqDhuqZV4bqpxqAgKTzGoOG6v+G6r8ag4bqnVTIoxqAyNDzGoOG7tinhuqnhu4M7MsagQCzGoMOi4bqpVTLGoOG6p8Oa4bqtxqDhu4cjMcag4bu2NMagVTzGoOG6t8agMinDmU/GoCjFqMag4bqlVcag4bq/OsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5kp4bqpw50yxqDhu7R9xqDhuq3huqnhu4XhurXGoOG6p+G7qOG6rU/GoOG6rSYyxqAyw5nhu4PGoMOi4bqpVeG7g8agMOG7pDzGoOG6pVXGoOG6rVXhu4PGoOG6p8Oa4bqtxqAp4bukPMag4bu2KX3GoOG6tCll4bqxMihPxqAgPTPGoOG7h8Oa4bu2xqDhur/DmTPGoOG7tsavMsag4bu0P+G6tcag4bu0N8agKTNVMijGoOG6t8agKFgyxqBANE/GoOG6pcOhPMag4bu2ZcSD4bq1xqBAPDsyxqDhuq0pM+G7pDzGoOG7uDzGoEDDoDIoT8ag4buHI8agMcOa4buDw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMO5PDsyT8ag4bq0KeG6q8ag4bu0fcag4bu2w6PGoMOi4bqpVTLGoEA8OuG6qcag4bqt4bqlVcagICnhurc8xqDhuq1hxqDhur86xqApw5kyKcag4bq/PMagKDw/4bqtxqAyKGXhuq88xqDhur/Dmcag4bu2ZcSD4bq1xqDhuq3DmTzGoOG6p+G7pjLDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buvJsag4bqsKVUyKcOVL+G6tcOU


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tài xế xe buýt bị tố dùng tuýp sắt đánh người

Tài xế xe buýt bị tố dùng tuýp sắt đánh người
2010-05-31 11:09:54

(VnExpress) - Chiều 28/5, nhiều người đi trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn dưới chân cầu Tân Thuận 1 (quận 7, TP HCM) hoảng hốt khi chứng kiến tài xế và phụ xe buýt dùng tuýp sắt...

Ăn trộm còn giả danh công an

Ăn trộm còn giả danh công an
2010-05-31 11:09:33

(VnExpress) - Lấy trộm xe thành công, sau nhiều tháng tên trộm bất ngờ quay lại xưng danh là công an, yêu cầu nạn nhân đưa bộ giấy tờ để đi lấy xe về.

7 năm tù giam về tội “Giết người”

7 năm tù giam về tội “Giết người”
2010-05-30 21:44:01

(QT) - Ngày 28/5/2010, tại hội trường Khu kinh tế mới Bàu Bạc, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần...

Gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe bỏ chạy

Gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe bỏ chạy
2010-05-30 21:37:39

(QT) - Vào lúc 14g30 phút ngày thứ 7 (29/5/2010) tại Km 15+300 thuộc địa phận thôn Tân Trang, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), xe mô tô biển số 74 F2 9919 do ông Trần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết