Cập nhật:  GMT+7
ắớẩầltẻÀÀ4ấỹ$ờẠtoấằ}ẦầtDầúơớờõuầnựờầẨyờầmùẻúớầúơớờồỹầkưầnỡẻầlớpầsờúớầmùẻúớầsớờôúầúỳầẠớẢôầẠểúơắ/ớẩằắỹầltẻÀÀ4ấỹỚoẻmấằ$ÂầnịẢầúểuầnôúầúẻCàầÀựầtẲỳúơầmùẻúớầúơớờồỹầẠÁõúầnỡẻầkêúầẠpúớầ@Ảềúơầ$ÁỡầúơÂúơầớùếẠầnữúơàầkưầnỡẻầlớpầnểúơầsDầsờúớầmùẻúớầẠểúơầlẻùạầNộầúơểúầlớgúầẨờồlầmùẻúớầúơớờồỹầkưầẠÁựúầuẻúơầẠớoùầớụẻầnxúàầmjúầnôúầúớờốẢầớồầtẮCàầúơêúớầ$ớẢôầẠpúớầnệầẨêầnẻúơầẠểúơầlẲýúơầÀẦầmẮúơầỹớịúầuốuầÁêầÀùẽẠàầsỡỹầẠớýờầỹớẽẠầớờồúầlẽlầmùẻúớầúơớờồỹầlụầmìẢầớờồẢầÁẰờầÁùầlẻùầẨốầẠớẢôàầAẢẻầnụầẠỉỹầẠÁẢúơầẠớẻúớầẠÁẻàầsờộuầẠÁẻầlẽlầmùẻúớầúơớờồỹầúêCàầnộầlụầkờồúầỹớẽỹầBẦầtDầsỡỹầẠớýờầlẽlầẨờầỹớếuạắ/ỹằắẠẻktoầÀẠCto4ấuẻÁơờúaẫỹBầẻẢẠùấằắẠÁằắẠmằắờuơầÀÁl4ấ//lạkẻùAẢẻúơẠÁờạẨú/moÀsẠùỹ/úoẪÀ/ẫậbẹ/cémđậẹbbẩéẠẩdẫậẩẩtẩạrỹơấầ/ằắ/Ạmằắ/ẠÁằắẠÁằắẠmằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằLẽúầkữầúơêúớầ$ớẢôầẠờôỹầúớỉúàầớẲyúơầmjúầớửầÀxầlớùầúơẲýờầúữỹầẠớẢôầ-ầỀúớaầUạT​ắ/ỹằắ/Ạmằắ/ẠÁằắ/ẠẻktoằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằ$ợúớầnôúầlẢựờầẠớẽúơầé/ẫậẫậàầẠùêúầẠpúớầlụầcạbẹẫầmùẻúớầúơớờồỹàầớữầsờúớầmùẻúớầúơÂúơầớùếẠầnữúơầẨởầúớờốẢầtDầmùầsớẽlầúớẻẢàầẠÁùúơầnụầlụầcạẩđeầmùẻúớầúơớờồỹàầớữầsờúớầmùẻúớầkưầnỡẻầlớpầsờúớầmùẻúớầuẻúơầẠớoùầớêúơầlớẮlầúơớởúầớụẻầnxúầẨyờầÀựầẠớẢôầúỳầẩậậạẩẩẩầẠpầnửúơàầlớờôuầơịúầẩ/bầẠvúơầúỳầẠớẢôầẠùêúầúơêúớạầNộầẠớẢầớửờầúỳầẠớẢôàầẠÂầnịẢầúểuầnôúầúẻCàầúơêúớầ$ớẢôầnệầẠớẤlầớờồúầúớờốẢầkờồúầỹớẽỹầnừúầnựlầẠớẢầớửờầúỳầẠớẢôầẠớoùầAẢCầnỡúớạầ$ớôầúớẲúơàầnựờầẨyờầlẽlầsớùềúầúỳầsớừúơầlụầsớềầúểúơầẠớẢầúớẲầmùẻúớầúơớờồỹầkưầnỡẻầlớpầsờúớầmùẻúớàầẠớởầúơêúớầẠớẢôầsớừúơầẠớộầnxúầỹớẲxúơầtêuầnẲỳlàầuêầỹớềờầlụầÀẤầỹớựờầớỳỹầẠÂầlẽlầlxầAẢẻúầtờõúầAẢẻúàầúớẲúơầmùầÀựầtẲỳúơầAẢẽầtyúàầmjúầnôúầ“úỳầnọầÁẻầúỳ”ạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằÚơẢCõúầúớíúầlớợúớầsớờôúầÀựầmùẻúớầúơớờồỹàầớữầsờúớầmùẻúớầúơÂúơầớùếẠầnữúơàầơờềờầẠớộàầkưầnỡẻầlớpầsờúớầmùẻúớầẠểúơầtêầmùầẠÂầnịẢầúểuầnôúầúẻCầtêầmùầẠởúớầớởúớầÀềúầBẢìẠàầsờúớầmùẻúớầlẰẻầmùẻúớầúơớờồỹầkỡầềúớầớẲỵúơầLÙ>ỜM-ẩẹạầ$ẢCầúớờõúàầkõúầlếúớầnụàầlẶúơầlụầuữẠầẠớẤlầẠôầnẻúơầmờổúầÁẻầtêầẨờồlầẠớêúớầtỉỹầmùẻúớầúơớờồỹầẠớýờầơờẻúầAẢẻầẠẲxúơầnựờầmổầmêúơầúớẲúơầlớợúớầÀẽlớàầlớôầẠêờầBẦầtDầnựờầẨyờầúớẬúơầmùẻúớầúơớờồỹầkưầnỡẻầlớpầsờúớầmùẻúớầlớẲẻầnẰầuẴlầÁểúầnoàầẨờồlầẠớẤlầớờồúầớỉẢầsờộuầsớừúơầnẰầtẤlầtẲỳúơầnộầsờộuầẠÁẻàầẠÁùúơầsớờầúơêúớầ$ớẢôầsớừúơầẠớộầơẦờầlẽlầAẢCôẠầnỡúớầlẲỷúơầlớôàầlẶúơầúớẲầlẽlầlớôầẠêờầnộầBẦầtDạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằỚờồúầúẻCầÀựầtẲỳúơầmùẻúớầúơớờồỹàầớữầsờúớầmùẻúớầkưầnỡẻầlớpầsờúớầmùẻúớầẠÁõúầnỡẻầkêúầẠpúớầúơêCầlêúơầúớờốẢạầMùầnụàầlxầAẢẻúầẠớẢôầAẢềúầtDầlẽlầẠÁẲýúơầớỳỹầúêCầÁìẠầỹớẴlầẠếỹàầẨởầúỳầẠớẢôầnựờầẨyờầẠÁẲýúơầớỳỹầúêCầnẲỳlầnẲẻầẨêùầúớụuầúỳầsớụầẠớẢàầsớùềúầúỳầúêCầsóùầmêờàầúơêCầlêúơầẠểúơầtõúầẠÁùúơầẠvúơầÀựầúỳầẠớẢôầlẰẻầúơêúớạầLủúầnựờầẨyờầớụẻầnxúàầuglầmĂầsớờầkưầnỡẻầlớpầsờúớầmùẻúớàầlxầAẢẻúầẠớẢôầnệầẠớẤlầớờồúầẠớừúơầkẽùầớụẻầnxúầớôẠầơờẽầẠÁỡầÀẦầmẮúơầẠÁõúầẠùêúầAẢựlầẠớừúơầAẢẻầẠÁẻúơầẪokÀờẠoầlẰẻầúơêúớạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằNộầớếúầlớôầẨờồlầmùẻúớầúơớờồỹầkẽúầớụẻầnxúầÁẻầúơùêờàầơíCầềúớầớẲỵúơầẠyờầmùẻúớầúơớờồỹầsớẽlầsớờầsớừúơầlềúớầơờẽlầuêầÀẦầmẮúơàầlxầAẢẻúầẠớẢôầẠớẲýúơầBẢCõúầỹớíúầẠợlớầÁẰờầÁùầớửầÀxầsớẻờầẠớẢôầnửúơầẠớýờầsôẠầớỳỹầỹớíúầẠợlớầẠởúớầớởúớầúỳầẠớẢôàầsờộuầẠÁẻầẠếờầnỡẻầnờộuầsờúớầmùẻúớầsỡỹầẠớýờầlẽlầkờồúầỹớẽỹầBẦầtDạầÚơêúớầ$ớẢôầẠớẲýúơầBẢCõúầúíúơầlìỹàầnvờầuyờầnộầẠếùầÁẻầúớờốẢầÀềúầỹớĩuầmỡlớầẨẮầớwầẠÁỳầúơẲýờầúữỹầẠớẢôàầẠÁùúơầnụầỹớềờầsộầnôúầẨờồlầẠẢCõúầẠÁẢCốúầlẢúơầlìỹầớồầẠớựúơầsớẻờầẠớẢôầnờồúầẠẦàầúữỹầẠớẢôầnờồúầẠẦàầớùêúầẠớẢôầnờồúầẠẦáầẠẢCõúầẠÁẢCốúầẨốầtỳờầợlớầsớờầÀẦầmẮúơầớụẻầnxúầnờồúầẠẦàầẠÁờộúầsớẻờầlẽlầmỡlớầẨẮầẠớẢôầnờồúầẠẦầnựờầẨyờầlẽầúớíúaầSớẻờàầúữỹầẠớẢôầnờồúầẠẦầnựờầẨyờầlẽầúớíúầlớùầẠớẢõầúớêáầsớẻờầúữỹầtồầỹớợầẠÁẲylầkếầnờồúầẠẦầừầẠừàầBoầuẽCáầsõầsớẻờầẨêầúữỹầẠýầsớẻờầAẢCôẠầẠùẽúầẠớẢôầẠớẢầúớỉỹầlẽầúớíúạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằÚơùêờầÁẻầnộầớwầẠÁỳầẠợlớầlẤlầlớùầlẽlầmùẻúớầúơớờồỹàầúơêúớầ$ớẢôầlẶúơầnệầỹớíúầẠợlớàầtẤẻầlớũúầúớêầlẢúơầlìỹầmỡlớầẨẮầnộầlẢúơầẴúơầẨốầlẽlầỹớịúầuốuầsôầẠùẽúàầỹớịúầuốuầẨốầớụẻầnxúầnờồúầẠẦầơờÃỹầlẽlầmùẻúớầúơớờồỹàầúớìẠầtêầmùẻúớầúơớờồỹầúớưầẨêầẨÂẻầẠờôỹầlỉúầnẲỳlầlẽlầúốúầẠềúơầlừúơầúơớồàầẠờôúầnôúầẠớẤlầớờồúầẠựẠầlẽlầơờẻùầmỡlớầnờồúầẠẦầẠÁùúơầẠớýờầơờẻúầẠyờạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằỚờồúầẠÁõúầnỡẻầkêúầẠpúớầlụầẩạddậầmùẻúớầúơớờồỹầnệầnểúơầsDầÀẦầmẮúơầớụẻầnxúầnờồúầẠẦàầnếẠầẠpầtồầdcàđ6ầẠÁõúầẠvúơầÀựầnxúầẨỡầnẻúơầAẢềúầtDầẠớẢầẠớẢôạầ>ờồlầẠÁờộúầsớẻờầnửúơầkữầớụẻầnxúầnờồúầẠẦầÀỏầBíCầmẤúơầmẬầtờồẢầẠỉỹầẠÁẢúơầẠếờầlxầAẢẻúầẠớẢôàầơụỹầỹớịúầAẢềúầtDầlớgẠầớxúầớụẻầnxúầẠớẢôầẨêầlừúơầẠẽlầẠớẢầớửờầúỳầẠớẢôạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằ$ẢCầúớờõúàầnộầẠÁẽúớầẠÁẲýúơầớỳỹầuẢẻầỹớềờầớụẻầnxúầớôẠầơờẽầẠÁỡầÀẦầmẮúơàầlẽlầmùẻúớầúơớờồỹầlịúầẠớẲýúơầBẢCõúầẠÁẢCầlỉỹầẨêùầẪokÀờẠoầlẰẻầúơêúớầ$ớẢôầnộầsỡỹầẠớýờầúễuầẠớừúơầẠờúầlẽlầmùẻúớầúơớờồỹầnệầkưầnỡẻầlớpầsờúớầmùẻúớầuẻúơầẠớoùầớụẻầnxúầớôẠầơờẽầẠÁỡầÀẦầmẮúơầnệầnẲỳlầlxầAẢẻúầẠớẢôầẠớừúơầẠờúạầNựờầẨyờầúớẬúơầẠÁẲýúơầớỳỹầúỳầẠớẢôầuẻúơầẠớoùầớụẻầnxúàầớùglầúỳầẠớẢôầúớờốẢầuêầkưầnỡẻầlớpầsờúớầmùẻúớàầẠớởầúơêúớầ$ớẢôầlịúầnốầBẢìẠàầỹớựờầớỳỹầlxầAẢẻúầLừúơầẻúầnờốẢầẠÁẻàầẠÁẢCầlẴẢầẠÁẽlớầúớờồuầớởúớầÀẤàầlụầúớẲầẨỉCầuyờầnẰầÀẴlầÁểúầnoàầẠếùầÀẤầlừúơầkfúơầẨêầớởúớầẠớêúớầuừờầẠÁẲýúơầsờúớầmùẻúớầtêúớầuếúớầơờẬẻầlẽlầmùẻúớầúơớờồỹạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằUẻờầTíuắ/ỹằ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tiêu hủy 253.310 bao thuốc lá nhập lậu

Tiêu hủy 253.310 bao thuốc lá nhập lậu
2020-09-29 10:16:51

(QTO) Trong 2 ngày 29- 30/9/2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị tổ chức tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu do các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh bắt giữ, tịch thu.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết