Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tcOa4buf4buB4bul4bqrw4Dhu5/hu4HhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqtD4bqy4bqr4buB4bun4bqr4oCcw5nhuqzhur/huqvDsuG7hcWp4bqrb+G7n+G7oeG7meG7peG6q8Oyxanhu4PEguG6q8SC4buH4buh4bqrw4Phu4Xhu6figJ3hurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq1T+G7r+G7p+G7o+G6q+G6v+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicuG6q0Phuqzhur/huqvDuuG7n+G7geG7peG6q8OA4buf4buB4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtv4buv4bun4buj4bqrQ+G6suG6q+G7geG7p+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvDg+G6qOG6q+KAnMOZ4bqs4bq/4bqrw7Lhu4XFqeG6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6XhuqvDssWp4buDxILhuqvEguG7h+G7oeG6q8OD4buF4bun4oCdw6PhuqvDueG7h+G7peG6q+G6ouG7reG6q8SC4buf4bqob+G6q2/hu5/EqcSC4bqrQ+G6suG6q0Phu6Hhu5dv4bqrw7LhuqThur/huqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDsuG7oeG6q8SQ4bquxKnEguG6q8O64bufbOG6ruG6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6Phuqtv4bq04bq/4bqr4bui4buh4buB4bul4bqrw7J2b+G6q0/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqtPeeG6q8OA4bufauG7p+G6qybhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqvhu6Xhu4Phu6HhuqvDsuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q8Oz4bqu4bqr4buf4burb+G6q0Phu4fhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDuuG7n2zhuq7huqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqr4buexanhu4fhu6fhu6Phuqs94buf4buBxILhuqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLEg+G6qyThuq7hur/huqtD4bqy4bqr4buB4bun4bqrb+G7n8Wp4bqrxILhu5/EqUXhuqvEguG7oeG7p+G7n+G6q8SC4bufauG7p+G6q2/hu4Xhu6fhu5/huqvhu6Phu6Hhu4Fv4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqrxILhu5/hurThuqvDssWp4buD4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4bqrw7nFqeG7g+G7oeG6q8SCeOG7oeG6q8OA4buf4buD4bul4bqrQ23hu6fhuqtv4buf4bqk4bq/4bqrb+G6v8WpxIPhurMvw4DhurXhurPEguG6v27DueG7jeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqp4bul4bq/4bqi4buj4buh4bun4bqhZMOAxJDhuqvhur/huq7EgsWp4bqp4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8SDbuG6v8Wp4bqg4bqu4bq/4bun4bujxILhuqLhu6HEg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kYsSRw6ovZeG6vcOz4bq5YsOqZMOpZMOqxIJjw6lkYmLDqsO5Y8SDdcOA4buj4bqp4bqrL+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5J24buh4bqrxILhuqThu7nhu6fhu6Phuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6q+G7puG7o+G7q2/huqtb4buh4buXxILhuqvEguG7g+G7oeG6q2/hu7PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqtP4buv4bun4buj4bqr4bq/4bun4bqrLeG7hOG7p+G7n+G6oeG6q8OTxIMm4oCL4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurMvxILhur9uw7nhu43hurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDkmrhuq7huqvhu6dn4bul4bqrZGJkYsOj4bqrT+G7s+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q0/hu4Xhu6fhu5/huqvDg+G7gcSC4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG6ouG6v+G6q0/hu6/hu6fhu6Phuqvhur/hu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLhuqvEguG7oeG7mcOA4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8SR4bq74bqrw7Lhu7Phu6fhuqvEgnbhuqvhu6Phu6Hhu4Fv4bqrxIJ44buh4bqrw4Dhu5/hu4Phu6XhuqvEgnbhuqtv4buBxanhuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6q+G7puG7o+G7q2/huqtb4buh4buXxILhuqvhurHDg+G7oeG7p+G7n+G6q+G7p2fhu6Xhuqtjw6rhurvhurnhurfDo+G6q8SC4bqi4bqw4bqrxILhu4Phu6HhuqvDmuG7n+G6ruG6q8OA4bufduG6q2TDo+G6q8OA4buf4bqk4bu34bun4buj4bqrw5Lhu6/hu6fhu6Phuqvhu6Lhu6Hhur/hu6fhu6PDo+G6qyY9xIPhuqvDkuG7r+G7p+G7o+G6q+G7nuG7h+G6q8O54buH4bqr4bui4buh4buB4bul4bqrw7J2b+G6q2/hu5/hu6Hhuqvhu6fhu5/hu4Hhu6fhu5/huqtP4buv4bun4buj4bqrxIJF4bqrT3nhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvEguG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G7peG7g+G7oeG6q8OS4buHxanhuqvEguG7g8Wp4bqrw7Phuq7huqvhu5/hu6tv4bqrQ+G7h+G6q8SQ4bquxKnEguG6q8O64bufbOG6ruG6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6qz3hu5/hu4HEguG6q8SC4buD4buh4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6qybhuqJy4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8SC4buh4buV4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqrw7LGoeG6q8O54buH4bul4bqr4bufd+G6q8OD4buz4bqrw7LhuqThur/huqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDsuG7oeG6q8SQ4bquxKnEguG6q8O64bufbOG6ruG6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvEguG7g+G7oeG6q07hur/huqvDmeG6v+G7p8Oj4bqr4bum4bufa8SC4bqrTuG7heG7p8Oj4bqrT+G6v+G7p+G6v8Oz4bq/w6Phuqvhu6DEguG6v8O54buh4bq/xIPhuqsm4bquReG6q+G7p+G7n+G7oeG7k+G7p8Oj4bqr4buexanhu4fhu6fhu6Phuqvhu6bhu6Phu6tv4bqrW+G7oeG7l8SC4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDueG7h+G7peG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8SC4buf4bq04bqrxILhurJv4bqrw7Lhu6HhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDuuG7n2zhuq7huqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqr4bun4buf4bqk4bqrb+G6v+G7peG6q8O64buZxILDo+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhuqLhu4XhuqvDueG7g+G7oeG6q8SC4buh4buV4bun4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqtD4buH4bqrxILhuqJ24bun4bqrw7rhu5/hu7Hhu6Hhuqvhu6fhu7Phu6Hhuqtv4bqk4bqrxILhuqLhurDEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7puG7n2vhu6fhuqvEguG7n8SpReG6q0PhurLhuqtD4buh4buXb+G6q2/GsOG6q8SCcOG7p+G7n+G6q2/hu5/EqcSC4bqrw4Dhu5/huqZv4bqrxILhu4PDgMOj4bqrb8aw4bqrw7PEqeG6ruG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q8O54bqs4bq/4bqrw7Lhu4XFqeG6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6XhuqvDssWp4buDxILhuqvEguG7h+G7oeG6q8OD4buF4bunw6PhuqtP4buz4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrT+G7heG7p+G7n+G6q8OD4buBxILhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8SC4bqi4bq/4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q+G6v+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OyZuG6q0Phu4fFqeG6q2/huq54b+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrxILhuqLhur/Eg+G6qybhu5/hu43FqeG6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7geG6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqvhu6bhu5/hu4nhu6fDo+G6q8OSeOG7oeG6q8SC4bqi4bqkQeG7p+G7o+G6q8OSeOG7oeG6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqr4bun4buj4bqs4bq/4bqrw7LEqeG6ruG6q8SC4bqi4bq/4bun4buf4bqr4buB4bun4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7mcOj4bqrPeG7n+G7qeG7p+G7o+G6q0/hu4Xhu6fhu5/huqvDg+G7gcSC4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7meG6q0/hu6/hu6fhu6Phuqvhur/hu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onIt4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG6ouG6v+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q2/hurThur/huqtD4bqy4bqr4buB4bun4bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7oeG7mcSC4bqh4bqrJuG6osWp4bun4buj4bqr4bqg4bqu4buB4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG6ouG6v+G6q0PhurLhuqvhu4Hhu6fDo+G6q2/hu7PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqtP4buF4bun4buf4bqrw4Phu4HEguG6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrxILhuqLhur/huqvhu6PDrcOA4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7rhu5/GsOG6q8O64bufZ+G7p+G6q0Nx4bqrw7J24buh4bqrxILhuqThu7nhu6fhu6Phuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q2/hurThur/huqtD4bqy4bqr4buB4bun4bqrw7nhu4fhuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6q+G7puG7o+G7q2/huqtb4buh4buXxILhuqvDsmbhuqtu4bux4bqrxILhuqJ24bun4bqrw7rhu5/hu7Hhu6Hhuqvhu6fhu7Phu6Hhuqtv4bqk4bqrxILhuqLhurDhuqtD4buH4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqvhu5/hurRF4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q2544bqrxILhu4fhu6HhuqvDueG7oeG7l+G6ruG6q8O54buh4buT4bun4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqtD4buh4bqrw4Dhu5/hu4Phu6XhuqvEgnjhu6HEg+G6q8OS4buh4buV4bqu4bqrxILhuqLhur/huqtD4buh4buT4bun4bqrxILhu5/huq7huqvEguG7n2vDgOG6q2/hu4Fv4bqrxILhu4fhu6HhuqvDueG7oeG7l+G6ruG6q8SC4bqs4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bun4buj4bqud+G7p+G6q8O64buf4buBb+G6q+G7p+G7n+G6v+G6rsOj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OyxrDhuqtv4buf4bq04bqrReG7meG6ruG6q8O54buH4bqrb+G7gW/huqtucuG6q+G7n+G7g+G7oeG6q+G7p+G7k+G7p+G6q8OA4buf4buF4buh4bqr4bulxKnEguG6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8SC4buf4bu34buh4bqr4buj4buh4bq/4bunxIPhuqvhu57FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqrb+G7n+G6rkXGoeG7p+G6q8SC4buh4buV4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q25y4bqr4buf4buD4buh4bqrbmnhu6fhu6PhuqvEguG7oeG7leG7p+G6q+G7pcOtxILhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8O54bqk4bqu4bqr4buj4buhQuG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q2/hu5/huqbhu6fhu6PhuqvEguG6rOG6q8O54buh4buT4bun4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4oCmJuG6rkXhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Phu6fDo+G6q0Phu7Xhu6HhuqvEguG7oeG7p+G7n+G6q8SC4bufauG7p+G6q8O64buh4buT4bun4bqr4bqg4bquReG7mcSC4bqrw7LEqeG6ruG6q8SC4bqi4bq/4bun4buf4bqrxILhuqLEqeG7p+G6q+G7gcOA4bqrxIJ44buh4bqrw4Dhu5/hu4Phu6XDo+G6q8OD4bq/4bqu4bqrxILhu5/hu7fhu6Hhuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqvEgmvDgOG6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqrxILhu5/huq7huqvEguG7n2vDgOG6q8SC4buH4buh4bqrw7nhu6Hhu5fhuq7Do+G6q2/hu5/huqbhu6fhu6Phuqtv4bqm4bqrw4Dhu5/hu4Phu6XhuqvEgnjhu6HDo+G6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqrw6kvZGJkYsOj4bqrT+G7s+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q0/hu4Xhu6fhu5/huqvDg+G7gcSC4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG6ouG6v+G6q0/hu6/hu6fhu6Phuqvhur/hu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDsmbhuqvhuqLhur/huqvhuqDhuq5F4buZxILhuqvDsnLhu6fhu5/huqvDuuG7n0Hhu6HhuqvEgnbhuqtD4bqy4bqr4buB4bun4bqr4bufceG7p+G7n+G6q8OD4bqo4bqr4oCcw5nhuqzhur/huqvDsuG7hcWp4bqrb+G7n+G7oeG7meG7peG6q8Oyxanhu4PEguG6q8SC4buH4buh4bqrw4Phu4Xhu6figJ3Eg+G6qybhu5/hu4Hhu6fhu6PhuqvhursvZGJkYsOj4bqrT+G7s+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q0/hu4Xhu6fhu5/huqvDg+G7gcSC4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG6ouG6v+G6q0/hu6/hu6fhu6Phuqvhur/hu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDsmbhuqvhuqLhur/huqvhuqDhuq5F4buZxILhuqvDsnLhu6fhu5/huqvDuuG7n0Hhu6HhuqvEgnbhuqtucuG6q2/hur/hu6fhuqtD4buH4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw7nhu5fhu6fhu5/huqtuaMSC4bqrbnLhuqtv4bq/4bun4bqrw7LGoeG6q8SC4buD4bul4bqr4buj4buh4bq/4bul4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7nsWp4buH4bun4buj4bqr4bum4buj4burb+G6q1vhu6Hhu5fEgsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1T+G7r+G7p+G7o+G6q8SCReG6q0954bqrw4Dhu59q4bun4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqvhu6Xhu4Phu6HhuqvDkuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q8Oz4bqu4bqr4buf4burb+G6q0Phu4fhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDuuG7n2zhuq7huqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqr4buexanhu4fhu6fhu6Phuqs94buf4buBxILDo+G6q8SC4bqi4bqy4bqrw4NB4bqrxILhu4Phu6HhuqvDgOG7n+G6pOG7t+G7p+G7o+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqvhu57huqThu6fhu6PDo+G6qyY9xIMm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/Do+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrw7lrw4DhuqvEguG7n+G7jcWp4bqr4buj4buhxKlF4bqrb+G7n+G6puG7p+G7o+G6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvDs8Wp4bq/4bun4buf4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4Dhuqtv4buv4bun4buj4bqrxIJF4bqrb3nhuqvDgOG7n2rhu6fDo+G6q8OyZ+G7p+G7o+G6q8O6w4nhuqvDuWrhu6fhuqvDsmrhuq7huqvhu6fhu6Phu4dF4bqrZGIv4bq7L2RiY+G6ucSD4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q8SCReG6q2/GsOG6q2/hu5/huqZv4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q+KAnMSCeeG6q2/hu5/huqZv4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqy4bqrxILhuqThuqtDxKnhu6fhuqvDs+G6ruG6q+G7n+G7q2/igJ3huqvEguG7g+G7oeG6q8SC4bqi4bqy4bqrw4NB4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqtD4buH4bqrb+G7gW/huqtDZ+G7p+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrw7Lhu4Phu6HhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q2/hurThur/huqtv4buv4bun4buj4bqrxIJF4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsnLhur/huqtu4buH4bun4bqrxIJz4bun4buf4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7nsaw4bq/xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDkuG7meG7p+G6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqrw6ovZGJj4bq9w6PhuqtP4buv4bun4buj4bqrxIJF4bqr4buexanhu4fhu6fhu6Phuqs94buf4buBxILhuqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/huqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8O5a8OA4bqrb+G7n+G7oeG6q+G7p+G7n+G7geG7p+G7n+G6q8SC4buD4buh4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6qybhuqJy4bqrb8aw4bqrw7Jy4bq/4bqrb+G7n3PhuqvEguG7g+G7oeG6q8Oy4bqk4bu34bun4buj4bqrJuG6omrhu6fhuqvhu57huqThu6fhu6PhuqvDkuG7g8Wpw6PhuqsmPcSD4bqrw5Lhu6/hu6fhu6Phuqvhu57hu4fhuqtD4buH4bqrbnnhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6Xhuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6q+G7puG7o+G7q2/huqtb4buh4buXxILhuqvDueG7h+G7peG6q+G7o+G7oeG7geG7peG6q8Oydm/huqtv4buf4buh4bqr4bun4buf4buB4bun4bufxIPhuqtP4buf4buh4bqr4bun4buf4buB4bun4buf4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SCReG6q8SC4buD4buh4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6qybhuqJy4bqrw7nhu4fhuqvhu6V4xILhuqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrb8aw4bqrxILhuqThuqtv4buBb+G7n+G6q8OA4buf4buBw4Dhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fDo+G6q2/GsOG6q2/FqeG7p+G6q8OzxKnhuq7Do+G6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7jcWp4bqr4bqg4bquReG6q8OycuG7p+G7n+G6q2/hurThur/huqvDgOG7n+G7gcOA4bqrw7nhuq5rxILhuqtD4buH4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrxILFqeG7geG7p+G6q8OyeG/huqvDuWvDgMSD4bqrJOG6ruG7geG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6PDo+G6q+G7nsWp4buH4bun4buj4bqr4bum4buj4burb+G6q1vhu6Hhu5fEguG6q8OyZuG6q8SC4bquRcah4bun4bqrw7PhurLhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqtD4buh4buT4bun4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxILhuqThuqtDxKnhu6fhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqrxJDhuq7EqcSC4bqrw7rhu59s4bqu4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q2/hu5/FqeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oy4buh4bqrxJDhuq7EqcSC4bqrw7rhu59s4bqu4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqsm4bqicsOj4bqrw7J34bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6HhuqvEguG7oeG7mcOA4bqr4bun4bufa+G7p+G6q+G7n3fhuqvDg+G7s+G6q0Phu4fhuqvhu6fhu59r4bun4bqrxILhu6Hhu5Xhu6fhuqtv4bq04bq/4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6rOG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPhur3huqvDsuG7meG7p+G6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPDqsOj4bqr4buexanhu4fhu6fhu6Phuqvhu6bhu6Phu6tv4bqrW+G7oeG7l8SC4bqrw7Jm4bqrxILhuqThuqtDxKnhu6fhuqtv4bufxanhuqvEkeG6u+G6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqr4buf4bu5w4DhuqtvxrDhuqvhu6fhu5/huq7huqtvauG6ruG6q8Oy4buh4bqrxJDhuq7EqcSC4bqrw7rhu59s4bqu4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o8SD4bqrJuG6ouG6pOG7tW/huqvDuuG7n+G7oeG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvEguG7oeG7leG7p8Oj4bqrW+G7oeG7l8SC4bqrb+G6v+G7peG6q8O64buZxILhuqtD4bu14buh4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8OD4buR4bqrw7Lhu4Xhu6Xhuqtu4buFxanhuqvEguG7n+G7oeG6q8Oya+G6ruG6q2/hu4Fv4bqrQ+G7qeG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrxILhur9F4bqr4bun4buj4buf4buVw6PhuqvEguG7n+G7oeG6q+G7p+G7o8Wp4buD4buh4bqr4bun4bujQsOj4bqrw4Dhu5/hu7Hhu6fhu6PhuqtDxKnhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqtvxKnDgOG6q0Phu6HhuqvDg+G6v+G6q8OyxqHhuqvDsuG7oeG6q8SQ4bquxKnEguG6q8O64bufbOG6ruG6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6Hhuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqvDg+G7teG7peG6q+G7p+G7n8SpxILEg+G6q+G7puG7meG6ruG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqrw7J34bun4buj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDuuG7n2zhuq7huqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqrw7LhuqThu7lvw6Phuqtv4buv4bun4buj4bqrxIJF4bqrw4Phu5HhuqvEguG6ouG7heG6q8O54buD4buh4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q2544bqrw4N24bqrxILhu6Hhu5Xhu6fhuqtD4buH4bqrbnfhu6HhuqvEguG7n+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q8SC4buf4buNxanhuqvEguG6rOG7p+G7o+G6q+G7p3jhu6HhuqvDs+G6ruG7p+G7o+G6q8OyZuG6q2/hur/hu6XhuqvDuuG7mcSCxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUq4bq/4bqu4bqrw7rhu5/hu6HhuqvEguG7n+G6ruG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8SC4buh4buV4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q2/GsOG6q+G7p+G7n+G6ruG6q29q4bqu4bqrw7Lhu6HhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDuuG7n2zhuq7huqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4bujw6Phuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6q+G7puG7o+G7q2/huqtb4buh4buXxILhuqvDsmbhuqvDg+G6quG6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrw7LGoeG6q2/hu5/hu6HhuqvEguG6ouG7heG6q8O54bqk4buz4bun4buj4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrQ+G7oeG7k+G7p+G6q2/hu5/hu6Hhuqvhu6fhu5/hu4Hhu6fhu5/Do+G6q2/hu5/hu6HhuqvEguG7oeG7leG7p+G6q8SC4buf4bqu4buT4bqr4bulw63EguG6q25p4bun4buj4bqj4bqrxILhuqLhu4Xhuqtv4bufxanhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqvhu5/hu7nDgOG6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q8Oy4buJReG6q1vhu6Hhu5fEguG6q8OyZuG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvEguG7oeG7leG7p+G6q+G7p+G7n+G6pOG7p+G7o+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw7LhuqThu7lv4bqrQ+G7oeG7l2/huqvEkOG6rsSpxILhuqvDuuG7n2zhuq7huqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqj4bqrb+G7n+G6rkXGoeG7p+G6q+G7pXjEguG6q8OA4bufauG7p+G6q8ODduG6q8SC4buh4buV4bun4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7gW/huqvDsnbhu6HhuqvEguG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8SC4buD4buh4bqr4bue4buH4bqr4bumeOG7oeG6q8OyxqHhuqvEguG7oeG7mcOA4bqrxILhurJv4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvDuuG7mcSC4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu5934bqrw4Phu7PDo+G6q8SC4buf4bq04bqrxILhurJv4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8Oy4buh4bqrxJDhuq7EqcSC4bqrw7rhu59s4bqu4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+KApuG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSThuq7hu4HhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8SC4bqi4bq/4bqrQ+G6suG6q+G7geG7p8Oj4bqrb+G7s+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q0/hu6/hu6fhu6Phuqvhur/hu6fhuqvEkOG7gW/huqvDsnLhu6fhu5/Do+G6q+G7pcOtb+G6q8Oz4bq24bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q8SCReG6q0954bqrw4Dhu59q4bun4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqvhu6Xhu4Phu6HhuqvDkuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q8Oz4bqu4bqr4buf4burb+G6q0Phu4fhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDuuG7n2zhuq7huqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqr4buexanhu4fhu6fhu6Phuqs94buf4buBxILhuqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q2/hu7PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqtv4buf4bqmb+G6q+G7p2fhu6fhu6PhuqtvxKnDgOG6q8OA4buf4buPw4Dhuqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqrw7nhu4fhu6XhuqvEguG7n+G6tOG6q8SC4bqyb+G6q8Oy4bqk4bq/4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu6fhuqThu7Vv4bqrw7Lhu6HhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDuuG7n2zhuq7huqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrw7J24buh4bqrxILhuqThu7nhu6fhu6Phuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6q+G7puG7o+G7q2/huqtb4buh4buXxILhuqvDsmbhuqvDg+G6quG6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrb8Wp4bun4bqrw7PEqeG6rsOj4bqrbuG7ocah4bun4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqvDssah4bqr4bqg4bqu4buF4bun4buj4bqrbuG7geG6q+G7p+G7n2nhu6XhuqvDueG7h+G7peG6q2/hu5/FqeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvEguG7oeG7p+G6q8SC4bqkQeG7p+G7o+G6q0Phu4fhuqvhu6Phu6Hhur/FqeG6q8SC4buh4buV4bunxIPhuqsqduG6q8SC4buh4buV4bun4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqtvxrDhuqvhu6fhu5/huq7huqtvauG6ruG6q8Oy4buh4bqrxJDhuq7EqcSC4bqrw7rhu59s4bqu4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqrb+G7n8Wp4bqrW+G7oeG7l8SC4bqrxIJ54bun4buj4bqrw7nhu4fhuqvEkcOjZeG6q8SCc+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q0Phu4fhuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9F4bqrW+G7oeG7l8SC4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtvxrDhuqvDuuG7n+G7heG6q+G7p2fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG7heG6q+G7p+G7ucSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6osWp4bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6HhuqvDsuG7ocah4bul4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4bun4bq/RcOj4bqrT8WoW+G7oMOTLWPDquG6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw7rhu6HGoeG7peG6q8ODxanhu4HEguG6q8SCdsSCw6PhuqtP4bufcOG7p+G7n+G6q8OA4buf4bq04bqrw4Phu5HhuqvDsuG6pOG6v+G6q+G6ouG6v+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6HhuqvDgOG7n+G7gcOA4bqrxILhu59wb+G7n+G6q+G7n+G7ucOA4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q0PEqeG7p+G6q8Oy4buV4bqrxJDhuq7EqcSC4bqrw7rhu59s4bqu4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o8Oj4bqrQ3HhuqtDa0XhuqvEguG6rOG6q0PhurLhuqvhu4Hhu6fhuqvEguG6ouG7k+G7p8Oj4bqrw7rhu5/huq5F4buZ4bun4bqrb+G7gcWp4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqtvxrDhuqvhu6fhu5/huq7huqtvauG6ruG6q8Oy4buh4bqrxJDhuq7EqcSC4bqrw7rhu59s4bqu4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q29q4bun4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrxILhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7n2rhu6fhuqtv4buF4bun4buf4bqr4buj4buh4buBb8Oj4bqrxIJx4bul4bqr4buf4buhxqHhuq7huqtv4bqy4bqrxILhu5/GoeG6q2/hu4Fv4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7oeG7p+G6q8O54buh4buT4bun4bqr4bqg4bqu4bq/4bunw6PhuqvDueG6qOG6v+G6q2/hu5/hu6vhu6fhuqtv4buBb+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqtvxrDhuqvhuq5F4bqrxIJw4bunw6PhuqvDsuG6pOG7uW/huqtvxKnDgOG6q8OA4buf4buPw4DEg+G6q0/GsOG6q+G7p+G7n+G6pOG6q0NrReG6q+G7peG7teG7oeG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxJDhu4VF4bqr4bqi4bq/4bqrxIJx4bun4buf4bqrxILhuqLhu4Phu6fhu6PhuqvigJzEguG7oeG7leG7p+G6q+G7pcSpxILhuqvEgmvEguG6q+G7peG6v+G7p+G7o+KAncSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5Phu6Hhu5fhuq7huqsm4buf4bqwReG6sy/DgOG6tQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tiêu hủy 253.310 bao thuốc lá nhập lậu

Tiêu hủy 253.310 bao thuốc lá nhập lậu
2020-09-29 10:16:51

(QTO) Trong 2 ngày 29- 30/9/2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị tổ chức tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu do các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh bắt giữ, tịch thu.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết