Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bqo4bqvT+G7jE/hu7AiJE/huqHhurM2KCNPLD0p4buu4bqhT+G6oeG6szUoI0/huqHDoSIoTyw9fSRPKD3hu5pP4bqh4bucIU8jJOG6rU9sXSgjT+G7lihPPeG6o2Phu7QoT2zhu5YhT3QwRk/huqAqIU/huqE9w5pjT2HhuqPhu6xP4bqhPeG7rjlP4bqh4bucJE85PT4oI08jJOG7liHhu4gvPcOSxKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG7m+G7rOG7luG7qk7EqMOMQeG6oMO54buKT+KAk0/DgMagKCNPKOG7lmNP4buM4buYL+G7jEhP4bqhPV0oI0/huqEkKE/huqHDok/huqgk4bu0KE9zJOG7tiFPw6DGoOG6oU/Duj1VKE/hu6pVKE894bqjY+G7tChPbOG7liFPdDBP4buoPSlPxq8kw53huqFIT2HhuqPhu5ZPLD3GoCFPKCM9JOG7tCFPPSThu7QoT+G6ocOh4bqzNSgjT+G6oeG7nCRPOT0+KCNPIyThu5YhT+G7jE/hu7AiJE/huqHhurM2KCNP4buw4buWKCNPxq8mT+G6ocOh4bqjY08o4bueT+G6qTQkT+G6oTAkT+G7quG7lig9T+KAnOG6oMOhIihPLD19JE8oMyRPIyThu5Yh4oCdSE/hu7Dhu55P4bqhKiFP4bqhPcOaY09h4bqj4busT+G6oT3hu645Tywl4buoPU/huqE94bqzNOG7qE/Gr1EoI0/huqHhu6AhT2Lhu6xP4buw4bucOU/hu6rhu5okT+G7jMOTT+G7qCFP4bqp4buaTy4yTyw9KeG7ruG6oU/huqHDoVkoT+G6oeG6szUoI0/huqk0JE/hu6ok4bu0KE/huqEl4buoPU/hu47Dk09iT8OUw5NP4buoIUnhu4gvOcSo4buI4bqh4buWxq8u4busT8Og4bqhYy7hu6zDik4h4buWw6EjJChG4buMOWJP4buW4bqj4bqhKU7EqOG7iOG6ocOhxKjhu4jhuqHhu6rEqOG7iCQhI0/DoMOh4buow4pOLy/hu6hJxq/hu5YpYeG6o+G7ligj4bqhw6EkSeG6qSgv4buq4busw6As4bqhKTkvKOG7rOG6q8OgL+G7jOG7jMOT4buUL8OV4buY4buqw5LDkuG7jsOUw5Xhu47DlOG6ocOS4buQw5Thu4zDlOG7ji7Dkkk7OSNOTy/EqOG7iC/huqHhu6rEqOG7iC/huqHDocSo4buI4bqhw6HEqOG7iOG6oeG7qsSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhB4bqjY8Od4bqhT+G7sCYoPU/huqHDoeG6o2NPKOG7nk/hu7AiJE/huqHhurM2KCNPbinhu5ooT+G6oMOhVShPw4zGr1koT+G6ocOhxqAk4buKT+G6qeG7mk/DuiPhuqNj4bu4KE/huqjhu6AoT+G6oCThu7IhT+G6qTQkT+G6oTAkT+G7quG7lig9T+KAnOG6oMOhIihPLD19JE8oMyRPIyThu5Yh4oCdTy1P4buBKD1GT2xdKCNP4buWKE9s4buWIU90ME/hu6jhuqMoI0/hu6jDmjnhu4gvOcSo4buIL+G6oeG7qsSo4buIL+G6ocOhxKjhu4gv4bqh4buWxq8u4busxKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oMOh4bqzNOG7qE/hu7A8SE8oI+G7mmNP4buMw5Mv4buMSE9sM09h4bqj4buWKE9s4buiKD1Pw6DGoOG6oU/hu7Ak4buy4bqjT+G6ocOh4buWT2xdKCNP4buWKE894bqjY+G7tChPbOG7liFPdDBP4buw4bueT8Oh4buWT2HhuqNjw53huqFP4buwJig9T+G6ocOh4bqjY08o4bueT+G7jE/hu7AiJE/huqHhurM2KCNP4bqhw6EiKE8sPX0kTzk9PigjTyMk4buWIU/huqE94bqjMOG7qE8oPeG7mk/huqHhu5whTyMk4bqtT2xdKCNP4buWKE894bqjY+G7tChPbOG7liFPdDBPLuG7mk/DuiPhuqNj4bu4KE/huqjhu6AoT+G6oCThu7IhSE/hu47Dk0/huqHhuqMxJEhP4bqhw6HDo083T+G6oT1dKE/hursoT8O6PeG7lkhPYuG7nk/GoSQpT+G6uyhITz3huqNj4bu0KE/GoSQpT3QkKD1P4bqp4buaT24p4buaKE/huqDDoVUoSE/DlMOTT+G6oeG6ozEkSE/huqHDocOjT+G6oeG7nCRPcz0iJE/hu47hurtIT+G6oT0mT+G6ocOhw5ooT3M94busT8OA4buWKD1ITz3huqNj4bu0KE/hu5vhurM0KCNP4bubKcagSU9uIiRP4bqh4bqzNigjT8O6I+G6o2Phu7goT+G6qOG7oChP4bqgJOG7siFPxq8mTyw9NyRP4bqhIk/huqnhu7JP4bqhMCRP4oCc4bqg4buaKCNP4bqhw6Hhuq1P4bqhw6HGoCRPOT3hu645T+G7qD3DmuG6oU8h4buWT+G6oeG6o2TigJ1P4buw4bueT2Lhu67huqFPYuG6p0/huqk0JE89Kig9Tzk94buc4bqhT8OUTyjhu6AhT+G6ocSDTyMk4buWIU/huqnhu5pP4buw4buWKCNP4bqhw6EpKCNP4bqhPTUkTyMk4buWKE/hu6g9NU/huqE9JE894buaKD1PxqAoR0/hu6g+KE9uKeG7mihP4bqgw6FVKE/GryZPLD03JE/huqEiT+G6qeG7sk/huqEwJE/igJzhuqjhu6QoT+G7qD3huqNj4bu2KE/huqHDocagJE85PeG7rjlP4buoPcOa4bqhTyHhu5ZP4bqh4bqjZOKAnUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqA94busKU/huqgk4bu0KE/huqHDoeG6szcoI0/huqgk4bu0KE9zJOG7tiFPw6DGoOG6oU/Duj1VKE/hu6pVKE894bqjY+G7tChPbOG7liFPdDBPw7oj4bqjY+G7uChP4bqgPSZP4bqgPeG6sWNITyw9xqAhTygjPSThu7QhT+G6oeG7nCRPOT0+KCNPIyThu5YhT+G7jE/hu7AiJE/huqHhurM2KCNP4bqhw6FZKE85Pcag4bqhTz0k4bu0KE/Dkk9h4bqj4busT+G6oT3hu645T+G7qDxPLCXhu6g9T+G6oT3hurM04buoT8avUSgjT+G6oeG7oCFPYuG7rE/hu7Dhu5w5T+G7quG7miRP4buMw5NP4buoIUhPLjJPLD0p4buu4bqhT+G6ocOhWShP4bqh4bqzNSgjTzk9JeG7lk8o4buWIU/Gr+G6oyAoI08jJOG7liFPw5LhurtITyg94buaT+G6oeG7nCFPIyThuq1PbF0oI0/hu5YoTz3huqNj4bu0KE9s4buWIU90ME/huqk0JE/hu6ok4bu0KE/huqEl4buoPU/hu47Dk09iT8OUw5NP4buoIUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjigJzhuqDhu5wkT+G6oT01JE/hu7Ak4bu2IU9i4buiY0/DoeG7lk/DoOG6pU/huqkk4bu04buoT+G7qDxP4buOT+G7qMagKE/GrzBIT+G7qD0kw50oT8OgOk/hu6hdKCNP4buWKE894bqjY+G7tChP4bqhw6HhuqXhu6hJT0HhuqPhu5ZPLCThu7YhT+G6ocOh4buWT8OgMU/DoMag4buoPU8oPeG7pOG6oU8sZE/huqE94buWY0/hu6jhu5ZP4bqhPSpP4buw4bqzNuG7qE8jPSRP4buoPeG7rjlP4buww5ljT+G7sOG6sUlP4bqgPTUkT+G7sCThu7YhT+G7jMOSTyMkNU/hu47Dk085PcOj4bqhT+G6oSIkT8OS4buUL+G7jE8sJOG7tiFP4bqhw6Hhu5ZPOT0+KCNPIyThu5YhT+G6oT0qT+G7jE/hu7AiJE/huqHhurM2KCNP4bqpxagoT+G7sOG7ligjTzdPOT0+KCNJT+G6oMOiT+G7jMOSTyMkNU/hu47Dk085PcOj4bqhT+G7sMOdKE/DoeG7nCgjT8OgxqAoI08oI+G7mmNP4buMw5Mv4buMT+G6oT0qT+G7qD3hurPhu5ZPYsag4buoT+G7sCYoPU/hu7DhurM24buoT+G6oT01JE8jJOG7lihP4buo4bqvT+G6oT3hu7ZP4buoxqDhu6hP4buwIiRP4bqh4bqzNigjT+G6ocOhIihP4bqhPSnGoOG6oUlPw4EkWSgjT+G6qSThu7Thu6hPOT3GoOG6oU89JOG7tChPYeG6o+G7rE/huqE94buuOU/huqnhu5pP4buoxqDhu6hP4buwIiRP4bqh4bqzNigjT+G7qDxPw6DhuqdP4buq4bqvKCNP4buw4bu2Tyw9KeG7ruG6oU/huqHhurM1KCNPLD1dKCNP4bqhPSpP4buw4buWKCNP4buw4bqzNuG7qE/hu7Ak4buy4bqjT+G6ocOh4buW4oCdSE/Gr+G7mk/huqA94bqxY0/huqE9XSgjT+G6oSQoT+G6oT1ZIUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjDuiPhu5ZjT+G6ocOhKSgjTygj4buaY0/hu4zDky/hu4xIT2wzT2HhuqPhu5YoT2zDgG7huqBPbF0oI0/hu5YoTz3huqNj4bu0KE9s4buWIU90ME/hu7Dhu55Pw6Hhu5ZPYeG6o2PDneG6oU/hu7AmKD1PLD03JE/huqEiT+G6qeG6r0/GoChITyw9NyRP4bqhIk/GryZP4buo4buWKE/huqnhu5pP4bqhw6HhuqNjTyjhu55P4buMT+G7sCIkT+G6oeG6szYoI0/huqHDoVkoT+G6qeG7sk/huqEwJE/hu6rhu5YoPU/igJzhuqDDoSIoTyw9fSRPKDMkTyMk4buWIeKAnU/hu7DhurM24buoT2HhuqNjT+G7sCYoPU/huqHhu5wkT24k4buy4bqjT+G7juG7mOG7kE9rME8u4bqj4buk4bqhT+G7myooPU/DoOG6pUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu5sk4bu0KE8u4bql4buoTy7hurM2KCNPbF0oI0/hu5YoTz3huqNj4bu0KE9s4buWIU90ME/huqnhu5pPbF0oI0/hu5YoT+G6oT8oPU9B4bqj4buiKCNP4bqgw6EmT+G7sOG7ligjT+G6oeG7pDlP4bqhw6HhuqMoI0/huqHDoeG6o2NPxq9Q4bqhT+G7jE/hu7AiJE/huqHhurM2KCNP4bqhw6FZKEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKh0WU/huqDDoeG6szUoI+G7iC85xKjhu4jhuqHhu5bGry7hu6xPw6DhuqFjLuG7rMOKTiHhu5bDoSMkKEbhu4w5Yk/hu5bhuqPhuqEpTsSo4buI4bqhw6HEqOG7iOG6oeG7qsSo4buIL+G6oeG7qsSo4buIL+G6ocOhxKjhu4jhuqHDocSo4buI4bqh4buqxKjhu4gv4bqh4buqxKjhu4gv4bqhw6HEqOG7iC/huqHhu5bGry7hu6zEqA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp

Thi công công trình làm hỏng hệ thống điện cao áp
2022-02-25 19:30:29

(QTO) – Hôm nay 25/2, thông tin từ Điện lực Đông Hà (Công ty Điện lực Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhà thầu trong quá trình thi công hạng mục mở rộng đường và làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết