Cập nhật:  GMT+7
4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cMSpM8Ojw7rhurLDvcON4bq8w7rhurZ3w4zDuuG7pETDuuG7muG6vMO9ScO64bq8xKh2w7rGr8O64buaQ8O6xqB24bucw7rDgk/DjeG6usO6w4LhuqLhu5rDuuG7mnnDisO6w6rhurzDk8O64bqj4bq84buEw7rDoeG7qsO64bukeMO64bq9xq/hu5bDinbhu6Ev4bq84bulcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDPhuqR24bq0dXDhu6PDqsOKw43DusOqU+G6suG7n8O6LcO6w6rhu4DDjeG6vMO64bua4buWecON4bq6w7rDguG7isOKw7rhu5bhuqbhu5rDuuG7pHjDuuG7muG7nMavxJDhu5rDuuG7pMSow43hurrDusOCdsON4bq6w7rhurZQdsO64buk4bqgxq/DuuG6vHjDjeG6usO64bua4buW4bu1ScO6w43hurrhurzhu4DDjcO6w43hurpSw5XDisO64bq04bqgw43DusOq4bq8w5PDuuG6o+G6vOG7hMO6w6Hhu6rDuuG7pHjDuuG6vcav4buWw4p2w7pJ4bqi4buaw7rDjeG6vHjDuuG6ssOadsO6xqB24bucw7rhu5rhu5bEgsONw7rDgk/DjeG6usO6w4LhuqLhu5rDukfDisON4bq8w7rhurzDjHjDjeG6usO64bq8TEnDuuG7qy/hu6fhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhu6HDiknhurrDusag4buW4bqy4buPdS8v4bqy4bub4bq2dsOM4buU4bucdsON4bq64bua4buWw4rhu5vhu6TDjS/hurThuqTGoEfhu5rDjOG7mC/DjeG6pOG7psagL+G7p8Wpw7nhu6sv4bul4bulxrDhurThu6nDueG7q8O54buvxanhu6nhu5rhu6XFqeG7p+G7rUjhu6Xhu5tG4buY4bq6dcO6dkjhu5rhu491xKkzw6PDuuG6ssO9w43hurzDuuG6tnfDjMO64bukRMO64bua4bq8w71Jw7rhurzEqHbDusavw7rhu5pDw7rGoHbhu5zDusOCT8ON4bq6w7rDguG6ouG7msO64buaecOKw7rDquG6vMOTw7rhuqPhurzhu4TDusOh4buqw7rhu6R4w7rhur3Gr+G7lsOKdnXDuuG7psOK4bq04bua4bq84buPdeG7seG7qcawdcO64bq84bqkw4rhurrhurzhu5rhu4914bupw7nhu6d1w7ovcOG7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYLHbhu5jhu5rDisOMw411cCzhurzhu5zGr0XDjcO6w43hurpSw5XDisO64bq24buGw7rhu5rhurxS4buMw43hurrDuuG7lnbDukfhurxKw4rDusOCTcON4bq6w7rDgsOTw7rDjXfhu5rDusagduG7nMO64bua4buWxILDjcO6w4JPw43hurrDusOC4bqi4buaw7rhu5p5w4rDusOhduG6vOG7lnZJdsONSXbhu5Z2xqDGocO6w6rhurzDk8O64bqj4bq84buEw7rDoeG7qsO6w43hurp4xq/DuuG7sS/hu6cv4bunw7nhu6fFqeG7m8O6w53DjeG6vOG7lcO6VjHDqS/DqsOqauG7ieG6o+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOq4bq+w43hurzDusOCQ8ONw7pH4bq8w4zDvcON4bq6w7rhu6fhu6fhurzDusON4bq6eMavw7rhu68v4bunw7rhu6Phu5rhurzhuqTDjMO64bq6w4rDlcO64buJw4rEkOG7msO64bqjdknhu5/GocO64bqyw4zDjcO6xqBNw7rhurZ3w4zDuuG6snfDjMO64buaVMO64bqy4buMw7rhu5Thu5x2w43DuuG6suG6vFPhurLDusON4bu1w43hurrDuuG6vHbDisO6w41S4buO4bqyw7rhurLhurzDjMO64bua4bq84bqixq/DuuG7msOTw43hurrDusagTcO6w415w43DusON4bq84bqgw43DuuG7muG6vMOKxJDhu5rDukl5w43hurrDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7muG7lsSCw43DusOCT8ON4bq6w7rDguG6ouG7msO64bukVHbDuuG7lOG7nHbDusOC4buzw7rhu6RSw5Thu5rDuuG7peG7r+G7m8O5w7nDucO6w43hurpSw5XDisO64buj4bul4bur4bub4bul4buxw7nDusON4bq6UsOVw4rDuuG7mnnDisO6w6rhurzDk8O64bqj4bq84buEw7rDoeG7qsO64bukeMO64bua4buWQsONw7rFqeG7m8O5w7nDucO6w43hurpSw5XDisO64buaecOKw7rhur3Gr+G7lsOKduG7n+G7m8O6LMOMw43DusagTcO6w414xq/DuuG6snbDjMO64bq84buMw43DuuG6vMOBw43Dusagw4zDuuG7muG7lsSCw43DusOCT8ON4bq6w7rDguG6ouG7msO6w43hu7VJw7rhu6Xhu6/hu6/hu6/DuuG6suG7isO64bqy4buew43hurrDusOCT8O6SOG7jsONw7rhu7HGoeG7rcO64buQw7pJw4pEw43DusOq4bqgxq/Dujvhu7fhurLDusONUuG7juG6ssO6w414xq/DukfhurzDikPDjcO64bul4bux4bubw7nDucO5w7rDjeG6ulLDlcOKw7rhu5rhurzDisSQ4buaw7pJecON4bq64bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vw4bq9TcO6w415w43DusON4bq84bqgw43DusOCUsOU4bqyw7rhurRVw7rhurZ3w4zDusag4bqqw7rhurLhu4jDjcO64bua4bu1w43hurrDukfhurzDisO64bqyTMON4bq6w7rhu5p34bqyw7rhu5rhu4BJw7pHw4pDScO64bqyU+G7nMO6w415w43DuuG7pOG6sMONw7rDgnbDjeG6usO64bqy4bq8ecavw7rDguG7nHbDuuG7pOG7jsOKw7rhu5rhurzDlcOKw7rhurrDinbDjcO64bua4buAScO6R8OKQ0nDusON4bq6UsOVw4rDuknhu7fhurLDukfhuqzhu5rDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG6snfhurLDusOCTcON4bq6w7rDgsOTw7rDjXfhu5rDuuG6usOKw5l2w7pI4bui4bqyw7rhu5rhurzDlcOKw7rhu5rDikPhu5rDukh5w43hurzDuuG6usOKd8O64bukeMO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64bua4buAScO6R8OKQ0nGocO64bqyU+G7nMO6w415w43DusOC4buzw7rhurZS4buO4bqyw7rGoHbDjeG6usO6w43hurp4xq/DuuG7muG6vFPDusWp4bubw7oyw4rhu47DisO64bqy4bq8U+G6ssO64bqy4bq8w4zDuuG6tsOKQ+G7msO64bua4buWxILDjcO6w4JPw43hurrDusOC4bqi4buaw7rDguG7s8O6R+G6vMOKQ8ONw7pH4bq8w4zDvcON4bq6w7rhu6vhu5vhu6nDucO5w7rhu5rhu4h2w7rDjeG6vHjDuuG7kMO6w6rhurzDk8O64bqj4bq84buEw7rDoeG7qsO64bq24buGw7rGoMSC4buYw7rhu6R4w7rhu5jhurx3w7rhurxQxq/DuuG7pEzDusagTcO64bqyTMON4bq6w7rhu5rhu5bhu4DDjeG6vMO6R8OKQ8ONw7rhu5rhu5bhu6LhurLDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7pOG7nsON4bq6w7rDguG6ouG7msO6SHjDusON4buMw4rDusagw4rDjeG6vMO6xqBNw43hurrDuuG6slB2w7pH4bq8w4zDvcON4bq6w7rhu6XFqcO64bua4buWw4rEkOG7nMO6w43hurpSw5XDiuG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOq4buWw4zDjeG6usO6R+G6vMOKw7rDguG7isahw7pMw43hurrDuuG6u8OM4bq24bqk4buW4buaw7ozw4xI4bq04bqkw43GocO64buU4bucdsONw7rhurLhurxT4bqyw7rFqMOaw7pI4buow7rhu5rhurzDvUnDuuG6vMSodsO6w4JPw43hurrDusOC4bqi4buaw7rhurJQdsO6w6rDk8O64bqy4bq8U+G6ssO6a8O64buaQ8O64bua4bq8Q8O64bq6w4rhu47DisO64bujxKkzw6Phu5/DuuG6ssO9w43hurzDuuG6tnfDjMO6w43hurzDisSQScO64buk4bugw7pH4bq84bquw43DuuG6suG6ouG7mMO64bq8w4rEkMONw7rDjXjGr8O6SHjDuuG7muG7gEnDukfDikNJw7rhurJT4bucw7rDjXnDjcO64bukeMO6w4LDvUnDuuG6tsO9w4zDusON4bq8w5nDjeG6usO6w43hurpSw5XDisO6xqBNw43hurrDusag4buK4buaw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7rhu5rhurzDvUnDuuG6vMSodsO64buk4bqww43DuuG7msOKQ+G7mMO64bua4bug4bqyw7rGoE3DjeG6uuG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG6tcON4bq6w7rhurLhurzDjMO64bq2w4pD4buaw7rhurLhu4rDuuG7lOG7nHfDusON4bq8w4pE4bucw7rDjeG6ulLDlcOKw7rDgnbDjeG6usO64buY4bq8w73DisO6xqBNw43hurrDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7muG7gMON4bq8w7rhurLDvcON4bq8w7rDjeG6unjGr8O64bqyeMON4bq6w7rhu5pOw4rDuuG7msSQxqHDuuG7mlTDuuG7muG6vMOKQ+G7nMO64bua4bq8TcONw7rDgk7DuuG7tcONxqHDusONUuG7juG6ssO64bucTcON4bq6w7rDgkPDjcO6w43hurzDikLDjcO6SMOKxJDhu5zGocO64bua4bq8TMON4bq6w7rhu5rDisONw7pIw4pCw43Dukh54bqy4bubw7rhurXDjeG6usO64bqyw73DjeG6vMO64bq2d8OMw7rhu6REw7pJTcOKw7rDguG6pMO64bq0xKh2w7rhurThu4bhurLhurzDuuG6tsSQw43hurzDusagduG7nMO6w4JPw43hurrDusOC4bqi4buaw7rhurLhu4rDuuG7muG6vEXDukh4w7pJT+G7msO64bua4bq8w71Jw7rhurzEqHbDukfhurx34bqyxqHDusOC4bquxq/DusON4bq8w4pE4bucw7rDjeG6ulLDlcOKw7rhu6R4w4zDuuG7muG7gMON4bq8w7rhurLDvcON4bq8w7rhurLhu4jDjcO6w43hurrhurzDikJJw7rhu5rhu5bEqMON4bq6w7rhurzhu4zDjcO6w41D4bucw7rhurJPw43hurrDusOCTsON4bq6w7rhu5Thu5xN4bqyw7rhu5pDw7pH4bq8TMON4bq6w7rhurLhu4rDuuG6vHjDjeG6vMO6w4JPw43hurrDusON4bq6dsavw7pIxILhu5jDuuG7mlPhurLhu5vDuuG6tcON4bq6w7rhu5rhurxUdsO6w43hurzEgsONw7rDguG6oMavw7pIeMO6SU/hu5rDusON4bq8w4rEkEnDuuG7pOG7oMO6R+G6vEzDjeG6usO64bq0w4nDuuG6tHjDjeG6uuG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG7ocOKSeG6usO6xqDhu5bhurLhu491Ly/hurLhu5vhurZ2w4zhu5Thu5x2w43hurrhu5rhu5bDiuG7m+G7pMONL+G6tOG6pMagR+G7msOM4buYL8ON4bqk4bumxqAv4bunxanDueG7qy/hu6Xhu6XGsOG6tOG7qcO54burw7nhu6/FqeG7qeG7muG7peG7q+G7reG7rUjhu6fhu5tG4buY4bq6dcO6dkjhu5rhu491xKkzw6PDuuG6ssO9w43hurzDuuG6tnfDjMO64bukRMO64bua4bq8w71Jw7rhurzEqHbDusavw7rhu5pDw7rGoHbhu5zDusOCT8ON4bq6w7rDguG6ouG7msO64buaecOKw7rDquG6vMOTw7rhuqPhurzhu4TDusOh4buqw7rhu6R4w7rhur3Gr+G7lsOKdnXDuuG7psOK4bq04bua4bq84buPdeG7scWp4buldcO64bq84bqkw4rhurrhurzhu5rhu491xrDhu63hu7F1w7ovcOG7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYLHbhu5jhu5rDisOMw411cOG6o+G6ulLDlcOKw7rhurThuqDDjcO6w4JN4buaw7pIw5p2w7rGoFLhu5DDisO64bqiScO64bua4buWw4zDjeG6usO64bua4bq8w5XDisO64buaw4pD4buaw7rhurrDinfDukh5w43hurzDuuG6tMOMw7rhurbhu4bDuknhuqLhu5rDusON4bq8eMO64bqyw5p2w7rGoHbhu5zDuuG7muG7lsSCw43DusOCT8ON4bq6w7rDguG6ouG7msO64buaecOKw7rDoXbhurzhu5Z2SXbDjUl24buWdsagxqHDusOq4bq8w5PDuuG6o+G6vOG7hMO6w6Hhu6rGocO6w43hurp4xq/DuuG7rS/hu6cv4bunw7nhu6fFqeG7m8O6w53DjeG6vOG7lcO6VjHDqS/DqsOqauG7ieG6o+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOq4buWw4zDjeG6usO64bq0w4rDicONw7rhurbDikPDjcO6SMOKQsONw7rhu5Thu5x2w43GocO6LOG6vFDDuuG7muG7huG6suG6vMO64buFxq/DuuG6tnbDjcO64bqy4bq84bqg4bucw7ok4bucw7rhu6MoLOG7n8O64bq/4buWxqDhu5xIdsO64bukw4zDjcO64bq04bqk4buWw7rDoOG6pMav4bqkw43DusON4bq6eMavw7rhu68v4bunw7rhurLhurzDjMO64bq2w4pD4buaw7rhu6R4w4zDuuG7muG6vHfDjeG6usO6xanDuuG7muG7jsOKxqHDusOgw4pCw43DuknDisON4bq8w7rhurLhurzhuqDhu5zDuiThu5zDuuG6suG7isO6R0PDuuG6vMOMeeG6suG6vMO64buaw5PDuuG6suG6vFPhurLDuuG6vE/DisO6w43hurrhurzhu4bDuuG7mnjDisO64bua4buWw5TDuuG7lOG7nE3hurLDuuG7mkPDusOCRcO64bq8w5LDuuG7muG7lsOUw7rDquG6vMOTw7rhuqPhurzhu4TDusOh4buqw7rhu6R4w7rhur3Gr+G7lsOKdsO6R+G6vOG7t+G6ssO64buY4bq84bug4bqyw7rhurzEguG7nMO64buU4bucw73DuuG6slB2w7rhu5rhu5bEgsONw7rDgk/DjeG6usO6w4LhuqLhu5rhu5vDujt4w7rDjeG6vOG6osONw7pJecON4bq8w7rhurLDg8ONw7rDguG6rsavw7rDjeG6vHbDjeG6vMO64bukeMO6SXnDjeG6vMO64bqy4buew43hurrDukjhu6LhurLDuuG7p8O6w43hurzDisSQScO64buk4bugw7rhurJT4bucw7rDjeG6ulLDlcOKw7rhurbhu4bDusONecONw7rhu6R4w7rhurLhu5zDjeG6usO64bqy4bqi4buYw7rhurJT4bucw7rhu5rhu5bDlMO6w43hurzhuqDDjcO6w4J5w4zhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mFbhu5zhu5rhurzDjOG7lnXDusag4buaxq9I4bqk4buPdeG7muG6pMWo4buaLXZIw4rhurrDjeG7lcO64buWw4rhurrhurzhu5rhu5d1cOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDDoHbDjcO6w6nhurxS4buMw43hurrhu6EvxqDhu5rhu5bDjMON4bq6cOG7ocOKcMO64bujw6rDqmrhu4nhuqPhu5/hu6Evw4pw4buhL+G7mHA=

Lan Phương (TTXVN)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

ChatGPT hữu ích đến đâu?

ChatGPT hữu ích đến đâu?
2023-02-08 16:02:00

QTO - Chuyên gia công nghệ thẳng thắn bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm của AI nhưng không khỏi lạc quan về tiềm năng của lĩnh vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi
2023-02-08 06:51:00

VOV.VN - Các đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang gặp khó khăn khi nhiệt độ rất thấp và nhiều nơi có tuyết. Hơn 6.200 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, nhưng nỗ lực cứu hộ vẫn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết