Cập nhật:  GMT+7
4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7iSPGocOCLS7hu5gtIcOBw7lIbsWo4budw4Ju4bqyeMOCbuG6tnluw4HhuqThu5vGsMOBbuG7q0TDgG5Iw4HhuqThu5vDgG7Dk8O9bkjhu5/DgkFuw4Hhur7hu4JuSOG7l8awbuG7jW7FqXjDguG7iy/DgcOz4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCI+G7seG7leG7qW3hu4nDreG6rcOA4buxSMOC4buV4bq0K8Osbi1uLuG7mGduIcOBw7lIbsWo4budw4Juw5PGoW4jxqHDgm45SUTGsG7hu6lNbuG6tsOAecOCbkd3bkjDiW7GsMOBS8awbsaw4buXxrBuxrBJRcawbkjDgeG7neG6pG7hurJJw7nDgm7Dk8ah4bqkbkhJw7rDgm5I4bq8w4Buw5PDvW5I4bqiw4LDgW7DgeG6osOCw4Fu4buVw4Juw4LDgMOCw4FuSEZ4w4Juxajhu5fDgm7hu6vhu53huqRuw6BGw4DDvUluw6DDgHjDgmduxrDEqMOCQW7DgsOBSm7GsOG7l8aww4FuSMOBS8awbkjhu5/DgkFuxrBKw4rDgkFuw4Hhur7hu4JuSOG7l8awbsWp4buVbsWpeMOCaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhu4vDgOG6tEFuxrDhurLhu5VHR+G6vW3GsOG6tEct4buCw4HhuqRI4bqkbW5Iw4BI4bqy4bux4bq9bSPGocOCLS7hu5gtIcOBw7lIbsWo4budw4Ju4bqyeMOCbuG6tnluw4HhuqThu5vGsMOBbuG7q0TDgG5Iw4HhuqThu5vDgG7Dk8O9bkjhu5/DgkFuw4Hhur7hu4JuSOG7l8awbuG7jW7FqXjDgm7DgeG6osOCw4Fu4budw4LDgW7Ds21uR0bGsOG6vW0vL8awaMWp4buV4bqk4buESeG7lcOCQUhGw4Bow5PDgi/hu6nhu7FH4bq2SOG6pOG7gi/DguG7scOSRy/DsuG7jW/DtC/Ds8Oz4buP4bup4buPb8O0b2/DssO1SOG7mcO04buT4buP4bqyw7No4bqw4buCQW1u4buV4bqySOG6vW0jxqHDgi0u4buYLSHDgcO5SG7FqOG7ncOCbuG6snjDgm7hurZ5bsOB4bqk4bubxrDDgW7hu6tEw4BuSMOB4bqk4bubw4Buw5PDvW5I4bufw4JBbsOB4bq+4buCbkjhu5fGsG7hu41uxal4w4JtbsOSw4Dhu6lIw4Hhur1t4buR4buNw7NtbsOB4buxw4BBw4FI4bq9beG7j+G7k+G7kW1u4bup4buVSOG7lS3hu4LDgeG6pEjhuqQt4bqkRsOAQcOAw4Lhu5XhurItR0bGsOG6vW3DgUhI4buCR+G7hS8vxrDhu6nDgsOA4bq0QWjDk8OA4buxSMOC4buV4bq04buC4bqySUdow5PDgi9Iw7TDsm8vSeG7guG6suG6pOG7leG7qeG7seG7qS/DgeG6pEjDgsOCei/Dsm/DsuG7jV9vw7Jfb+G7ky/hurThu47DgsOB4buVSMOB4buVw4Jo4bqw4buCQW1uL+G7ieG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LGr+G7leG7gkjDgOG6pMOCbeG7icOgTG5IRuG7l8OAbkfhu5XDgkFu4buCw4Hhu53DgOG7hW7hu6rhu5vDgG7hu6nDgOG7s8OCbsaw4buI4buVbiPGocOCbjlJRMawZ24hw4HDuUhuxajhu53DgmduLuG7mGhuw60hQUnEkMOC4buFbmLhuqTDgsOB4buV4buCw6zhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJw6DDgeG7seG6pG7DgeG7o8OCQW5Iw4DDgm5i4bqkw4LDgeG7leG7gmduw4JBxqHhu45u4buTL8OyZ27FqEVuIUHhuqThu5vDgG5Bw4Dhu5XhuqRuI8ahw4JuOUlExrBuxrDDgeG6pG7FqcOAeUhuw4JK4bq8xrBuw4LGoeG7jm7GsMOMw4JBbsOT4bq8w4BuLuG7mG7Dk8ahbiHDgcO5SG7FqOG7ncOCbkd3bkjDiW7GsMOBS8awbuG7q0TDgG5Iw4HhuqThu5vDgG7GsHXhu4JuSMOBS25IRkrhu4DDgkFuSOG7m8OAbuG6qeG7lUfDgcOAw4JBSOG6pMOCbsOTxqHhuqRuSEnDusOCbkjhurzDgG7hu6vhu7VuSMOB4bud4bqkbuG6sknDucOCbsOTw71uSOG6osOCw4Fuw4HhuqLDgsOBbuG7lcOCbsOCw4DDgsOBbkhGeMOCbsWo4buXw4Ju4bur4bud4bqkbsOgRsOAw71JbsOgw4B4w4JuZ27GsMSow4JBbsOCw4FKbsaw4buXxrDDgW5Iw4FLxrBuSOG7n8OCQW7GsErDisOCQW7DgeG6vuG7gm5I4buXxrBuxanhu5Vuxal4w4Jo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icWoRW5IRnjDgm7GsMOB4bqkbsWpw4B5SG7DoMOBS25IRkrhu4DDgkFuSMOBS27DgsOBdUhuxahFbiFB4bqk4bubw4BuQcOA4buV4bqkbiPGocOCbjlJRMawbsavw4HhuqRuI+G7jknDgi3hu6nhuqTDgkFuR3duw4LDgeG6puG6tG7DgeG6qOG7gm7FqeG7lW7FqXjDgm7Dk+G6vMOAbsOgw4FLbkhGSuG7gMOCQW4hQeG6pOG7m8OAbkHDgOG7leG6pG4u4buYbuG6qeG7scOC4bup4buObsOhw4Hhu7FG4bq04buVw4Juw5PGoW7DgkFKw4rDgG7hu6vEkMOCQW7GsHXhu4JuIcOBw7lIbsWo4budw4Juw6Dhu5Xhurbhu7HhuqRuLuG6pEbDgG7Dk8ah4bqkbsOCQcah4buObsOz4buNL8OybkjhurzDgGjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJ4buoTW7hurbDgHnDgmduxanhu5Vuxal4w4JuR3duSMOJbsaww4FLxrBuxrDhu5fGsG7GsElFxrBuSMOB4bud4bqkbuG6sknDucOCbsOTw71u4bq04buAbkZFw4JBbsOB4bq+4buCbkjhu5fGsG5IRuG6pMOCQW7Dk8OA4buzxrBuSOG7n8OCQW7GsErDisOCQW7hurbDgeG7nW7DguG7n8OCQW5G4bufw4Ju4bur4buxZ27GsMSow4JBbsOCw4FKbsaw4buXxrBuw5N1w4Ju4burw71u4bq2w4FJbsOTTcawbsOTxqFuSOG6pMahw4JuxrDDuklu4bq2w4Hhu5fGsGhu4buqdOG7jm5Hd27hurLGoW7GsElFxrBuw4Hhuqjhu4JuxrB14buCbkjDgUtuSEZK4buAw4JBbsWp4buVbsWpeMOCbuG6ssO6w4JuSMOBS27FqeG7lW7hu6lK4bq8w4BuSMOBw4rDgG7GsMOB4bqgw4LDgW7hu4RJ4buOw73Dgm7DoMOJw4JBbkjDgUTDgkFuI8ahw4JuOUlExrBuYuG6pOG6pMOCbsOhSeG6ti3hu47hu7HhuqThurJobsavSUXGsG7DgeG6qOG7gm5ISuG6usOCQW5ITW7hurThurzDgG7DgsOBdUhu4bupw4Dhu7fDgm5G4buVbkjhu5vDgG7DoOG6pOG6tuG7juG6pG7DgcSQw4BuSMOB4buXw4JBbsOzby/Dsm/DssOyaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nDoEbhuqTDgkFuxrDDgUnhu455w4JuxrBDw4JBbuG7qUluLuG7mG7hurLDusOCbsOCxqHhu45nbkPDgkFuxq/DgeG6pG4j4buOScOCLeG7qeG6pMOCQW7GsMSow4JBbsaw4bqmbsaw4buXxrBuxrBJRcawbkFx4buCbkbDgHjDgkFuRnduw5PhurzDgG7FqcahbsOhw4Hhu7FG4bq04buVw4Juw5PGoW5Dw4JBbi7huqRGw4BnbkjDgUluw4HDjUhuR01uxrDDgcONbsOVbsaw4buI4buVbuG7qUpu4bqyScO5w4Juw5PDvW7Dk8OA4buzxrBu4bqyw4Dhu7NJbsOh4bux4bqkSeG6sm7Dk8ahbsOg4bqk4bq24buO4bqkbsaw4bqmbkjDgUluw4Hhu6/hu4Ju4burSuG6vsawbsWpdUhu4burxJDDgkFuw5PDvW7Dk3XDgm7hu6vDvW7GsOG7l8awbsOC4bubw4Juw4LDgXTDgm4jxqHDgm45SUTGsG7FqcODbsawSuG7hsOCQW7FqUvGsG7hurLhu5XhuqRu4burRcOCQW5IRuG6pMOCQW5Iw4HDisOAbsaww4HDgHnDgm7DgeG7leG7jm7hurbDgUPDgkFo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7iSPGocOCbjlJRMawbsOTxqFuIcOBw7lIbsWo4budw4Ju4bur4bujbkjDgHnDgm7Dgcahw4LDgW7hurRFSG5HRG7Dk+G6rMOCQW5Iw4Hhu5XhurRuw5N1w4JuxrB14buCbsaww4FJ4buOeMOCbsOTw4B4w4Juw5PDvW7GsOG7l8aww4FuSMOBS8awbkHDgOG7ncOAbuG7hEnhu455SG7Dk3XDgm7hu6vDvW7Dgsah4buObkhGSuG6vMawbuG7q3Thu45oL2jhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45tbkdI4buO4bqy4bux4bq9bUjhu7Hhu4xILeG7leG6ssOAQcOC4buFbkbDgEHDgUhmbeG7ieG7i0dIRuG6pMOCQeG7icOgRsO6w4JuOUnhu454w4Lhu4svR0hG4bqkw4JB4buJbsOtw6DDoOG6q+G6rSEv4bqtw4Dhu7FIw4Lhu5XhurQrw6zhu4sv4buC4buJ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

ChatGPT hữu ích đến đâu?

ChatGPT hữu ích đến đâu?
2023-02-08 16:02:00

QTO - Chuyên gia công nghệ thẳng thắn bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm của AI nhưng không khỏi lạc quan về tiềm năng của lĩnh vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi
2023-02-08 06:51:00

VOV.VN - Các đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang gặp khó khăn khi nhiệt độ rất thấp và nhiều nơi có tuyết. Hơn 6.200 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, nhưng nỗ lực cứu hộ vẫn...

Tin liên quan

Gợi ý