Cập nhật:  GMT+7
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04bqtTuG6rOG6sMOSxqHhuq3huqzEguG6usahTOG6puG7hMah4bu54bqs4bq04bq6xqFP4buY4bu3xqHhurjhu6XhurrhuqbGoU3DknbhurrGoU/hu5bGoUHDuuG6uuG6pMahReG6rOG6uuG6psah4bq64bqk4bul4bu3w7Uv4bqm4budw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTCnDgXXhu7nhu5fDtOG6rU7huqzhurDDksah4bqt4bqsxILhurrGoUHFqcahTOG6puG7hMah4bu54bqs4bq04bq6xqHhuqThuqzDueG6usahw5PEguG6usahw4nGoHXGoeG7nsOS4bugxILhurrGocOJw5Xhu7fGoUFCdcah4buNPOG7tuG7tDHhu4/GoeG6puG7juG6uuG6pMah4bqmecOSb8ahQUfhurrhuqTGocOT4bqm4buI4bqsxqHDuuG6uMah4bu34bqmQ8ah4buc4bqwxqHhurhIw5PGocOJ4bq84bul4bqsxqHhu5zhu5DGoUXhuqbhuqjGoeG6uuG6puG6rMSC4bq6xqHDieG6rOG6tsOSxqFO4bup4bq6xqHhurjhu4rhuqzDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4buj4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFw4buhckzhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu3w7Phu7V14bq8TcOSdeG6uuG6pMOTTuG6rMOz4buc4bq6L+G7ucOBT0XDk+G6vEwv4bq6w4Hhu6JPL+G7o+G7n+G7m3Ev4bud4bubceG7ueG7oeG7nXPhu53hu6Phu5vhu5vDk+G7nXHhu6PDieG7neG7my10c+G7neG7t3Lhu5/hu7fhu6Nwc+G7oeG7o3Rzc+G7oeG7t8OCcnLDs8SQTOG6pOG7l8ahdcOJw5Phu4vhu5fhuq1O4bqs4bqww5LGoeG6reG6rMSC4bq6xqFM4bqm4buExqHhu7nhuqzhurThurrGoU/hu5jhu7fGoeG6uOG7peG6uuG6psahTcOSduG6usahT+G7lsahQcO64bq64bqkxqFF4bqs4bq64bqmxqHhurrhuqThu6Xhu7fhu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7o+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu6Fy4buXxqEvw7TDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtDFIw5PGocOTxILhurrGocOJxqB1xqFB4buSxKjhu7fGocOTTuG6quG6uuG6psah4bu54bqs4bq04bq6xqHDk07hurzhurrhuqTGocOJ4bq0xqFFU8ah4bq64bqs4bq24bq4xqFycMah4bq6xrDhurjGocOT4bqmw7nhurrhuqbGocOJeUzGoU3DknbhurrGoUFI4bqsxqHhuq1O4bqs4bqww5LGoeG6reG6rMSC4bq6b8ah4bq64bqkw7nhu6DGoXMvxqHhu6Mv4buj4bub4buj4bufw7PGoTLhuqTDkkfhurptxqHhuqXDgcOSw5PDgU5Pw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6reG6psOB4bq8xqEg4bu2MlVvxqHhu5zDueG6vMahQcSC4bq4xqFzL+G7o2/GoeG6rU7huqzhurDDksah4bqt4bqsxILhurrGoUHFqcahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoeG7t8OSSOG7t8ah4bu5w5Lhu6DhurbDk8ah4bu14bqs4bq64bqmxqFKxqHhu7ThuqrhurrhuqbGoTLhuqbhu5JL4bq64bqkxqHhurrhuqbhu6vhurjGoUVTxqHhurrhuqzhurbhurjGoXJwxqHhurrGsOG6uMah4bq64bqkw7nhu6DGocOT4bqmw7nhurrhuqbGocOJeUzGoU3DknbhurrGoUFI4bqsw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bu0w5JJ4bqsxqHDieG6tMah4bu3w4rGoU/hu5bGocOT4bqmdeG6uMah4bu54buWxqHhu7fDlHXGoTLhuqbDucahw4nFqeG6uuG6psahQeG7peG6vMahIOG6rOG6uMahIuG6vOG6uuG6pMah4bqp4bq6xqHhu5zDucah4bu34bq84bq6xqHhuqTDuuG6rMahLcah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqFB4buSxKjhu7fGoeG7t+G6puG6vMahw4nDucah4bu3w4rGocOT4bqm4bqyxqHDk+G6rOG6rkzGoeG6ukbhuqzGoeG7t+G6pnXGoeG6uOG6quG6uuG6psahw5NO4bq84bq64bqkxqHDk+G7ksOM4bq64bqkxqHDiXXhuqzDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuq3hu6XhuqzGoeG7tcOSSeG6rMah4bu5w5Lhu6DhurbDk8ah4bu14bqs4bq64bqmb8ah4bqtTuG6rOG6sMOSxqHhuq3huqzEguG6usahReG6puG7reG6uuG6pMahQULhurrhuqbGocOT4bqs4bqw4bq4xqHDieG7luG7t8ahTcOSduG6usahT+G7lsah4bqm4buO4bq64bqkxqHhurjhu6XhurrhuqbGoeG7t8OUdcah4bq44bqq4bq64bqmxqHDk+G6puG7hOG6uuG6pMahTcOSdcah4bu5w7nhurrGocOTxILhurrGocOJxqB1xqFB4bul4bq6xqFB4bul4bq8xqE84bu24bu0Mcah4oCTxqHhu5zhu5DGoUXhuqbhuqjGoeG7t8OKxqFP4buY4bu3xqHDk8O54bq6xqFM4bqmw7rGoUXhuqbDlOG6uuG6pMahReG6puG6rOG6rkzGoS3GoeG7nMO5xqHhu7fDuuG7t8ahw4nhurzhu6XhuqzGoeG7nOG7kMahReG6puG6qMah4bqm4bulw5PGoeG6uuG6pnbhurrGoeG7t+G6puG6rOG6ruG6usahw5PhuqbDknnDk8ahReG6psO64bu3w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bu2w5XGocOT4bqm4bqyb8ah4bu3w4rGocOT4buK4bqsxqHhu53hu53GoU3DkuG7p8ahKeG7onVP4bq84bq64bqkLeG7nXLGoeKAk8ahw5PEguG6usahw4nGoHXGoUHhu6XhurrGoUHhu6XhurzGocOJ4buK4bq6xqHhurrhuqZ3w5PGoeG7t8OUdcah4bq64buS4buK4bu3xqHhurrDueG7oMah4bu3w4rGoUXhuqbhu6fGoeG6usaw4bq64bqkxqHDk3fhurrGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bu1d8OTxqFFUcah4bq6w4zhuqzGoeG6usO54bq8xqHDk07EguG6usahw5Phuqbhuq7GoeG6pOG6rOG7iuG6rMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtDnhurrhuqTGoVXhurpF4bqsw5PGoeG6tXXhurrhu7l1xqHDk+G7lMah4bqtScah4bu34bqm4buY4bu3xqHhu7Z1TuG6usOB4bqk4bqsw4HGoeG7nOG6qsahKeG6vnXGoeG7teG6quG6uuG6psahw6LDkkbhu7fGocOT4bquxqHhu7fDisahw5NOw5XGoU9KxqHDk+G7peG6rMahMVRvxqHhu7fhuqbhurzGoeG7teG6rOG6rsOTbcah4oCc4bqnRsahw4nhu5LEqOG6uuG6pMah4bu14bq2xqFM4bqmw4rhurrhuqTGoTzhu7bhu7QxxqHDk07hurzhurrhuqTGocOJ4bq0xqHhu7nDkuG7oOG6tsOTxqHhu7XhuqzhurrhuqbGoeG6usO54bugxqHhurrhuqbhuqzhurDDksah4bqmw4zhurrGocOTd8OTxqHhu7fhu6fGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMahw4l44bq6xqHDk07hu5Lhu4rhu7fGoUHDiuKAncOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtDnhurrhuqTGoeG6uuG6pnfhurrGoeG6uOG7peG6uuG6psahw5PhuqbEguG6uMah4bq64bquw5LGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMahPOG7tuG7tDHGoeG6uuG6puG7ksah4buceeG7oMahQeG7ksSo4bu3xqHDk0514bq64bqkxqHhu7VCxqHhurrhuqbhuqzhurDDksahQXjDksahQeG7peG6usahw5PhuqbhuqrGoeG7t+G6vOG6usahT0bGoUHDisah4bu3w4rGocOT4bqm4bqyxqFBw5TGoUHhurLGoeKAnOG6uuG6pnfhurrGoeG7t+G6puG6quG6uOKAncah4bqm4bq2xqHDk+G6pkbhurrhuqTGoUzhuqbhur7hurrhuqTGocOT4bqmw5TGocOTxILhurrGocOJxqB1xqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG7t8OKxqHhu7fDlHXGoTFUw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0KeG7onVP4bq84bq64bqkLeG7nXLGoUHhu5LEqOG7t8ahw5PhuqbGoMah4bq64bqk4bqm4bqs4bq24bq4xqHDiXjhurrGoUF4w5LGocOT4bqsxILhurrGoeG7nMO54bq8xqHhurrGsOG6uMah4bq64bqk4bq8w7rhuqzDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMPOG6usOTw4FO4bqt4bqsw5PDicOB4buXw7Qw4bq84bul4bqsxqHDk8SC4bq6xqHDicagdcah4bq44buK4bqsw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG7tHfDk8ah4bu34bqmd0zGocOJ4bq24bq64bqmxqHDk07hu5ThurrhuqTGoUzhuqbhu6XDk8ah4bu3w5R1xqEpSOG6rMahQUfhurrhuqTGoeG7tOG7p+G6vMahdeG6usahMOG6rMSC4bq6xqEpxKhMxqHDosOSRuG7t2/GoeG6rU7huqzhurDDksah4bqt4bqsxILhurrGocOJ4bqsxILhurrGocOTw5Xhu7fGocOT4bqm4buW4bu3xqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG7t8O64bu3xqHhu7fhuqbhu5LDjOG6uuG6pMahw5NO4bqq4bq64bqmxqHDk8SC4bq6xqHDicagdcahQeG7peG6usahQeG7peG6vG/GocOT4bqmxqDGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tuG6uMah4bq64bqm4bqs4bqww5LGocOJ4bq84bul4bqsxqHDk8SC4bq6xqHDicagdcah4bq64bqkw7nhu6DGoeG7t8O54bq64bqkxqHDk+G6rMSC4bq6xqHDk+G6rOG6ruG6usah4bqmw4zhurrDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Q54bq64bqkxqEww4HhuqzDgi0jTuG6rOG7t8ahI3VPw4nDgeG7oG/GoeG6pOG6rMO64bq8xqFP4buSxqHDk+G7peG6rMahQOG7peG6rMah4bqm4buA4bu3xqEj4bui4bqmdcahSsah4bqnw4HhurzDksOJb8ah4bu34bqm4bq8xqHhu7Xhuqzhuq7Dk23GoeKAnOG6reG6puG7hOG6uuG6pMahTcOSdcah4buc4bqs4bq24bu3xqFBw73hu6DGoeG6uOG7peG6uuG6psah4bu3w7rhu7fGocOTxILhurrGocOJxqB1xqHhu7fhuqbhuqzhuq7hurrGocOT4bqmw5J5w5PGocOTeOG6uMah4buedW/GoeG7tOG6quG6uuG6psahMuG6puG7kkvhurrhuqTGoeG6pMag4bqsxqHDieG7iOG6rMahQcOBxqHhu7nhu4B1xqFB4bqu4bq6xqHhu7fDuuG7t8ah4bu34buS4buI4bq64bqkxqFNw5JG4bu3xqHDk07EguG6usahw5Phuqbhuq7GoeG6pOG6rOG7iuG6rG/GocOTTuG6vOG6uuG6pMahQcOKxqHhu7fDisah4buc4bqs4bq24bu3xqHDk+G6psagxqHDk8SC4bq6xqHDicagdcah4bq64bqm4bqsxILhurrGocOJ4bqs4bq2w5LGoU7hu6nhurrGoeG6pnXhu6DGoeG7t+G6puG6vMah4bq6Scah4bq4SMOTxqHDk+G6puG6rOG6rsOTxqHhu7VCxqHhuqbhu6XDk8ah4bq64bqmduG6usahw5PhuqbDksah4bq64bqm4buGw7Phu5fDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bqndcOSxqEp4buidU/hurzhurrhuqQt4budcm/GoeG6uEjDk8ahT0bGoeG6uuG6psO5xqFM4bqmduG6usahw5Phuqjhu7fhuqbGoeG7t+G6puG6vMahTuG7q+G6uuG6pMah4bqtTuG6rOG6sMOSxqHhuq3huqzEguG6usahT8ODxqFM4bqmw7rDk8ahw5NO4bqs4bqy4bq6xqHhurhIw5PGocOT4bqm4buYxqHhu7fDisahw5PhuqbhurLGoUHhu5LEqOG7t8ah4bu34bqm4bq8xqHDicO5xqHhurrhuqTDkuG7oMSC4bq6xqHhurjhu7PDksah4bu3w5R1xqHhurhIw5PGocOTxILhurrGocOJxqB1xqE84bu24bu0Mcah4bq64bqm4bqsxILhurrGocOJ4bqs4bq2w5LGoU7hu6nhurrGoeG6uOG7iuG6rMahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu7XhurbGoUzhuqbDiuG6uuG6pMah4bu54bul4bq64bqkxqHhuqZITMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtDnhurrhuqTGoeG6tXXhurrhu7l1xqHhu7fhuqbhurzGoeG7teG6rOG6rsOTxqHhu7fDuuG7t8ahw5PEguG6usahw4nGoHXGoUHhu6XhurrGoUHhu6XhurzGocOJ4bqsxILhurrGocOJw5Xhu7fGoUFCdcah4bq44buK4bqsxqHhurrDueG7oMah4bu3w4rGoeG7nOG6osah4bq64bqk4bq8w7nhuqzGoUXhuqbDuuG7t8ah4buc4buK4bqsxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGocOTxILhurrGocOJxqB1xqFB4buSxKjhu7fGocOTTuG7kuG6uuG6pMah4bu1w7nhu6DGocOTTuG6vOG6uuG6pMah4bu3w5JI4bu3xqHhu7nDkuG7oOG6tsOTxqHhu7XhuqzhurrhuqbGoeG6usaw4bq4xqHhu6Phu5vhu51yw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0KXjDksah4bqm4bquw5PGoeG7t8O64bu3xqHDk8SC4bq6xqHDicagdcahQeG7peG6usahQeG7peG6vMahw4nhu4rhurrGoeG6uuG6pnfDk8ah4bu3w5R1xqHhurrhu5Lhu4rhu7fGoeG6usO54bugxqFB4bqww5LGoU/GoMah4bu5w5XhurrhuqTGoeG6uuG6puG6rMSC4bq6xqHDieG6rOG6tsOSxqHDieG7huG6uuG6pG/GoUHhur7huqzGoeG6puG7huG6rMahw5NG4bq6xqFF4bqm4bunxqHhurrhuqbhuqzhurDDksahw5Phuqbhu4jhuqzGoeG6pOG6rHXhurrGoUHhurLGoeG6uuG7pUzGoUF44bugxqHhurrhuqbhuqzEguG6usahw4nhuqzhurbDksahQcO94bugxqHDk+G7peG6rMah4bu1xanhuqzGoUzhuqbDiuG6uuG6pMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6teG6psO6w5PGocOTTuG6rOG6suG6usahPOG7tuG7tDHGoeG6uuG6puG6rMSC4bq6xqHDieG6rOG6tsOSxqFO4bup4bq6xqHDk+G7lMahw4l2w5LGoUHFqcahQeG7ksSo4bu3xqHhu57DgeG6uMahw4nDucah4bq4w5Xhu7fGocOT4bqsxILDksah4bu34bqm4bqo4bq64bqmxqHhu7fDlHXGoeG6uuG7kuG7iuG7t8ah4bq6w7nhu6DDs8ahMuG6puG7muG6uuG6pMahw5PEguG6usahw4nGoHXGoeG6usO54bugxqFPw4PGoUXhuqbDisah4bu1QsahTOG6psO6w5PGoeG6puG6rOG6tuG6usah4bucw7nGocOT4bqsxILDksah4bu54bqs4bq2w5PGoeG6psOM4bq6xqHDk07hurzhurrhuqTGoeG7t8O64bu3xqHhu7fDkkjhu7fGoeG7nsOS4bq64bqkxqFBSMOTw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0IOG6puG7hOG6uuG6pMahTuG7gsah4bq4d8OTxqHhu7V14bq8xqHDiXbDksahw5PhuqbhuqrGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMahw5PEguG6usahw4nGoHXGoeG6uOG7iuG6rMah4bq6w7nhu6DGoU/Dg8ahQeG7ksSo4bu3xqFB4buSdcah4bucw7nhurzGocOT4bqmxqDGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tuG6uMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0xVw5LDk+G6puG6vE7hu5fDtFXhurrGoeG6reG6psO64bqsxqHhu43huq3huqbDgeG6vMah4bqlw4HDksOTw4FOT8ah4buPw7UvTMO0

An Thái (Theo Reuters )

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

ChatGPT hữu ích đến đâu?

ChatGPT hữu ích đến đâu?
2023-02-08 16:02:00

QTO - Chuyên gia công nghệ thẳng thắn bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm của AI nhưng không khỏi lạc quan về tiềm năng của lĩnh vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi
2023-02-08 06:51:00

VOV.VN - Các đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang gặp khó khăn khi nhiệt độ rất thấp và nhiều nơi có tuyết. Hơn 6.200 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, nhưng nỗ lực cứu hộ vẫn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết