Cập nhật:  GMT+7
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Xhu4Xhurjhu4BC4bufNEPhu4BCw7Lhu59nw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4bufQkrhu4Dhu59xdHThu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n8OV4buM4bupQ+G7j+G7n+G6qkPhu6fhu5/DleG7jOG7qUPhu5kvQnDhu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5N9w4Phu6fhuqDhu6Phu5Xhu5Hhuqlj4buT4bufLeG7n3vhu7Xhu4Dhu59x4buh4buf4buA4but4bq+4bufw5LDlOG7p+G7j+G7n+G7gEJDw4LDlOG7n0Lhu4rhu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4bqgw73hu4Dhu59O4buf4buF4bq44buAQuG7nzRD4buAQuG7n+G7keG6qcOU4bur4buA4bqq4bufY+G7jEXhu5Phu5/huqLhu7Hhu5/hur7hu6nhu4BC4buf4bqg4bup4buA4bufUOG7p1Phu59Qw43hu4Dhu4/hu5/DgELDlFPhuqbhu4Dhu5/huqLhu4hD4bufw5LDlFPhu59C4buG4bupw4BC4bufw4DDvVPhu5/DgOG7p+G7huG7n+G7jsOU4buP4bufQsOM4bufw5VD4bqyw5Thu4/hu59Q4buS4buA4bqq4bufw4DFqcOV4bufw4Hhu6nDgOG7n+G6vsaww5Thu4/hu59Q4buS4buA4bqq4buf4bqi4buzw5Xhu5/huqrhu4Thu5/huqLDjEPhu4/hu59C4buG4bun4buA4bqq4bufQuG7hsWp4buP4buf4bq+d8OV4buf4buAxqBLw4Dhu59O4bufUOG7kuG7gOG6quG7n8OK4buQ4bun4buf4bqi4bqm4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n8OV4buM4bun4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu6lD4buP4buf4bqqQ+G7p+G7n8OV4buM4bupQ+G7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/DleG7jEbDleG7j+G7n8OAQuG7reG7gOG7n+G7gMOUSUPhu4/hu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufw5Xhu4jhu4Dhuqrhu59CTcOT4buP4buf4bq+4bun4buA4bqq4bufw4rhu6lD4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/DgOG7p+G7hsO14buZw5Xhu6fDgcOKw4Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o+G6vuG7p+G7jOG6qkPhu4DDsnHDk1Lhu5/hu6fDlMOV4buG4buj4buV4buZw5Xhu4zhu5Xhu5nDleG6oOG7leG7mUPhur7huqrhu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OAw7XDgeG7p+G7hsOSw5Thu6fhu4DhuqrDleG7jEPDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9wdXN0L3PDueG6oHLhu6HDuXDDuXBxw5VwcHRx4buldcOKcMO14bq6w5Phuqrhu6Phu58v4buV4buZL8OV4bqg4buV4buZL8OV4buM4buV4buZw5Xhu4zhu5Xhu5nDleG6oOG7leG7mcOT4buVNkJDw4LDlOG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/huqDDveG7gOG7n07hu5/hu4Xhurjhu4BC4bufNEPhu4BC4buf4bq+4bup4buAQuG7n+G6oOG7qeG7gOG7n+G6ouG7tcOU4bufw5XGoOG7n1LDvVPhu5/huqDhu6Lhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n8OV4buM4bupQ+G7j+G7n+G6qkPhu6fhu5/DleG7jOG7qUPhu5/huqLhuqbhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7mS/Dk+G7leG7mS/DleG6oOG7leG7mS/DleG7jOG7leG7mS/DleG7p8OBw4rDg+G7lWPhu5zhu5/DgELEqOG7n8OKQ+G6suG7gOG7n+G6vOG6tMOV4buf4buO4bur4buA4bufUsOU4buzw5Xhu5/DlULDg+G7huG7n+G7gELDlOG7n8OA4bu1w5Thu5/DlUJF4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu4/hu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7n0LGsOG7gOG6quG7n0Lhu4bFqeG7n8OV4bu3w5Phu5/DleG7jMOU4buA4bqq4buf4buAQkPDgsOU4bufQuG7iuG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/huqDDveG7gOG7n+G6ouG7seG7n8OV4bui4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/hu4BC4bunw5Thu5/DlULGsOG7gELhu5/DiuG7t8OT4bufw4DFqcOA4bufw5Xhu4jhu59CTcOT4bufw5XFqcOA4buf4bqi4bqm4bufw5Xhu4zhu6fhu4bhu5/huqLhu4hD4buf4bq8Q+G7gELhu5/hu4DhuqpCQ+G6pOG6vuG7j+G7n8OVQ+G6tMOT4bufw5VCw5Thu5/hurxC4buG4bun4bufQkbDgOG7n+G6vOG7pOG7n8OVQsOU4bu3w5Xhu4/hu5/DlcSQ4bq+4buf4bq8Q+G6tOG6vuG7n8OVQkXhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7n+G6ouG7tcOU4bufUMaw4buG4buP4buf4bqi4bu1w5Thu5/hu4zhu6fhu5/DgELhu4bhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/Dk0Lhu7nhur7DteG7nyXDvVPhu5/DgOG7luG7gOG6quG7n8OAQkThu4BC4bufw4rGsOG7n+G6okPDgsOU4buf4bq8Q+G6pOG7gOG7n+G6quG7gsOT4bufw5NC4bu14buA4bufw5VC4buQw4Dhu5/huqLhu7lT4bufUEPhuqTDgOG7n8OVQsaw4buAQuG7n8OK4bu3w5Phu5/DgMWpw4Dhu5/hur5J4bufQsSQ4buAQuG7n8OV4buM4bun4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu6lD4buP4buf4bqqQ+G7p+G7n8OV4buM4bupQ+G7n8OA4buC4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufw4Dhu6fhu4bhu43hu5/DleG7qeG7huG7n+G7gEJDw4LDlOG7n1BD4bqkw4Dhu5/Disaw4bq+4bufw5Xhu6lD4bufw4BCxKjhu5/DgELhu4bhu5/DiuG7p+G7huG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/DlUJJ4buAw7Xhu59jROG7gELhu5/huqLhurThu4Dhu5/hu4Dhu6dT4buP4bufw5Xhu4bGsOG7gOG7n0LDlFPhuqThu4Dhu5/DgOG7guG7n0JK4buA4bufcXR04bufw5Xhu4zhu6fhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7qUPhu59QxrDhu5/huqpD4bun4bufw5Xhu4zhu6lD4buP4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/huqLhu4Lhu4/hu5/DgOG7guG7n3B04bufw5Xhu4zhu6fhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7qUPhu5/hu5HDuuG7n8OV4buM4bun4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu6lD4bufw4BC4but4buA4buf4buAw5RJQ+G7j+G7n3Phu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n8OV4buM4bupQ+G7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/DgMO9U+G7n8OKw73DlOG7n+G7gOG7reG6vuG7j+G7n3Lhu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n8OV4buM4bupQ+G7n+G7gMOUSUPhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4bufw5VC4buUU+G7n+G7juG7q+G7gOG7j+G7n3Dhu5/DleG7jOG7p+G7gOG6quG7n8OV4buM4bupQ+G7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/hu4Dhu7Phur7hu5Phu59QxrDhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n3Fz4buh4buf4bqqQ+G7p+G7n8OV4buM4bupQ+G7n8OAQuG7reG7gOG7n+G7gMOUSUPhu5/hurzhurTDleG7n0JNw5PDteG7nzZC4bug4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu6fhu4Dhuqrhu5/DleG7jOG7qUPhu4/hu5/huqpD4bun4bufw5Xhu4zhu6lD4bufw5XDlFPhu5/DksOUU+G7n+G6vknhu5/hurxCSeG7gOG6quG7n8OKS+G7gOG7n+G7gELGoOG7gOG6quG7n+G6ouG7seG7n8OTQsWpw5Xhu59Cw5RT4buf4bqixqBNw4Dhu5/DlUPDguG6vuG7n+G7gOG7reG7gOG6quG7n+G6ouG7s8OV4buf4bqi4bunQ+G7n8OA4buU4bun4bufw5Xhu5zhu4Dhuqrhu59Q4buS4buA4bqq4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n0LDlFPhuqThu4DDteG7n2NCw5Thu5/hu4BC4bu3w5Phu5/DleG7nOG7n8OV4buM4bun4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu6lD4buP4buf4bqqQ+G7p+G7n8OV4buM4bupQ+G7n8OA4bun4buG4bufQkrhu4Dhu59CeOG7gOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu59C4buK4buf4buO4bur4buA4bufUsOU4buzw5Xhu5/huqJK4buA4buf4bqqQ+G7q+G7gOG7n8O14bufY0Phu4Dhu4/hu5/hu6vhu4BCw7Lhu58zw7Uzw7Vi4buZL8OT4buV


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao quà hỗ trợ người dân huyện Triệu Phong

Trao quà hỗ trợ người dân huyện Triệu Phong
2016-11-08 08:59:23

(QT) - Ni sư Chúng Liên, Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Quảng Nam cùng các thành viên trong đoàn thiện nguyện vừa đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh...

Nợ đọng hơn 18 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nợ đọng hơn 18 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
2016-11-08 07:43:50

(QT) - Theo kết quả kiểm tra của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến nay toàn tỉnh Quảng Trị có tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết