Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSbhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6qG/huqvhu57DkuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6qybhuqJy4bqrw7rhu5/GsOG6v+G6q1vhu6Dhu6Dhuqvhu5/hu6vDgOG6q8OA4buf4buh4buT4bun4bqrxILhu5/huqbhuqvDqeG6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurXhurEkJuG6t+G6qy3huqvhu57hu6/hu6XhuqvhuqDhuq7hur/huqvhursvY2MvZGJj4bq5w6Phuqsm4buf4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhuqLhuqhv4bqr4bueeOG7oeG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqr4bqx4buew5Lhu6bDk+G6t+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8O64bufxrDhur/huqtb4bug4bug4bqrw7Jm4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqvDgOG7n+G7oeG7k+G7p+G6q+G7n+G7q8OA4bqrw7lq4bun4bqrxILhu5/huqbhuqvDqeG6q8OyxqHhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/EqcSC4bqr4buleMSC4bqrw4N24bqr4buneOG7oeG6q8Oz4bqu4bun4buj4bqrb+G7n+G6rmzhu6fhuqtucuG6q2/hu5/FqeG6q8O64bq44bqr4buf4burw4DhuqvEguG7n+G6puG6q8SR4bqr4buew5Lhu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8ODaMOA4bqrxILhu7Xhu6HEg+G6q0/hu4Fv4bqrw7J34bun4buj4bqrb+G7n3DhuqHhuqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqrW2fhu6fhuqvhu57hurbhu6fhu6PDo+G6qz9bJijhuqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqrTnDhuqvEguG7n+G6pOG6qyZz4bun4buf4bqr4bq0RcOj4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu57DkuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqj4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6q8OS4bqmb+G6q8OTw4Lhu6fhu6PDo+G6qz9bJlsmP8Oj4bqrPeG7n8aw4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu57DkuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqj4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6qybhuqJq4bun4bqr4bue4bquRcOj4bqrJj9bw6Phuqs94bufxrDhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7nsOS4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqtv4buf4bq04bqrxILhuqJx4bqrw4Dhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvhu5/hu6vDgMSD4bqrJuG7n+G6v+G7peG6q8Oz4bqo4bqrw4Dhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvhu5/hu6vDgOG6q2/GsOG6q2/hu4Fv4bqrw7J34bun4buj4bqrb+G7n3Dhuqs/WyZbJj/huqHhuqvhu5534bqrJuG7n3Lhuqsm4buf4bqu4bqr4bueaeG7p+G7o8Oj4bqrJuG6ouG6pEHhu6fhu6PhuqtO4bq/4bun4bqrJuG6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6qyZz4bun4buf4bqr4bq0RcOj4bqrJuG6ouG6pEHhu6fhu6PhuqtO4bq/4bun4bqrW2fhu6fhuqvhu5/GsOG6v+G6qyJm4bqr4bufeOG7oS3huqvhu57DkuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqj4bqrw5nhu5Phuqsm4bufcuG6q8OZ4bq/4bun4bqr4bue4bqk4buz4bun4bujw6Phuqsm4bqi4bqkQeG7p+G7o+G6q07hur/hu6fhuqvDk+G7ieG7p+G6q0Nr4bun4bqrJnPhu6fhu5/huqvhurRF4bqj4bqrJuG6ouG6pEHhu6fhu6PhuqtO4bq/4bun4bqrw5Phu4nhu6fhuqvEgnhvLeG6q+G7nsOS4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/Do+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q2/hu59w4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6qyThuq7hu4nhu6fhuqtP4bufcOG7p+G7n8Oj4bqrJj9bw6Phuqs94bufxrDhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6qz9O4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqtv4bq24bun4buj4bqrw7lm4bun4buf4bqrw7Lhu4PFqeG6q2/hu4Fv4bqrTuG6v+G7p+G6q+G7nsOS4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqtD4buH4bqrw7Lhu4Phu6HhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q8O5ZuG7p+G7n+G6q8Oy4buDxanhuqtv4buBb+G6q8ODQcOj4bqr4bun4buj4buH4bun4buf4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvhuqDhuq7hur/hu6fEg+G6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPhu6Hhu6Xhu6PhuqvDg+G6om834bqpLy9vxINu4bq/xanhuqDhuq7hur/hu6fhu6PEguG6ouG7ocSDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2Phurllw6kvZeG6vcOzZGLDqmNiZcOpxIJjY8OpZGVlw7ljxIN1w4Dhu6Phuqnhuqsv4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6tcOSd+G7p+G7o+G6q2/hu59w4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6q1tn4bun4bqr4bue4bq24bun4bujw6PhuqtOcOG6q8SC4buf4bqk4bqrJnPhu6fhu5/huqvhurRFw6PhuqtP4buf4bq04bqrxIJyb+G7n+G6q+G7nsOS4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDgOG7n+G7gcSC4bqrbuG7ocah4bqu4bqrw7rhu5nEguG6q8O54bqua+G7p+G6q8OA4buf4buh4buT4bun4bqr4buf4burw4DhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6sy/EguG6v27DueG7jeG6tU/hu5/huq5s4bun4bqrbnLhuqtv4bufxanhuqvDuuG6uOG6q+G7n+G7q8OA4bqrxILhu5/huqbhuqvEkcOj4bqr4buew5Lhu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8O64bufxrDhur/huqtb4bug4bugw6Phuqtv4buBb+G6q07hur/hu6fhuqtv4bq04bq/4bqr4buew5Lhu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OyZuG6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrw7rhu5/hu4XFqeG6q8OD4buBxILDo+G6q+G7o+G7oeG7geG7peG6q8OD4buBxILDo+G6q8SC4bufbOG7peG6q8SC4bqi4bq/4bqrb+G7gW/huqtu4buBxanhuqtv4buBxanDo+G6q8Oy4buV4bqr4buB4bunw6PhuqvDs+G6qOG6q8SC4buf4buFxanhuqvhu6bhu6Phu59y4bqr4bqg4bquReG7mcSC4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrw7rhurjhuqvhu5/hu6vDgMSD4bqrJuG7n+G7jcWp4bqrw7LGsMOj4bqrTuG6v+G7p+G6q8Oa4buh4bun4buf4bqrxILhu5nhuqvhu6bhu6Phu4nhu6fhuqvDg+G7gW/hu5/huqvDsmbhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G7o+G7oeG7geG7peG6q8OD4buBxILDo+G6q8O64buf4buFxanhuqvDg+G7gcSCw6PhuqvEguG7n2zhu6XhuqvEguG6ouG6v+G6q+G7pXjEguG6q8ODduG6q+G7p3jhu6HhuqvDs+G6ruG7p+G7o+G6q8O54buh4buT4bun4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrw7Lhu5nhu6fhuqtjw6nhuqtu4buBxanhuqtv4buBxanDo+G6q8SC4bu34bqrxILhuqJx4bun4bufw6PhuqvDsuG7leG6q+G7geG7p8Oj4bqrw7PhuqjhuqvEguG7n+G7hcWp4bqr4bum4buj4bufcuG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6o+G6q07hur/hu6fhuqtbZ+G7p+G6q+G7n8aw4bq/4bqrImbhuqvhu5944buh4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqvhu6Phu6Hhu4Hhu6XhuqvDg+G7gcSCw6PhuqvDuuG7n+G7hcWp4bqrw4Phu4HEgsOj4bqrxILhu59s4bul4bqrxILhuqLhur/huqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvhu6d44buh4bqrw7Phuq7hu6fhu6PhuqvDueG7oeG7k+G7p+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8Oy4buZ4bun4bqrY8Oq4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7gcWpw6PhuqvEguG7t+G6q8SC4bqiceG7p+G7n8Oj4bqrw7Lhu5Xhuqvhu4Hhu6fDo+G6q8Oz4bqo4bqrxILhu5/hu4XFqeG6q+G7puG7o+G7n3LhuqvhuqDhuq5F4buZxILhuqPhuqtO4bq/4bun4bqrw5Phu4nhu6fhuqvEgnhv4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O64buf4bq/4buh4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqvhu6Phu6Hhu4Hhu6XhuqvDg+G7gcSCw6PhuqvDuuG7n+G7hcWp4bqrw4Phu4HEgsOj4bqrxILhu59s4bul4bqrxILhuqLhur/huqtj4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7gcWp4bqrQ+G7leG6q8SCceG7p+G7n+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvDmiYtIuG7nsOj4bqrJD0t4bqr4bq+4bum4bqrxILhu5/huq54b+G6q8O5dOG7p+G7n+G6q0Phuqhv4bqrw7Phu4nhu6fhuqvEgnhv4oCm4bqrT+G6tuG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6HhuqvDssaww6Phuqsm4buf4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhuqLhuqhv4bqr4buew5Lhu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OyZuG6q0Phu4fhuqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvhu6d44buh4bqrw7Phuq7hu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q8O64buf4buBb+G6q+G7p+G7n2nhu6XhuqvDgOG7n+G6sm/huqtD4bqy4bqrxIJ2xILhuqvDuuG6uOG6q+G7n+G7q8OA4bqrw4Now4DhuqvEguG7teG7oeG6q2/hurThur/huqvhu57DkuG7psOT4bqrxIJz4bun4bufxIPhuqsm4buD4buh4bqrw4Dhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvhu5/hu6vDgMOj4bqrb+G7gW/huqvDsuG7g+G7oeG6q27hu6HGoeG6ruG6q2/hu7Phuqtu4buF4bun4bqrxILhu5924bun4buj4bqr4bun4bufxKnEguG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqtv4buf4bqubOG7p+G6q25y4bqrb8OC4bun4buj4bqr4bun4buf4bqk4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7p3jhu6HhuqvDs+G6ruG7p+G7o+G6q8O54buh4buT4bun4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrw4Dhu5/hurJv4bqrQ+G6suG6q8O64bq44bqr4buf4burw4DEg+G6q1vhu6Hhu5dv4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q+G7o+G7oeG7geG7peG6q8OD4buBxILDo+G6q8O64buf4buFxanhuqvDg+G7gcSCw6PhuqvEguG7n2zhu6XhuqvEguG6ouG6v+G6q8Oy4buDxILhuqvDuuG7mcSC4bqr4bqg4bqu4buF4bqrw7rhu5/hu4Hhuqtv4bq/xanEg+G6qybhuq5F4bqr4bun4buf4buh4buT4bunw6Phuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvDsuG7g+G7oeG6q27hu6HGoeG6ruG6q2/hu5/FqeG6q+G6omnhu6fhu6PDo+G6q8O64bq44bqr4buf4burw4DhuqvDsuG6pOG6v+G6q+G6ouG6v+G6q8O64buf4buB4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7gcWpw6PhuqvDsuG7leG6q+G7geG7p8Oj4bqrw7PFqeG6q8OyxrDDo+G6q29q4bun4bqrw7nhuqjhur/huqtv4buf4bur4bun4bqrQ+G7h+G6q8SCa8OA4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6Phuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrQ8Sp4bun4bqrw7Lhu5XhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o8Oj4bqrb8Spw4DhuqvEguG7n+G7oeG7mcSC4bqrw7LGoeG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8O64bq44bqr4buf4burw4DhuqvEguG7n+G7hcWp4bqrw7nhuq5r4bun4bqrQ+G7h+G6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqr4bqg4bqu4bq/w6Phuqtv4bup4bun4bqrb+G7gW/huqvDsuG7leG6q+G7geG7p+G6q+G7peG6v+G7p+G7o+G6q8SCcOG7p+G7n+G6q2/hu5/huq5F4buT4bun4bqrw7Lhu5Xhuqvhu6Xhu4fhuqtv4buf4bqk4bq/4bqrb8Spw4Dhuqtu4buBb+G7n+G6q8SC4bufceG6q2/GsOG6q8SC4bufxqHhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7rhurjhuqvhu5/hu6vDgOG6q2/hu5/huq5F4buT4bun4bqrw7Lhu5Xhuqtv4bq04bq/4bqr4buew5Lhu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8SC4buf4bu34buh4bqr4buj4buh4bq/4bun4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4buf4buNxanEg+G6q8OTxanhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvhu6fhu6Phuq5F4buT4bun4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7rhu5/hu4Fv4buf4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqr4bun4buT4bun4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhuqvDsnjDo+G6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6Phuqtv4bq04bq/4bqr4buleMSC4bqrw4N24bqrb+G6rnhv4bqr4buj4buh4buB4bul4bqrw4Phu4HEguG6q2/GsOG6q+G7pcOtxILhuqtv4bup4bun4bqr4buf4buD4bun4bqrb+G7n+G7meKApuG6qz3hu5/hu4HEguG6q27hu6HGoeG6ruG6q8O64buZxILhuqvDueG6rmvhu6fhuqvDgOG7n+G7oeG7k+G7p+G6q+G7n+G7q8OAw6PhuqvDsnfhu6fhu6Phuqtv4bufcOG6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqtbZ+G7p+G6q+G7nuG6tuG7p+G7o8Oj4bqrTnDhuqvEguG7n+G6pOG6qyZz4bun4buf4bqr4bq0RcOj4bqrT+G7n+G6tOG6q8SCcm/hu5/huqvhu57DkuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqrw7Lhu4Hhu6fhu6Phuqvhu6Phu6Hhu4Hhuqtv4bq/xanhuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4Xhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrb+G7n+G6rmzhu6fhuqtucuG6q2/hu5/FqeG6q8O64bq44bqr4buf4burw4DhuqvDg2jDgOG6q8SC4bu14buh4bqrb+G6tOG6v+G6q1tn4bun4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q2/hu4Fv4bqrTuG6v+G7p+G6q+G7nsOS4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDsmbhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvEgnbEguG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvhu6Phu6Hhu4Hhu6XhuqvDg+G7gcSC4bqrQ+G7h+G6q2/GsOG6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8O64buh4buZ4bun4bqr4bun4buj4bufcuG6q8SQ4buBb+G6q8Oy4buB4bun4bujxIPhuqsm4bquReG6q+G7p+G7n+G7oeG7k+G7p8Oj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG7geG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu6Phu6Hhu4Hhu6XhuqvDg+G7gcSCw6Phuqtv4bup4bun4bqrb8aw4bqr4buleMSC4bqrw4N24bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q2/hu5/huqThur/huqvhuqLhu63huqvhu6fhu4/EgsOj4bqr4buleMSC4bqrQ+G7h+G7oeG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqtD4buh4buXb+G6q2/hu5/huqThur/huqvDsuG7gcOA4bqr4bqm4bun4buj4bqrw7LhurDhu6fhu6PhuqvEguG7oeG7meG7p+G6q8OyeOG6o+G6q+G7pXjEguG6q8ODduG6q+G7p3jhu6HhuqvDs+G6ruG7p+G7o+G6q+G7o+G7oeG7geG7peG6q8OD4buBxILhuqtv4bup4bun4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrb+G7n+G6pOG6v+G6q8Oy4bqw4bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q27hu4Xhu6fhuqtv4bufxKnEguG6q+G7o+G7oeG7geG7peG6q8OD4buBxILhuqvhu6Xhu4fhuqtv4bup4bun4bqrxILhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqtD4buV4bqr4bufeOG7oeG6q8SC4buf4buFxanEg+G6q+G7pHjEguG6q8ODduG6q+G7p+G7o+G7n3LhuqvhuqDhuq5F4buZxILhuqtu4bq/4bun4bqr4buf4buH4bun4buf4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtvxrDhuqvhu6fhu6Phuq534bun4bqrw7nhuqhv4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhuqThuqvDs23hu6fhuqvDsuG7meG7p+G6q8O64bufxrDhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrxILhu5/huqhv4bqrxILhu6Hhu5vhu6fEg+G6q+G7puG7n2nhu6XhuqvDsuG7heG7peG6q27hu4XFqeG6q2/hu5/FqeG6q8O64bq44bqr4buf4burw4DhuqvDg2jDgOG6q8SC4bu14buh4bqrw7Phu6Hhu5vhu6fhuqvhuqLhur/huqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4XDo+G6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PDo+G6q29q4bun4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bul4bqrxILhurBv4bqr4buj4buh4buF4buh4bqr4bqg4bquReG7mcSC4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7n+G7g+G7p+G6q2/hu5/hu5nDo+G6q+G7o+G7oeG7heG7oeG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8SCdsSC4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q0PEqeG7p+G6q+G7peG7h+G6q2/huqrhuqvEguG6ouG7oeG6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4buJ4bulxIPhuqvDksOtb+G6q27hu6Hhu5fEguG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDssaww6PhuqvDsnfhu6fhu6Phuqtv4bufcOG6q0Xhu5Phuq7huqtvauG6ruG6q29q4bun4bqrbnnhuqvDg+G6ruG7p+G7o+G6q8SC4buf4buT4bul4bqrZOG6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q0PhurLhuqvDueG7h+G6oeG6qybhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6qG/huqvhu57DkuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqrw4Phu5Hhuqtv4buf4bq04bqrxILhuqJx4bqrw7nhu4fhu6XhuqtD4buh4buXb+G6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqtv4buz4bqr4bqg4bqu4bq/4bunw6Phuqs/TuG7psOTw6Phuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrw7nhu4fhuqvDuuG7n3bhu6HhuqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7peG6pOG6ruG6q8SCeeG7p+G7o+G6q+G7n+G7ucOA4bqrw7LGoeG6q+G6ouG7h+G6q8ODxanhu4HEguG6q8O54buD4buh4bqr4buleMSC4bqrw4N24bqr4buneOG7oeG6q8Oz4bqu4bun4buj4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvDuuG6uOG6q+G7n+G7q8OA4bqrQ+G7h+G6qybhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6qG/huqvhu57DkuG7psOT4bqrw4Phu5Hhuqtv4buf4bq04bqrxILhuqJx4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvDs+G6qOG6q8SCxanhu4Hhu6fhuqvhu6fhu6Phu4nhu6fhuqvDg+G7gW/hu5/huqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7nsOS4bumw5Phuqvhu6dn4bul4bqrZGJj4bq74bqrxILhu5/hu43FqeG6q+G6oOG6rkXhuqvDsnLhu6fhu5/huqtv4bq04bq/4bqrw7nhuq5rxILEg+G6q0/hu4Fv4bqrTuG6v+G7p+G6q2/hurThur/huqvhu57DkuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6HhuqvDgOG7n3bhu6Hhuqvhu5/hu7nDgOG6q0Phu4fhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q+G7n+G7qeG6v+G6q2/hu4Fv4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6o+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrw7lrw4DhuqvEgnnhuqvhu6Phu6Hhu4Hhu6XhuqvDg+G7gcSC4bqrQ+G7h+G6q8SC4bqi4buT4bun4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q8O64buZxILhuqvhuqDhuq7hu4Xhuqvhu6Phu6Hhu4Hhu6XhuqvDg+G7gcSC4bqrw7LGoeG6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrb+G7n3Phu6fhu5/huqtv4buBb+G6q+G7p+G7o+G7n3LhuqvhuqDhuq5F4buZxILhuqtD4buH4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvDg+G7gW/hu5/huqtv4bq04bq/4bqr4buew5Lhu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q2/hu5/FqeG6q8OA4buf4bq24bqr4buf4bu5w4DhuqtD4bu14buh4bqrxILhu5/huqhv4bqrxILhu6Hhu5vhu6fhuqPhuqtv4buBb+G6q07hur/hu6fhuqvEgmvDgOG6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqrw4Dhu5924buh4bqr4buf4bu5w4DhuqtD4bu14buh4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/huqvhu59C4bqu4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxIJ2xILhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqr4buj4buh4buB4bul4bqrw4Phu4HEgsOj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OyxrDhuqtv4buf4bqw4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvDuXThu6fhu5/huqtD4bqob+G6q8OyauG6ruG6q8SC4bqk4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6Phuqvhu5/hu4Phu6fDo+G6q8Oz4bqo4bqrxILFqeG7geG7p+G6q8SC4buf4bqu4bqrb+G7n+G7ocSDxIPEg+G6o+G6q+G7pnjhu6HhuqvDs+G6ruG7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvDuuG6uOG6q+G7n+G7q8OA4bqrb2rhu6fhuqtu4buB4bul4bqrw4Phu4HEguG6q0Phu4fFqeG6q8Oa4buZ4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrw4N24bqrZWPhurkvw5rhu57huqst4bqr4buew5Lhu6bDk8Oj4bqr4bun4buj4buHReG6q8OpL2NiL2RiY+G6ueG6q8OyZuG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q27hur/hu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/Do+G6q8SC4bquReG6q+G7p+G7n+G7oeG7k+G7p+G6q29n4bun4bqrb+G6puG6q0Phu4fFqeG6q+G6oOG6ruG7geG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q2/hu5/huq5s4bun4bqrbnLhuqvDsuG7leG6q+G7geG7p+G6q2/hurThur/huqs/TuG7psOT4bqrw7LGoeG6q+G7nsOS4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqvEkOG7jeG7peG6q8SQ4buPxILhuqtv4buBb+G6q8Oy4buV4bqr4buB4bun4bqrb2rhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhuqThuq7huqvEguG7oeG7k+G7p+G6q8SCa8OA4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvDssah4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/huqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7rhurjhuqvhu5/hu6vDgOG6q+G7p+G7h0XDo+G6q2/hu6nhu6fhuqtv4buBb+G6q+G7p3jhu6HhuqvDs+G6ruG7p+G7o+G6q8O64buf4buBb+G6q0Nt4bun4bqrxILhuq7hu4nhu6fhuqvEguG7n+G6tOG6q8SC4buf4buNxanhuqvhuqDhuq5F4bqrw7Jy4bun4bufxIPhuqtPw4Lhu6fhu6PhuqvEguG7g+G7oeG6q8OA4buf4buh4buT4bun4bqr4buf4burw4DDo+G6qybhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6qG/huqvhu57DkuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqrw7Jm4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hur/huqtu4buBxanhuqtv4buBxanhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu59x4bun4buf4bqrQ+G7h+G6q8O64buZxILhuqvhuqDhuq7hu4Xhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvDs+G7ieG7p8Oj4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvEkOG6quG6q8O5w4nhuqvDsuG7s+G7p+G6q8SC4buf4bqk4bqrw7rhu5/hu6Hhu5nhuq7huqvhu6fhu4Phu6HDo+G6q8SCduG6q2/hu4HFqcOj4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvhu6fhu6Phu59yw6PhuqvDgOG7n+G7heG7p+G6q+G7geG7p+G7n+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqtjYuG6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q2RiY+G6ueG6q0Phu4fhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4bqyw6Phuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6HhuqvDgOG7n+G7gcOA4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPhurvEg+G6qybhuqLhu5Phu6fhuqtv4buz4bqrw4NB4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7gcWpw6Phuqsm4buf4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhuqLhuqhv4bqr4buew5Lhu6bDk+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqrTuG6v+G7p+G6qz3hu5/hu4HDgOG6q2/hu5/hu5nhuqvhu5/FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buh4buX4bun4bqrw7LGoeG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/GsOG6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6oOG6ruG7hcSD4bqrw5rhurjhuqvhu5/hu6vDgOG6q8SC4buf4bqm4bqrxJHDo+G6q+G7nsOS4bumw5PhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDuuG7n8aw4bq/4bqrW+G7oOG7oOG6q8Oz4bqo4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q8OyauG6ruG6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqrY2QvZGJj4bq5w6PhuqvDs+G7oeG7m+G7p+G6q+G6ouG6v+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEkeG6q+G7p+G7o+G7h0XEg+G6qybhu6Hhu6fDo+G6q+G7heG7p+G7n+G6oeG6q+G7nlvhur7hurMvw4DhurU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao quà hỗ trợ người dân huyện Triệu Phong

Trao quà hỗ trợ người dân huyện Triệu Phong
2016-11-08 08:59:23

(QT) - Ni sư Chúng Liên, Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Quảng Nam cùng các thành viên trong đoàn thiện nguyện vừa đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh...

Nợ đọng hơn 18 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nợ đọng hơn 18 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
2016-11-08 07:43:50

(QT) - Theo kết quả kiểm tra của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến nay toàn tỉnh Quảng Trị có tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản...

Xe tải đâm nhau khiến một người tử vong

Xe tải đâm nhau khiến một người tử vong
2016-11-08 07:29:17

(QT) - Khoảng 3 giờ sáng 7/11/2016, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Phần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết