Cập nhật:  GMT+7
ảổấẵĩqeỹỹ1ẳỳ@ỗAqlẳãỲổựẵỉỗọsẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵsếrẵầâấbẵĩéĩẵAợsổ9ẵAổẹsổẵỳổưẵpổÁẵẤẲĩẵỳổơeẵỈềĩả/ổấãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỔlejẳãàỴ@ạẵ-ẵỔũrẵỵÁeẵc/ấấ/ầâấb9ẵAẻỗẵỔẹẵSừỗ9ẵỈừẵ@ổũsộẵAỗsẵẤẹẵ@ỷÁẨỏsẵAổũsộẵAựẵĩổẰĩẵổừỗẵsộổờẵAỷỗôsẵpổeỗẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵsếrẵầâấbaẵKưỗẵAẮxsộẵAổerẵjẲẵqẹẵqêsổẵkẻtẵỹy9ẵỳổúsộẵỉétẵĩổơẵẬÁhAẵỉẽsẵĩÃeẵỸyẵ@ổũsộẵAỗsẵẤẹẵ@ỷÁẨỏsẵAổũsộ8ẵqêsổẵkẻtẵẤẹẵỳổusộẵẤỗòs9ẵỉỗòsẵAíỳẵẤỗòsẵĩữẵỵÁesẵỉétẵĩổơ9ẵkẹỗẵỲ@-@ỔẵĩéĩẵAợsổ9ẵAổẹsổẵỳổưẵpổÁẵẤẲĩẵỳổơeẵỈềĩaẵKứsộẵĩổơẵỔtẹsộẵ(ởsổẵỈẽt9ẵ@ổẰẵAỷẮysộẵỈừẵ@ổũsộẵAỗsẵẤẹẵ@ỷÁẨỏsẵAổũsộẵjẲẵẤẹẵĩổợẵkẻtẵổừỗẵsộổờaảAeỉqlẵỹAẨql1ẳreỷộỗs7ầỳẬẵeÁAtẳãảAỷãảAjãảỗrộẵỹỷĩ1ẳ//ĩaỉetỵÁesộAỷỗaẤs/jlỹpAtỳ/slẦỹ/ấbẩẫ/ẩdjầâđâậẫẫAấấẫầẩậqấaỡỳộẳẵ/ãả/Ajãả/AỷãảAỷãảAjãảỳãKứsộẵĩổơẵQẮÁẵKớsổẵỲổÀĩ9ẵĨẢĩẵAỷẮysộẵĨẢĩẵỈétẵĩổơẵộỗvỗẵAổỗõÁẵsổÂsộẵsừỗẵjÁsộẵĩữẵỉẽsẵĩÃeẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵsếrẵầâấbả/ỳãả/Ajãả/Aỷãả/AeỉqlãQÁíAẵỈétẵĩổơẵsếrẵầâấbẵkẮxĩẵỴÁưĩẵổừỗẵAổũsộẵỵÁeẵẤẹtẵsộẹẨẵẫ/ẩ/ầâấb9ẵĩuẵổỗõÁẵqẲĩẵpôẵAẶẵsộẹẨẵấ/ấ/ầâấcaẵQÁíAẵĩuẵbẵĩổẮữsộẵẤvỗẵbấẵkỗỏÁ9ẵAếsộẵầẫẵkỗỏÁẵỹtẵẤvỗẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵấđdđẵàkẮxĩẵỹẴeẵkựỗ9ẵỉựẵỹÁsộẵsếrẵấđđđạ9ẵAỷtsộẵkuẵẬgẨẵjẲsộẵrvỗẵậầẵkỗỏÁ9ẵỹẴeẵkựỗ9ẵỉựẵỹÁsộẵầđẵkỗỏÁẵĩÃeẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵổỗõsẵổẹsổaẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵsếrẵầâấbẵkêẵpổềĩẵỳổẢĩẵsổÂsộẵsừỗẵjÁsộẵỉhAẵĩíỳ9ẵpổũsộẵỳổẠẵổxỳẵẤvỗẵAớsổẵổớsổẵAổẲĩẵAọẵĩÃeẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵấđdđaẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵrvỗẵẤvỗẵsổỗỏÁẵỵÁẨẵkờsổẵAỗọsẵỉừ9ẵỳổẠẵổxỳẵAổẲĩẵAỗốsẵkwỗẵỹưsộẵỉétẵĩổơẵẤẹẵĩũsộẵAéĩẵỵÁẽsẵqẪẵỉétẵĩổơẵresộẵAơsổẵAổwỗẵkẻỗ9ẵẬgẨẵjẲsộẵrừAẵsỏsẵAẽsộẵỳổéỳẵqẪẵẤÂsộẵĩổềĩẵẤẹẵĩẢẵAổôẵĩổtẵẤỗõĩẵỳổéAẵAỷỗôsẵỉétẵĩổơẵAỷtsộẵộỗeỗẵktẻsẵAvỗaẵ@ẻỗẵổừỗẵsộổờ9ẵkứsộẵĩổơẵQẮÁẵKớsổẵỲổÀĩ9ẵĨẢĩẵAỷẮysộẵĨẢĩẵỈétẵĩổơẵộỗvỗẵAổỗõÁẵsổÂsộẵsừỗẵjÁsộẵĩữẵỉẽsẵĩÃeẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵsếrẵầâấbaẵSổÂsộẵkỗôrẵrvỗ9ẵỵÁesẵAỷùsộẵĩÃeẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵsếrẵầâấbẵqẹẵỵÁẨỏsẵAẲẵjtẵỉétẵĩổơ9ẵỵÁẨỏsẵAẲẵjtẵsộũsẵqÁísẵAỷòsẵỉétẵĩổơẵĩÃeẵĩũsộẵjgs9ẵỵÁẨỏsẵkẮxĩẵAỗọỳẵsổísẵAổũsộẵAỗs9ẵỵÁẨỏsẵkẮxĩẵAổũsộẵAỗsẵĩÃeẵẬêẵổừỗ8ẵkưỗẵAẮxsộẵkẮxĩẵAổẹsổẵqíỳẵĩữẵỵÁesẵỉétẵĩổơ8ẵqỗòsẵpọAẵAỷtsộẵổtẻAẵkừsộẵỉétẵĩổơ8ẵỵÁẨỏsẵổẻs9ẵsộổởeẵẤẢẵĩÃeẵsổẹẵỉét8ẵổtẻAẵkừsộẵpỗsổẵjtesổẵjờĩổẵẤẢẵĩÃeẵĩữẵỵÁesẵỉétẵĩổơ8ẵsổÂsộẵổẹsổẵẤỗẵỉờẵĩhrẵAỷtsộẵổtẻAẵkừsộẵỉétẵĩổơ8ẵĩẽỗẵĩổơsổẵẤẹẵẬẴẵqẪẵẤỗẵỳổẻr…ẵỈòsẵĩẻsổẵku9ẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵầâấbẵỵÁẨẵkờsổẵỷủẵổữsẵĩéĩẵỵÁẨỏsẵAéĩẵsộổỗõỳẵỉétẵĩổơ9ẵAỷéĩổẵsổỗõrẵĩÁsộẵĩhỳẵAổũsộẵAỗsẵĩổtẵỉétẵĩổơẵĩÃeẵĩữẵỵÁes9ẵAựẵĩổẰĩ9ẵsộẮwỗẵĩuẵAỷéĩổẵsổỗõr8ẵsổÂsộẵAổũsộẵAỗsẵĩữẵỵÁes9ẵAựẵĩổẰĩ9ẵĩéẵsổgsẵĩuẵỵÁẨỏsẵAẶẵĩổưỗẵĩÁsộẵĩhỳẵĩổtẵỉétẵĩổơ8ẵỵÁẨỏsẵỹésộẵAẻtẵAéĩẵỳổìrẵỉétẵĩổơ9ẵAỷéĩổẵsổỗõrẵỉẽtẵẤõẵsộÁứsẵAỗs9ẵỳổẽsẵổứỗ9ẵAỗọỳẵĩís9ẵpổỗọÁẵsẻỗẵAỷòsẵỉétẵĩổơ8ẵAỗòÁẵĩổÁìsẵĩhỳẵAổoẵsổẹẵỉét8ẵộỗvỗẵổẻsẵĩữẵỵÁesẵỉétẵĩổơ9ẵsổẹẵỉétẵĩổợẵAỗọAẵqừẵsộẮwỗẵĩÁsộẵĩhỳẵAổũsộẵAỗsẵpổỗẵĩuẵẨòÁẵĩiÁẵỉệsộẵẤếsẵỉẽsẵĩÃeẵ(ỗõsẵAỷẮysộẵ(ỗõsẵPỗôrẵỹéAẵsổgsẵjgs9ẵĨổésổẵésẵ@úeẵésẵsổgsẵjgsẵĩhỳẵAợsổẵẤẹẵAẮữsộẵkẮữsộẵAỷyẵqòsẵpổỗẵAổhẨẵĩisẵAổỗọAẵỳổẢĩẵẤẢẵĩổtẵẤỗõĩẵkỗỏÁẵAỷe9ẵẬmAẵẬẴẵAừỗẵỳổẻrẵỷhAẵsộổỗòrẵAỷùsộ9ẵkểĩẵỉỗõAẵsộổỗòrẵAỷùsộaẵQÁíAẵổueẵsổÂsộẵỵÁẨẵkờsổẵỉềAẵỉÁừĩẵẤỏẵkẻtẵkẰĩẵsộổỏẵsộổỗõỳẵĩÃeẵsộẮwỗẵqẹrẵỉétaẵKgẨẵqẹẵkxAẵỹỗsổẵổtẻAẵĩổơsổẵAỷờẵỹgÁẵỷừsộẵAỷtsộẵAtẹsẵAổôẵsổÂsộẵsộẮwỗẵqẹrẵỉétẵẤẹẵỵÁẽsẵqẪẵỉétẵĩổơ9ẵỵÁeẵkuẵĩisẵsổísẵAổẰĩẵỹgÁẵỹềĩ9ẵsềrẵẤÂsộẵỵÁesẵkỗôrẵẤẹẵĩéĩẵỵÁẨẵkờsổẵĩÃeẵQÁíAẵỈétẵĩổơẵầâấb9ẵỳổéAẵổÁẨẵAỗsổẵAổisẵAỷéĩổẵsổỗõr9ẵkẻtẵkẰĩẵĩÃeẵsộẮwỗẵqẹrẵỉét9ẵộuỳẵỳổisẵsgsộẵĩetẵĩổhAẵqẮxsộẵổtẻAẵkừsộẵỉétẵĩổơẵAỷẮvĩẵAớsổẵổớsổẵrvỗaẵ@ỗs9ẵẽsổ7ẵ@$SỘẵQGRả/ỳã


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao quà hỗ trợ người dân huyện Triệu Phong

Trao quà hỗ trợ người dân huyện Triệu Phong
2016-11-08 08:59:23

(QT) - Ni sư Chúng Liên, Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Quảng Nam cùng các thành viên trong đoàn thiện nguyện vừa đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh...

Nợ đọng hơn 18 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nợ đọng hơn 18 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
2016-11-08 07:43:50

(QT) - Theo kết quả kiểm tra của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến nay toàn tỉnh Quảng Trị có tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản...

Xe tải đâm nhau khiến một người tử vong

Xe tải đâm nhau khiến một người tử vong
2016-11-08 07:29:17

(QT) - Khoảng 3 giờ sáng 7/11/2016, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Phần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết